Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИЗагальна інформація


Останнє оновлення 13.05.2021

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Бібліотечні фонди – загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації, результат багаторічної роботи університетської бібліотечної системи.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 1.01.2021 року загальний фонд бібліотеки нараховує 527289 примірники видань, у тому числі 502973 – друковані видання

У відсотках:

Велику частину бібліотечних фондів становлять видання з суспільних та гуманітарних наук, художня література, далі - література з мистецтва, природничих та математичних, технічних та інших наук. У бібліотеці як і раніше відчувається брак сучасної художньої літератури, нових навчальних видань з усіх галузей знань.

У бібліотеці є література 13 іноземними мовами.

Основу електронних фондів складають:

Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу", або через відповідні банери доступу веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду Частина фонду розподілена за напрямами відділів:

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо).

Структуру електронної бібліотеки відображає наступна схема:Комплектування та облік фонду

Основним принципом політики формування бібліотечного фонду сьогодні є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами, використовуючи для цього всі можливі джерела, бюджетні та позабюджетні кошти та поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури.

Відділ комплектування та наукової обробки документів (зав. відділу Стопа І. О.) протягом 2019 року здійснював весь комплекс робіт із замовлення, придбання, оформлення літератури, періодичних та електронних видань, списання документів, бібліотечного опрацювання документів, відображення їх в інформаційно-пошуковій системі.

Загальна кількість нових надходжень у 2019 році, отриманих з різних джерел комплектування: купівля, обмін, передплата, дари установ, дари окремих осіб, книгообмін склала 4231 примірник, в т.ч. 2423 примірники друкованих документів. Документів на знімних носіях (диски) отримали 9 примірників. Кількість локальних мережевих ресурсів зросла: надійшло 668 назв (2018 – 475). У порівнянні з 2018 року спостерігається тенденція до зменшення нових надходжень.

Галузевий зміст бібліотечних фондів в 2019 році істотно не змінився.

Сучасні джерела комплектування фонду зображені на схемі:
1. Придбання

У 2019 р. кошти, виділені університетом, становили 166 061,86 грн (в т.ч. на придбання нової літератури і передплату періодичних видань для бібліотеки – 146 061,86 грн. з них на придбання книг – 22850,00 грн, на періодичні видання – 123211,86 грн, на оплату послуг електронного каталогу – 20 000,00 грн)

2. Передплата

У 2019 році репертуар передплачених періодичних видань налічував 140 назв вітчизняних документів. У складних економічних умовах для передплати лише найнеобхідніших користувачам газет і журналів фахівці бібліотеки здійснювали моніторинг виконання запитів на періодичні видання, що зберігаються у фонді, та їхню видачу в читальній залі. Фонд книгозбірні поповнювався періодикою, що містить інформацію про теоретичні й практичні досягнення на освітянській ниві. Періодичні видання (газетно-журнальний фонд) – важливий інформаційний ресурс будь-якої бібліотеки, як з точки зору актуальності змісту, так і оперативності надходження.

В умовах обмеженого фінансування все велике значення набувають додаткові джерела комплектування. Одним з додаткових джерел комплектування є дари користувачів, авторів, спонсорів, видавництв, благодійних громадських організацій тощо.

3. Подарунки

Одним із найважливіших, а іноді єдиним, джерелом комплектування фонду є безплатне передавання бібліотеці документів. Головна перевага полягає у безплатному надходженні нових документів, серед яких до бібліотечного зібрання потрапляють рідкісні та цінні видання. За статистичними даними, дари щорічно становлять понад 90% усіх надходжень до фонду нашої бібліотеки. Серед них книги, журнали, альбоми, продовжувані, картографічні й нотні видання, документи на електронних носіях тощо. За тематикою переважають матеріали з питань педагогіки, психології, освіти, твори художньої літератури тощо.

У звітному році до фонду бібліотеки на безоплатній основі з різних джерел надійшло 1868 екземплярів книг та брошур на суму 147811,50 грн. та 9 документів на змінних носіях на суму 250,00 грн.
Бібліотеці було подаровано певну кількість літератури з особистих бібліотек викладачів, студентів, співробітників ВДПУ.

Традиційно фонд бібліотеки комплектується авторефератами дисертацій та дисертаціями здобувачів, які захищаються в нашому університеті та ВНЗ країни. У звітному році отримано 21 примірників дисертацій та 319 примірників авторефератів, що більше ніж у минулому році (21 дисертації, 299 авторефератів). Таким чином, цей фонд нараховує нині 335 примірників дисертацій та 9694 – авторефератів і активно використовується користувачами.

Наповнення фонду навчальної літератури забезпечувалось здебільшого за рахунок видань (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, збірників наукових праць, програм) підготовлених викладачами вузу і його структурними підрозділами.

У 2019 році, в порівнянні з минулим роком, кількість надходжень наукових та навчально-методичних напрацювань викладачів в друкованому вигляді зменшилась з 139 до 82 назв/з 200 до 126 примірників різних років видання.

5. Книгообмін

Обмін дублетними, малотиражними документами в умовах обмеженого фінансування є одним з джерел заповнення лакун фонду наукової літератури для бібліотек. Обмінний фонд, до складу якого входять здебільшого дублетні видання, нараховує 1442 примірники. Упродовж 2019 р. фонд бібліотеки поповнився за рахунок книгообміну лише на 102 примірника. Основним партнером бібліотеки була НБУ ім. В.І. Вернадського.

6. Створення власних документів

Одним із важливих напрямів роботи бібліотеки є створення власної видавничої продукції. Силами працівників бібліотеки створюються науково-бібліографічні, інформаційні, методичні видання, бібліографічні покажчики. По декілька примірників з кожного тиражу обов’язково передаються у фонд бібліотеки як у паперовому так і в електронному варіанті.

Бібліотека продовжує публікувати бібліографічні покажчики наукових праць викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сьомий випуск покажчика складається з чотирьох частин і охоплює праці, опубліковані за період з 2012 по 2016 роки. У 2019 році видано І та ІІ частини.

Біобібліографічний покажчик «Григорій Іванович Денисик» із серії «Педагоги Вінниччини» видано з нагоди 70-річного ювілею доктора географічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2019 році надійшло по 3 примірники цих видань до фонду бібліотеки.

Всі питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації, вирішувалися в тісному контакті з тими, для кого працює бібліотека; координувалася робота з факультетами, кафедрами, книготорговельними організаціями, а також з бібліотеками вищих навчальних закладів міста, України з питань комплектування фонду (книгообміну).

Протягом останніх років при формуванні бібліотечного фонду друкованих матеріалів спостерігається стійка тенденція до зменшення його обсягу. Основні причини скорочення фонду бібліотеки:

З року в рік структурні підрозділи відділів обслуговування потерпають від нестачі кількості та якості літератури. Науковому абонементу необхідна література майже зі всіх галузей знань, тому в них такий високий показник відмовлень – 1450.

Абонемент відділу обслуговування науковою та художньою літературою потребує літератури з української класики і сучасних авторів, зарубіжних класиків, новинок світової літератури, літератури по світовій і українській історії, географії, мистецтву, українського та зарубіжного літературознавства.

Запитують художні твори сучасних авторів: Люко Дашвар «Мати все», «Покров», Євгенія Кононенка «Повії теж виходять заміж», Світлани Талан «Повернутись дощем», «Помилка», Наталки Доляк «Заплакана Європа», Дари Корній «Щоденник мавки».

Збереження документно-інформаційного ресурсу


Принципом політики формування бібліотечного фонду є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами та поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури.

Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду (завідувач Марченко М. В.). Частина фонду розподілена за напрямами і розміщена у відділах: у відділі обслуговування навчально-методичною літературою з абонементом та читальною електронною залою; у відділі обслуговування науковою та художньою літературою з абонементом і спеціалізованими читальними залами; у інформаційно-бібліографічному відділі.

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо). Пріоритетною стає оцінка користувачем відповідності фонду його читацьким запитам та інтересам та доведення відмовлень до мінімальної кількості, з цією метою вивчали ефективність використання фонду у навчальному процесі, читацькі інтереси, ретельний аналіз причини відмовлень на літературу.

Сектором зберігання фондів у 2019 році проведено очищення фонду від дублетної та застарілої літератури. Це в основному книги навчального абонементу та сектору зберігання фондів. За минулий рік працівниками абонементу відділу обслуговування навчально-методичною літературою було переглянуто 1892 прим. літератури з метою відбору непрофільної, застарілої та зношеної. Із них відібрано: застарілих – 0, зношених – 1892, на ремонт – 301.

Крім того, була проведена велика робота з відбору застарілих підручників з літературознавства та медико-біологічних знань. Підготовлено літературу до списання: запрошені викладачі, переглянуто і відібрано книги, в зошиті відбору літератури для списання поставлено підписи. Бібліотекарі підготували акти на списання.

Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе місце займає переоблік. Перевірка проводиться згідно перспективного плану проведення переобліків, що складений на десять років (2013-2023 рр.). Це дає змогу виявити наявність документів в фонді окремих підрозділів.

У 2019 році пройшли переоблік:

Всього переобліковано – 41831 прим.

Після проведення переобліку на абонементі відділу обслуговування навчально-методичною літературою зроблена заміна недостачі – 10 прим. Складено 2 акти на заміну літератури, втраченої читачами – 171 прим. Після перевірок складені акти недостачі, зроблено заміну втрачених книг, відібрано книги на списання, враховано зауваження щодо недоліків, виявлених при переобліку: відремонтувати старі і рвані книги, скоротити строки заборгованості користувачів, оформити книжковий фонд новими роздільниками, підтримувати розстановку фонду згідно таблиць класифікації, слідкувати за підписами користувачів на книжкових формулярах.

З метою розподілу книжкового фонду протягом року проводилась робота з переоформлення літератури. Всього переоформлено – 4235 прим. Науковий абонемент переглянув та відібрав книги з літературознавства, які не користувалися попитом і здав їх у сектор зберігання фондів. Здано 2179 прим.: 1709 з них було списано, 470 – влито в фонд відділу.
Сектором також проводиться розподіл нової літератури. З січня по грудень 2019 р. розподілено 2071 прим. книг, 315 прим. брошур, авторефератів і дисертацій, дипломних робіт 16 дисків. У фондосховище надійшло 680 книг, що становить 32% від загальної кількості нових надходжень.

Щомісячно за графіком проводили санітарні дні з вологим прибиранням. Працівники своєчасно провітрювали приміщення, згідно графіка включали бактерицидну лампу у секторі зберігання фонду, займалися пересувкою та переноскою літератури.

В звітному році у секторі зберігання фонду переміщено розділ 7А, так як було прийнято літературу з розформованої читальної зали фізичного виховання та спорту на фізкультурному факультеті і прийшлось вливати прийняту з неї літературу. Прийнято 2056 прим., частину книг перереоформили на навчальний абонемент, це в основному підручники.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений