Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ.
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Останнє оновлення 04.2022

Створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування неможливе без ведення, оновлення і удосконалення інформаційно-пошукового апарату. Тому цей напрямок роботи залишається одним з основних у діяльності бібліотеки. Інформаційні послуги бібліотеки здійснюються на основі довідково-бібліографічного апарату (ДБА), який включає систему каталогів і картотек, довідково-інформаційний фонд, власні бази даних, доступні для бібліотекарів та читачів. Через систему каталогів та картотек для користувачів розкривається зміст фондів.

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці сформовані:
❑ Генеральний абетковий каталог (ГАК) у відділі комплектування та наукової обробки документів;
❑ Генеральний систематичний каталог (ГСК) у приміщенні каталогів;
❑ Систематична картотека статей (СКС) у приміщенні каталогів;
❑ Абетковий каталог у приміщенні каталогів;

18 картотек, серед яких:
❑ електронні видання
❑ автореферати дисертацій
❑ наукові записки
❑ дипломні роботи
❑ навчальні програми та методичні матеріали
❑ оригінальні тексти
❑ праці викладачів
❑ лауреати літературних та інших премій
❑ назви художніх творів
❑ цитати (переведена в електронний вигляд).

Традиційні бібліотечні карткові каталоги були та залишаються надійним достовірним джерелом структурованої бібліографічної інформації та займають належне місце в інформаційно-пошуковому апараті будь-якої бібліотеки. Систематично проводилася редакція Генерального абеткового каталогу (ГАК), додавались нові рубрики, оновлювалися роздільники та етикетки на каталожних ящиках. За звітний період в ГАК влито – 1423 картки, вилучено – 1327 карток. Також було вилучено картки з законсервованих каталогів: Абеткового читацького каталогу – 232 картки, та Систематичного каталогу – 306 карток.

У звітному році проводилось технічне редагування каталогів. Карткові каталоги зберігають своє значення як засіб доступу до бібліотечних ресурсів і є страховою копією електронних каталогів.

Упродовж останніх років бібліотека, на жаль, отримує мало нових книг, тому періодика є основним джерелом інформації для задоволення постійно зростаючих потреб наших читачів. Тим більше, що з погляду актуальності та оперативності періодичні видання становлять найбільшу цінність серед різноманітних документів нашої бібліотеки.

У бібліотеці велика увага приділяється створенню і експлуатації електронного каталогу, який забезпечував вільний віддалений доступ користувачів до фондів бібліотеки у період пандемії. Електронний каталог підтримувався в актуальному стані на програмному забезпеченні АБІС ІРБІС. Протягом року проводилось його систематичне наповнення та рекаталогізація. У звітному році до ЕК вводились бібліографічні описи всіх нових надходжень, здійснювалась також поточна реєстрація періодичних видань.

Співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів у 2021 році поповнювали бази даних «Книга», «Автореферати та дисертації», «Періодичні видання», «CMPL Комплектування».

Працівники відділу ІТ приймають участь у наповненні та обслуговуванні:

За 2021 рік створено і введено в БД «Аналітичні описи» 4010 описів, в тому числі для ЦУКК – 351. З цією метою переглянуто 1586 книг, в т. ч. 348 авторефератів; 306 журналів; 116 газет

Довідково-інформаційна діяльність


Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів – один з основних напрямів роботи інформаційно-бібліографічного відділу (завідувач Мірохіна Т. В.). Це важливий напрямок діяльності, який тісно пов’язаний з обслуговуванням користувачів та створенням зручних і доступних пошуково-інформаційних ресурсів. На практиці ця сфера в роботі бібліотеки набирає обертів та стає перспективною галуззю в інформаційному забезпеченні навчальної та наукової діяльності.

Допомогу в користуванні ДБА бібліотеки читачі отримують від чергових бібліографів, які надають консультації та виконують довідки. Оскільки майже весь 2021 рік студенти навчалися дистанційно, показники довідково-бібліографічного обслуговування порівняно з минулими роками впали. За звітний період інформаційно-бібліографічним відділом надано читачам 326 консультацій і виконано 322 довідки, в т. ч. 142 – електронні.

На період карантинних заходів та дистанційного навчання студентів бібліотека розширила діапазон послуг та ресурсів, які можна виконати віддалено. Дистанційно, використовуючи для комунікації телефон, електронну пошту та популярні месенджери співробітники надавали необхідні довідки та консультації.

Видано 8621 документ із довідково-інформаційного фонду відділу, в т. ч. під час виконання бібліографічних довідок. Інформаційно-бібліографічний відділ у 2021 році інформаційно-масових заходів не проводив, але бібліографічні покажчики були представлені на масових заходах, що проводилися у бібліотеці. Під час цих заходів було видано 8475 документів.

Важливою ділянкою роботи відділу є бібліографічне інформування.

В режимі ВПІ та ДЗК інформували професорсько-викладацький склад та керівництво університету за темами: «Педагогіка», «Психологія», «Організація вищої школи», «Виховання студентської молоді» та адміністрацію бібліотеки з питань організації бібліотечної справи. За звітний період абонентам ВПІ та ДЗК було відправлено 752 повідомлення (у 2020 р – 258 повідомлень). Інформування здійснювалося в електронному режимі: складалися списки нових надходжень літератури і групувалися за замовленими темами. Списки редагувалися і перевірялися на відповідність чинним стандартам.
В листопаді 2021 року, в онлайн-режимі відбувся інформаційний захід "День кафедри" для викладачів кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації. Під час зустрічі працівники бібліотеки презентували навчально-методичну літературу та періодичні видання з дисциплін, що викладаються на кафедрі; проінформували про нові надходження та основні електронні наукові та освітні ресурси бібліотеки; надали інформацію про наукометричні портрети вчених університету. Спільний захід бібліотеки та кафедри сприяє підвищенню рівня інформаційного забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності університету та ефективному використанню фонду книгозбірні.

Довідково-інформаційні послуги з використанням IT

Працівники відділу ІТ у 2021 році надавали довідково-інформаційні послуги в наступних формах:

Проводилось віртуальне інформування:

Довідкові послуги відділу ІТ склали понад 6600 тис. одиниць. При цьому самостійне використання довідково-інформаційних ресурсів бібліотеки становить - понад 200 тис.

Таблиця відображає показники самостійного використання довідково-інформаційних ЕР бібліотеки.

Назва послуги
Кількість звернень
Самостійне використання ресурсів бібліотекиКількість
доступ до Інтернету (ЗЕІ) 6231
звернень до ЕК (ЗЕІ) 2558
звернень до Інтернет-каталогу 182997
звернень до (і.-б.) списків сайту9133
ВСЬОГО самостійне використання довідково-інформаційних ресурсів бібліотеки 200919

Протягом двох останніх років значна кількість користувачів проводить активну самостійну пошукову діяльність з використанням АРМ «Читач», Інтернет-каталогу та ІР. В умовах карантинних обмежень значно зросла кількість користувачів, що використовували Інтернет-каталог.


Продовжено участь бібліотеки в корпоративних проектах. Для електронної доставки бібліографічних записів та аналітичних описів документів використовувалися як електронна скринька так і ftp-протокол обміну даними. Загалом, за весь час участі бібліотеки в бібліотечних корпораціях нами надіслано понад 20370 док. – отримано понад 74900 док.

В 2021 році бібліотека приймала участь в наступних корпораціях:

За рахунок стрімкого розвитку інформаційних технологій набувало важливого значення підвищення інформаційної культури користувачів, особливо молодих науковців університету. З цією метою організовували різні заходи, переважна більшість з них в дистанційному форматі:

Для покращення інформаційно-бібліографічного обслуговування на початку кожного навчального року, в рамках курсу «Основи інформаційної культури» працівники інформаційно-бібліографічного відділу та відділу ІТ проводять заняття-знайомства з ДБА бібліотеки для першокурсників, практичні заняття для студентів старших курсів та магістрантів.

На цих заняттях студентів інформують про:

Першокурсники навчалися пошуку документів в традиційному та електронному (ЕК) каталогах. Такі заняття сприяють пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та підвищенню інформаційної культури користувачів.

Враховуючи нові вимоги до якості збору, зберігання, використання та представлення інформації, працівники бібліотеки спрямовують значні зусилля на підвищення інформаційної культури користувачів бібліотеки, в т. ч. віртуальних. Вони надають допомогу з усіх питань використання ІТ та інформаційних комунікацій в практичній, освітній та науковій діяльності.

Бібліотека допомагає науковцям формувати джерельну базу, надає консультації з використання міжнародних наукових ресурсів. Спільні зусилля науковців та спеціалістів бібліотеки сприяють розширенню представництва університету в українській та світовій науковій спільноті, впливають на покращення наукометричних показників університету.

Працівники відділу ІТ відбирали актуальну інформацію про індексовані наукові ресурси України, проводили моніторинг показників університету в українські науковій спільноті. Це, зокрема дані про місце університету в «Консолідованому рейтингу ЗВО України», вебометричні показники університету в міжнародних наукових рейтингах. Дана інформація розміщена на сайті бібліотеки в розділі «Наукометричні портрети вчених ВДПУ».


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений