Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ В БІБЛІОТЕЦІУ діяльності бібліотеки ВДПУ гідне місце посідає наукова робота, що здійснюється за такими напрямками:
- формування та використання наукового фонду бібліотеки,
- надання доступу до баз даних;
- удосконалення технологій обслуговування користувачів;
- видання науково-допоміжних бібліографій;
- вивчення інформаційного потенціалу раритетних і рідкісних видань;
- створення електронних бібліографічних баз даних;
- інформаційна підтримка наукових досліджень викладацького складу;
- аналітична обробка інформації; науково-методична робота;
- проектна та видавнича діяльність тощо.

Адміністрація бібліотеки впродовж 2019 року проводила комплекс заходів з забезпечення раціонального впорядкування номенклатури справ бібліотеки, удосконалення бібліотечних процесів, їх регламентації.

Наукова діяльність бібліотеки реалізовувалася шляхом:За рахунок стрімкого розвитку інформаційних технологій набувало важливого значення підвищення інформаційної культури користувачів, особливо молодих науковців університету. З цією метою організовували різні заходи: індивідуальні консультації з використання довідково-бібліографічного апарату, групові заняття із молодими науковцями, проводили заняття з інформаційної культури та ІТ-технологій для студентів-магістрантів щодо набуття комп’ютерної грамотності та навичок роботи з електронним каталогом бібліотеки, мережевими технологіями.

Традиційно, бібліотека допомагала науковцям формувати джерельну базу, надавала консультації з використання міжнародних наукових ресурсів. Відділ ІТ був групою оперативного групового та індивідуального консультування з питань наукової діяльності.

В 2019 надано 97 індивідуальних консультацій науковцям університету за напрямками:

Спільні зусилля науковців та спеціалістів бібліотеки сприяють розширенню представництва університету українській та світовій науковій спільноті, впливають на покращення наукометричних показників університету.

Бібліотека Педуніверситету отримала доступ до платформи Web of Science за кошти держбюджету України за запитом МОН України. Провайдером доступу є Державна науково-технічна бібліотека України.

Працівники відділу ІТ відбирали актуальну інформацію про індексовані наукові ресурси України, проводили моніторинг показників університету в українські науковій спільноті. Це, зокрема, дані про місце університету в «Консолідованому рейтингу ЗВО України», вебометричні показники сайту університету в міжнародному науковому рейтингу Webometrics та ін. Дана інформація розміщена в методичному модулі бібліотеки «Наукометрія. Базова інформація: аналітичний огляд».Значну увагу приділено формуванню та актуалізації вебліотеки посилань «Сайти для науковців» (каталог поповнено на 50 посилань; перевірено на коректність відкриття – 220). Даний ресурс активно використовується (понад 500 звернень протягом року).

Інноваційні сервіси обміну інформацією дозволяли оперативно поширювати інформацію, виконувати ЕДД на запити користувачів та колег з інших бібліотек. З цією метою активно використовується сайт, електронна скринька, «Гостьова книга», онлайн додаток NextCloud, Google-хмари, соціальні мережі, сервіси мобільних пристроїв.

21–27 жовтня 2019 р. світова наукова спільнота відзначала Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу під гаслом «Open for Whom? Equity in Open Knowledge» – «Відкриті для кого? Рівність доступу до відкритих знань». В рамках відзначення Тижня бібліотека долучилась до Всеукраїнського флешмобу '#EquityOpenKnowledge'.

Бібліотекою підготовлено тематичний відеоролик, який виставлено на «Віртуальному стенді оголошень» сайту бібліотеки та розповсюджено через соціальну мережу Facebook.В 2019 році завершилася реалізація інноваційного проєкту «Бібліотека 2.0». Підведено перші підсумки. Всі заходи проєкту, крім одного, реалізовано. З об’єктивних причин не в повній мірі завершено підготовку до запровадження автоматизованої документовидачі у відділі обслуговування навчально-методичною літературою. Дана робота буде завершена в 2020 році.

Зроблено перші кроки до формування нового проєкту «Бібліотека без меж. Інклюзивна освіта». Зокрема:

Підвищення кваліфікації

Вимоги суспільства до бібліотечних працівників обумовлюють необхідність професіоналізму, освоєння нових знань, систематичного підвищення професійної кваліфікації та творчої ініціативи.

Підвищення кваліфікації у бібліотеці – важливий напрям діяльності (відповідальна за організацію заступник директора бібліотеки Воробйова Л. М.).

Адміністрація бібліотеки ініціювала та сприяла підвищенню професійної кваліфікації персоналу бібліотеки, створювала умови для самоосвіти, забезпечувала проведення занять, залучала до участі у семінарах та науково-практичних конференціях.

Працівники бібліотеки підвищували свій рівень комп’ютерної грамотності, оволодівали сучасними методами інформаційного пошуку та аналітичного опрацювання інформаційного масиву, постійно працювали над підвищенням інформаційної культури, знайомилися з новинками фахової періодики та Інтернет-публікаціями бібліотечної тематики та творчо застосовували набуті знання на практиці.

Персонал бібліотеки протягом звітного року вивчав досвід інших бібліотек, самостійно розробляв технологічні інструкції, впроваджував нові технології в роботу бібліотеки.

За звітний період було підготовлено та проведено 10 (8 за планом) заходів з підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників: огляди фахових періодичних видань; огляди нових надходжень періодичних видань; огляди художньої літератури, тренінги з комп’ютерної грамотності.Працівники бібліотеки традиційно приймають участь в конкурсах, круглих столах, тренінгах та інших заходах МО бібліотек ЗВО м. Вінниці та проводять заходи з формування інноваційної культури працівників бібліотеки та колег з інших бібліотек.

Серед заходів 2019 р.:

Адміністрація бібліотеки 23.03.2019 взяла участь у навчанні по кваліфікованому створенню статей в українській Вікіпедії. та заняттях Другої бібліотечної Школи медійної грамотності «Я – блогер» (тренди у нових медіа і можливість їх використання у бібліотечній діяльності), де дізналися про те, як цікаво та правильно писати тексти, щоб їх читали, почули практичні поради з приводу вмінь робити гарні фото.

З метою підвищення інноваційної культури працівники бібліотеки Білоус В. С., Воробйова Л. М., Стопа І. О., Наугольних С. Г., Музика Л. М., Тукало О. М., Дудіна А. І., Остапчук І. І., Єрмакова В. Л., П’ятак О. А. пройшли навчання на 24-годинних комп’ютерних курсах "Використання комп'ютерних технологій в організації навчального процесу" та 25.06.2019 р. отримали сертифікат. Бібліотекарі набули фахових й комунікативних навичок і умінь з питань роботи з інформаційними потоками, електронними каталогами та інформаційними ресурсами, що дозволить кожному з них здобуті знання активно використовувати у роботі.Менеджмент та маркетинг в бібліотеці

Адміністрація бібліотеки забезпечувала функціонування бібліотеки, підвищення ефективності її діяльності та розвиток. Вся діяльність університетської бібліотеки за звітний період була направлена на підвищення престижу як бібліотеки, так і університету. Підготовка планово-звітної документації займала значне місце у системі управління, визначали основні напрями роботи бібліотеки на поточний період і перспективу.

Щотижнево проводилися виробничі наради, для вирішення нагальних проблем – засідання ради при директорові.

Складено звіт про роботу бібліотеки за 2018-2019 навчальний рік, цифрові щоквартальні звіти основних показників за І квартал, І півріччя, 9 місяців. У кінці року складаються цифрові, текстові плани та звіти роботи бібліотеки.

Продовжували членство в Українській та регіональній бібліотечних асоціаціях, активно співпрацювали з бібліотеками різних відомств, здійснювали корпоративну діяльність з формування інформаційних ресурсів, приймала участь у конкурсах, оголошених бібліотечними асоціаціями, методичним об’єднанням бібліотек ЗВО м. Вінниці.


Серед пріоритетів поточного менеджменту діяльності бібліотеки були:

 • розробка регламентуючих документів, технологічних інструкцій;
 • проведення соціологічних досліджень користувачів та бібліотечних працівників;
 • моніторинг діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;
 • укладання бібліографічних та біобібліографічних покажчиків;
 • автоматизація бібліотечних процесів, впровадження нових комп’ютерних технологій;
 • проведення занять з підвищення кваліфікації для співробітників бібліотеки, оглядів літератури з бібліографії та бібліотекознавства, періодичних видань, нових надходжень; участь у загально університетських заходах;
 • участь у «Школі професійної майстерності» на базі бібліотек ЗВО з визначених питань.

  До Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу», який започатковано з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України з нагоди 100-літнього ювілею Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та 25-ліття Інституту біографічних досліджень було надіслано видання бібліотеки, що вийшли друком у 2018 році

  Бібліотека була учасником конкурсу плейкастів, який проводився методичним об’єднанням бібліотек ЗВО м. Вінниці до Всеукраїнського дня бібліотек та до Дня знань, де зайняла ІІІ місце. Журі відзначило бібліотечний реп, написаний головним бібліотекарем відділу комплектування та наукової обробки документів Зарванською І. В.

  Бібліотекою здійснювався методичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів (плани, звіти), вивчалася бібліотечна документація, контролювалися основні планові показники, проведення масових заходів згідно календарних планів.

  Значну увагу працівники приділяли збору статистики використання електронних фондів та інноваційних технологій в діяльності бібліотеки. На основі зібраної інформації проводилася обробка, аналіз та синтез даних, який потім ліг в основу додатків до річного звіту – табличних даних та аналітичних діаграм. З цією метою використовувалися різні засоби збору та опрацювання статистичної інформації:

  Протягом звітного періоду проведено 4 зборів трудового колективу, на яких розглядали питання звітності та планування, аналізувалися плани та звіти підрозділів бібліотеки, нагородження працівників бібліотеки за досягнення у звітному періоді.

  За високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків робота працівників бібліотеки відмічалася ректоратом та бібліотечною спільнотою. У 2019 році були нагороджені Почесними грамотами ВДПУ імені Михайла Коцюбинського працівники бібліотеки Воробйова Л. М., Іванчук В. О., Марченко М. В., Мірохіна Т. В., Наугольних С. Г., грамотою – Волошина Л.В. Директора бібліотеки Білоус В. С. нагороджено Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради. П’ятак О. А. нагороджено грамотою профкому ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

  НАШІ ПАРТНЕРИ

 • Besucherzahler
  счетчик посещений