Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Загальна інформація


Останнє оновлення 04.2022

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Бібліотечні фонди – загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації, результат багаторічної роботи університетської бібліотечної системи.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 1.01.2022 загальний фонд бібліотеки нараховує:
- 518679 прим. виднь;
- у т. ч. 508202 – друковані видання;
Сумарна вартість друкованої частини бібліотечного фонду:
– 3 316980,38 грн.

Фонд у відсотках:

Фонд за видами видань:

Галузевий зміст бібліотечних фондів лишається незмінним. Велику їх частину традиційно становлять видання з суспільних та гуманітарних наук, художня література, далі – література з мистецтва, природничих та математичних, технічних та інших наук.

У бібліотеці є література 13 іноземними мовами.

Основу електронних фондів складають:
- документи на знімних носіях інформації;
- мережеві локальні документи (розміщені на сервері бібліотеки).

Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу", або через відповідні банери доступу веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:

Структуру електронної бібліотеки відображає наступна схема:

Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду. Частина фонду розподілена за напрямами відділів:

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо).

Комплектування та облік фонду

Останнє оновлення 04.2022 р.

Найскладнішим та трудомістким процесом у роботі бібліотеки є комплектування бібліотечного фонду. Робота з комплектування бібліотечного фонду має різні напрямки. Насамперед необхідно проаналізувати запити користувачів та оцінити стан та обсяг наявного фонду. Також необхідно виконати аналіз зовнішнього документного потоку та оцінити обсяг фінансування на поточний період. До основних завдань комплектатора відносяться: відбір необхідних для формування фонду видань; знаходження раціональних та найбільш вигідних з економічного погляду шляхів придбання документів.

Відділ комплектування та наукової обробки документів (завідувач відділу Стопа І. О.) забезпечував оперативне інформаційне обслуговування наукової діяльності, освітніх процесів всіх рівнів, дозвіллєвих потреб користувачів бібліотеки.

Співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів у звітному 2021 році виконували усі основні завдання та виробничі процеси:

Загальна структура нових надходжень 2021 року зображена на схемі:

У звітному році змінився відсоток нових надходжень за видами:

(у 2020 році книги та брошури становили лише – 38%, 48% – періодичні видання, 9% – неопубліковані матеріали, 5 % – локальні мережеві ресурси).

Більш детально розглянемо джерела поповнення фонду у звітному році.

1. Бюджетні надходження

Повноцінне комплектування фонду – це основа ефективного функціонування бібліотеки, що можливо за умови державної підтримки і фінансування. У 2021 р. на нові документи, які придбано за кошти, виділені університетом, витрачено 114567,12 грн в т.ч. :

Загалом у 2021 р закуплено 95 примірників підручників (11 назв), що становить 11% вартості загального обсягу книжкових надходжень. Середня ціна одного придбаного примірника видання становила 199 грн., проведена передплата періодичних видань на 2021 рік.

2. Передплата

У 2021 році надходження передплачених періодичних видань нараховувало 122 назви вітчизняних періодичних документів. Наразі фонд періодичних видань нараховує 46606 примірники журналів та 1651 річних комплектів газет.

Кількісні показники зменшилися у порівнянні з 2020 роком (налічувалося 50323 прим. журналів та 1723 комплекти газет). Це пояснюється значним списанням застарілої за змістом періодичної преси та незначною кількістю нових надходжень.

У звітному році було отримано та зареєстровано лише 29 неповних комплектів газет та 93 назви /343 примірники журналів. І хоча на 2021 рік була здійснена річна передплата, видання не отримані у повному обсязі у зв’язку з ліквідацією компанії ТОВ "СМАРТ ПРЕС УКРАЇНА", яка перемогла на торгах і виборола право постачати періодичні видання бібліотеці ВДПУ. Зобов’язання не були виконані, а її правонаступники ТОВ "ЄВРО ПРЕС ПАБЛІКЕЙШНС" не відповідають на наші запити. Питання знаходиться на розгляді у юридичному відділі університету. Це стало причиною того, що не була проведена передплатна компанія на 2022 рік всеукраїнських періодичних видань для бібліотеки та структурних підрозділів університету.

3. Позабюджетні надходження

На сьогоднішній день, окрім книготоргуючих організацій, видавництв та друкарень, як канали комплектування бібліотечних фондів виступають інтернет, редакції газет та журналів, подарунки науковців, письменників, діячів культури і мистецтва, читачів бібліотеки, книгообмін. Всі зазначені канали є цілком прийнятними для сучасних бібліотек, тому були використані в комплексі. Розумне поєднання всіх способів комплектування дозволяє забезпечити високу якість документального фонду бібліотеки.

4. Книгообмін

Важливим джерелом безкоштовного доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду є обмінно-резервні фонди бібліотек, які містять документи різної тематики, як попередніх років видання, так і нові. Обмінний фонд бібліотеки ВДПУ нараховує 523 примірники. У зв’язку з реорганіацією фондосховища, де був розміщений обмінний фонд і браком місця для його подальшого зберігання, було передано понад 900 примірників видань з обмінного фонду на кафедри університету за їх профілем, до бібліотеки Донецького університету, гімназій та шкіл Вінниці.

Упродовж 2021 р. фонд бібліотеки поповнився за рахунок книгообміну на 70 примірників. Основними партнером бібліотеки була НБУ ім. В. І. Вернадського.

Суттєвим внеском до фонду є подарунки з особистих бібліотек викладачів, студентів, співробітників університету. Серед подарованих книжок – сучасна українська художня література, перекладна зарубіжна література, науково-популярні видання, галузева література, підручники, монографії, науково-методичні посібники, альманахи, путівники, документальні нариси, сучасна історична, психолого-педагогічна, методична, періодична література.

У звітному році до фонду бібліотеки на безоплатній основі з різних джерел надійшло 1937 прим. екземплярів книг та брошур на суму 156596,52 грн. (у 2020 році бібліотека отримала безкоштовно 877 екземплярів книг на суму 84641,74 грн.)

На допомогу науковцям:

Значно підвищився кількісний показник визначення індексів УДК та авторського знаку. Усі користувачі бібліотеки мали змогу замовити онлайн-послугу з присвоєння навчальним посібникам, монографіям, авторефератам дисертацій, науковим статтям класифікаційних індексів за таблицями УДК. Головний бібліотекар Зарванська І. В. за 2021 рік надала 3076 індексів УДК (у 2020 – 2333).

Оскільки бібліотечна систематизація покликана впорядковувати інформаційні масиви, використовуючи змістовий діапазон інформаційно-пошукових мов, одночасно її завданням виступає безперервний процес вдосконалення та розвиток останніх. Для цього співробітниками відділу було створено 75 предметних рубрик.

Збереження документно-інформаційного ресурсу

Останнє оновлення 04.2022 р.

Принципом політики формування бібліотечного фонду є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами та поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури.

Відповідальність за розподіл та збереження основних фондів покладено на відділ обслуговування навчально-методичною літературою з сектором зберігання фондів (зав. відділом Марченко М. В.).

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо). Пріоритетною стає оцінка користувачем відповідності фонду його читацьким запитам та інтересам та доведення відмовлень до мінімальної кількості, з цією метою вивчаються ефективність використання фонду у навчальному процесі, читацькі інтереси, ретельний аналіз причини відмовлень на літературу.

Всі структурні підрозділи бібліотеки продовжували копітку роботу із фондом: прийом і розподіл нових надходжень, передача у сектор зберігання фонду, переоформлення літератури з одного структурного підрозділу на інший, розстановку, пересування.

Продовжується робота з ретроконверсії фонду відділу обслуговування навчально-методичною літературою.

Протягом 2021 року було підготовлено і введено 926 назв/ 6155 примірників літератури (в тому числі в фондосховищі введено 525 прим.), довведено – 155 назв/ 241 прим. На сьогоднішній день не введеними в базу даних так і залишається розділ 4І (іноземна мова) і частина книг інших розділів, які поступили з фондосховища.

Для кращого формування та зберігання бібліотечних фондів переглядався весь фонд бібліотеки, переобліковувалися окремі розділи відповідно до плану переобліку фонду бібліотеки і інше.

У фонді структурних підрозділів постійно проводилася перевірка розстановки книг на полицях, систематично при видачі документів перевірялася відповідність книжкового формуляра книзі, яка видається. У разі необхідності виписували новий книжковий формуляр.

Проводили санітарні дні з вологим прибиранням. Працівники своєчасно провітрювали приміщення.

У серпні 2021 р. бібліотека розпочати звільнення приміщення спеціально обладнаного у 2013 році фондосховища, так як іде процес модернізації університету.

Велику частину фонду відібрали на списання.

Підручники з фондосховища, Пушкінську бібліотеку, серію «Міленіум» та праці викладачів ВДПУ ім. М. Коцюбинського залишили у відділі обслуговування навчально-методичною літературою (корпус № 3).

Художню літературу перенесли у бібліотеку корпусу № 1 (відділ обслуговування науковою та художньою літературою), це біля 40000 книг. З художньої літератури в корпусі № 3 залишилась тільки дитяча.

В корпус № 1 перенесли також автореферати (біля 10 тис.), дисертації (біля 1000 прим.), фонд цінних і рідкісних видань (1585 прим.), наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Починаючи з серпня звітного року відділи обслуговування займалися відбором літератури на списання, а в вересні переносили книги з фондосховища всі працівники бібліотеки та студенти.

З кінця вересня проводиться прийом підручників з фондосховища на навчальному абонементі: знімаються формуляри з індикатора фондосховища, перерозподіляються в БД, потім вливаються в індикатор відділу обслуговування навчально-методичною літературою.

Титульні листи з книг, відібраних на списання, розкладаються за номерами, знімаються з індикатора та готуються акти на списання.

У 2021 році списали 11409 прим., з них:

Літературу для списання переглядали і підписали акти: зав. кафедрою педагогіки Акімова О. В., зав. кафедрою вокально-хорової підготовки Василевська-Скупа Л. П., зав. кафедрою всесвітньої історії Мельничук О. А., зав. кафедрою історії України Романюк І. М., заст. декана факультету іноземних мов Дробаха Л. В., зав. кафедрою української літератури Віннічук А. П., зав. кафедрою математики Ковтонюк М. М., декан факультету права, публічного управління та адміністрування Яременко О. І., зав. кафедрою історії та культури України Коляструк О. А.

Здано 11 актів на списання у відділ комплектування та наукової обробки документів.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений