Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Протягом 2019 року році діяльності бібліотеки була спрямована на якісне та оперативне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної діяльності університету та формування сучасного інформаційно-бібліотечного середовища з високим рівнем комфортності для всіх груп користувачів. Бібліотека проводила комплексне інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів за допомогою традиційних друкованих і новітніх електронних документів із застосуванням як автоматизованого пошуку, так і карткових каталогів. Основну роботу із обслуговування користувачів виконували відділ обслуговування навчально-методичною літературою та відділ обслуговування науковою та художньою літературою.

Обслуговування користувачів здійснювалося на основі загальнодоступності, забезпечення доступу до традиційних та електронних інформаційних ресурсів у читальних залах, на абонементах, у залі електронної інформації. Для забезпечення науково-дослідницької діяльності використовували послуги міжбібліотечного абонементу. Приділялася увага якості та оперативності бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, дотримання професіоналізму та етики працівників бібліотеки.

Використання сучасних технологій в обслуговуванні не тільки підвищило ефективність використання ресурсів бібліотеки, а й полегшило шлях користувача до інформації, значно вплинуло на престиж, привабливість бібліотеки.

Основні напрями роботи та пріоритети діяльності:
❑ якість та оперативність в обслуговуванні кожного користувача;
❑ обслуговування користувачів з використанням інноваційних технологій;
❑ популяризація кращих зразків творів української та зарубіжної літератури, культури та мистецтва;
❑ співпраця з викладачами університету;
❑ надання додаткових послуг (наприклад, Інтернет-довідки);
❑ створення позитивного іміджу бібліотеки.

Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечував бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення бібліотечних процесів надавав допомогу у використанні локальної та всесвітньої мережі, знайомив із правилами використання електронного каталогу та інших баз даних, відділ комплектування та наукової обробки документів надавав науковцям університету консультації з наукового опрацювання документів. Значних зусиль було докладено на формування електронних ресурсів, побудову загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення вебометричного рейтингу університету.

У звітному році велика увага приділялася виконанню основних показників роботи: користувачі, відвідування, документовидача. Протягом 2019 року бібліотечно-інформаційним обслуговуванням були охоплені всі категорії користувачів, у т. ч. віртуальні.

На 1 січня 2020 р. за єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) в бібліотеці всього обліковано 13180 користувачів (у 2018 р. – 6213, без врахування віддалених авторизованих користувачів).

Кількість обслугованих користувачів всіма структурними підрозділами бібліотеки у 2019 році становить 40165 (2018 р. – 40216; 2017 р. – 40142). Кількість віддалених користувачів, зареєстрованих на сервері бібліотеки становить 6954, що дало можливість виконати планові показники за кількістю обслугованих користувачів.

Загальна документовидача становила 1000163 (у 2018 р. – 1000230; у 2017 р. – 834053), відвідування –761699 (у 2018 р. – 751785; у 2017 р. – 579283).

Для покращення обслуговування, якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету налагоджена тісна співпраця з факультетами, інститутом, кафедрами, студентською радою з самоврядування та встановлені індивідуальні ділові доброзичливі стосунки з викладачами університету і старостами академічних груп.

Працівники відділів обслуговування провели оформлення читацького пакету документів для студентів І курсу денної та заочної форми навчання. Під час підготовки до масової і групової видачі було підготовлено 3418 читацьких формулярів.

Масова видача комплектів навчальної літератури студентам-першокурсникам денної форми навчання була проведена на початку вересня за 4 дні. Брали посильну участь у видачі і інші відділи бібліотеки.


На початку навчального року для першокурсників були організовані екскурсії-подорожі «Лабіринтами бібліотеки», під час яких заступник директора бібліотеки Воробйова Л. М., відповідальна за культурно-просвітницьку роботу П’ятак О. А. проводили заняття-знайомства з бібліотекою, з її довідково-бібліографічним апаратом, правилами користування бібліотекою, графіком роботи структурних підрозділів та їх розміщенням тощо.

З метою збереження бібліотечного фонду належна увага протягом року приділялася роботі з попередження та ліквідації читацької заборгованості. Працівники абонементів систематично проводили індивідуальну та групову роботу: бесіди про правила користування бібліотекою, про бережливе відношення до фонду, про терміни розрахунків з бібліотекою та правила заміни втраченої літератури. Проте, проблема боржників у бібліотеці лишається актуальною.

Протягом року співробітниками відділів обслуговування проводилася робота із попередження та ліквідації читацької заборгованості. Обов’язково під час індивідуальної роботи зі студентами проводилися бесіди щодо правил користування бібліотекою.

Значна увага приділялась якості та оперативності бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, дотримання професіоналізму та етики працівників бібліотеки.

Обслуговування навчально-методичною
та науковою літературою

Працівники відділу обслуговування навчально-методичною літературою та зберігання фондів здійснювали оперативне та якісне обслуговування користувачів навчально-методичною літературою, пошук та надання інформації, попередні замовлення документів з сектору зберігання фондів (фондосховища), розкриття фонду відділу шляхом експозицій тематичних виставок, тематичних переглядів літератури тощо.

Забезпечення інформаційних потреб з використанням електронних ресурсів у ЧЕЗ дало змогу удосконалити систему бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.


Групова видача комплектів навчальної літератури проходила, як завжди, на початку семестрів (вересень, лютий). У лютому 2019 р. було видано 560 комплектів літератури (3646 прим.), у вересні – 753 комплекти (4112 прим. книг). Комплекти складалися разом зі старостами груп, графіки видачі – на основі даних про кількість боржників в групах.

Протягом року проводилися звірки списків студентів денної та заочної форм навчання, професорсько-викладацького складу, співробітників та ін. з формулярами користувачів.

Продовжено роботу з наступними картотеками:

Постійно проводилася робота з єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК), яка відображає кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) за єдиним обліком, картотекою читацьких номерів, вівся облік видачі читацьких квитків.


Співробітниками наукового абонементу проводилася робота з попередження та ліквідації читацької заборгованості. З цією метою переглядалися читацькі формуляри під час переобліку, переведенні студентів з курсу на курс. Для цього ставили відмітки боржникам з сигнальними закладками, складали списки боржників, які передавали на кафедри та методистам факультетів.


Незначне фінансування на комплектування фонду науково-художньої літератури призводить до відсутності або недостатньої кількості примірників, великої кількості відмов на літературу – 7547, із них: немає в бібліотеці – 5699, видано – 1780, в оправі – 68. У зв’язку з тим, що відділ отримує обмежену кількість примірників та назв художньої і наукової літератури, працівники абонементу і читальних зал підбирають літературу за темою, якщо це художні програмні твори, критика до них, статті в наукових виданнях та монографіях. Зокрема, роблять закладки, виписки, запам’ятовують, в яких літературних джерелах є необхідна інформація.

Ефективною і плідною була така форма роботи як бесіда. Групові бесіди проводилися з першокурсниками та тему «Форми та методи роботи із користувачами. Правила користування».

Індивідуальні бесіди були найбільш поширеною формою роботи, так як під час індивідуальної бесіди бібліотекар мав можливість уточнити замовлення, дізнатись про вподобання, надати певну консультацію, допомогти у підборі літератури і т. п. Обов’язково під час індивідуальної роботи зі студентами проводилися бесіди з метою попередження читацької заборгованості. В тому, що на науковому абонементі порівняно мало боржників – заслуга співробітників, які проводять індивідуальну роботу з користувачами безпосередньо при видачі літератури.

Працівники відділу брали участь у підготовці пакету документів для масової видачі літератури студентам першого курсу денної форми навчання та студентам заочної форми навчання (липень-серпень). Було підготовлено близько 1500 екземплярів.

У структурних підрозділах відділу ведуться реєстраційні картотеки обслужених читачів, крім того на науковому абонементі – картотека викладачів та співробітників, картотека боржників.

Обслуговування користувачів
в електронних залах бібліотеки


Серед пріоритетів сьогодення – забезпечення вільного та необмеженого доступу до інформації усіх категорій споживачів, особливо науковців та студентів, їхня інтегрованість в веб простір, комфортність послуг, які може надати бібліотека.

До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць – читальна електронна зала (ЧЕЗ) на 38 ПК та зала електронної інформації (ЗЕІ) на 38 ПК, де здійснювався самостійний пошук у базах даних електронного каталогу та надавалися компетентні довідки бібліотекарями-консультантами щодо інформаційного пошуку.

Провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів (надалі – відділ ІТ) (завідувач відділу Наугольних С. Г.) та залі електронної інформації (ЗЕІ), яка обслуговує користувачів з травня 2008 року. За цей час її послугами скористались понад 342 тис. відвідувачів.

В звітному році спостерігається найвища кількості відвідувачів за останні роки – 41698, з них студентів заочної форми навчання – 2489. Слід зазначити, що обслуговування користувачів ЗЕІ в поточному році проводилось в непростих умовах, пов’язаних з ненадійною роботою технічних засобів, а також збільшенням навантаження на чергових консультантів ЗЕІ.

Чергові консультанти ЗЕІ надавали допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг, в тому числі виконували перевірку на плагіат, надавали допомогу з питань форматування наукових та творчих робіт користувачів.

Чергові консультанти ЗЕІ надавали допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг.

Серед форм, що використовувалися:

Значну увагу працівники відділу ІТ приділяли збору статистики використання електронних фондів та інноваційних технологій в діяльності бібліотеки. На основі зібраної інформації проводився аналіз та синтез даних, який потім лягає в основу додатків до річного звіту – табличних даних та аналітичних діаграм. З цією метою використовуються такі засоби збору та опрацювання статистичної інформації:

Облік проводився на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносились в електронний щоденник відділу. В поточному році спостерігається найвища кількості відвідувачів ЗЕІ за останні роки.

Використання електронних ресурсів бібліотеки (середні показники)

Назва 2019 р. 2018 р.
Відвідувачів ЗЕІ (за робочий день) 210170
Відвідувачів всіх категорій, в т. ч. мережеві та Інтернет (за добу) 1730 1180
Документовидача в ЗЕІ (за робочий день) 195190
Загальна документовидача (за робочий день, з урахуванням Інтернет-ресурсів)1850750
Надано послуг (антивірусне сканування, ксерокс, друк, копіювання на носії) – (одиниць за робочий день) 18001170
Cамостійне використання Інтернет-ресурсів (за робочий день)** 570420

**Крім послуг ЗЕІ та відділу ІТ, враховувались звернення до ВДС, Інтернет-каталогу, інформаційно-бібліографічних списків сайту бібліотеки (блок сайту «Електронні ресурси»)


Значно збільшився перелік послуг читальної електронної зали навчально-методичної літератури (у структурі відділу обслуговування навчально-методичною літературою), в якій користувачі мають можливість скористатися як паперовим виданням, так і електронними ресурсами.

Читальна електронна зала надавала користувачам можливість:Інформацію сторінки повністю оновлено 09.06.2020

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений