ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
ПІДРОЗДІЛИ
ПЛАН ПРИМІЩЕНЬ
КОНТАКТИ. ТЕЛЕФОНИ
ГРАФІК РОБОТИ
ФОНДИ
ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАСОВА РОБОТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТИСТИКА
ЗАМОВЛЕННЯ ВИДАНЬ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 1.01.2018 фонд бібліотеки становить 525312 примірників.

Основну частину бібліотечного фонду становить навчальна та наукова література з питань мовознавства, педагогіки, психології, природничих та історичних знань, великий масив художньої літератури.

До загального фонду входять всі типи видань, в тому числі – електронні.

Відсотковий склад фонду (станом на 31.12.2016):

У бібліотеці є література 13 іноземними мовами.


Основу фонду складає навчальна та наукова література з питань мовознавства, педагогіки, психології, природничих та історичних знань, великий масив художньої літератури.

Виконуючи технологічні процеси формування та збереження фонду працівники бібліотеки у 2016 р. виконували наступні завдання:

Основу електронних фондів складають:

Доступ до електронних видань надається в електронних залах бібліотеки.Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу" веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:

Комплектування та облік фонду


Важливою умовою розвитку інформаційних ресурсів бібліотеки є щорічне поповнення бібліотечних фондів усіма видами документів для забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесів.

Найважливішою складовою формування фонду є його комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, фахівців педагогічного профілю. Повноцінне комплектування фонду є запорукою ефективного проведення наукової роботи та навчального процесу із урахуванням досягнень як вітчизняного, так і світового розвитку науки.

Основними характеристиками фонду бібліотеки ВДПУ є його обсяг, науково обґрунтоване, планомірне, систематичне поповнення документальної бази на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів.

Бібліотека комплектується літературою з педагогіки, психології, математики, фізики, філології (укр., рос., англ., нім.), історії, початкового навчання, фізичного виховання, географії, трудового навчання, музичного виховання, хімії, біології.

В бібліотеці систематично проводиться комплекс заходів з метою якісного комплектування фонду.

У 2016 р. на придбання нової літератури і передплату періодичних видань для бібліотеки було виділено 76687.81 грн.

До джерел, що забезпечують оперативне й повне комплектування належить також передплата. Наразі фонд періодичних видань нараховує 47390 примірників журналів та 1626 річних комплектів газет. У звітному році бібліотека отримала 1622 примірники (151 назва) журналів та 48 комплектів газет.

До фонду бібліотеки на безоплатній основі з різних джерел надійшло 3061 примірників книг та брошур, 20 документів на знімних носіях.

Певна кількість літератури постійно передається до бібліотеки як дари установ та окремих осіб. В умовах нестабільності фінансування цьому джерелу надавалося вагомішого значення. Дари суттєво поповнюють фонди бібліотеки не тільки дублетними, а й єдиними примірниками. Нерідко бібліотека отримує в дарунок цінні та рідкісні видання сучасні та минулих років.

Бібліотеці було подаровано велику кількість літератури з особистих бібліотек викладачів, студентів, співробітників ВДПУ. Передали до бібліотеки свої праці науковці кафедр української мови, педагогіки, географії, фізики, дошкільної і початкової освіти, журналістики, інноваційних та інформаційних технологій в освіті, хімії, фізичного виховання, всесвітньої історії, біології, музикознавства та інструментальної підготовки та ін.

Наповнення фонду навчальної літератури забезпечувалося здебільшого за рахунок видань (підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, програм) підготовлених викладачами університету і його структурними підрозділами. У 2016 р. у порівнянні з минулим кількість надходжень наукових та навчально-методичних напрацювань викладачів збільшилась з 91 до 209 назв / з 222 до 324 примірників різних років видання (документи були передані у бібліотеку до акредитації спеціальностей ВДПУ).

Традиційно фонд бібліотеки комплектувався авторефератами дисертацій та дисертаціями, які захищалися у ВНЗ країни та у Вінницькому педуніверситеті. У звітному році отримано 23 примірники дисертацій та 418 примірників авторефератів. Таким чином, цей фонд нараховує нині 275 примірників дисертацій та 8811 авторефератів і активно використовується користувачами.

Слід зазначити, що певну підтримку у поповненні бібліотечних фондів надає обласна видавнича рада. У 2016 р. бібліотека отримала 48 примірників видань, випуск яких здійснювався за рахунок коштів обласного бюджету. Серед них художні, краєзнавчі, історичні книги.

Більш детальна інформація про дарувальників:

Важливим для формування фондів є завдання підтримки системи документообміну між бібліотеками і надання та отримання допомоги при комплектуванні. Обмін дублетними, малотиражними документами в умовах обмеженого фінансування є одним з найефективніших джерел заповнення лакун фонду наукової літератури для бібліотек держави. Бібліотека відчуває певні труднощі в плані обміну виданнями з обмінного фонду: ми маємо не актуальний обмінний фонд, який мало цікавий для бібліотек-партнерів; не маємо коштів на пересилку замовлених видань, та й переважна більшість бібліотек, що мають обмінні фонди, здійснюють обмін на умовах самовивозу, що знову ж таки, надзвичайно складно здійснити.

Обмінний фонд, до складу якого входять здебільшого дублетні видання, нараховує 1437 примірників (50 примірників надійшло за 2016 р. за рахунок видань подарованих читачами). Упродовж 2016 р. фонд бібліотеки поповнився за рахунок книгообміну лише на 24 примірників. Основними партнером бібліотеки була НБУ ім. В. І. Вернадського. Роботу по формуванню, опрацюванню обмінно-резервного фонду планується продовжити і у наступному році.

Силами працівників бібліотеки створюються науково-бібліографічні, інформаційні, методичні видання, бібліографічні покажчики. По декілька примірників з кожного тиражу обов’язково передаються у фонд бібліотеки як у паперовому так і в електронному варіанті. У 2016 р. надійшли 13 примірників видань власне бібліотеки.

Поповнення фонду документів на змінних носіях. У 2016 р. бібліотекою було отримано безкоштовно лише 20 примірників документів на знімних носіях. Переважна більшість – 10 примірників подарунок Української бібліотечної асоціації - колекція кінематографічних творів «Олександр Довженко: творча спадщина».

Збереження документно-інформаційного ресурсу


Одним із важливих напрямів діяльності бібліотеки є формування та зберігання документно-інформаційних ресурсів, що включає облік, раціональне розміщення, реставрацію, консервацію, оцифровування, вилучення документів тощо.

Невід’ємною складовою процесу формування бібліотечного фонду є його збереження. Для цього в бібліотеці здійснснюється комплекс заходів:

Основний фонд бібліотеки акумульовано у відділі зберігання фонду.

У зв’язку з переїздом у нове сучасне приміщення фондосховища працівники відділу впродовж року скрупульозно перевіряли фонд на правильність розстановки. Велику увагу приділяли оформленню фонду. Використовуючи нові технології та свою художню фантазію, оновлювали роздільники, створювали нові яскраво ілюстровані адреси на стелажах.

Частина фонду розподілена за напрямами відділів:

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо).

Відділом зберігання фондів видано в усі структурні підрозділи 3935 книг, з них 643 прим. на виставки, книговидача – 1024 прим., відвідування – 515 прим., видано старої книги – 396 прим.

У фондах структурних підрозділів постійно проводиться перевірка розстановки книг на полицях, систематично при видачі документів перевіряється відповідність книжкового формуляра книзі, яка видається.

З метою ефективного збереження документальної та культурної спадщини фонду бібліотеки відділ зберігання фондів розпочав у 2014 р. (діє до 2019 р.) роботу над інноваційним проектом «Духовний скарб – нащадкам», який є складовим загальнобібліотечного п’ятирічного проекту.

Особливість даного проекту полягає у комплексному підході до збереження документів та виконання наступних завдань:

Для створення виставкової зали раритетних книг підібрана література з фонду цінних і рідкісних видань відділу зберігання фондів (183 прим.).

Сьогодні бібліотечна практика з формування, організації та зберігання бібліотечного фонду потребує переосмислення та вироблення нових підходів. Виробляються нові ? принципи, що грунтуються на загальнолюдських цінностях, утвердженні гуманізму, демократії, доступності фондів. Змінюється ставлення до критеріїв якості бібліотечних фондів. Пріоритетною стає оцінка користувачем відповідності фонду його читацьким запитам та інтересам, доведення відмовлень до мінімальної кількості. Робота з формування книжкового фонду спирається на матеріали вивчення читацького попиту, відмовлень на літературу, прогнозування основних напрямів цієї діяльності, визначення конкретного змісту видань для поповнення фонду.

Враховуючи, що інтереси користувачів концентруються навколо основних тем, пов’язаних із навчальним процесом, пріоритетними напрямами роботи бібліотеки є забезпечення усіх навчальних дисциплін необхідною кількістю підручників та методичних матеріалів. З метою виховання особистості студента при формуванні книжкового фонду пріоритетною має бути також філософсько-світоглядна література, громадська і соціальна, морально-духовна, література з екологічної культури, з розвитку потреби здорового способу життя.

Формування бібліотечного фонду – збірне поняття для всіх технологічних процесів з моделювання, комплектування, обліку, обробки, розміщення та розстановки фонду.

Бібліотекарі відділу працюють над завданнями проекту, який розрахований на п’ять років. Поповнюється і оновлюється література у «Виставковій залі раритетних видань», проводиться аналіз і відбір цінних документів з фонду, поновлюється постійно діюча виставка «Книжкові гулівери і ліліпути», видано путівник відділу зберігання фондів, планується на наступний рік оформити книжкову виставку «Живий автограф».

З метою збереження книжкового фонду протягом року проводилась робота з виявлення та переоформлення літератури, яка є в бібліотеці в одному або в двох примірниках. Всього переоформлено – 8427 прим. Науковий абонемент переглянув та відібрав літературу, яка не користується попитом і здав її у відділ зберігання фондів. Здано 1156 прим., частина з них була списана, частина влита у фонд відділу. В 2016 р. відбулося розформування читального залу психолого-педагогічних наук. Книги, що залишились, були розподілені по трьох структурних підрозділах: навчальний абонемент, загальний читальний зал і відділ зберігання фондів. Навчальний абонемент забрав підручники з психології та педагогіки – 1932 прим., загальний читальний зал отримав книги 15 розділу – 772 прим., 37 розділу – 2194 прим., на книгосховище було переоформлено 37 розділу - 1404 прим. , 15 розділу - 604 прим., всього – 6906 прим. У відділ зберігання фондів ці книги розміщені окремо від загального фонду, тому що на полицях, де розміщені ці розділи, не вистачає місця. В базі даних «Книга» відмічено переоформлення з ППН на інші структурні підрозділи.

Всі структурні підрозділи бібліотеки продовжували копітку роботу із фондом (прийом нових надходжень, передача у відділ зберігання фонду, розстановку, пересування, списання тощо), вивчали ефективність використання фонду у навчальному процесі, читацькі інтереси, проводили ретельний аналіз причини відмовлень на літературу та своєчасне очищення фонду від застарілої і непрофільної літератури.

Щомісячно за графіком проводили санітарні дні з вологим прибиранням. Працівники відділу зберігання фондів своєчасно провітрювали приміщення, згідно графіка включали бактерицидну лампу. У звітному році перемістили розділи художньої літератури для вільного розміщення книг. Всього пересунено і перенесено біля 10000 книг.

За звітний рік структурними підрозділами передавалася у фондосховище література, яка була видана на тимчасове користування. Відділом обслуговування науковою та художньою літературою проводилася робота з відбору та передачі до відділу зберігання фонду непрофільної та багатопримірникової літератури. З цією метою переглянуто 2350 примірників літератури, відібрано 1153 багатопримірникової.

НАШІ ПАРТНЕРИ