Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ.
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів і пропонує їм ряд нових послуг з забезпечення наукового діяльності університету. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

Інформаційні послуги здійснюються на основі довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки, який включає систему каталогів і картотек, довідково-інформаційний фонд, бази даних, доступних для бібліотекарів та читачів.

У 2018 р. бібліотека приділяла належну увагу розкриттю фонду через систему ДБА, який представлено традиційними і електронними каталогами.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці сформовані:
❑ Генеральний абетковий каталог (ГАК) у відділі комплектування та наукової обробки документів;
❑ Генеральний систематичний каталог (ГСК) у приміщенні каталогів;
❑ Систематична картотека статей (СКС) у приміщенні каталогів;
❑ Абетковий каталог у приміщенні каталогів;

18 картотек, серед яких:
❑ електронні видання
❑ автореферати дисертацій
❑ наукові записки
❑ дипломні роботи
❑ навчальні програми та методичні матеріали
❑ оригінальні тексти
❑ праці викладачів
❑ лауреати літературних та інших премій
❑ назви художніх творів
❑ цитати (переведена в електронний вигляд).
ГАК є найповнішим каталогом книжкового фонду, поєднує різні каталоги бібліотеки, призначений для службового користування під час комплектування та опрацювання літератури, довідково-бібліографічної, інформаційної роботи. Він потребує підвищеної уваги та постійного наукового і поточного редагування. За 2018 р. в ГАК влито – 1747 карток, вилучено – 465 карток, переглянуто понад 11 000 тис. карток та проводилась поточна редакція. Паралельно вилучені 847 карток з АК та СК.

Студентам, викладачам, науковцям надається повна інформація про нові надходження та інформаційні ресурси через систему Електронного каталогу, що відображає активний фонд бібліотеки.

Упродовж останніх років бібліотека, на жаль, отримує мало нових книг, тому періодика є основним джерелом інформації для задоволення постійно зростаючих потреб наших читачів. В цих умовах важливого значення набуває своєчасне поповнення електронних баз «Аналітичні описи» та «Праці викладачів», "Повнотекстові докумени" та ін.

За звітний період було створено і введено в електронну базу даних 4516 описів, в тому числі для корпоративних каталогів – 1425. З цією метою переглянуто 1540 книг, 739 журналів, 1170 газет. Загалом, створено і введено в електронні бази даних доступні користувачам 11978 описів док. - у всі БД бібліотеки (в тому числі службові) внесено в 2018 р. 14850 описів.

На 1920 док. поповнено Інституційний репозитарій.

Протягом року проводилась звірка персональних даних та поповнення (вилучення) облікових записів БД «Читачі» на основі реєстраційної картотеки, читацьких формулярів, списків вступників та співробітників.

Регулярно проводилась вибіркова редакція БД, серед них: «Цитати», «Книги», «Аналітичні описи», «Повнотекстові видання», «Мультимедійні видання». Співробітники відділу ІТ контролювали дотримання вимог формату машиночитаної каталогізації, а саме: перевірку бібліографічних записів на правильність внесення в електронну базу даних, розмноження номерів, словників електронної бази даних для уніфікації записів і видалення помилок, аналізували причину помилок, надавали методичну допомогу колегам з інших структурних підрозділів бібліотеки.

З метою повного відображення всіх документів в ЕК і поповнення БД «Книга» проводилася ретроконверсія бібліотечного фонду. За 2018 рік введено 1057 назв / 3781 прим.

Довідково-інформаційна діяльність


Інформаційні послуги здійснюються на основі довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки, який включає систему каталогів і картотек, довідково-інформаційний фонд, бази даних, доступних для бібліотекарів та читачів.

Основними напрямами інформаційно-масової роботи бібліотеки вищого навчального закладу є популяризація бібліотечних фондів, забезпечення навчально-виховного та наукового процесів педагогічного університету повною, оперативною та якісною інформацією. Бібліотечні працівники намагаються гармонійно поєднувати традиційні форми інформаційно-масової роботи з новітніми, інноваційними.

Бібліотека покликана допомагати майбутньому спеціалісту засвоювати основи бібліотечно-бібліографічних знань, підвищувати інформаційну культуру користувачів. Завдання бібліографа – не просто відшукати чи підібрати потрібну літературу а, враховуючи запит користувача, розкрити перед ним систему бібліотечно-інформаційних засобів навігації, навчити самостійно використовувати ДБА. На початку навчального року працівники відділу провели заняття-знайомства з ДБА бібліотеки для першокурсників, практичні заняття для студентів старших курсів та магістрантів.Такі заняття сприяють пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та підвищенню інформаційної культури користувачів.

Одним із напрямів роботи бібліотеки є інформаційно-бібліографічне інформування викладачів і студентів. Співробітники відділу бібліографії беруть активну участь у масових заходах бібліотеки: готують списки літератури за темами заходів, пропагують власну друковану продукцію. Надзвичайно ефективними та корисними для читачів бібліотеки були «Дні кафедри», «Дні інформації», «День фахівця».

Ефективною формою співпраці бібліотеки та науковців університету були спільні засідання кафедр університету та представників структурних підрозділів бібліотеки. В 2018 році відбулося два таких заходи: з кафедрою дошкільної та початкової освіти та кафедрою психології та соціальної роботи.Під час заходів читачі знайомилися з новими надходженнями до бібліотеки (259 прим. книг), бібліографічними покажчиками, підготовленими нашими фахівцями. Комплектатором були озвучені проблеми книгозабезпеченості дисциплін, викладачам передані інформаційно-бібліотечні списки з метою використання в науково-освітньому процесі. Завідувач відділу ІТ відповідала на запитання науковців, що стосувалися наукометричних БД Web of Science (WOS) та Scopus, Google-академії, ORCID.

Паралельно проводився «День фахівця» для студентів та магістрантів спеціальності «дошкільна та початкова освіта», котрі під керівництвом науковців кафедри готують свої наукові роботи. Вже стало традицією проводити «День фахівця» протягом 3-4 днів.

Захід відвідали 825 користувачів. Було представлено 231 примірник літератури (раритетні видання, словники, наукові праці викладачів вузу, вузівські та шкільні підручники, методична література, електронні видання, періодичні видання). Проведено огляди та перегляди даної літератури. Працівники бібліотеки проводили ознайомлення з основами інформаційно-бібліографічної культури, з використанням ІТ для студентів та науковців університету, з усіх питань використання інформаційних ресурсів бібліотеки. Особлива увага приділялася допомозі кафедрам університету в їх науковій діяльності та інформуванню кафедр, науковців, пошукувачів з різних питань підготовки наукових робіт.

На початку навчального року працівники інформаційно-бібліографічного відділу та відділу ІТ провели заняття-знайомства з ДБА та ЗЕІ бібліотеки для першокурсників, 5 практичних занять для студентів старших курсів спеціальності «дошкільна та початкова освіта». Такі заняття сприяли пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та підвищенню інформаційної культури користувачів.

Однією з основних інформаційних послуг, що надає інформаційно-бібліографічний відділ є виконання бібліографічної довідки. Головне завдання бібліографічної довідки – виявлення найповнішого обсягу релевантних темі запиту документів, здійснення бібліографічного відбору. Відділ здійснював бібліографічно-інформаційне обслуговування всіх категорій читачів: виконував усі види бібліографічних довідок в т.ч. – в автоматизованому режимі, надавав консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки та інші інформаційні послуги.

Цікавим оформленням і змістовністю відзначилися «Календарі знаменних дат» (12), які відмічали важливі події року.

Чільне місце у сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного та наукового процесу університету належить системам ВПІ та ДЗК, розробленим для розповсюдження даних про поточні надходження документів відповідно до постійно діючих інформаційних запитів.

В системі ВПІ (вибіркового поширення інформації) інформуються всі підрозділи університету. Інформування здійснюється в електронному режимі: складаються списки нових надходжень літератури і групуються за замовленими темами. Списки редагуються і перевіряються на відповідність чинним стандартам.

У режимі ДЗК (диференційованого забезпечення керівництва) інформується керівний склад університету за темами «Питання вищої школи», «Виховання студентської молоді» та адміністрація бібліотеки з питань організації бібліотечної справи.

Довідково-інформаційні послуги з використанням ITЗначну роботу з довідково-бібліографічного обслуговування проводять працівники відділу ІТ, бібліотекарі консультанти електронних залів, які здійснюють довідково-бібліографічне інформування на основі БД ЕК та ресурсів мережі Інтернет.

Серед комплексу завдань відділу ІТ – сприяння трансформації книгозбірні університету в інформаційний інтелект-центр. Мета діяльності такої бібліотеки – створення інформаційного, культурного і освітнього середовища для інтелектуального розвитку користувачів, особливо молоді, через забезпечення вільного доступу до інформації і знань.

Особливе місце у даному напряму діяльності приділяється оперативному інформуванню користувачів про наявні ресурси і сервіси, з використанням сучасних можливостей, форм і методів.

Працівники відділу ІТ у 2018 році надавали довідково-інформаційні послуги в наступних формах:

Серед тем комплексних довідок:

В 2018 р. відбулося 18888 звернень до інформаційно-бібліоографічних ресурсів сайту. Таблиця ілюструє кількість звернень користувачів до найбільше використовуваних інформаційно-бібліографічних списків та інформаційних рексурсів сайту.

Назва ресурсу Кількість звернень в 2018 р.
Архів видань бібліотеки 689
Біографії (міні-довідник) 1005
Вінниччина в БД ЕК 446
Дистанційні методичні модулі бібліотеки 358
Книгозабезпеченість аспірантури 405
Праці викладачів 460
Список авторефератів та дисертації 1582
Списки за базовими навчальними дисциплінами
Біологія 827
Математика 778
Педагогіка 685
Психологія 458
Фізичне виховання 1112
Філологічні науки 988

Продовжено участь бібліотеки в корпоративних проектах. Для електронної доставки бібліографічних записів та аналітичних описів документів використовувалися як електронна скринька так і ftp-протокол обміну даними. За час участі в корпоративних проектах бібліотекою отримано понад 68 тис./надіслано понад 18 тис. записів.

В 2018 році бібліотека приймала участь в наступних корпораціях:

За рахунок стрімкого розвитку інформаційних технологій набувало важливого значення підвищення інформаційної культури користувачів, особливо молодих науковців університету. З цією метою організовували різні заходи: індивідуальні консультації з використання довідково-бібліографічного апарату, групові заняття із молодими науковцями, проводили заняття з інформаційної культури та ІТ-технологій для студентів-магістрантів щодо набуття комп’ютерної грамотності та навичок роботи з електронним каталогом бібліотеки, мережевими технологіями.

Працівники бібліотеки проводили ознайомлення з основами інформаційно-бібліографічної культури, з використанням ІТ для студентів та науковців університету, з усіх питань використання інформаційних ресурсів бібліотеки. Особлива увага приділялася допомозі кафедрам університету в їх науковій діяльності та інформуванню кафедр, науковців, пошукувачів з різних питань підготовки наукових робіт.

Бібліографи надавали консультації співробітникам бібліотеки, студентам та викладачам університету з питань бібліографічного опису документів, працювали у напряму вдосконалення бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів, інформували колег з інших структурних підрозділів про цікаві статті з фахових журналів, пошуку та використання різноманітних інноваційних методик.


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений