Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Бібліотечні фонди – загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації, результат багаторічної роботи університетської бібліотечної системи.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 1.01.2019 загальний фонд бібліотеки становить 524610 примірників документів (з врахування мережевих локальних ресурсів та документів на знімних носіях). Фонд документів друкованих видань налічує 515041 примірник.

У відсотках:

У бібліотеці є література 13 іноземними мовами.
Основу електронних фондів складають:

 • документи на знімних носіях інформації;
 • мережеві локальні документи (розміщені на сервері бібліотеки);

Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу", або через відповідні банери доступу веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:

 • методичні модулі та просвітницькі ресурси сайту бібліотеки;
 • електронні повнотекстові ресурси сайту ("Повнотекстовий архів видань бібліотеки", електронний архів "Книгозабезпеченість аспірантури", електронні мультимедійні полиці творчості окремих письменників).
 • Інституційний репозитарій (електронний повнотекстовий архів видань університету та частини електронних фондів бібліотеки на базі вільного програмного забезпечення Dspace);
 • передплачені ресурси та віддалені ресурси тимчасового доступу;
 • віртуальна літературна вітальня сайту, що включає віртуальні полиці творчості українських та зарубіжних письменників та аудіополицю (в рамках проекту "Інклюзивне навчання та виховання")
 • ресурси в соціальних мережах та Google+

Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду Частина фонду розподілена за напрямами відділів: у відділі обслуговування навчально-методичною літературою із читальною електронною залою та абонементом; у відділі обслуговування науковою та художньою літературою із спеціалізованими читальними залами та абонементом; у інформаційно-бібліографічному відділі.

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо).Комплектування та облік фонду

Комплектування інформаційно-бібліотечного ресурсу

Основним принципом політики формування бібліотечного фонду сьогодні є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами, використовуючи для цього всі можливі джерела, бюджетні та позабюджетні кошти та поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури.

Відділ комплектування та наукової обробки документів (зав. відділу Стопа І. О.), як один із основних структурних підрозділів бібліотеки, протягом 2018 року здійснював весь комплекс робіт із замовлення, придбання, оформлення літератури, періодичних та електронних видань, списання документів, бібліотечного опрацювання документів, відображення їх в інформаційно-пошуковій системі.

За 2018 рік було обліковано 2414 примірників документів без врахування локальних мережевих ресурсів та періодичних видань (записано 310 рахунків).

У звітному році було отримано та зареєстровано 47 комплектів газет та 113 назв /1225 примірників журналів (детальніше в статистичних діаграмах – розділу "статистика «Головної сторінки сайту»).

Галузевий зміст бібліотечних фондів істотно не змінився. Велику їх частину традиційно становить видання з суспільних та гуманітарних наук, художня література, далі – література з мистецтва, природничих та математичних, технічних та інших наук. У бібліотеці як і раніше відчувається брак сучасної художньої літератури, нових навчальних видань з усіх галузей знань.

Загальна кількість нових надходжень у 2018 році, отриманих з різних джерел комплектування: купівля, обмін, передплата, дари установ, дари окремих осіб, книгообмін склала 4161 примірник, в т.ч. 3682 примірники друкованих документів. Документів на знімних носіях (диски) отримали лише 4 примірники (2017 – 4 примірники). Кількість локальних мережевих ресурсів зросла: надійшло 475 назв (2017 – 295).

П’ятдесят відсотків нових надходжень становлять книги та брошури – 50%, 31% – періодичні видання, 8 % – неопубліковані матеріали, 11% – електронні ресурси.

Сучасні джерела комплектування фонду зображені на схемі:
1. Придбання

Відповідно до принципу систематичності формування фонду має здійснюватися планомірно, регулярно, оперативно. Надійність фонду може бути забезпечена тільки в тому випадку, коли є стійка тенденція до переважання обсягу надходження видань над обсягом вибуття. Однак, центральною проблемою бібліотеки є проблема фінансова. І вона, перш за все, позначається на комплектуванні бібліотечних фондів.

У 2018 р. на придбання нової літератури і передплату періодичних видань для бібліотеки було виділено 117600.00 грн. з них на придбання книг – 5130.00 грн., на періодичні видання – 112470.00 грн.

2. Передплата

Періодичні видання (газетно-журнальний фонд) – важливий інформаційний ресурс будь-якої бібліотеки, як з точки зору актуальності змісту, так і оперативності надходження. В умовах фінансових обмежень на комплектування книг наявність в бібліотеці фонду періодичних видань та його репертуар набувають особливо великого значення. Наразі фонд періодичних видань нараховує 47982 примірники журналів (2017 – 48753 прим.) та 1650 річних комплектів газет (2017 – 1674). Зменшення фонду періодичних видань зумовлене списанням застарілих за змістом та отриманням меншої кількості назв і примірників журналів та газет. У звітному році бібліотека отримала 1225 примірників (113 назв) журналів та 47 комплектів газет.

В умовах обмеженого фінансування все велике значення набувають додаткові джерела комплектування. Одним з додаткових джерел комплектування є дари користувачів, авторів, спонсорів, видавництв, благодійних громадських організацій тощо.

3. Подарунки

У 2018 році подарунки стали основним джерелом поповнення фонду книгами. У звітному році до фонду бібліотеки на безоплатній основі з різних джерел надійшло 2090 екземплярів книг та брошур на суму 128531,79 грн. та 4 документи на змінних носіях на суму 175,00 грн.

Бібліотеці було подаровано велику кількість літератури з особистих бібліотек викладачів, студентів, співробітників ВДПУ (детальніше – «Віртуальний стенд оголошень» сайту, рубрика «Щира подяка нашим дарувальникам»).

Наповнення фонду навчальної літератури забезпечувалось здебільшого за рахунок видань (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, збірників наукових праць, програм), підготовлених викладачами вузу і його структурними підрозділами. У 2018 році в порівнянні з минулим кількість надходжень наукових та навчально-методичних напрацювань викладачів збільшилась з 125 до 139 назв / з 170 до 200 примірників різних років видання.

Традиційно фонд бібліотеки комплектується авторефератами дисертацій та дисертаціями, які захищаються в нашому університеті та ВНЗ країни. У звітному році отримано 21 примірник дисертацій та 299 примірників авторефератів, що більше ніж у минулому році (18 дисертації, 265 авторефератів). Таким чином, цей фонд нараховує нині 314 примірників дисертацій та 9375 авторефератів і активно використовується користувачами.

5. Книгообмін

Обмін дублетними, малотиражними документами в умовах обмеженого фінансування є одним з найефективніших джерел заповнення лакун фонду наукової літератури для бібліотек. Обмінний фонд, до складу якого входять здебільшого дублетні видання, нараховує 1437 примірників (у звітному році значних змін не відбулося). Упродовж 2018 р. фонд бібліотеки поповнився за рахунок книгообміну лише на 65 примірника. Основними партнером бібліотеки була НБУ ім. В.І. Вернадського.

6. Створення власних документів

Силами працівників бібліотеки створюються науково-бібліографічні, інформаційні, методичні видання, бібліографічні покажчики. По декілька примірників з кожного тиражу обов’язково передаються у фонд бібліотеки як у паперовому так і в електронному варіанті (детальніше – блок «Електронні ресурси сайту», розділ «Повнотекстовий архів видань бібліотеки». Книжкові видання 2018 р.)

Всі питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації, вирішуються в комплексі та тісному контакті з тими, для кого працює бібліотека. Неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без координації зусиль з адміністрацією та кафедрами вузу, які повинні бути у курсі відповідності ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що читають на факультетах університету.

Протягом останніх років при формуванні бібліотечного фонду друкованих матеріалів спостерігається стійка тенденція до зменшення його обсягу. Основні причини скорочення фонду бібліотеки:

 • недостатнє надходження нових видань;
 • списання старої, дублетної, застарілої за змістом і непрофільної літератури;
 • перевищення обсягів списання над кількістю нових надходжень.

Об'єктивною причиною зменшення статистичних показників бібліотечного фонду є недостатнє фінансування на комплектування бібліотеки.

З року в рік структурні підрозділи відділів обслуговування потерпають від нестачі кількості та якості літератури. Науковому абонементу необхідна література майже зі всіх галузей знань, тому в них такий високий показник відмовлень – 1450. Абонемент відділу обслуговування науковою та художньою літературою потребує літератури з української класики і сучасних авторів, зарубіжних класиків, новинок світової літератури, літератури по світовій і українській історії, географії, мистецтву, українського та зарубіжного літературознавства. Запитують художні твори сучасних авторів: Люко Дашвар «Мати все», «Покров», Євгенія Кононенка «Повії теж виходять заміж», Світлани Талан «Повернутись дощем», «Помилка», Наталки Доляк «Заплакана Європа», Дари Корній «Щоденник мавки».

Збереження документно-інформаційного ресурсу

Для кращого формування та зберігання бібліотечних фондів сектором зберігання фондів проводилася певна робота: переглядався весь фонд бібліотеки і списуювалися застарілі та зношені видання, переобліковувалися окремі розділи класифікації в усіх структурних підрозділах, проводилася ретроконверсія бібліотечного фонду, переоформлялася література з одного структурного підрозділу на інший, проводився розподіл нової літератури і інше.

Поповнювалася і оновлювалася література у «Виставковій залі раритетних видань», проводився аналіз і відбір цінних документів з фонду, поновлювалася постійно діюча виставка «Книжкові гулівери і ліліпути».
Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе місце займає інвентаризація.

У 2018 році пройшли переоблік:

 • 5-54, 61 розділи на навчальному абонементі – 29883 прим.;
 • 5-59 ,61 розділи на науковому абонементі – 9451 прим.;
 • 8-й розділ у загальній читальній залі – 2906 прим.;
 • 6, 63, 7, 7А, 91 розділи у секторі зберігання фондів – 18862 прим.

Всього переобліковано – 52313 прим.

З метою повного відображення всіх документів в ЕК і поповнення БД «Книга» проводиться ретроконверсія бібліотечного фонду. За 2018 рік працівниками бібліотеки введено 1057 назв – 6827 прим.

З метою збереження книжкового фонду протягом року проводилась робота з виявлення та переоформлення літератури, яка є в бібліотеці в одному або в двох екземплярах. Всього переоформлено – 1192 прим.

Щомісячно за графіком проводили санітарні дні з вологим прибиранням. Працівники сектору своєчасно провітрювали приміщення, згідно графіка включали бактерицидну лампу.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений