Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ.
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

У 2019 р. бібліотека приділяла належну увагу розкриттю фонду через систему ДБА, який представлено традиційними і електронними каталогами.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці сформовані:
❑ Генеральний абетковий каталог (ГАК) у відділі комплектування та наукової обробки документів;
❑ Генеральний систематичний каталог (ГСК) у приміщенні каталогів;
❑ Систематична картотека статей (СКС) у приміщенні каталогів;
❑ Абетковий каталог у приміщенні каталогів;

18 картотек, серед яких:
❑ електронні видання
❑ автореферати дисертацій
❑ наукові записки
❑ дипломні роботи
❑ навчальні програми та методичні матеріали
❑ оригінальні тексти
❑ праці викладачів
❑ лауреати літературних та інших премій
❑ назви художніх творів
❑ цитати (переведена в електронний вигляд).
Інформаційні послуги здійснюються на основі довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки, який включає систему каталогів і картотек, довідково-інформаційний фонд, власних баз даних, доступних для бібліотекарів та читачів.

Співробітники бібліотеки продовжували формувати та удосконалювати ДБА, це дало можливість оперативно і багатоаспектно розкрити зміст фонду бібліотеки та забезпечити доступ користувачів до власних та придбаних інформаційних ресурсів.

У 2019 році для підвищення ефективності та поліпшення якості пошукових можливостей ЕК співробітники бібліотеки активно працювали над вдосконаленням ЕК, вирішували проблему пошуку та виправлення помилок у бібліографічних записах електронного каталогу, постійно його редагували, що є доволі актуально.

Генеральний абетковий каталог (ГАК) є найповнішим каталогом книжкового фонду, поєднує різні каталоги бібліотеки, призначений для службового користування під час комплектування та опрацювання літератури, довідково-бібліографічної, інформаційної роботи. Він потребує підвищеної уваги та постійного наукового і поточного редагування.

За звітний період в ГАК влито – 1412 карток, вилучено – 428 карток, переглянуто понад 10000 карток та проводилось технічне редагування каталогу: оновлені каталожні роздільники, етикетки, вивірена правильність розстановки каталожних карток за роздільниками. Паралельно вилучені 639 карток з АК та СК.

Студентам, викладачам, науковцям надавалася повна інформація про нові надходження та інформаційні ресурси через систему ЕК, що відображає активний фонд бібліотеки. Якість та ефективність ЕК обумовлюється комплексом методів і засобів, що визначають технологію його створення та використання. Співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів у 2019 році поповнили бази даних «Книга», «Автореферати та дисертації», «Періодичні видання», «CMPL Комплектування в ІРБІС» та новостворену «Дипломні роботи».

В умовах, коли бібліотека отримує мало нових книг, важливого значення набуває своєчасне поповнення ЕБ «Аналітичні описи» та «Праці викладачів». За звітний період інформаційно-бібліографічним відділом було створено і введено в ЕБ даних 5300 описів, в тому числі для корпоративних каталогів – 1197. З цією метою переглянуто 1564 книги, 945 журналів, 1104 газети.

Довідково-інформаційна діяльність


Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів – один з основних напрямів роботи інформаційно-бібліографічного відділу (завідувач Мірохіна Т. В.). Основна мета такої роботи – регулярне доведення інформації до користувача про нові надходження, наявність навчальної літератури з певних дисциплін у фондах бібліотеки, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки.

Допомогу в користуванні ДБА бібліотеки читач отримує від чергових бібліографів, які надають консультації та виконують складні довідки. За звітний період читачам надано 1487 консультацій і виконано 865 довідок, в т. ч. 162 – електронні.

Традиційно користуються попитом видання із довідково-інформаційного фонду відділу, як під час виконання довідок так і на масових заходах бібліотеки. У 2019 році було видано 10079 документів.

Бібліографи допомагали співробітникам підрозділів обслуговування у підготовці масових заходів (готували списки літератури за темами заходів), організовували інформаційно-масові заходи, заплановані до виконання відділом, де пропагували власну друковану продукцію.

У 2019 році було оформлено 5 виставок («КЗД»):

Важливим напрямком роботи відділу є бібліографічне інформування.

В режимі ВПІ (вибіркового поширення інформації) та ДЗК (диференційованого забезпечення керівництва) інформується професорсько-викладацький склад та керівництво університету за темами: «Педагогіка», «Психологія», «Організація вищої школи», «Виховання студентської молоді» та адміністрація бібліотеки з питань організації бібліотечної справи. Інформування здійснюється в автоматизованому, електронному режимі: складаються списки нових надходжень літератури і групуються за замовленими темами. Списки редагуються і перевіряються на відповідність чинним стандартам.

За звітний період абонентам ВПІ та ДЗК було відправлено 545 повідомлень.

Ефективною формою синергії бібліотеки та науковців університету є спільні засідання кафедр університету та представників структурних підрозділів бібліотеки.

У 2019 році проведено 2 «Дні кафедри»:

Під час заходів проведено презентацію всіх Інтернет-ресурсів бібліотеки, огляд наявних ресурсів бібліотеки за профілем кафедри в фонді бібліотеки та мережі Інтернет. Підготовлено та представлено більше 350 інформаційно-бібліографічних списків за дисциплінами кафедр. Списки передано викладачам з метою використання в науково-освітньому процесі.

Завідувач відділу ІТ відповідала на запитання науковців, що стосувалися наукометричних БД Web of Science (WOS) та Scopus, Google-академії, ORCID.

Значна увага приділялася участі кафедр в формуванні важливого наукового ресурсу університету – Інституційного репозитарію (ІР), депозитором якого є бібліотека.

Корисним для читачів бібліотеки був «День фахівця» для студентів спеціальності «математика та інформатика», під час якого здобувачам вищої освіти надавалась інформація про профільний контент сайту, електронний каталог бібліотеки та Інституційний репозитарій, вебліотеки.

Вже стало традицією проводити «День фахівця» протягом 3-4 днів. Це дуже зручна практика, тому що користувачі мають можливість звернутися до літератури ще раз, скласти списки необхідної навчальної та методичної літератури, ще раз зазирнути в книгу.

Довідково-інформаційні послуги з використанням ITПрацівники відділу ІТ (завідувач відділу Наугольних С. Г.) у 2019 році надавали довідково-інформаційні послуги в наступних формах:

Протягом двох останніх років значна кількість користувачів проводить активну самостійну пошукову діяльність, з використанням АРМ «Читач»; Інтернет-каталогу та Інституційного репозитарію.

Комплексні довідки виконувались для:

Серед тем комплексних довідок:

Протягом 2019 р. на сайті представлено (оновлено) понад 255 інформаційно-бібліографічних списків. Серед них списки:

Серед інформаційно-бібліографічних списків за базовими навчальними дисциплінами найбільше використовувались – «Біологія», «Математика», «Фізичне виховання», «Філологічні науки».

Продовжено участь бібліотеки в корпоративних проектах. Для електронної доставки бібліографічних записів та аналітичних описів документів використовувалися як електронна скринька так і ftp-протокол обміну даними. Загалом, за весь час участі бібліотеки в бібліотечних корпораціях нами надіслано понад 19 тис. док. – отримано понад 71 тис. док.

В 2019 році бібліотека приймала участь в наступних корпораціях:

За рахунок стрімкого розвитку інформаційних технологій набувало важливого значення підвищення інформаційної культури користувачів, особливо молодих науковців університету. З цією метою організовували різні заходи: індивідуальні консультації з використання довідково-бібліографічного апарату, групові заняття із молодими науковцями, проводили заняття з інформаційної культури та ІТ-технологій для студентів-магістрантів щодо набуття комп’ютерної грамотності та навичок роботи з електронним каталогом бібліотеки, мережевими технологіями.

Задля покращення інформаційно-бібліографічного обслуговування на початку кожного навчального року, в рамках курсу «Основи інформаційної культури» працівники інформаційно-бібліографічного відділу та відділу ІТ проводять заняття-знайомства з ДБА бібліотеки для першокурсників, практичні заняття для студентів старших курсів та магістрантів.

На цих заняттях студентів інформують про:

Першокурсники навчалися пошуку документів в традиційному та електронному (ЕК) каталогах. Такі заняття сприяють пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та підвищенню інформаційної культури користувачів. У 2019 р. було проведено 18 практичних занять для студентів та науково-педагогічних працівників.

Враховуючи нові вимоги до якості збору, зберігання, використання та представлення інформації, працівники бібліотеки спрямовують значні зусилля на підвищення інформаційної культури користувачів бібліотеки, в т. ч. віртуальних. Вони надають допомогу з усіх питань використання ІТ та інформаційних комунікацій в практичній, освітній та науковій діяльності.


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений