Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Повний список видань внесених в БД «Автореферати дисертацій»
(станом на 1.12.2023)

 1. 902.7
  М67
  Miglev I. "Sofinden" in contextul ritualurilor calendaristice de primavara la bulgarii din Moldova,Ucraina si din Bulgaria de Nord-Est (sfarsitul sec. 19 - inceputul sec. 21) : autoreferat tezei de doctor in istorie : [spec.] 612.01 "Etnologie"
  / Miglev Ivan ; Academia de Stiinte a Moldovei. – Дата захисту 22.08.2014. – Chisinau, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: с. 21-23 (27 назв.)

 2. А13
  Абабнех Мохамед. Кінетика об'єму жовчного міхура за фізичних навантажень у дітей з дискінезією жовчновивідних шляхів
  / Мохамед Абабнех. – К. : Укр. державний університет фізичного виховання і спорту, 1996. – 18 с
 3. 7А8
  А13
  Абдула А. Б. Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів різної кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Абдула Анатолій Борисович ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.:с.17-18 (11 назв.).
 4. 7А1
  А13
  Абдулвахід Д. Н. Організаційно-педагогічні основи відбору дітей для занять спортивною гімнастикою в автономній республіці Курдистан : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Абдулвахід Длшад Ніхад ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 28.02.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 5. 54(070.3)/А14-888771
  Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Абжалов Роман Рашидович ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Дата захисту 03.04.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 6. 7А.06
  А15
  Аблікова І. В. Фізична реабілітація осіб старшого шкільного та юнацького віку хворих на гемофілію з комбінованими контрактурами колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / Аблікова Ірина Володимирівна ; Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2011. – 18 с. : рис. – Бібліогр.:с.14-15(11 назв.).
 7. 378
  А16
  Абрамович Т. В. Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Абрамович Тетяна Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Міжнарод. економічно-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука]. – Дата захисту 12.11.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 8. 158.015
  А17
  Абсалямова Лариса Миколаївна. Психологічні особливості розвитку готовності до ризику у підлітковому віці : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Л.М. Абсалямова ; ХНПУім. Г.С. Сковороди ; Наук.кер. д-р психолог. наук Хомуленко Т.Б..19.0912. – Харків, 2009. – 21 с
 9. 158.015
  А18
  Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Августюк Марія Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Дата захисту 06.10.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17- 18 (14 назв.)
 10. 378
  А19
  Аветісова І. С. Формування у майбутніх економістів професійних умінь розв'язувати ситуативні завдання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Аветісова Ірина Сергіївна ; Науіональний авіаційний ун-т, [Краматорський економіко-гуманітарний ін- т]. – Київ, 2011. – 20,[1] с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 11. 378
  А19
  Аверіна К. С. Теоретико-методологічні засади розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Аверіна Катерина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 14.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 25–29 (41 назв.)
 12. 378
  А21
  Авраменко Б. В. Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Авраменко Богдана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. – Дата захисту 30.01.2014. – Тернопіль, 2014. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 13. 373.7
  А21
  Авраменко О. О. Підготовка кваліфікованих робітників ювелірного профілю на підприємствах і в професійно-технічних навчальних закладах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Авраменко Ольга Олексіївна ; НАПН України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-20 (14 назв.)
 14. 9У2
  А22
  Автушенко І. Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991–2014 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військова історія"
  / Автушенко Ірина Борисівна ; Нац. академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 03.09.2020. – Львів, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 36–41 (45 назв.)
 15. 378
  А22
  Авхутська С. О. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Авхутська Світлана Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Умань, 2013. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с16-17 (12 назв.)
 16. 37И
  А22
  Авчіннікова Г.Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Авчіннікова Галина Дмитрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 27.05.2015. – Умань, 2015. – 20,[1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 17. 378
  А23
  Агалець, Інна Олександрівна. Формування системи знань і умінь з основ етикету в процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. О. Агалець ; НУБПУ країни ; Наук.кер. д-р пед. наук Сидоренко В.К..13.1005. – К., 2010. – 21 с <
 18. 378
  А23
  Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна. Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. В. Агейкіна-Старченко ; Класичний приватний ун-т,[ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України]. – Запоріжжя, 2011. – 30 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.15-17 (16 назв.)
 19. 378
  А23
  Агейчева А.О. Тенденції реформування дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Агейчева Анна Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 01.07.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.) li> 373.7
  А23
  Агєєва О. О. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах залізничного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Агєєва Ольга Олександрівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 13.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (16 назв.)
 20. 372
  А24
  Агіляр Туклер В. В. Виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Агіляр Туклер Вікторія Вільямінівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Захищена 20.10.2020. – Київ, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (20 назв.) .
 21. 158.015
  А27
  Агулов Максим Вячеславович. Психологічні чинники динаміки суб'єктності майбутнього вчителя у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / М. В. Агулов ; Харківський нац. пед. ун - т. ім. Г. С. Сковороди, [ Слов'янський держ. пед. ун - т]. – Харків, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (4 назв.)
 22. 378
  А29
  Адєєва Ольга Вікторівна. Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О.В. Адєєва ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. д-р пед. наук Карпова Е.Е..28.0901. – Одеса, 2009. – 20 с
 23. 373.7
  А28
  Адабашев Бекир. Модернизация профессиональной подготовки рабочих в профтехучилищах строительного профиля : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Б. Адабашев ; МОН Украины, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. – Киев, 2006. – 221 с. – Библиогр.: с. 180-195.
 24. 378
  А28
  Адамів С. Є. Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адамів Світлана Євгенівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 10.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 25. 37У(09)
  А28
  Адаменко Оксана Олександрівна. Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Василя Захаровича Смаля (1930-1987 рр.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / О. О. Адаменко ; Ін-т вищої освіти Нац. АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Майборода В.К..15.1004. – К., 2010. – 20 с
 26. 378
  А28
  Адамович І. В. Розвиток інформаційної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в післядипломнній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адамович Ірина Валентинівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Дата захисту 11.12.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 27. 9У2
  А28
  Адамович, Наталія Миколаївна. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Н. М. Адамович ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук.кер. д-р істор. наук Литвин В.М.. – Дата захисту 17.03.2008. – К., 2008. – 17 с.
 28. 378
  А31
  Адобовська М. В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адобовська Марія Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 26.08.2020. – Хмельницький, 2020. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (16 назв.)
 29. 378
  А31
  Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адоньєва Юлія Анатоліївна ; Запорізький нац. ун-т. – Дата захисту 15.12.2017. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.) . – [2017-8446А]
 30. 378
  А35
  Азатьян В. І. Педагогічні умови розвитку професійного самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Азатьян Вікторія Іванівна ; Класичний приватний ун-т, [Нац. авіаційний ун-т]. – Дата захисту 21.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.) . – [2015-7846 А]
 31. 9У1
  А36
  Айвазян О. Б. Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій половині ХІХ - початку ХХ століття : роль і місце в культурно-освітньому житті краю : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Айвазян Олена Борисівна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Дата захисту 29.04.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 32. 15
  А36
  Аймаганбетова Ольга Хабіжанівна. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О.Х. Аймаганбетова ; ІП ім. Г. С. Костюка. АПН України ; Наук. консульт. д-р психолог. наук Джакупов С.М. – Дата захисту 04.07.2007. – К., 2007. – 31 с. : табл., іл.
 33. 158.015
  А39
  Акімова Н. В. Генеза розуміння текстів інтернету : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія)
  / Акімова Наталія Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 03.09.2020. – Переяслав, 2020. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 35–37 (28 назв.)
 34. 378
  А39
  Акічева Марина Шаміліївна. Формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / М. Ш. Акічева ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 35. 378
  А44
  Акуленко К. Ю. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів з використанням системи МООDLE : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Акуленко Катерина Юріївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 02.10.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 36. 378
  А44
  Акусок Алла Миколаївна. Теоретичні засади формування змісту загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / А. М. Акусок ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Вовк Л.П..12.0903. – К., 2009. – 21 с
 37. 158.015
  А45
  Ал Дафар Абд Ал Барім М, Мадхі. Психологічні особливості розвитку образу світу у студентів Іраку та України : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ал Дафар АБД Ал Барім М. Мадхі ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 21 с. : рис. – Бібліогр.:с.18-19 (4 назв.)
 38. 378
  А47
  Алєксєєв О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Алєксєєв Олександр Олексійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 39. 378
  А47
  Алєксєєва Г. М. Формуванн готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп'ютерних техгологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Алєксєєва Ганна Миколаївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 24.05.2013. – Бердянськ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 40. 371.018
  А47
  Алєксєєнко Т. Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного сімейного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка", [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Алєксєєнко Тетяна Федорівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.01.2017. – Київ, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: с. 34-43 (115 назв.)
 41. 40
  А50
  Аліменко О. С. Генеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Аліменко Ольга Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 04.12.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв.)
 42. 378
  А46
  Александрова Н. М. Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Александрова Наталія Миколаївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – Дата захисту 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 23 назв.)
 43. 40
  А46
  Алексахіна Т. О. Парадигматика фразеологічних одиниць із компонентом "назва квітки" у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Алексахіна Тетяна Олексіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 09.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 44. 9(М)7
  А51
  Алмашій В. В. Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989–1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Алмашій Володимир Васильович ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18–21 (18 назв.)
 45. 901
  А52
  Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга половина 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / Алтухов Олексій Анатолійович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Дата захисту 14.12.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 46. 371.01
  А53
  Алфімов Д. В. Теорія і методика виховання лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Алфімов Дмитро Валентинович ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Донецький національний ун-т ]. – Дата захисту 26.06.2012. – Луганськ, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-37 (32 назв.).
 47. 9У1
  А59
  Алфьоров О. А. Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії України др. половини 16 - кінця 18 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Алфьоров Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Дата захисту 14.06.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 48. 378
  А57
  Альмерот О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами артпедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Альмерот Олена Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 21.12.2017. – Глухів, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
 49. 378
  А66
  Андрющенко О. О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрющенко Олена Олександрівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 09.07.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв.)
 50. 372
  А61
  Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 51. 15
  А62
  Амплєєва О. М. Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності педагога : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Амплєєва Ольга Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 24.05.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 52. 378
  А67
  Анісімова О. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анісімова Олена Едуардівна ; Херсонський держ. ун-т. – Дата захисту 31.10.2013. – Херсон, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 53. 54(070.2)
  А67
  Анічкіна О. В. Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Анічкіна Олена Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 10.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 54. 37У(09)
  А64
  Ананко Т. В. Розвиток системи професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ананко Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка ; [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 28.02.2018. – Чернігів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 55. 40
  А64
  Ананченко О. С. Лінгвокультурний концепт РЕЛІГІЯ в англійській та українських мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Ананченко Олена Сергіївна ; Донецький нац. ун-т. – Дата захисту 11.06.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 56. 378
  А64
  Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров'яформувальних технологій у навчально- виховний процес загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анастасова Ольга Юріївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 26.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 57. 378
  А65
  Андрєєв А. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрєєв Андрій Миколайович ; Запорізький нац. ун-т. – Дата захисту 01.03.2019. – Запоріжжя, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (64 назв.)
 58. 9У2
  А65
  Андрєєв А. С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатриації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Андрєєв Андрій Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 26.04.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.)
 59. 7А1
  А65
  Андрєєва Регіна Ігорівна. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовкит юних гімнасток : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Р. І. Андрєєва ; Харківська державна академія фізичної культури, [Вінницький держ.пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Харків, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.16-18(16 назв.)
 60. 8И(ФР)
  А65
  Андрієвська Вікторія Валеріївна. Концепт АНТИЛЮДИНА у французькій драматургії абсурдизму : структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / В. В. Андрієвська ; КНЛУ ; Наук.кер.д-р філолог. наук Кагановська О.М..09.1006. – К., 2010. – 20 с
 61. 37У(09)
  А65
  Андрійчук Наталя Михайлівна. Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України(1860-1917рр.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Н. М. Андрійчук ; ЖДУ ім. І. Франка ; Наук. кер. канд. пед. наук Сейко Н.А..17.1003. – Житомир, 2010. – 20 с
 62. 4И(Англ)
  А65
  Андрійшина К. І. Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Андрійшина Катерина Іванівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.).
 63. 378
  А65
  Андрейко О. І. Теорія та методика формування виконавської культури скрипаля у вищих мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Андрейко Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 12.02.2014. – Київ, 2014. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 38-41 40 назв.)
 64. 78(07)
  А65
  Андрейко Оксана Іванівна. Методи вдосконалення виконавського апарату музиканта - інструменталіста : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання музики та музичного виховання
  / О. І. Андрейко ; МОН України, АПН Інститут проблем виховання. – Київ, 2004. – 185 с. – Бібліогр.: с. 171-182.
 65. 7А3
  А65
  Андрейчук В. Я. Удосконалення тренувального процесу гирьовиків 17-19 років у поштовху гир за довгим циклом у річному макроциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Андрейчук Володимир Якович ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Нац. академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного]. – Дата захисту 27.02.2018. – Харків, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 66. 9(М)7
  А66
  Андросович О. Г. Розвиток гендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ-початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Андросович Олександр Григорович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 13.05.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (9 назв.)
 67. 378
  А66
  Андрощук І. В. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрощук Ірина Василівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 27.06.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-37 (54 назв.)
 68. 378
  А66
  Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Андрощук Ігор Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (54 назв.)
 69. 378
  А66
  Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Андрощук Ігор Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 623 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-24 (54 назв.) ; с. 399-472 (763 назв.)
 70. 373.7
  А66
  Андрощук Ірина Василівна. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І.В. Андрощук ; Ін-т пед.освіти і освіти дорослих АПН України ; Наук. кер. д-р філософ. наук Зязюн І.А..30.0810. – К., 2008. – 21 с
 71. 378
  А66
  Андрощук Людмила Михайлівна. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Л.М. Андрощук ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Побірченко Н.С..21.0901. – К., 2009. – 20 с
 72. 4И(Англ)
  А70
  Андрущенко І. О. Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Андрущенко Ірина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 14.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 73. 378
  А66
  Андрущенко Наталія Олександрівна. Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. О. Андрущенко ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2011. – 274,[5] с. : рис, табл., дод. – Бібліогр.: с. 254-274 (231назв.)
 74. 378
  А66
  Андрущенко Наталія Олександрівна. Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Н. О. Андрущенко ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Вінниця, 2011. – 19 с. : рис. – Бібліогр.:с.15-17(18 назв.)
 75. 372
  А66
  Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'я збережувальної компетентності в дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Андрющенко Тетяна Константинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Дата захисту 18.06.2016. – Одеса, 2015. – 40, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (51 назв.)
 76. 371.013
  А69
  Аносова А. В. Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкольних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Аносова Анастасія Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 14.10.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 77. 15
  А69
  Анпілова Д. В. Особливості переживання психологічної близькості у період ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Анпілова Дар'я Вадимівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луганський нац. ун- т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 21.02.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с17-18 (10 назв.)
 78. 4И(Фр)
  А72
  Антіпова А. В. Повторна номінація у сучасному французькому художньому тексті: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Антіпова Альона Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди]. – Дата захисту 29.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 79. 158.015
  А72
  Антоненко Ірина Юріївна. Особливості механізмів психологічного захисту особистості в системі педагогічної взаємодії : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / І. Ю. Антоненко ; Харківський нац. пед. ун - т ім. Г. С. Сковороди, ( Класичний приват. ун - т). – Харків, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (14 назв.)
 80. 4И(Англ)
  А72
  Антонов О. В. Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Антонов Олексій Володимирович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 81. 15
  А72
  Антонова Наталія Олександрівна. Психологічні основи розвитку готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Н. О. Антонова ; НАПН України Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2012. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 36-40 (34 назв.)
 82. 378У
  А72
  Антоновський О. В. Генеза виховання ціннісних професійних орієнтацій майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Антоновський Олег Вікторович ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Дата захисту 18.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.).
 83. 378
  А72
  Антонюк Л. В. Формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до навчально-дослідницької діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Лариса Валентинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 258 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 177-202 (239 назв.)
 84. 378
  А72
  Антонюк Л. В. Формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до навчально-дослідницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Лариса Валентинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 16.04.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с15-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(2), (1)
 85. 378
  А72
  Антонюк Н. А. Формування у майбутніх учителів початкової школи діалогічних умінь у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Надія Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 25.05.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 86. 378
  А72
  Антощук С. В. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антощук Світлана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 03.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-20 (35 назв.)
 87. 15
  А72
  Антропов А. П. Детермінанти переживання психічних станів членами екіпажу морського судна : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Антропов Анатолій Петрович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 01.08.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв.)
 88. 378
  А73
  Ануфрієва О. Ф. Професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ануфрієва Ольга Федорівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 18.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (21 назв.)
 89. 15
  А73
  Ануфрієва, Олена Валеріївна. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О.В. Ануфрієва ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук.кер. д-р психолог. наук Максимова Н.Ю..17.1006. – К., 2010. – 17 с
 90. 378
  А78
  Апшай Ф. В. Формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі "Культура і мистецтво": автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Апшай Федір Васильович; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 29.09.2021. – Рівне, 2021. – 20 с.
 91. 378(07)
  А81
  Арістова , Наталія Олександрівна. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.О. Арістова ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Лузік Е.В..19.0812. – К., 2008. – 20 с
 92. 371.013(07)
  А81
  Аристова, Людмила Сергіївна. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Л. С. Аристова ; Ін-т проблем виховання АПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Масол Л.М..24.0806. – К., 2008. – 20 с
 93. 517.12
  А83
  Армаш Т. С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Армаш Тетяна Сергіївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 29.03.2017. – Черкаси, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 94. 373.7
  А84
  Аронова Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Аронова Ріма Семенівна ; Класичний приватний ун-т, [Університет менеджменту освіти]. – Дата захисту 29.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 95. 7А1.4
  А86
  Артем'єва, Галина Павлівна. Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Г. П. Артем'єва ; ХДАФК ; Наук.кер. д-р наук з фіз. виховання та спорту Мулик В.В.. – Дата захисту 31.01.2008. – Харків, 2007. – 20 с. : іл.

 96. А86
  Артеменко Г. С. Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів: логічне та алогічне : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Артеменко Галина Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 27.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 97. 378
  А86
  Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Артемов Володимир Юрійович ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Нац. авіаційний ун-т]. – Дата захисту 18.11.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (55 назв.)
 98. 378
  А86
  Артемьєва І. С. Професійна діяльність вчителя початкової школи з формування позитианого ставлення першокласників до навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Артемьєва Інна Сергіївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 15.05.2015. – Чернігів, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 99. 37И
  А86
  Артерчук Т. О. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН : 1945-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Артерчук Тетяна Олександрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун - т, [Нац. ун - т "Острозька академія"]. – Рівне, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 100. 371.014
  А86
  Артюшенко А. О. Теоретико- методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Артюшенко Андрій Олександрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 28.02.2012. – Київ, 2012. – 38 с. : табл., рис. – укр. – Бібліогр.: с. 31-35 (41 назв.).
 101. 4И(07)
  А90
  Асадчих , Оксана Василівна. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - Теорія та методика навчання : східні мови
  / О.В. Асадчих ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук.кер. канд.філолог.наук Биркун Л.В.. – Дата захисту 21.12.2007. – К., 2007. – 23 с. : іл.
 102. 371.011
  А90
  Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Асанова Зарема Різаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Кримський інженерно- педагогічний ун- т ,м. Сімферополь]. – Дата захисту 12.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (17 назв.)
 103. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 104. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 213, [3] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 175-192 (253 назв.)
 105. 4И(07)
  А90
  Асанова, Лейля Нуріївна. Розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою у першокласників шкіл з російською мовою навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (кримськотатарська мова)
  / Л.Н. Асанова ; Ін-т педагогіки АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Гудзик І.П..23.0912. – К., 2009. – 20 с.
 106. 378
  А90
  Асєєва І. В. Формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей у процесі науково-природничої підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асєєва Ірина Володимирівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 29.04.2021. – Полтава, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–21 (34 назв.)
 107. 371.011
  А90
  Асманов А. Р. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників у процесі вивчення кримськотатарської літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (кримськотатарська література)"
  / Асманов Алим Расимович ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Дата захисту 18.12.2018. – Миколаїв, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 108. 4И(НЕМ)
  А93
  Аузяк Г. Т. Функціонально-семантичні та гендерно-авторські аспекти сполучуваності прикметників з іменниками в німецькомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Аузяк Галина Тодорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 30.06.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 109. 512(07)
  А97
  Ачкан, Віталій Валентинович. Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математики)
  / В.В. Ачкан ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. канд. пед. наук Нелін Є.П. 24.0911. – К., 2009. – 20 с.
 110. 37У(09)
  Б24
  Барбаш Є. М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів іноземної мови у школах України (60-ті рр. 20 ст. – початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Барбаш Єлізавета Михайлівна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 10.12.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв.) Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів проесійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 239, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 190-218 (310 назв.)
 111. 373.7
  Б12
  Бабій І. В. Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів проесійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 112. 378
  Б12
  Бабіч О. В. Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабіч Ольга Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 113. 378(07)
  Б12
  Бабакіна, Оксана Олексіївна. Формування громадянськості майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / О.О. Бабакіна ; Класичний приватний ун-т;Наук. кер. канд. пед. наук Пономарьова Г.Ф. – Дата захисту 12.06.2008. – Запоріжжя, 2008. – 20 с
 114. 158.015
  Б12
  Бабарикіна, Ірина Вячеславівна. Психологічні особливості вікової динаміки страхів у навчальній діяльності школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / І.В. Бабарикіна ; Ірина Вячеславівна І. В. ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 20 с. : рис.
 115. 15
  Б12
  Бабатіна С. І. Особливості темпоральності як індивідуальної властивості студента : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бабатіна Світлана Іванівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди . – Дата захисту 01.02.2013. – Харків, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 17 (назв.)
 116. 4И(Англ)
  Б12
  Бабелюк, Оксана Андріївна. Поетика постмодерністського художнього дискурсу : принципи текстотворенння ( на матеріалі сучасної американської прози малої форми) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / О. А. Бабелюк ; Київський нац. лінгвістичний ун - т. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. с. 26-30 (41 назв.)
 117. 378
  Б12
  Бабенко, Тетяна Василівна. Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Т. В. Бабенко ; КДПУ ім. В. Винниченка ; Наук. кер. канд. пед. наук Кравцов В.О. – Дата захисту 31.01.2008. – Кіровоград, 2008. – 20 с
 118. 378
  Б12
  Бабинець М. М. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабинець Мирослава Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун- т]. – Дата захисту 26.04.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
 119. 378
  Б12
  Бабишена М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабишена Мар'яна Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 27.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
 120. 371.01
  Б12
  Бабко, Тетяна Миколаївна. Формування готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. М. Бабко ; Інститут проблем виховання України, [Запорізька обласна академія післядипломної освіти]. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 121. 378
  Б12
  Бабков М. І. Формування естетичної культури у студентів юридичних вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / Бабков Максим Іванович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17(13 назв.).
 122. 378
  Б12
  Бабкова О. О. Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабкова Олена Олексіївна ; Запорізький нац. ун-т, [Запорізький обласний ін-т післядипломної пед. освіти]. – Дата захисту 20.11.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 123. 15
  Б12
  Бабчук О. Г. Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бабчук Олена Григорівна ; Південноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2012. – 19 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.).
 124. 378
  Б12
  Бабчук Ю. М. Підготовка майбутніх учителів технологій до організації дизайнерської діяльності у старшій школі : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Бабчук Юрій Миколайович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.04.2021. – Вінниця, 2021. – 299 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13–16 (24 назв.) ; с. 99–121 (233 назв.) ; с. 212–226 (133 назв.) ; с. 246–247 (14 назв.).
 125. 371.014
  Б12
  Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бабюк Тетяна Йосипівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 12.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.).
 126. 378
  Б14
  Баглай О. І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баглай Оксана Ігорівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України, [Закарпатський держ. ун-т]. – Дата захисту 23.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-18( 20 назв.)
 127. 37У(09)
  Б14
  Багно, Юлія Миколаївна. Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20-початок 30-х рр. ХХ століття) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Ю.М. Багно ; ЖДУ ім. І. Франка ; Наук. кер. д-р пед. наук Пустовіт Г.П..20.0910. – Житомир, 2009. – 20 с
 128. 378
  Б14
  Багрій І. П. Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Багрій Іванна Петрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Дата захисту 02.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 129. 378
  Б14
  Багрій В. Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Дата захисту 16.02.2010. – Вінниця, 2010. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 130. 378
  Б14
  Багрій В. Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04- теорія і методика проф. освіти
  / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19(17 назв).
 131. 37У(09)
  Б14
  Багрій Т. В. Розвиток освіти і педагогічної думки на Переяславщині (початок 18 - перша чверть 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук :: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Багрій Тетяна Володимирівна ; ДВНЗ" Переяслав- Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:с. 16-17(8 назв.).
 132. 378
  Б14
  Багрій, Вікторія Неофидівна. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В.Н. Багрій ; Хмельницький національний університет. – Вінниця, 2010. – 232 с. – Бібліогр.: с. 210-232.
 133. 37У(09)
  Б15
  Бадья Л. А. Підготовка вчителів початкового навчання на земських короткотермінових педагогічних курсах в Україні ( друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бадья Лариса Анатоліївна ; Інститут вищої освіти НАПН України, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 134. 901
  Б16
  Баженова, Ганна Юріївна. Міжнародні зв'язки істориків Росії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія
  / Г.Ю. Баженова ; КНУ ім.Т. Шевченка ; Наук.кер. д-р істор.наук Стельмах С.П..08.0812. – К., 2008. – 20 с
 135. 4И(Англ)
  Б16
  Бажура Т. А. Диструктивні маркери YOU KNOW / YOU SEE / I SAY у сучасному англомовному спілкуванні: комунікативний та метакомунікативний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бажура Тетяна Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 16.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 136. 373.7
  Б17
  Базарова К. В. Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базарова Катерина Василівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили]. – Дата захисту 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 137. 378
  Б17
  Базелюк Н. В. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у системі магістерських програм університетів Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базелюк Наталія Валеріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, [Ун-т менеджменту освіти]. – Дата захисту 29.05.2013. – Київ, 2013. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20-21 (13 назв.)
 138. 371.01
  Б17
  Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 27.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 139. 378И
  Б17
  Базова В. Г. Підготовка викладачів іноземних мов в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базова Віра Ігорівна ; Національний авіаційний ун- т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.).
 140. 378
  Б17
  Базурін В. М. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики у процесі навчання інформаційно- комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базурін Віталій Миколайович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 14.16.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (32 назв.).
 141. 7А1
  Б18
  Байєр В. В. Відновлення психічної та фізичної працездатності спортсменок, які займаються художньою гімнастикою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Байєр Валерія Валеріївна ; Харківська державна академія фіз. культура. – Харків, 2011. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (7 назв.).
 142. 378И
  Б18
  Байбакова О. О. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Байбакова Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 26.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (30 назв.) професійна підготовка
 143. 378
  Б18
  Байда М. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Байда Марія Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 01.01.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
 144. 15
  Б18
  Байдарова, Ольга Олегівна. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О.О. Байдарова ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук.кер. д-р психолог.наук Максимова Н.Ю..26.0903. – К., 2009. – 19 с
 145. 378
  Б18
  Байдацька Н. М. Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах недержавної власності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Байдацька Наталія Михайлівна ; ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 220 с. – Бібліогр.: с. 197-220.
 146. 378
  Б18
  Байдацька, Наталія Михайлівна. Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах недержавної власності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Н.М. Байдацька ; ВДПУ ім. М.Коцюбинського ; Наук. кер. канд. пед. наук Акімова О.В.. – Дата захисту 18.12.2007. – Вінниця, 2007. – 20 с. : табл.
 147. 7А(07)
  Б19
  Бакіко, Ігор Володимирович. Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури школярів : автореф. дис. здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. вих. і спорту. Спец. (24.00.02)
  / І.В. Бакіко ; Волинський державний ун-т імені Лесі Українки. – Львів, 2007. – 19 с
 148. 9(М)7
  Б19
  Бака В. О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Бака Віталій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 29.05.2017. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 149. 7А(07)
  Б19
  Баканова О. Ф. Організація фізичного виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Баканова Олександра Феліксівна ; Харківська державна академія фізичної культури, [Нац. аерокосмічний ун-т імені М. Є. Жуковського"ХАІ"]. – Дата захисту 28.03.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 150. 378
  Б19
  Бакка Т. В. Підготовка студентів до викладання суспільнознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бакка Тамара Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 14.02.2008. – Київ, 2008. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 151. 378
  Б19
  Баклаженко Є. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баклаженко Євгенія Вікторівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 01.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 152. 51(07)
  Б19
  Бакланова, Марина Леонідівна. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(математика)
  / М. Л. Бакланова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Триус Ю.В..24.0906. – К., 2009. – 20 с
 153. 4У(07)
  Б19
  Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсонський держ. ун-т, [Київський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. -Утв. 09.06.2009. – Херсон, 2009. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (43 назв.)
 154. 4И(Нем)
  Б19
  Бакуменко О. О. Становлення відокремлюваних дієслівних префіксів у німецькій мові: семантико-структурний і функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бакуменко Олександра Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 16.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 155. 7А(07)
  Б20
  Бала Т. М. Комплексна оцінка впливу вправ чирлідингу на фізичне здоров'я та рухову підготовленість школярів середніх класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Бала Тетяна Михайлівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 26.06.2013. – Харків, 2013. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (8 назв.)
 156. 378
  Б20
  Балабанова К. Є. Формування професійно-комунікативної компетенції магістрів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / БалабановаКатерина Євгенівна ; Інститут вищої освіти, НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 157. 37У(09)
  Б20
  Балабуст Н.Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балабуст Надія Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т]. – Дата захисту 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 158. 378
  Б20
  Балабуха, Катерина Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників фразеології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"
  / К.В. Балабуха ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського ; Наук. кер. канд. пед. наук Боднар С.В.. – Дата захисту 06.09.2007. – Одеса, 2007. – 20 с. : табл.
 159. 378
  Б20
  Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балагур Леся Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 21.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 160. 378
  Б20
  Балакірєва В. А. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балакірєва Віктороія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.05.2021. – Одеса, 2021. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 33–38 (47 назв.)
 161. 378
  Б20
  Балан Л. О. Формування у майбутніх інженерів програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балан Лілія Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.12.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 162. 37У
  Б20
  Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічний спадщини О. Р. Мазуркевича (1913-1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Балаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 163. 37У(09)
  Б20
  Балахтар, Валентина Візіторівна. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні ( 1960-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / В. В. Балахтар ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, [Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.:с.17-18(12 назв.)
 164. 158.015
  Б20
  Балашов Е.М. Особливості самореалізації студентів у міжнародних волонтерських програмах : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Балашов Едуард Михайлович ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Дата захисту 25.11.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 165. 378
  Б20
  Балдинюк О. Д. Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балдинюк Олена Дмитрівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-19 ( 20 назв).
 166. 378
  Б20
  Балендр, Андрій Васильович. Формування готовності майбутніх офіцерів - прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / А. В. Балендр ; Нац. академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с. 16-18(18 назв.)
 167. 15
  Б20
  Балецька Л. М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Балецька Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка]. – Дата захисту 24.06.2014. – Острог, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 168. 378
  Б20
  Баличева Н. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до формування здорового способу життя учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баличева Наталія Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.12.2019. – Умань, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 169. 37
  Б20
  Балтремус В. Є. Педагогічні засади соціалізалізації старших підлітків демократичних шкіл Європи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балтремус Володимир Євгенійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського . – Вінниця, 2013. – 225,[6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 185-202 (220 назв.)
 170. 37И
  Б20
  Балтремус В. Є. Педагогічні засади соціалізації старших підлітків демократичних шкіл Європи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балтремус Володимир Євгенійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.10.2013. – Вінниця, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-19 (14 назв.)
 171. 378
  Б21
  Балюк А. С. Педагогічні умови професійної соціалізації студентів магістратури соціогуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балюк Анна Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 10.01.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 18 (11 назв.)
 172. 378
  Б21
  Балюк В. О. Дидактичні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Балюк Вікторія Олександрівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 23.10.2020. – Полтава, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назв.)
 173. 7А.06
  Б23
  Бандуріна, Катерина Вікторівна. Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / К.В. Бандуріна ; ЛДУФК ; Наук. кер. канд. пед. наук Волкова С.С..22.0905. – Львів, 2009. – 20 с
 174. 378
  Б23
  Бандура Ю. Б. Розвиток професійної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бандура Юлія Богданівна ; Нац. авіаційний ун-т, [Нац. ун-т оборони України]. – Дата захисту 10.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 175. 15
  Б23
  Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислення у майбутніх фахівців юридичного профілю : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Баняс Олена Антонівна ; Ін- т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, [Нац. академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 27.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 176. 378
  Б24
  Баранецька Ю. М. Виховання студентів вищих педагогічних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Баранецька Юлія Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2017. – 257 с. : табл, рис, фото.цв, + додатки. – Бібліогр.: с. 191-210 (193 назв.)
 177. 6Ф7(07)
  Б24
  Барановська В. М. Методична система формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Барановська Валентина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 23.09.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
 178. 378
  Б24
  Барановська Л. В. Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Барановська Людмила Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 16.09.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
 179. 378
  Б24
  Баранюк В. В. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баранюк Віта Василівна ; Хмельницький національний ун-т. – Дата захисту 13.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 180. 37У(09)
  Б24
  Баранюк, Ірина Григорівна. Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук:: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / І. Г. Баранюк ; Ін - т вищої освіти НАПН України, [ Кіровоградський держ. пед. ун - т ім. Володимира Винниченка]. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 181. 373.7
  Б24
  Барбінова А. В. Виховання сімейних цінностей учнів у навчально-виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Барбінова Алла Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 01.12.2017. – Умань, 2017. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 182. 4И(Англ)
  Б24
  Барбанюк, Олеся Олександрівна. Лінгвосеміотичні характеристики гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі( на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу "Земномор'я") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / О. О. Барбанюк ; Київський нац. лінгвістичний ун- т, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Київ, 2011. – 20 с. : табл., рис
 183. 378
  Б24
  Бардашевська , Юлія Олегівна. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Ю.О. Бардашевська ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Бібліогр.: с. 171-189.
 184. 7А(07)
  Б24
  Барибіна Л. М. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах із урахуванням психофізіологічних можливостей студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Барибіна Людмила Миколаївна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 30.10.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 185. 37И
  Б24
  Барилко, Євген Олександрович. Виховання патріотизму в учнів середніх шкіл США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Є.О. Барилко ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-17(10 назв.)
 186. 378(07)
  Б24
  Барилко, Світлана Миколаївна. Формування духовно-творчої особистості студента засобами сучасної літератури Англії і США : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / С.М. Барилко ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер. д-р пед. наук Шевченко Г.П..27.0905. – Луганськ, 2009. – 20 с
 187. 7А.06
  Б24
  Баришок, Тетяна Віталіївна. Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / Т.В. Баришок ; ЛДУФК ; Наук. кер. канд. пед. наук Волкова С.С..22.0905. – Львів, 2009. – 20 с
 188. 37(09)
  Б25
  Барліт О.О. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / О.О. Барліт ; КДПУ ім. В. Винниченка ; Наук. кер. канд. пед. наук Елькін М.В..19.0902. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
 189. 373.7
  Б25
  Барканов А. Б. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів агротехнічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Барканов Артем Борисович ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 27.10.2020. – Бердянськ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–17 (30 назв.)
 190. 6Ф7(07)
  Б25
  Барна Ольга Василівна. Мотивація навчання інформатики в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(інформатика)
  / О.В. Барна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Морзе Н.В..24.0911. – К., 2009. – 21 с
 191. 37У(09)
  Б25
  Барнич, Оксана Вікторівна. Проблеми розвитку творчих здібностей молодших школярів у художній спадщині українських педагогів (др. пол. ХІХ - ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / О. В. Барнич ; Чернігівський нац. пед. ун - т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (16 назв.)
 192. 378
  Б26
  Барсукова Н. С. Педагогічні умови формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Барсукова Наталія Сергіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 30.11.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 193. 15
  Б26
  Бару І. О. Особливості симптомокомплексу "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бару Інна Олександрівна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна . – Дата захисту 28.03.2015. – Харків, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 194. 371.01
  Б26
  Баруліна Ю. О. Дидактичні умови формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення предметів математичної освітньої галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Баруліна Юлія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 24.02.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 195. 7А.06
  Б27
  Бас, Ольга Андріївна. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку після мастектомії в післяопераційному періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / О. А. Бас ; Львівський державний ун-т фізичної культури. – Львів, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с. 17-18(10 назв.)
 196. 37(09)
  Б27
  Басенко Р. А. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів 16 - 17 століть : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Басенко Руслан Олександрович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 28.09.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (23 назв.)
 197. 7А7
  Б27
  Басенко Олена Вікторівна. Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті(картинг) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / О.В. Басенко ; ХДАФК ; Наук.кер.д-р наук з фіз.вихов. і спорту Камаєв О.І..08.1006. – Харків, 2010. – 20 с
 198. 7А1
  Б28
  Батєєва Н. П. Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроціклі : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Батєєва Наталія Петрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 29.10.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 199. 378
  Б28
  Батечко Ніна Григорівна Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Батечко Ніна Григорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Дата захисту 06.04.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (65 назв.)
 200. 15
  Б28
  Батраченко, Іван Георгійович. Психологічні закономірності розвитку антиципації людини : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук :: [спец.] 19.00.01 " Загальна психологія , історія психологіїї"
  / І. Г. Батраченко ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т. ім. К. Д. Ушинського, [Дніпропетровський нац. ун - т ім. О. Гончара ]. – Одеса, 2010. – 38 с. : табл. – Бібліогр.:с. 32-35 (32 назв.)
 201. 4И(Англ)
  Б27
  Басюк Л. М. Дебати в парламентському дискурсі Великої Британії і США: лінгвопрагматичний сапект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Басюк Леся Михайлівна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 12.12.2019. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (11 назв.)
 202. 901
  Б30
  Баханова С. С. Моделі української державності 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках з історії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплини"
  / Баханова Світлана Степанівна ; Дніпропетровський національний ун-т імені Олеся Гончара, [Бердянський державний пед. ун- т]. – Днепропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 203. 378
  Б30
  Бахмат Л. В. Педагогічні умови формування самооцінювання навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бахмат Людмила Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Дата захисту 23.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 204. 378
  Б30
  Бахмат, Наталія Валеріївна. Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. В. Бахмат ; Наталія Валеріївна БахН. В.мат ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 1517 (26 назв.)
 205. 378
  Б30
  Бахов, Іван Степанович. Формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / І. С. Бахов ; Національна академія внутрішніх справ. – Киiв, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17(18 назв.)
 206. 378
  Б31
  Бацман О. С. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи зі студентами з функціональними обмеженнями здоров'я у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бацман Ольга Сергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.04.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.)
 207. 378
  Б31
  Бацуровська І. В. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 28.02.2019. – Житомир, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (76 назв.)
 208. 371.01
  Б33
  Башманівський, Олексій Леонідович. Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / О.Л. Башманівський ; Ін-т педагогіки АПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Березюк О.С..12.0902. – К., 2009. – 20 с
 209. 378
  Б33
  Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баюрко Наталія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : табл., рис.. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 210. 378
  Б33
  Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баюрко Наталія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 313 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 195-231 (296 назв.)
 211. 9(М)3
  Б36
  Бевзюк Є. В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці 18 - у першій половині 19 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Бевзюк Євгеній Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 02.10.2017. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: с. 30-35 (55 назв.)
 212. 15
  Б36
  Бевзюк І. М. Психологічні особливості формування комунікативної компетентності майбутніх працівників органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бевзюк Інна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.04.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 213. 378
  Б36
  Бевзюк М. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бевзюк Марина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 27.06.2019. – Умань, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16—18 (22 назв.)
 214. 371.9
  Б37
  Бегас Л. Д. Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Бегас Людмила Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 28.12.2016. – Київ, 2016. – 16,[1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14-15 (14 назв.)
 215. 15
  Б38
  Бедан В. Б. Індивідуально-типологічні особливості схильності особистості до переживання самотності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бедан Вікторія Борисівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.12.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 216. 378
  Б38
  Бедевельська М. В. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бедевельська Маріна Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Дата захисту 09.06.2015. – Хмельницький, 2015. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)

 217. Б39
  Безкопильний , Олександр Олександрович. Диференційований підхід при початковому навчанні плаванню дітей з різними властивостями основних нервових процесів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О.О. Безкопильний ; ХДАФК ; Наук.кер.д-р біолог.наук Макаренко М.В..28.1001. – Х., 2009. – 22 с
 218. 378
  Б39
  Безкоровайна Л. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Безкоровайна Лариса Вікторівна ; Запорізький нац. ун-т. – Дата захисту 07.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (54 назв.)
 219. 371.01
  Б39
  Безкоровайна, Ольга Володимирівна. Теоретико-методичні засади виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / О.В. Безкоровайна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; Наук. консульт.д-р психолог.наук Бех І.Д..26.1005. – К., 2010. – 39 с
 220. 7А3
  Б39
  Безкоровайний Д. О. Оптимізація розвитку сили та статистичної витривалості у 8-17-річних юнаків в армспорті : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Безкоровайний Дмитро Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Харків, 2013. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 20 (11 назв.)
 221. 4И(Англ)
  Б40
  Безребра Наталя Юріївна. Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти поетики Е.Дікінсон : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Н.Ю. Безребра ; КНЛУ ; Наук.кер. канд.філолог. наук Чеснокова Г.В.. – Дата захисту 25.01.2008. – К., 2007. – 19 с
 222. 372
  Б40
  Безсонова О. К. Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Безсонова Ольга Костянтинівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 12.02.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (24 назв.) . – [2019-8836А]
 223. 378
  Б40
  Безугла М. В. Формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Безугла Мілена В'ячеславівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 224. 7А3
  Б41
  Бейгул І.О Вплив екстремальних умов тренувальної та змагальної діяльності на психофізіологічні властивості дзюдоїстів : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бейгул Ігор Олегович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 11.06.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 (11 назв.)
 225. 378
  Б44
  Бельмаз, Ярослава Миколаївна. Професійний розвиток викладачів вищої школи У Великій Британії та США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Я. М. Бельмаз ; Східноукраїнський нац. ун - т. ім. Володимира Даля, [ Горлівський держ. пед. ін - т іноз. мов]. – Луганськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (30 назв.)
 226. 158.015
  Б44
  Белявська О. О. Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Белявська Олена Олександрівна ; Національний ун- т "Острозька академія". – Дата захисту 14.03.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.).
 227. 53(07)
  Б46
  Бенедисюк М. М. Система завдань міжпредметного змісту як засіб формування компетентності з фізики в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Бенедисюк Марія Миколаївна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 01.11.2018. – Кропивницький, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.)
 228. 37У(09)
  Б46
  Бенера В. Є. Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України ( друга половина ХІХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бенера Валентина Єфремівна ; НАПН України Інститут вищої освіти. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 26-32 (59 назв.)
 229. 378
  Б46
  Бенькович, Євгеній Романович. Підготовка студентів економічних спеціальностей до використання програмних комп'ютерних систем у професійній діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Є.Р. Бенькович ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Козлакова Г.О. ; .22.0912. – К., 2009. – 20 с
 230. 378
  Б46
  Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесах фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Беньковська Наталя Борисівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського]. – Дата захисту 16.12.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
 231. 371.012
  Б48
  Бербец Т. М. Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Бербец Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уманський пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Дата захисту 30.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (6 назв.)
 232. 7А4
  Б48
  Бережанський О. О. Удосконалення структури та змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бережанський Олександр Олегович ; Львівський державний ун- т фізичної культури. – Львів, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 233. 371.01
  Б48
  Бережинська, Тетяна Василівна. Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Т.В. Бережинська ; Ін-т педагогіки АПН України ; Наук.кер. д-р пед. наук Бібік Н.М.. -Утв. 08.11.2007. – К., 2007. – 21 с. : іл.
 234. 378
  Б48
  Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережко Ольга Леонідівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Дата захисту 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 235. 371.011
  Б48
  Бережна Т. І. Формування здоров'язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бережна Таміла Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 236. 378
  Б48
  Бережний Ю. М. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережний Юрій Миколайович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 13.11.2020. – Преяслав, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 237. 378
  Б48
  Березан В. І. Дидактична система формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів соціономічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Березан Валентина Ігорівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 24.12.2020. – Полтава, 2020. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29–37 (75 назв.)
 238. 37У(09)
  Б48
  Березіна О. О. Організаціно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Березіна Ольга Олексіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 05.06.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 239. 158.015
  Б48
  Березовська Ірина Володимирівна. Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / І.В. Березовська ; Південноукр.держ.пед.ун-т ім.К.Д.Ушинського ; Наук. кер. д-р психолог. наук Чебикін О.Я.. – Дата захисту 29.06.2007. – Одеса, 2007. – 19 с
 240. 378
  Б48
  Березюк В. П. Методика організації польової практики майбутніх офіцерів з тактики прикордонної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Березюк Віктор Петрович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 06.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 241. 378
  Б48
  Березюк Ю. В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання у початковій школі підручників зарубіжних видань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Березюк Юлія Валеріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 28.02.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (33 назв.)
 242. 378(07)
  Б48
  Берека Віктор Євгенович. Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В.Є. Берека ; Ін-т пед.освіти і освіти дорослих. АПН України ; Наук. консульт. д-р пед. наук Сиротенко А.Й..24.0812. – К., 2008. – 42 с
 243. 378
  Б48
  Береснєв Андрій Анатолійович. Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування особистісно орієнтованих технологій навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / А.А. Береснєв ; "Кримський гуманітарний університет"(м.Ялта) ; Наук. кер. д-р пед. наук Ігнатенко М.Я..28.0910. – Ялта, 2009. – 20 с
 244. 15
  Б48
  Береснєва Марина Анатоліївна. Психологічні аспекти самоорганізації життя людини в рекреаційний період (на прикладі туристичного відпочинку в Криму) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 - загальна психологія,історія психології
  / М. А. Береснєва ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. д-р психолог. наук Калін В.К..12.0912. – Одеса, 2009. – 20 с
 245. 378
  Б48
  Берестецька Наталія Володимирівна. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. В. Берестецька ; НАДПС України ім.Б.Хмельницького ; Наук.кер. Сіцінський А.С..19.0903. – Хмельницький, 2008. – 20 с
 246. 378
  Б48
  Беркита З. Є. Підготовка майбутніх вчителів до організації роботи з підручником у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Беркита Зоряна Євгенівна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : табл, рис. – Бібліогр.: с. 17-18(10 назв.)
 247. 37У(09)
  Б49
  Берладин О. Б. Тенденції розвитку початкових шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Берладин Ольга Богданівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 26.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 248. 373
  Б51
  Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бернацька Ольга Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 29 назв.)
 249. 371.01
  Б53
  Бессараб Н. А. Виховання міжкультурної толерантності молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бессараб Наталія Андріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.02.2021. – Київ, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (20 назв.)
 250. 15
  Б53
  Бессараба О. Ю. Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція : дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія ; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Бессараба Олена Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.11.2021. – Вінниця, 2021. – 242 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв.) ; с. 179–201 (249 назв.).
 251. 158.015
  Б54
  Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бетіна Ганна Олегівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Дата захисту 26.12.2014. – Одеса, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 252. 371.012
  Б55
  Бех М. І. Формування образу "Я - майбутній професіонал" у старшокласників у процесі професійної орієнтації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бех Максим Іванович ; Миколаївський державний ун - т імені В. О. Сухомлинського, [Ін - т проблем виховання Нац. академії пед. наук України]. – Дата захисту 05.11.2010. – Київ, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 253. 378
  Б56
  Бец Ю. І. Формування національної свідомості у майбутніх офіцерів- прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бец Юрій Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Нац. академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького]. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв)
 254. 378
  Б43
  Бєлікова Н. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Національний ун- т біоресурсів і природокористування України, [Луцький ін- т розвитку людини Університету"Україна"]. – Дата захисту 27.09.2012. – Київ, 2012. – 45 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с. 36-42 (55 назв.).
 255. 378
  Б43
  Бєлих О. С. Духовні основи формування світогляду студентської молоді : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бєлих Олександр Сергійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Дата захисту 28.03.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38 (41 назв.)
 256. 378
  Б43
  Бєлкін І. В. Педагогічні умови використання ділових ігор у професійній підготовці менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлкін Ігор Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 258 с. : табл., рис., додатки. – Бібліогр.: с. 173-203 (335 назв.)
 257. 378
  Б43
  Бєлкова Т. О. Підготовка студентів вищих медичних закладів до формування особистого здоров'я засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлкова Тетяна Олександрівна ; Центрально-український держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Дата захисту 27.12.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 258. 37
  Б43
  Бєловецька Л. Е. Педагогічна підтримка усиновлених дітей з України в США в опануванні англійської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бєловецька Ліна Едуардівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 27.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 259. 371.012
  Б43
  Бєлошицький Олександр Олександрович. Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України (20-30 рр. ХХ ст.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика трудового навчання
  / О. О. Бєлошицький ; Ін-т проф.-тех. освіти АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Волощук І.С.. – Дата захисту 14.09.2007. – К., 2007. – 19 с
 260. 378(07)
  Б44
  Бєльчева, Тетяна Федорівна. Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв'язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Т. Ф. Бєльчева ; КДПУ ім. В. Винниченка ; Наук. кер. д-р пед. наук Павленко А.І. – Дата захисту 21.02.2008. – Кіровоград, 2008. – 20 с. : іл.
 261. 40
  Б44
  Бєляєва А. В. Концепт освіта в англійській, французькій, українській та російській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Бєляєва Анастасія Вікторівна ; Донецький національний ун-т, [Запорізький національний ун- т ]. – Донецьк, 2012. – Бібліогр.: с. 16-17( 11 назв.)
 262. 378
  Б44
  Бєляк О. М. Методика розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів- словесників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Бєляк Ольга Миколаївна ; Південноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 14 назв.)
 263. 378
  Б59
  Бивалькевич Л. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бивалькевич Леонід Мстиславович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 03.12.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 264. 378
  Б59
  Бигар Л. І. Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бигар Любомир Іванович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Дата захисту 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 265. 7А8
  Б60
  Бикова О. О. Удосконалення підготовки до змагальної діяльності юних гандболістів 13-14 років за рахунок використання вправ складнокоординаційної спрямованості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бикова Олена Олександрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 12.04.2017. – Харків, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв.) . – [2017-8301А]
 266. 15
  Б60
  Бикова, Світлана Валентинівна. Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології
  / С. В. Бикова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. д-р психолог. наук Саннікова О.П..19.0812. – Одеса, 2008. – 20 с
 267. 378
  Б62
  Биндас О. М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Биндас Олена Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 29.12.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
 268. 378
  Б64
  Бирка М. Ф. Система професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бирка Маріан Філаретович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 06.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-36 (49 назв.)
 269. 378
  Б64
  Бирко Н. М. Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бирко Надія Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 16.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 270. 378
  Б65
  Бистрюкова, Анна Надірівна. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів засобами проективної технології : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / А. Н. Бистрюкова ; "Кримський гуманітарний ун-т (м. Ялта) ; Наук. кер. д-р пед. наук Гавриш Н.В. 23.0912. – Ялта, 2009. – 20 с
 271. 9У2
  Б67
  Биченко, Сергій Миколайович. Внесок сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту селянства України(1921-1929рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / С. М. Биченко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук.кер. д-р істор. наук Морозов А. Г. – Дата захисту 20.01.2010. – Черкаси, 2010. – 20 с
 272. 378
  Б67
  Бичок А. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Бичок Алла Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-20 (21 назв.)
 273. 7А(070.0)
  Б67
  Бичук Ігор Олександрович. Технологія профілактики плоскостопності дітей дошкільного віку засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / І. О. Бичук ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника, [Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 274. 7А(07)
  Б67
  Бишевець Н. Г. Здоров'язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформаційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Бишевець Наталія Григорівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 14.05.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 275. 158.015
  Б59
  Бігунов Д. О. Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшокласників у конфліктних комунікативних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бігунов Дмитро Олександрович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 14.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-21 (23 назв.)
 276. 378
  Б59
  Бігун О. М. Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бігун Олександр Миколайович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 28.08.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.)
 277. 378
  Б59
  Бігунова Ю. В. Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності з учнями на півдні України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бігунова Юлія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 12.05.2016. – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 278. 378
  Б11
  Біда Дарія Дмитрівна. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до організації навчально- пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Д. Д. Біда ; АПН України, Львівський науково - практичний центр ПТО. – Вінниця, 2010. – 199 с. – Бібліогр.: с. 175-199+додатки
 279. 158.015
  Б59
  Бідна, Інна Семенівна. Особливості прояву оперативного мислення студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вирішення комп'ютерних задач : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / І. С. Бідна ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. д-р психолог. наук Чебикін О.Я..27.0906. – Одеса, 2009. – 20 с
 280. 373.7
  Б59
  Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бідюк Наталя Михайлівна ; АПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2010. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 36-41 ( 58 назв.)
 281. 371
  Б61
  Білик Р. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Білик Руслана Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 24.11.2020. – Київ, 2020. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв.)
 282. 371.011
  Б61
  Білик Т. С. Педагогічні умови виховної роботи з молодшими школярами у процесі занять з математики: дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 - Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Білик Тетяна Сергіївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 320 с.
 283. 15
  Б61
  Білінська Т. М. Психофізіологічні основи професійного відбору водіїв тролейбуса : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.02 " Психофізіологія"
  / Білінська Тетяна Мирославівна ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, [Тернопільський держ. мед. ун - т ім. І. Я. Горбачевського]. – Київ, 2011. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: назв. с. 16-17 (11 назв)
 284. 378
  Б61
  Біліченко О. В. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біліченко Олександр Віталійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв.)
 285. 378
  Б61
  Біліченко О. В. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біліченко Олександр Віталійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 360 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 7—10 (20 назв.) ; с. 213—237 (264 назв.)
 286. 378
  Б61
  Біла О. О. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біла Олена Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 15.04.2014. – Вінниця, 2014. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-42 (71 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 287. 378
  Б61
  Біла О. О. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біла Олена Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 15.04.2014. – Одеса, 2014. – 560, [10] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 418-477 (587 назв.)
 288. 378
  Б61
  Білан А. М. Методика навчання майбутніх вчителів технологій основам електронного обладнання сучасних автомобілів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Білан Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 27.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 289. 9У2
  Б61
  Білан С. О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929-1939 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Білан Скргій Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 17.10.2014. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38 (43 назв.)
 290. 57(07)
  Б61
  Білецька Г.А. Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Дата захисту 19.10.2004. – Хмельницький, 2004. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(3)
 291. 378
  Б61
  Білецька Г.А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Київ, 2015. – 528 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 380-440 (505 назв.)
 292. 57(07)
  Б61
  Білецька , Галина Анатоліївна. Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Г.А. Білецька ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2004. – 209 с.. – Бібліогр.: с. 186-208.
 293. 37И
  Б61
  Білецька І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Білецька Ірина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 22.10.2014. – Умань, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 37-41 (53 назв.)
 294. 4И(НЕМ)
  Б61
  Білецька О. В. Іменникові трикомпозити в середньоверхньонімецькій і сучасній німецькій мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Білецька Олена Всеволодівна ; Донецький нац. ун- т. – Дата захисту 16.05.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)

 295. Б61
  Білецька, Вікторія Вікторівна. Теоретико-методичне обгрунтування тестування фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / В.В. Білецька.25.0809. – К., 2008. – 20 с
 296. 15
  Б61
  Білецький О. М. Мотивація учіння як чинник розвитку професійної Я-концепції майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Білецький Олексій Миколайович ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 297. 373.7
  Б61
  Білик Л. В. Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білик Любов Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 26.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 298. 373.7
  Б61
  Білик О. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білик Олександр Вікторович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського]. – Дата захисту 04.12.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 299. 378
  Б61
  Білик О. С. Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04- теорія ї методика проф. освіти
  / Білик Оксана Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис.. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв).
 300. 378
  Б61
  Білик, Оксана Сергіївна. Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах : дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О.С. Білик ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 274 с. – Бібліогр.: с. 192-213.

 301. Б61
  Білобровець О. М. Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Білобровець Ольга Матвіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 24.02.2020. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: с. 36–39 (36 назв.)
 302. 15
  Б61
  Білова, Маргарита Едуардівна. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології
  / М.Е. Білова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. канд. психолог. наук Будіянський М.Ф. – Утв. 09.11.2007. – Одеса, 2007. – 20 с
 303. 002
  Б61
  Білограць Х. Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Білограць Христина Романівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 30.05.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 (11 назв.)
 304. 378
  Б61
  Білозерська, Ганна Олегівна. Формування розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Г. О. Білозерська ; НАПН України Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-21 (16 назв.)
 305. 378
  Б61
  Білоконний Сергій Петрович. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічних університетів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. П. Білоконний ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Південноукраїнський нац. пед.ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Черкаси, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 306. 378
  Б61
  Білорус Андрій Миколайович. Педагогічні умови формування інформаційної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. М. Білорус ; НАДПС України ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. канд. пед. наук Зелений В.І..13.1005. – Хмельницький, 2010. – 20 с.
 307. 378
  Б61
  Білоусова Н. А. Професійна підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білоусова Наталія Анатоліївна ; Нац. авіаційний ун-т ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 22.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–17 (17 назв.)
 308. 9У2
  Б61
  Білоцерківська Алла Сергіївна. Професор А. Г. Терниченко (1882-1927) - вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки"
  / А. С. Білоцерківська ; Українська академія аграрних наук, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 309. 15
  Б61
  Білошицька А. С. Індивідуально-психологічні особливості рівневої структури самодостатності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Білошицька Анастасія Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 04.03.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 310. 378
  Б61
  Білошицька Т. Ю. Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білошицька Тетяна Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 20.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 311. 4И(Англ)
  Б61
  Білюк І. Л. Брендінг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Білюк Інна Леонідівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 31.05.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 312. 378
  Б61
  Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни)" ; [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білявець Сергій Якович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 28.03.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.)
 313. 6Ф7(07)
  Б61
  Біляй І. М. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів математики окремих розділів математичних основ інформатики (стохастики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Біляй Іванна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 23.02.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 314. 6Ф7(07)
  Б61
  Біляй Ю. П. Методична система підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізиінформатика)"
  / Біляй Юрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.)
 315. 371.014
  Б62
  Бінецький Д. О. Виховання у молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бінецький Дмитро Олександрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 29.10.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв.)
 316. 378
  Б62
  Біницька К. М. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Біницька Катерина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 31.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26-29 (38 назв.)
 317. 378И
  Б62
  Бінницька К. М. Розвиток вищих педагогічних шкіл у республіці Польща(друга половина ХХ-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бінницька Катерина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Дата захисту 24.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с14-16 (22 назв.)
 318. 37У(09)
  Б64
  Бірюк Д. О. Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти кінця 20 — початку 21 століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бірюк Дмитро Олександрович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 03.10.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв.)
 319. 378
  Б64
  Бірюков, Павло Віталійович. Педагогічні умови ефективності використання позаудиторного часу курсантів навчальних заклпдів України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / П. В. Бірюков ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, [Київський нац. ун- т внутрішніх справ]. – Хмельницький, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:с.15-16(15 назв.)
 320. 378
  Б64
  Бірук Н. П. Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бірук Наталія Петрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 05.05.2021. – Житомир, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (22 назв.)
 321. 4И(Англ)
  Б64
  Бірюкова Д. В. Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ - ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бірюкова Діана Валеріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Запорізький нац. ун-т]. – Дата захисту 06.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 322. 378
  Б66
  Біцюк В. В. Формування професійної суб'єктивності майбутніх учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біцюк Вікторія Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 20.10.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (14 назв.)
 323. 7А.06
  Б68
  Блавт О. З. Теоретико-методичні основи системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Блавт Оксана Зіновіївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Дата захисту 28.12.2017. – Чернігів, 2017. – 41 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-38 (96 назв.)
 324. 378
  Б68
  Благомислов О. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково- технічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"
  / Благомислов Олександр Сергійович ; НАПН України Інститут педагогіки НАПН України, [Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка]. – Київ, 2011. – 16 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 13-14 ( 7 назв.)
 325. 378
  Б68
  Блашкова О. М. Формування гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Блашкова Олена Миколаївна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 19.12.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (14 назв.)
 326. 57
  Б68
  Блащук В. В. Вплив електромагнітного опромінення на властивості мікобактерій у відходах тваринництва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія"
  / Блащук Віталія Віталіївна ; НА аграрних наук України Ін-т агроекології і природокористування, [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Дата захисту 15.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 13-16 (23 назв.)
 327. 40
  Б69
  Близнюк В. В. Витоки милозвучності сучасних української та італійської літературних мов (на матеріалі фонемної структури слова) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Близнюк Володимир Васильович ; Київський нац. лінгвістичний ун- т. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 ( 6 назв.)
 328. 371.012
  Б69
  Близнюк, Тетяна Олександрівна. Виховання у старшокласників готовності до вибору професії вчителя : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. О. Близнюк ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 279, [8] с. : рис, табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с. 183-213 ( 297 назв.)
 329. 371.012
  Б69
  Близнюк Тетяна Олександрівна. Виховання у старшокласників готовності до вибору професії вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. О. Близнюк ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Дата захисту 012..2.2.10. – Вінниця, 2012. – 20 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17( 15 назв.)
 330. 378
  Б72
  Бобаль Н. Р. Формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобаль Наталія Робертівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 212, [4] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 168-192 (237 назв.)
 331. 378
  Б72
  Бобаль Н. Р. Формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобаль Наталія Робертівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти]. – Дата захисту 26.11.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 332. 378
  Б72
  Бобилєв Д. Є. Методика навчання функціонального аналізу майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Бобилєв Дмитро Євгенович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Дата захисту 18.04.2018. – Черкаси, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 333. 378
  Б73
  Боблієнко О. П. Формування поліхудожньої компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боблієнко Олена Павлівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 258, [4] с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 177-199 (218 назв.).
 334. 378
  Б72
  Боблієнко О. П. Формування поліхудожньої компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боблієнко Олена Павлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.03.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 335. 378
  Б72
  Бобовський Р. П. Формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобовський Роман Петрович; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 17.09.2021. – Переяслав, 2021. – 20 с.
 336. 37И
  Б72
  Бобошко В. І. Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і громади у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бобошко Вікторія Ігорівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 25.10.2018. – Умань, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв.)
 337. 378
  Б72
  Бобренко Р. В. Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобренко Ростислав Всеволодович ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Дата захисту 24.05.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 338. 37У(09)
  Б72
  Бобрицька Г. С. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність членів Харківського математичного товариства кінця ХІХ-початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бобрицька Галина Сергіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничинка, [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Дата захисту 12.06.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 339. 378
  Б72
  Бобришева Н. М. Формування готовності майбутніх морських офіцерів до професійної діяльності у полікультурному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобришева Наталя Миколаївна ; Класичний приватний ун-т, [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 01.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 340. 378
  Б72
  Бобро А. А. Формування соціального здоров'я студентської молоді у позаудиторний виховній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бобро Артур Анатолійович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Дата захисту 28.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (17 назв.)
 341. 372
  Б72
  Бобро Н. В. Виховання уміння долати страхи у дітей 5-7 років в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Н. В. Бобро ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Дата захисту 02.10.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 342. 4И(Ісп)
  Б72
  Бобчинець Л. І. Термінологічна і фразеологічна номінація азартних ігор у сучасній іспанській мові: лексико-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Бобчинець Любов Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 31.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 343. 37И
  Б72
  Бовт А. Ю. Художньо-естетичне виховання учнівської молоді в середній школі Канади (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бовт Альона Юріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 344. 373.7
  Б73
  Богдадюк М. В. Професіна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах Західної України (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Богдадюк Мар'яна Володимирівна ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 07.10.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (15 назв.)
 345. 378
  Б73
  Богданович В. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів в Україні (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданович Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 17.12.2020. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (10 назв.)
 346. 378
  Б73
  Богів Е. І. Становлення і розвиток народних університетів Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богів Евеліна Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 14.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 347. 378
  Б73
  Богінська Ю. В. Теорія та практика соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Богінська Юлія Валеріївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 25.12.2013. – Луганськ, 2013. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-41 (57 назв.)
 348. 371.01
  Б73
  Богачик М. С. Розвиток інформатичної компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Богачик Марина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 26.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 349. 52(07)
  Б73
  Богдан, Тетяна Миколаївна. Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (астрономія)
  / Т.М. Богдан ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук.кер. д-р фізико-математичних наук Коваль І.К.. – Дата захисту 23.01.2008. – К., 2007. – 20 с. : іл.
 350. 37У(09)
  Б73
  Богданець-Білоскаленко Н. І. Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я .Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 27.02.2015. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 28-33 (52 назв.)
 351. 371.01
  Б74
  Богомолова, Ірина Володимирівна. Організаційно-педагогічні умови особистісно-орієнтованого навчання учнів вечірньої загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / І.В. Богомолова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; Наук. кер. канд. пед. наук Кузьменко В.В.. – Дата захисту 23.01.2008. – Харків, 2008. – 20 с
 352. 371.011
  Б74
  Богомолова Н. М. Формування рис громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Богомолова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.12.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (22 назв.)
 353. 158.015
  Б74
  Богрова Х. Б. Психологічні особливості розвитку просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку засобами вокалотерапії : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Богрова Христина Борисівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 28.12.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-22 (14 назв.)
 354. 002У
  Б74
  Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917–1920 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Богуславський Олег Вікторович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 09.04.2002. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв.)
 355. 371.013
  Б74
  Богута В. М. Формування хореографічних здібностей дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Богута Валентина Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 10.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 356. 378
  Б74
  Богуш Л. А. Підготовка магістрів у галузі міжнародних відносин до стратегічного управління професійною кар'єрою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Богуш Людмила Андріївна ; Ун-т імені Альфреда Нобеля ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 08.11.2018. – Дніпро, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 357. 15
  Б74
  Богуш О. Ю. Психологічні чинники навчання кульвої стрільби майбутнього офіцера : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Богуш Ольга Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Військова акадамія (м. Одеса)]. – Дата захисту 12.11.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 358. 37У(09)
  Б75
  Бодак Л. Й. Педагогічні ідеї та культурно-освітня діяльність Остапа Макарушки (1867-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бодак Леся Йосипівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 31.10.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв.)
 359. 378
  Б81
  Боднар А. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боднар Аліна Олександрівна ; Хмельницький національний ун-т,[Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 360. 9У1
  Б75
  Боднар А. М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці ХVІІІ- в першій половині ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Боднар Алла Миколаївна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Дата захисту 27.03.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 361. 4И(Нем)
  Б81
  Боднар О. М. Лінгвістичні особливості німецької фаховаї мови екології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Боднар Олеся Михайлівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 16.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 362. 378
  Б81
  Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боднарук Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т водного господарства і природокористування. – Дата захисту 03.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 363. 378
  Б75
  Бодруг Н. А. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бодруг Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 08.07.2015. – Рівне, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 364. 378
  Б76
  Божик М. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров'я учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Божик Миколо Володимирович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 29.04.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 23 назв.) . – [2015-7493А]
 365. 902.7
  Б76
  Божко Л. М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05- етнологія
  / Божко Лариса Миколаївна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шнвченка. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19( 8 назв)
 366. 37
  Б76
  Божук Людмила Володимирівна. Шкільництво українського зарубіжжя : традиції та сучасний досвід : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 - українознавство
  / Л.В. Божук ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук. кер. д-р істор. наук Піскун В.М..10.0903. – К., 2009. – 18 с
 367. 373.7
  Б77
  Бойван О. С. Формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бойван Олеся Степанівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 10.30.2012. – Київ, 2012. – 18 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 14-15 (11 назв.).
 368. 371.01
  Б77
  Бойко А. Е. Педагогічні умови творчого самовираження школярів у закладах позашкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бойко Анна Едуардівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–21 (40 назв.)
 369. 37(09)
  Б77
  Бойко А.Т. Педагогічні погляди та освітня діяльність Костянтини Малицької (1872-1947 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бойко Андріана Тиберіївна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 12.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.).
 370. 378
  Б77
  Бойко В. А. Методика навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків засобами комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Бойко Владислав Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-19 (45 назв.)
 371. 37И
  Б77
  Бойко В.В. Система післядипломної педагогічної освіти у Великій Британії в контексті неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бойко Вікторія Валеріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов]. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-17 (10 назв.)
 372. 378
  Б77
  Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Галина Олегівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дата захисту 11.12.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 373. 63
  Б77
  Бойко М. В. Функціональні біотехнологічні агенти BACILLUS THURINGIENSIS для контролю популяції колорадського жука : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія"
  / Бойко Марія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 05.04.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (18 назв.)
 374. 378И
  Б77
  Бойко О. М. Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Оксана Михайловна ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Дата захисту 03.07.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 375. 4И(НЕМ)
  Б77
  Бойко Т. В. Лінгвокультурний концепт MINNE/КОХАННЯ в німецькій поезії мінезангу ХІІ-ХІV століть : структурний та семантичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук :: [спец.] 13.00.04 "Германські мови"
  / Бойко Тетяна Василівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 376. 378
  Б77
  Бойко Т. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до запровадження здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Тетяна Валеріївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 04.03.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 377. 4И(АНГЛ)
  Б77
  Бойко Я. В. Естетична оцінка у поетичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі лірики англійського романтизму) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бойко Яна Вікторівна ; Донецький нац. ун-т. – Дата захисту 13.06.2013. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.)
 378. 9У1
  Б77
  Бойко Юлія Олександрівна. Громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ю.О. Бойко ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук. кер. д-р істор. наук Колесник В.Ф. – Дата захисту дата не вказана). (.2007. – К., 2007. – 19 с
 379. 378
  Б77
  Бойцун Оксана Борисівна. Технологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук,13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. Б. Бойцун ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 286 с. – Бібліогр.: с. 263-286.
 380. 373.7
  Б77
  Бойцун О. Б. Технологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойцун Оксана Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 24.11.2009. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв.)
 381. 378
  Б77
  Бойчевська І. Б. Професійна соціалізація фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойчевська Ілона Борисівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини . – Дата захисту 30.01.2013. – Умань, 2012. – 19 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.).
 382. 7А3
  Б77
  Бойченко Н. В. Техніко - тактична підготовка спортсменів - юніорів у " кіокушинкай" карате за допомогою спеціальних технічних засобів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бойченко Наталія Валентинівна ; Харківська держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2010. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.:с.17-18 (9 назв.)
 383. 378
  Б77
  Бойчук В. М. Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойчук Віталій Миколайович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2016. – 494 с. : рис., табл. ; 380 с. – Бібліогр.: с. 416-494 (747 назв.).
 384. 9У1
  Б77
  Бойчук Я. А. Громадські об'єднання етноменшин на українських землях у складі Російської імперії (1861-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Бойчук Яна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 04.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 385. 373.7
  Б77
  Бойчук Ірина Дмитрівна. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І.Д. Бойчук ; ЖДУ ім. І. Франка ; Наук. кер. канд. пед. наук Вітвицька С.С..16.1002. – Житомир, 2010. – 20 с
 386. 373.7(07)
  Б77
  Бойчук Віталій Миколайович. Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. М. Бойчук ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 318 с. – Бібліогр.: с. 303-318.
 387. 373.7(07)
  Б77
  Бойчук Віталій Миколайович. Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В.М. Бойчук ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; Наук. кер. д-р пед. наук Ничкало Н.Г. – Дата захисту 16.01.2008. – Вінниця, 2008. – 22 с. : іл.
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(3)
 388. 378
  Б79
  Болдова Антоніна Андріївна. Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. А. Болдова ; КУ ім. Б. Грінченка ; Наук. кер. канд. пед. наук Люріна Т.І..17.0912. – К., 2009. – 20 с
 389. 7А1
  Б79
  Боляк Андрій Анатолійович. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменів спортивної аеробіки на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / А. А. Боляк ; ХДАФК ; Наук. кер. док. наук з фіз. вих, проф. Ровний А. С. – Дата захисту 28.09.2007. – Х., 2007. – 22 с. : схеми., табл., граф.
 390. 378
  Б81
  Бондар Г. О. Формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Бондар Галина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 391. 378
  Б81
  Бондар М. В. Педагогічні умови формування інтелектуальної культури студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Марина Валеріївна ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.10.2011. – Вінниця, 2011. – 292 с. : рис, дод. – Бібліогр.: с. 276-292 (247 назв.)
 392. 378
  Б81
  Бондар М. В. Педагогічні умови формування інтелектуальної культури студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Марина Валеріївна ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського . – Дата захисту 26.10.2011. – Вінниця, 2011. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 393. 378
  Б81
  Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Наталія Дмитрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 27.09.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-18 (36 назв.)
 394. 378
  Б81
  Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Наталія Дмитрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 27.09.2016. – Вінниця, 2016. – 262, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 177-206 (291 назв.)
 395. 378
  Б81
  Бондар О. В. Формування інформаційної культури менеджерів організацій у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Олександр Вікторович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 23.05.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16назв.)
 396. 158.015
  Б81
  Бондар О. П. Еколого-психологічні особливості організації ігрового процесу дитини дошкільного віку: дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Бондар Оксана Петрівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського..2023. – Вінниця, 2023. – 332 с.
 397. 378
  Б81
  Бондар С. П. Підготовка майбутніх учителів світової літератури до розвитку читацьких інтересів старшокласників у профільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Світлана Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 23.04.2015. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 398. 378
  Б81
  Бондар С. П. Підготовка майбутніх учителів світової літератури до розвитку читацьких інтересів старшокласників у профільній школі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Світлана Петрівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 321 с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 285-321 (347 назв.).
 399. 37(09)
  Б81
  Бондар Т. І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондар Тамара Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 23.05.2019. – Умань, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38 (52 назв.)
 400. 7А(07)
  Б81
  Бондар Т. К. Формування складнокоординаційних рухів майбутніх вчителів музики засобами аквафітнесу у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Бондар Тетяна Константинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 28.04.2017. – Київ, 2017. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (7 назв.)

 401. Б81
  Бондар Т. С. Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно- оздоровчих клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02-" Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Бондар Тарас Сергійович ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2010. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17-18(8 назв)
 402. 371.01
  Б81
  Бондарева Г. І. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально- виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бондарева Галина Іванівна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 403. 378
  Б81
  Бондаревська О. М. Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Бондаревська Олена Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 30.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.)
 404. 378
  Б81
  Бондаренко В. І. Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бондаренко Володимир Іванович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 24.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (30 назв.)
 405. 4И(Фр)
  Б81
  Бондаренко В. С. Лінгвокогнітивні особистості орнаментального тексту ( на матеріалі франкомовної сучасної художньої прози Магрибського ареалу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Бондаренко Вікторія Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 21.02.2012. – Киiв, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.).
 406. 37У(09)
  Б81
  Бондаренко Г. В. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондаренко Галина Василівна ; Ререяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Дата захисту 24.02.2012. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.).
 407. 378
  Б81
  Бондаренко Н. О. Педагогічні умови науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондаренко Наталія Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Дата захисту 28.02.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 408. 378
  Б81
  Бондаренко, Вікторія Федорівна. Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (II половина ХХ століття) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / В. Ф. Бондаренко ; РДГУ ; Наук. кер. д-р пед. наук Євтух М.Б..29.0912. – Рівне, 2009. – 20 с
 409. 9У2
  Б81
  Бондаренко, Галина Богданівна. Роман Шухевич у національно - визвольному русі України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01- історія України
  / Г. Б. Бондаренко ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Киiв, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19(4 назв.)
 410. 6Ф7(07)
  Б81
  Бондаренко Злата Василівна. Методика навчання інформаційних технологій розв'язування диференціальних рівнянь у технічних університетах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика)
  / З. В. Бондаренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Клочко В.І..23.1003. – К., 2010. – 20 с
 411. 40
  Б81
  Бондаренко Катерина Леонідівна. Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / К. Л. Бондаренко ; ДНУ ; Д-р філол. наук, проф. Семенюк О. А. – Дата захисту 27.09.2007. – Донецьк, 2007. – 20 с. : табл.
 412. 372
  Б81
  Бондаренко Наталія Борисівна. Формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спадщини : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Н. Б. Бондаренко ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер. чл.-кор. АПН України, д-р пед. наук Шевченко Г.П.. – Дата захисту 28.11.2007. – Луганськ, 2007. – 20 с
 413. 378
  Б81
  Бондаренко Олена Миколаївна. Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у процесі навчання педагогічних дисциплін студентів педагогічних університетів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. М. Бондаренко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. канд. пед. наук Сипченко В.І..29.1006. – Черкаси, 2010. – 20 с
 414. 378(07)
  Б81
  Бондаренко Олена Миколаївна. Формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О.М. Бондаренко ; Ін-т пед.освіти і освіти дорослих АПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Король В.М..24.0809. – К., 2008. – 24 с
 415. 371.011(07)
  Б81
  Бондаренко Тетяна Євгеніївна. Формування національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі краєзнавчої роботи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Т. Є. Бондаренко ; Ін-т проблем виховання АПН України ; Наук.кер. канд.філософ.наук Мартинюк І.В.. – Дата захисту 10.06.2008. – К., 2008. – 20 с
 416. 91(У)
  Б81
  Бондарець Дмитро Сергійович. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання : автореф. дис. ... канд.географічних наук ::[спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"
  / Д. С. Бондарець ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.:с.16-17(13 назв.)
 417. 37И
  Б81
  Бондарчук О. А. Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондарчук Олена Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 24.11.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (10 назв.) . – [2015-7758 А]
 418. 378
  Б81
  Бондарчук Алла Ярославівна. Виховання у студентської молоді культури сімейних взаємин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. Я. Бондарчук ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Рівненський державний гуманітарний ун-т]. – Киiв, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 14 назв.)
 419. 378
  Б81
  Бопко І. З. Формування готовності до науково- дослідницької діяльності майбутніх магістрів гуманітарного профілю в інформаційному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бопко Ігор Зеновійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка . – Дата захисту 28.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.).
 420. 4И(Нем)
  Б82
  Бор Л. С. Соціолінгвістичні особливості вимови виробничих робітників Рурського промислового регіону Німеччини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бор Людмила Сергеївна ; Донецький нац. ун- т, [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Дата захисту 04.04.2013. – Донецьк, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв
 421. 37И
  Б82
  Борін К. А. Формування екологічної свідомості учнів у школах Німеччини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борін Кирило Анатолійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов]. – Дата захисту 27.06.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 422. 37И
  Б82
  Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бордакова Олена Михайлівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 01.07.2015. – Київ, 2015. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 423. 378
  Б88
  Бордова О. В. Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бордова Олеся Володимирівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Кіровоградська льотна академія]. – Дата захисту 23.10.2014. – Київ, 2014. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 424. 371.011
  Б82
  Бордюк, Володимир Миколайович. Формування життєтворчих цінностей старшокласників у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / В. М. Бордюк ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер. д-р пед. наук Пальчевський С.С..26.0911. – Луганськ, 2009. – 20 с
 425. 378
  Б82
  Борець І. В. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспоортних систем авіаційної галузі в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борець Ірина Валеріївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Дата захисту 02.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 426. 002
  Б82
  Борець А. А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Борець Андрій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.10.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв.)
 427. 378
  Б82
  Борин Галина Василівна. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Г. В. Борин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Наук. кер. д-р пед. наук Лисенко Н.В..27.0903. – Тернопіль, 2009. – 20 с
 428. 4И(Англ)
  Б82
  Борис Д. П. Неосленгізми в англійській мові початку ХХІ століття: структура і семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Борис Дмитро Петрович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 29.12.2017. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)

 429. Б82
  Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Борис Людмила Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 14.11.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 430. 37У(09)
  Б82
  Борис У. З. Педагогічні ідеї та освітницька діяльність Б. М. Ступарика (1940-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борис Уляна Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Дата захисту 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
 431. 37И
  Б82
  Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борисенко Ірина Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв)
 432. 51(07)
  Б82
  Борисенко М. Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використання мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Борисенко Маргарита Юріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донецький нац. ун-т]. – Дата захисту 23.02.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 433. 378
  Б82
  Борисенко Н. А. Підготовка майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борисенко Надія Анатоліївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 23.06.2016. – Глухів, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (27 назв.)
 434. 378
  Б82
  Борисенко, Лариса Леонідівна. Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л.Л. Борисенко ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Євтух М.Б..23.1002. – К., 2010. – 20 с
 435. 902.7
  Б82
  Борисенко, Мирослав Володимирович. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / М. В. Борисенко ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук. консульт. д-р істор. наук Литвин В.М. ; .07.0909. – К., 2009. – 32 с
 436. 378
  Б82
  Борисенко Наталія Михайлівна. Педагогічні умови формування екоцентрічного світогляду майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. М. Борисенко ; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 437. 373.7
  Б82
  Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борисюк Леся Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 04.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 438. 15
  Б83
  Боровцова М. С. Становлення гендерної ідентичності хлопців у неповній сім'ї : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Боровцова Мар'яна Сергіївна ; Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара, [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Дата захисту 25.03.2013. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
 439. 4И(Нем)
  Б83
  Боровська О. О. Партицип і партиципні конструкції у сучасній німецькій мові: семантико-структурний та функційний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Боровська Олена Олексіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 28.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв.)
 440. 4И(Англ)
  Б83
  Бородіна Дар'я Сергіївна. Фоностилістичні особливості англійського мовлення датсько-англійських білінгвів ( на прикладі студентського соціолекта) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Д.С. Бородіна ; ДНУ ; Наук. кер. д-р філолог. наук Петренко О.Д..17.0810. – Донецьк, 2008. – 20 с
 441. 378
  Б83
  Бородулькіна Тетяна Олександрівна. Динаміка образу професії у майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Т. О. Бородулькіна ; Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 1719 (26 назв.)
 442. 373.7
  Б83
  Бортнікова О. В. Виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бортнікова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 28.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 443. 373.7
  Б83
  Бортникова О. В. Виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бортникова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 27.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 444. 378
  Б83
  Борхович С. М. Підготовка бакалаврів з теології до формування духовно-моральних цінностей в учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борхович Світлана Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 29.04.2017. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 445. 7А.06
  Б85
  Босько В. М. Навчання техніці спортивних способів плавання дітей 8-10 років з ураженнями опорно-рухового апарату (на прикладі дитячого церебрального паралічу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Босько Василь Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Дата захисту 04.05.2018. – Харків, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (15 назв.)
 446. 4И(АНГЛ)
  Б86
  Ботвінко-Ботюк О. М. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловень презирства (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ботвінко-Ботюк Олена Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 27.11.2014. – Чернівці, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.) . – [2014-7278А]
 447. 378
  Б86
  Ботузова Ю. В. Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ботузова Юлія Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Дата захисту 23.04.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 448. 378
  Б86
  Бохонько Є. О. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бохонько Євген Олександрович ; Хмельницький національний ун-т. – Дата захисту 06.10.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 449. 37И
  Б86
  Бочарова О. А. Соціально- педагогічна підтримка обдарованих школярів у Польщі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бочарова Олена Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський ін- т іноземних мов]. – Дата захисту 27.03.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (50 назв.).
 450. 6П8
  Б86
  Бочарова, Оксана Володимирівна. Наукове обгрунтування методології формування та контролю якості дисперсних систем продуктів перероблення плодів та овочів : автореф. дис. ... доктора технічних наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознавство"
  / О. В. Бочарова ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т, [Одеська нац. академія харчових технологій]. – Київ, 2010. – 38 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 31-34 (47 назв.)
 451. 378
  Б86
  Бочевар А. Г. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бочевар Алла Григорівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 29.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (31 назв.) . – [2017-8504А]
 452. 158.015
  Б86
  Бочелюк В. В. Підготовка майбутнього психолога до запобігання віктимній поведінці дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бочелюк Влада Віталіївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класичний приватний ун-т]. – Дата захисту 25.12.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 453. 902.7
  Б86
  Боян Світлана Петрівна. Весняно - літня календарна обрядовість бойків ( кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05- етнологія
  / С. П. Боян ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Киiв, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 8 назв)

 454. Б86
  Боярчук Олександр Михайлович. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності : автореферат дис. ... Канд. наук з фіз. виховання і спорту
  / О. М. Боярчук ; ЛДУФК ; Наук. кер. канд. наук з фіз. виховання і спорту Романчук С.В..21.1005. – Львів, 2010. – 19 с.
 455. 378
  Б87
  Брайко Б. В. Професійна підготовка магістрів з кібернетики в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брайко Богдан Валерійович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 24.04.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (13 назв.)
 456. 4И(НЕМ)
  Б87
  Брідко Тетяна Володимирівна. Соціолінгвістичні особливості німецької вимови переселенців з колишнього СРСР : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Т. В. Брідко ; Донецький національний ун-т, [ Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського] . – Донецьк, 2011. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 457. 378
  Б84
  Брандибура І. Ю. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брандибура Ірина Юріївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 01.03.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 458. 372
  Б87
  Брежнєва О. Г. Теорія і практика математичного розвитку дітей 3-6 років у системі дошкільної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Брежнєва Олена Геннадіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 26.03.2019. – Київ, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (71 назв.)
 459. 37У(09)
  Б87
  Брежнєва С. Б. Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів-кононістів на Півдні України (кінець 18 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Брежнєва Світлана Борисівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 17.04.2019. – Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (28 назв.)
 460. 378(07)
  Б87
  Бреславець Надія Олександрівна. Формування компетентності життєвого проектування студентської молоді в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Н. О. Бреславець ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Шевченко Г. П. 27.1005. – Луганськ, 2010. – 20 с/
 461. 378
  Б87
  Братанич А. А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки підготовка майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Братанич Андрій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.09.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 462. 8У6
  Б87
  Бригадир Я. О. Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза і жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Бригадир Ярослава Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 29.11.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 463. 378
  Б87
  Брижак Н. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брижак Надія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун-т]. – Дата захисту 20.05.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 464. 378
  Б87
  Брижак Н. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брижак Надія Юріївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 250, [9] с. : іл., табл., дод . – Бібліогр.: с. 168-194 (242 назв.)
 465. 378
  Б87
  Брижатий Є.І. Формування готовності майбутніх офіцерів інженерних військ до професійної діяльності в системі безперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брижатий Євген Іванович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського]. – Дата захисту 02.07.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
 466. 7А(07)
  Б87
  Брик А. В. Методика розвитку психомоторних якостей в учнів початкових класів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Брик Анастасія Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Дата захисту 26.05.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 467. 373.7
  Б87
  Брик Роман Степанович. Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Р. С. Брик ; Київський нац. авіаційний ун- т, [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. – Київ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 468. 78(07)
  Б89
  Брилін Борис Андрійович. Педагогічні основи музично - творчого розвитку учнів старших класів у сучасних формах дозвілля : автореферат дис... д-ра пед. наук : 13.00.01- теорія та історія педагогіки
  / Б. А. Брилін ; Ін-т педагогіки АПН України. – Киiв, 1998. – 40 с. – Бібліогр. с. 30-39
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(3)
 469. 371
  Б87
  Бриндіков Ю. Л. Теорія і практика реабілітації військовослужбовців - учасників бойових дій в системі соціальних служб : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Бриндіков Юрій Леонідович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 15.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (63 назв.)
 470. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 471. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 247 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 189-202 (205 назв.)
 472. 9У1
  Б88
  Брославський Володимир Любомирович. Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793-1861рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / В.Л. Брославський ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. канд. істор. наук Бармак М. В. – Дата захисту 26.12.2007. – Черкаси, 2007. – 20 с
 473. 4И(Фр)
  Б89
  Бруско Г. А. Функціонування неологізмів у франкомовній інтернет-комунікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Бруско Ганна Антонівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 17.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 474. 378
  Б89
  Брюханова Г. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні ( 60-ті роки ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брюханова Галина В'ячеславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 07.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (15 назв.)
 475. 378
  Б90
  Бубнов Євген Григорович. Підготовка майбутніх учителів до поліетнічного виховання молодших школярів в автономній республіці Крим : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Є.Г. Бубнов ; "Кримський гуманітарний університет"(м. Ялта).28.0910. – Ялта, 2009. – 20 с
 476. 517(07)
  Б90
  Бубнова Марина Юріївна. Методична підготовка майбутніх учителів математики з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / М. Ю. Бубнова ; Республіканський вищий навч. заклад. "Кримський гуманітарний ун-т" ( м. Ялта). – Ялта, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.16-17(15 назв.)
 477. 6Ф7(07)
  Б90
  Бугаєць Н. О. Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів фізико-математичних спеціальностей у процесі навчання математичної інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Бугаєць Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 29.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 478. 7А3
  Б90
  Бугайов Є. В. Засвоєння елементів техніки змагальних вправ важкоатлетами 10-12 років у процесі розвитку рухових якостей: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бугайов Євген Володимирович; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 15.09.2021. – Харків, 2021. – 24 с.:
 479. 378
  Б90
  Бугасова Н. В. Система неперервної освіти іммігрантів у Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бугасова Наталя Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Дата захисту 17.12.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 480. 158.015
  Б90
  Бугерко Ярослава Миколаївна. Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Я. М. Бугерко ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р психолог. наук. 26.0906. – Одеса, 2009. – 20 с
 481. 37У(09)
  Б90
  Бугрій В. С. Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бугрій Володимир Станіславович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Сумський державний пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Дата захисту 20.02.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (44 назв.).
 482. 378
  Б90
  Бугра А. В. Дидактичні засади індивідуалізації самостійної навчальної діяльності з математичних дисциплін студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бугра Аліна Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький національний ун-т]. – Дата захисту 29.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 483. 378
  Б90
  Будас Ю. А. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової ігри : автореферат дис. ... на канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Будас Юлія Олексіївна ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2010. – 20 с. : рис.. – Бібліогр.: 17-18 с.
 484. 378
  Б90
  Будас Юлія Олексіівна. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової гри : дис. ... канд. пед. наук ; 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Ю.О. Будас ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 237 с. – Бібліогр.: с. 215-237
 485. 37И
  Б90
  Будз І. Ф. Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Будз Ірина Федорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Дата захисту 08.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 486. 7А8
  Б90
  Будзин Віра Романівна. Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / В. Р. Будзин ; ЛДУФК ; Наук. кер. канд. мед. наук Рябуха О.І. 18.0912. – Львів, 2009. – 18 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 487. 378
  Б90
  Буднік Анжела Олександрівна. Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання(укр. мова)
  / А. О. Буднік ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. канд. пед. наук Горіна Ж.Д..09.1006. – Одеса, 2010. – 21 с
 488. 378
  Б90
  Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Будник Олена Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України]. – Дата захисту 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 42 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-39 ( 62 назв.)
 489. 373.7
  Б90
  Бужикова Раїса Іванівна. Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф.освіти
  / Р.І. Бужикова ; Ін-т вищої освіти ; Наук. кер. д-р пед. наук Онкович Г.В..23.1002. – К., 2010. – 20 с
 490. 158.015
  Б90
  Бужинська, Світлана Миколаївна. Психологічні особливості розвитку модально - специфічних форм пам'яті у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / С. М. Бужинська ; Харківський нац. пед. ун - т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.:с.18-19 (5 назв.)
 491. 9(М)7
  Б90
  Бузань В. Ю. "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Бузань Віталій Юрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 13.05.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (7 назв.)
 492. 378
  Б90
  Буздуган О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. А. Буздуган ; Бездуган Олена Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 18.06.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 493. 373.7
  Б90
  Бузенко І. Л. Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бузенко Ірина Леонідівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 16.10.2018. – Вінниця, 2018. – 246 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 8-12 (31 назв.) ; с. 83-104 (179 назв.) ; с. 153-157 (31 назв.) ; с. 209-213 (30 назв.)
 494. 373.7
  Б90
  Бузенко І. Л. Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бузенко Ірина Леонідівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 16.10.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (30 назв.)
 495. 378
  Б90
  Бузовська Ю. Ф. Підготовка майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бузовська Юлія Федорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.06.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (15 назв.)
 496. 902.7
  Б90
  Буйських Юлія Сергіївна. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду украінців ( кінець 19 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук 07.00.05 - етнологія
  / Ю. С. Буйських ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв)
 497. 378
  Б90
  Букатова О. М. Формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання основ охорони праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Букатова Оксана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 26.06.2015. – Київ, 2015. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20-21 (12 назв.)
 498. 371.011
  Б90
  Буклов Ю. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позакласній та позашкільній виховній роботі (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Буклов Юрій Миколайович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 27.12.2018. – Дрогобич, 2018. – 16, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 13-14 (14 назв.)
 499. 513(07)
  Б90
  Буковська Оксана Іванівна. Диференційований підхід до організації самостійної навчальної діяльності старшокласників у процесі поглибленого вивчення геометрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04- теорія та методика навчання (математика)
  / О. І. Буковська ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Киiв, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17(16 назв)
 500. 158.015
  Б90
  Буковська, Ольга Олександрівна. Психологічні особливості усвідомлення життєвого досвіду підлітками з неблагополучних родин : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія "
  / О. О. Буковська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Киiв, 2010. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: С. 18-19 (8 назв)
 501. 378
  Б90
  Букша С. Б. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Букша Світлана Борисівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 502. 7А(07)
  Б90
  Булгаков О. І. Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Булгаков Олексій Ігорович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 28.01.2014. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 16-17 (8 назв.)
 503. 37У(09)
  Б90
  Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Вікторія Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.02.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 504. 158.015
  Б90
  Булгакова В. О. Особливості правової культури в юнацькому віці та умови її психологічної корекції : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Булгакова Валентина Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 19.10.2013. – Одеса, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв.)
 505. 15
  Б90
  Булгакова О. Ю. Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Булгакова Олена Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 25.05.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (30 назв.)
 506. 37У(09)
  Б90
  Булгакова Т. М. Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах України у другій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Тетяна Михайлівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 31.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 507. 378
  Б90
  Булейко Ольга Іванівна. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. І. Булейко ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 286 с. – Бібліогр.: с. 253-289.
 508. 378
  Б90
  Булейко Ольга Іванівна. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. І. Булейко ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Козловська І.М..17.0903. – Вінниця, 2009. – 20 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 509. 37У(09)
  Б91
  Бунчук О. В. Культурно-освітня діяльність товариства шкільної освіти у контексті розвитку українського шкільництва (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бунчук Оксана Володимирівна ; Мелітопольський державний педагогічний ун-т імені Богдана Хмельницького. – Дата захисту 28.11.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.).
 510. 4И(Англ)
  Б91
  Бурдейна О. Р. Лінгвальні та когнітивно-прагматичні параметри ключового концепту британської лінгвокультури INSULARITY : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бурдейна Олеся Романівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 30.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 511. 7А(07)
  Б91
  Бурень Ніна Володимирівна. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [24.00.02]"Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Н. В. Бурень ; Харківська держ. акадмія фізичної культури, Севастопольський нац. техн. ун-т. – Харків, 2010. – 22,[1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 512. 7А(07)
  Б91
  Бурень Ніна Володимирівна. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Н. В. Бурень ; Севастопольський НТУ ; Наук. кер. д-р наук з фіз. вих. і спорту, проф. Ровний А.С – Дата захисту 23.10.2007. – Х., 2007. – 20 с. : табл.
 513. 4И(Англ)
  Б91
  Бурка Н. А. Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періодах розвитку англійської мови (на матеріалі лексикографічних джерел) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бурка Наталія Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (24 назв.)
 514. 378
  Б91
  Бурка О. М. Підготовка майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурка Олена Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 23.05.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 515. 37У(09)
  Б91
  Бурковська З. Є. Тенденції розвитку професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бурковська Зоряна Євгенівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 25.06.2014. – Дрогобич, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 516. 378
  Б91
  Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурмакіна Наталія Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 10.04.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 517. 378(07)
  Б91
  Бурман Людмила Володимирівна. Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. В. Бурман ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Наук. кер. д-р пед. наук Кондрашова Л. В. – Дата захисту 27.06.2008. – Тернопіль, 2008. – 21 с. : іл.
 518. 378
  Б91
  Бурцева І. І. Формування у студентської молоді цінностей і особистісних смислів життя у навчально- виховному процесі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бурцева Ірина Ігорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Дата захисту 23.04.2013. – Луганськ ; 2013, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 519. 378
  Б91
  Бурцева О. Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурцева Олена Георгіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 12.05.2021. – Мелітополь, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв.)
 520. 378
  Б91
  Бурчак Станіслав Олександрович. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. О. Бурчак ; Полтавський національний педагогічний ун-т, [Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка]. – Полтава, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 521. 378
  Б91
  Бурчак С. О. Теоретичні і методичні засади розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурчак Станіслав Олександрович; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 23.09.2021. – Глухів, 2021. – 41 с.
 522. 37И
  Б92
  Бусько М. Б. Організація навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бусько Марія Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 0017.06.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 523. 371.01
  Б93
  Бутенко Ольга Григорівна. Виховання шанобливого ставлення до матері у старшіх дошкольників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00" дошкільна педагогіка"
  / О. Г. Бутенко ; Південноукраїнський нац. педагогічний ун-т імені К. Д. Ушинського, [Уманський держ. пед.ун-т імені Павла Тичини]. – Одеса, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 524. 378
  Б93
  Бутенко Тетяна Олександрівна. Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. О. Бутенко ; Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2011. – 274 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 253-274 (237 назв)
 525. 378
  Б93
  Бутенко, Тетяна Олександрівна. Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів у процесі вивчення психолого- педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Т. О. Бутенко ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут"]. – Вінниця, 2011. – 20 с. : табл, рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв)
 526. 33У5(ВІН)
  Б93
  Буткалюк К. О. Регіональний ринок праці в умовах суспільних трансформацій (економіко-географічне дослідження на прикладі Вінницької області ) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : [спец.] 11.00.12 "Економічна та соціальна географія"
  / Буткалюк Катерина Омелянівна ; НАН України, Ін-т географії. – Дата захисту 27.04.2012. – Київ, 2012. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (31 назв.)
 527. 371.013
  Б93
  Бутурлим Т. І. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бутурлим Тетяна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. -Утв. 14.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.)
 528. 9(М)
  Б93
  Бутурлімова О. М. Становлення та діяльність лейбористської партії Великої Британії (1893–1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Бутурлімова Ольга Михайлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (10 назв.)
 529. 378
  Б94
  Бухнєва Олена Анатоліївна. Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. А. Бухнєва ; Кримський гуманітарний ун- т ( м. Ялта), [Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова]. – Ялта, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 530. 378
  Б94
  Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бухун Андрій Григорович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 29.11.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 531. 4И(Фр)
  Б94
  Буць Ж.В. Текстовий концепт жіночність у французських соціально-побутових романах ХІХ-ХХ століть: лінгвокультурологічний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романськи мови"
  / Буць Жанна Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 20.02.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.).
 532. 378
  Б94
  Бучківська Г. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бучківська Галина Вікентіївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 08.11.2019. – Тернопіль, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 27–33 (58 назв.)
 533. 91
  Б94
  Бучко Ж. І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Бучко Жанна Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 24.10.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 28–36 (65 назв.)
 534. 378
  Б94
  Буцик І. М. Методична система розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)"
  / Буцик Ігор Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 12.05.2021. – Київ, 2021. – 41 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–38 (47 назв.)
 535. 158.015
  Б94
  Бущак Г. А. Особливості когнітивних стилів у осіб юнацького віку з різними видами латеральної організації : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бущак Галина Андріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 28.12.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-22 (15 назв.)
 536. 4И(Англ)
  Б94
  Буяльська Т. І. Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному побутовому та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Буяльська Тетяна Іванівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 17.03.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв.)
 537. 4И(АНГЛ)
  Б99
  Бялик В. Д. Лексичний квантор в англомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бялик Василь Дмитрович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Дата захисту 31.05.2013. – Київ, 2013. – 32 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 23-29 (75 назв.)
 538. 371.011
  Б99
  Бялик О. В. Сучасні тенденції статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бялик Оксана Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2017. – 545 с. : табл, + додатки. – Бібліогр.: с. 428-499 (668 назв.)
 539. 9(М)7
  В12
  Вабішчєвіч Аляксандр Мікалаевіч. Нацыянальна-культурнае жыцце у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.) : аутарэф. дыс. на... доктора гістарычных навук па спец.: [07.00.02] "Айчынная гісторыя"
  / А. М. Вабішчєвіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт, [Брэцкі дзяржауны універсітэт імя А. С. Пушкіна]. – Мінск, 2010. – 52 с. – Бібліогр.:с.36-49(123 назв)
 540. 4И(Англ)
  В12
  Ваврінчік Р. Я. Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ваврінчік Регіна Яношівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 29.06.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 541. 53(07)
  В12
  Вагіс Алла Іванівна. Методичні засади застосування дидактичних засобів у навчанні фізики в класах природничого профілю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики
  / А. І. Вагіс ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Павленко А. І. – Дата захисту 19.12.2007. – К., 2007. – 20 с
 542. 6Ф7(07)
  В14
  Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Вакалюк Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 25.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 543. 40
  В15
  Валігура Ольга Романівна. Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців) : автореферат дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 -германські мови ; 10.02.15 - загальне мовознавство
  / О. Р. Валігура ; КНЛУ ; Наук. консульт. д-р філолог. наук Калита А. А. – Дата захисту 25.03.2010. – К., 2010. – 32 с
 544. 371.011
  В15
  Валентьєва Т. І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Валентьєва Тетяна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 17.06.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)

 545. В16
  Валюх Зоя Орестівна. Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові : автореф. дис. здоб. наук. ступ. доктора філолог. наук. Спец. (10.02.01)
  / З. О. Валюх ; Ін-т української мови НАН України. – К., 2006. – 36 с.
 546. 378
  В16
  Валько Н. В. Система підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування STEM технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Валько Наталія Валеріївна ; Класичний приватний ун-т ; [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 20.10.2020. – Запоріжжя, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–36 (41 назв.)
 547. 378
  В19
  Васищев В. С. Розвиток загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки у військовому вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васищев Володимир Сергійович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 31.03.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв.)
 548. 158.015
  В22
  Вахнован М. М. Взаємозв'язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Вахнован Мирослава Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Дата захисту 19.12.2019. – Київ, 2019. – 24, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-22 (10 назв.)
 549. 7А3
  В17
  Ван С. Удосконалення техніки виконання змагальних вправ кваліфікованими спортсменами у пауерліфтінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Ван Сіньна ; Харківська державна академія фізичної культури. – Дата захисту 24.01.2013. – Харків, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 550. 7А.02И
  В17
  Ван Ліхуа. Організація управління впровадженням державних стандартів фізичної підготовленості студентів у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Л. Ван ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 18 с. : табл., рис. – Бібліогр.:с.15(7 назв.)
 551. 7А.02И
  В17
  Ван Сюемань. Особливості організаційно - управлінських основ масової фізичної культури в Китайській Народній Республиці і України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / С. Ван ; Харківська держ. академія фізичнрї культури. – Харків, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с.16-17(14 назв.)
 552. 378
  В18
  Варава О. Б. Формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Варава Олена Борисівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 20.09.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (21 назв.) .
 553. 378
  В18
  Варварецька Г. А. Формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Г. А. Варварецька ; Варварська Галина Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 04.11.2014. – Одеса, 2014. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 554. 378
  В18
  Варга Л. І. Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Варга Леся Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 29.09.2017. – Рівне, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 555. 15
  В18
  Варе І. С. Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Варе Ірина Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 07.04.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 556. 4И(Нем)
  В18
  Варениця Е. Я. Варіювання фразеології сучасної німецької мови: національний та регіональний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Варениця Еліна Ярославівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Дата захисту 29.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 557. 378(07)
  В18
  Варецька Олена Володимирівна. Підготовка учителів початкових класів до економічного виховання школярів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / О.В. Варецька ; Класичний приватний ун-т ; Наук. кер. д-р пед. наук Сущенко Т .І. – Дата захисту 11.06.2008. – Запоріжжя, 2008. – 20 с. : іл.
 558. 4И(Англ)
  В18
  Варлакова А. В. Просодичні ознаки ненаголошеного вокалізму в англійському мовленні носіїв української мови (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Варлакова Антоніна Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв.)
 559. 378
  В18
  Вархолик Г. В. Розвиток екологічної культури майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вархолик Галина Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 13.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 560. 378
  В18
  Варченко-Троценко Л. О. WIKI - технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Варченко-Троценко Лілія Олександрівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Дата захисту 29.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 561. 4И(Англ)
  В19
  Васік Юлія Анатоліївна. Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу ( експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Ю.А. Васік ; ДНУ ; Наук. кер. канд. філолог. наук Штакіна Л. О. – Дата захисту 06.03.2008. – Донецьк, 2008. – 19 с
 562. 378
  В19
  Васаженко Н. О. Формування базових компетентностей фахівців з обліку та адміністрування в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васаженко Наталія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 301 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8-11 (18 назв.) ; с.84-108 (224 назв.) ; с. 176-185 (86 назв.) ; с.230-231 (14 назв.)
 563. 9У1
  В19
  Василевич Юлія Валеріївна. Культурно-просвітницька, релігійна та громадська діяльність Гавриїла Розанова (1781-1858) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ю.В. Василевич ; ЧНУім. Б.Хмельницького ; Наук. кер. д-р істор.наук Тригуб П.М.. – Дата захисту 19.09.2007. – Черкаси, 2007. – 20 с
 564. 378
  В19
  Василевська – Скупа Формування комунікативних умінь майбутніх учителів музики в процесі фахової вокально - хорової підготовки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л.П. Василевська - Скупа ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 244 с. – Бібліогр.: с. 193-213.
 565. 8У6
  В19
  Василенко В. С. Модифікація травми в українській еміграційній прозі другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Василенко Вадим Сергійович ; НАПН України Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Дата захисту 13.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 566. 158.015
  В19
  Василенко О. М. Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Василенко Оксана Миколаївна ; Харківський Нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 01.11.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (14 назв.)
 567. 37У(09)
  В19
  Василенко Ганна Вікторівна. Економічні знання в структурі загальної освіти учнів середніх шкіл України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Г. В. Василенко ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 568. 4И(Англ)
  В19
  Василенко Дмитро Володимирович. Розвиток словникового складу англійської мови військової сфери ХХ-початку ХХІ століття : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Д. В. Василенко ; ДНУ ; Наук. кер. канд. філолог. наук Єнікєєва С. М. 15.0901. – Донецьк, 2008. – 22 с
 569. 373
  В19
  Василенко, Надія Володимирівна. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.В. Василенко ; ЦІППО Ак.пед. наук України ; Наук. кер. д-р пед. наук Даниленко Л.І.. – Дата захисту 26.10.2007. – К., 2007. – 21 с. : іл.
 570. 378
  В19
  Василик В. В. Гуманістичне спрямування професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів юристів у процесі вивчення правових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Василик Володимир Вікторович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 24.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 571. 378
  В19
  Василик В. В. Гуманістичне спрямування професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів юристів у процесі вивчення правових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Василик Володимир Вікторович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 24.06.2014. – Вінниця, 2014. – 250 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 204-220 (234 назв.)
 572. 51(07)
  В19
  Васильєва Д. В. Методика навчання математики учнів 5-6 класів з використанням мультимедійної дошки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Васильєва Дарина Володимирівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Ін- т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 24.04.2013. – Київ, 2013. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (24 назв.).
 573. 378
  В19
  Васильєва Н. В. Виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Васильєва Наталія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 325 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.) ; с. 87-98 (179 назв.) ; с. 165-168 (24 назв.) ; с. 213-218 (43 назв
 574. 378
  В19
  Васильєва Н. В. Виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Васильєва Наталія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (15 назв.)
 575. 371.01
  В19
  Васильєва О. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами міжпредметних зв'язків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Васильєва Ольга Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 02.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
 576. 378
  В19
  Васильєва Регіна Юхимівна. Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Р.Ю. Васильєва ; ЖДУім.І.Франка ; Наук. кер. д-р пед. наук Антонова О.Є..18.1005. – Житомир, 2010. – 20 с
 577. 7А8
  В19
  Васильчук Аурел Григорович. Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / А. Г. Васильчук ; ЛДУФК ; Наук.кер. канд. пед. наук Фалес Й.Г. – Дата захисту 06.12.2007. – Л., 2007. – 19 с
 578. 4И(НЕМ)
  В19
  Васильчук Людмила Федорівна. Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній інтерпретації : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Л.Ф. Васильчук ; КНЛУ ; Наук.кер. канд.філолог.наук Гаврись В.І..17.0909. – К., 2009. – 20 с
 579. 37И
  В19
  Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Василюк Алла Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 12.10.2011. – Тернопіль, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-38 (56 назв.)
 580. 378
  В19
  Василюк Т. Г. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Василюк Тамара Григорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 24.02.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 581. 378
  В19
  Василюк Василь Миколайович. Тенденції розвитку фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах Російської Федерації : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
  / В. М. Василюк ; Рівненський державний гуманітапний ун - т. – Рівне, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 582. 7А(07)
  В19
  Васкан І. Г. Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Васкан Іван Георгійович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 583. 371.01
  В20
  Васьковська О. Є. Формування умінь діалогічного спілкування старшокласників у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Васьковська Олена Євгенівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 09.11.2017. – Київ, 2017. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 584. 378
  В20
  Васюк О. В. Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васюк Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 26.06.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (53 назв.) 378.147.013.42:378.663
 585. 37У(09)
  В20
  Васюк Ю. А. Тенденції формування соціальної самовизначенності підлітків у педагогічній теорії і практиці першої половини 20 століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Васюк Юлія Анатоліївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (18 назв.)
 586. 372
  В21
  Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ватаманюк Галина Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 25.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (30 назв.)
 587. 9(М)03
  В22
  Вахонєєв В. В. Боспор Кіммерійський у VІ ст. до н. е.: грецька колонізація району : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка . – Дата захисту 24.11.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-16 (27 назв.)
 588. 372
  В22
  Вахняк Н. В. Формування культури батьківства у взаємодії дошкільного закладу з молодими сім'ями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Вахняк Надія Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка]. – Захищена 06.05.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–22 (24 назв.)
 589. 9(М)1
  В22
  Вацеба Р. М. Ранні держави дружинного типу у Слов'янському Полаб'ї (кінець 8 - перша третина 10 ст.): система влади і її трансформації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вацеба Ростислав Миролюбович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 26.02.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 590. 378
  В23
  Вашак Оксана Олексіївна. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О.О. Вашак ; КУ ім. Б. Грінченка ; наук. кер. д-р пед. наук Лещенко М.П. 15.1004. – К., 2010. – 20 с
 591. 513(07)
  В23
  Вашуленко Ольга Петрівна. Методичні засади побудови системи вправ з геометрії в основній школі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(математика)
  / О.П. Вашуленко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Бурда М. І. 29.1006. – К., 2010. – 21 с
 592. 9(М)1
  В23
  Ващук Л. В. Ренесансний правитель: образ Франциска І Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ващук Людмила Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.11.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (5 назв.)
 593. 7А(07)
  В23
  Ващук Л. М. Методика формування індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Ващук Людмила Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 24.02.2017. – Луцьк, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 594. 378
  В23
  Ващук О. В. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ващук Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 595. 158.015
  В25
  Вдовиченко О. В. Психологічні основи ризику особистості в онтогенезі : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Вдовиченко Оксана Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.09.2019. – Одеса, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28—31 (52 назв.)
 596. 378
  В26
  Ведмедюк Артем Дмитрович. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. Д. Ведмедюк ; Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 597. 158.015
  В26
  Везенкова Ганна Іванівна. Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Г. І. Везенкова ; Південноукраїнський нац. пед. ун - т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 1718 (9 назв.)
 598. 378
  В26
  Везетіу К.В. Розвиток науково-методичної компетентності вчителів-філологів у після дипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Везетіу Катерина Вікторівна ; Кримський гуманітарний ун-т. – Дата захисту 09.26.2013. – Ялта, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-18 (27 назв.)
 599. 378
  В27
  Великжаніна Д. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великжаніна Дар'я Василівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 03.06.2020. – Мелітополь, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–20 (32 назв.)
 600. 378
  В27
  Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великий Ярема Богданович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 267 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-16 (17 назв.) ; с. 187-212 (225 назв.)
 601. 378
  В27
  Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великий Ярема Богданович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 602. 9(М)7
  В27
  Величенко О. О. Відновлення та діяльність Соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Величенко Олена Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (6 назв.)
 603. 373.7
  В27
  Величко Неля Олександрівна. Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти
  / Н.О. Величко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Лук’янова Л. Б. – Дата захисту 17.10.2007. – К., 2007. – 21 с. : табл.
 604. 6Ф7
  В28
  Вембер Вікторія Павлівна. Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика)
  / В. П. Вембер ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Морзе Н.В. 25.0811. – К., 2008. – 20 с
 605. 37У(09)
  В29
  Венгловська О. А. Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Венгловська Олена Анатоліївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 11.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 606. 371.012
  В31
  Вербівський Д. С. Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вербівський Дмитрій Сергійович ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Дата захисту 20.03.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (9 назв.).
 607. 371.011
  В31
  Вербицький О. В. Виховання у старшокласників міжетнічної толерантності у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вербицький Олег Володимирович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 608. 7А(07)
  В31
  Вербовий В. П. Оптимізація психофізичного стану майбутніх поліцейських в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Вербовий Василь Петрович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Дата захисту 21.10.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.)
 609. 37У(09)
  В31
  Вербовський Олександр Володимирович. Виховання культури міжнаціональних стосунків учнівської молоді в Україні ( 20-ті - перша половина 30-х років ХХ ст. ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія"
  / О. В. Вербовський ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, [ Луганський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ]. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:с. 15-16 ( 9 назв.)
 610. 378
  В31
  Веремчук О. В. Педагогічні умови формування професійної культури майбутнього документознавця : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Веремчук Олена Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 15.12.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 611. 7А(07)
  В31
  Веремеєнко В. Ю. Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Веремеєнко Вікторія Юріївна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 11.12.2019. – Чернігів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 612. 37(09)
  В31
  Веремюк Л. Л. Педагогічні засади "школи дій" В. Я. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ- початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Веремюк Людмила Леонідівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 24.12.2014. – Умань, 2014. – 20. [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 613. 607(07)
  В32
  Вересоцька Наталія Іванівна. Методика тестового оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з креслення : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання креслення
  / Н. І. Вересоцька ; Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України ; Наук. кер. д-р пед. наук Сидоренко В.К..12.1005. – К., 2010. – 20 с
 614. 7А8
  В35
  Вертель Олександр Васильович. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14років : автореферат дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]24.00.01" Олімпійський і професійний спорт"
  / О.В. Вертель ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.17 (5 назв.)
 615. 7А8
  В35
  Вертель Олександр Васильович. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / О. В. Вертель ; ХДАФК ; Наук. кер. канд. пед. наук Волков Є.П..09.0807. – Харків, 2008. – 20 с
 616. 378
  В35
  Вертипорох Д. Я. Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем"Автосправа" засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вертипорох Дмитро Якович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 03.12.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (20 назв.)
 617. 378
  В36
  Верховська М. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Верховська Марина Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 04.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (27 назв.)
 618. 378
  В29
  Вєнцева Н. О. Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вєнцева Надія Олександрівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 26.05.2017. – Полтава, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (39 назв.)
 619. 378
  В39
  Вєтрова О. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім'ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вєтрова Ольга Дмитрівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 15.11.2018. – Глухів, 2018. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-20 (25 назв.)
 620. 9У1
  В41
  Вигівська О. В. Суспільно-правове становище жінок податних станів на Волині наприкінці 18 - у 70-х рр. 19 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Вигівська Оксана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка ]. – Дата захисту 20.12.2013. – Київ, 2013. – Бібліогр.: с. 15-16 (7 назв.)
 621. 158.015
  В41
  Виговський С. Є. Емпатія як чинник розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Виговський Сергій Євгенович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 16.03.2013. – Одеса, 2013. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20 (8 назв.).
 622. 378
  В41
  Вигранка Т. В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Вигранка Тетяна Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. – Захищена 27.11.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (24 назв.)
 623. 378
  В42
  Видишко Наталя Василівна. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади : дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.В. Видишко ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 250 с. – Бібліогр.: с. 225-250.
 624. 378
  В42
  Видишко Наталя Василівна. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. В. Видишко ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Гуревич Р.С. 15.1006. – Вінниця, 2010. – 20 с
 625. 37И
  В48
  Винарчик М. П. Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних закладах Франції (70-ті роки ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Винарчик Марія Петрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 24.04.2014. – Дрогобич, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 17 назв.)
 626. 378
  В48
  Винник В. Д. Формування життєвої стратегії естетики здоров'я майбутнього вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Валентин Дмитрович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 16.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 627. 378
  В48
  Винник Н. М. Формування готовності майбутніх учителів фізичного виховання до організації спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Наталія Миколаївна ; Хмельницький національний ун-т ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 628. 378
  В53
  Висікайло Т. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Висікайло Тетяна Володимирівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 14.06.2017. – Полтава, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 629. 37У(09)
  В53
  Висоцька Л. В. Формування змісту правової освіти учнівської молоді в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Висоцька Любов Віталіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 16.06.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 630. 37У(09)
  В53
  Височан Леся Михайлівна. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958-1991рр.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Л.М. Височан ; ПНУім.В.Стефаника ; Наук. кер. канд. пед. наук Салига Н.М..12.0812. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с
 631. 37(09)
  В53
  Височина Т. М. Підготовка кваліфікованих робітників в Автономній Республіці Крим (20-40 роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Височина Тетяна Михайлівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 30.04.2014. – Київ, 2014. – 30, [1] с. – Бібліогр.: с18-19 (13 назв.)
 632. 378
  В54
  Вихор В. Г. Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітнвх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вихор Віктор Григорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 03.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 633. 378
  В54
  Вихрестенко Ж. В. Формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вихрестенко Жанна Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 28.08.2020. – Переяслав, 2020. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв.) .
 634. 37У(09)
  В54
  Вихрущ Н. Б. Розвиток теоретичних засад змісту освіти в середніх школах України (друга половина 19 – початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вихрущ Наталія Богданівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Захищена 21.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (13 назв.) .
 635. 378
  В55
  Вишар Є. В. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вишар Євгенія Василівна; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 30.09.2021. – Полтава, 2021. – 20 с.:
 636. 37У(09)
  В55
  Вишнівський Роман Йосипович. Ідея національної школи у творчому доробку Івана Франка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Р. Й. Вишнівський ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:с. 15-17(13 назв.)
 637. 9(М)7
  В55
  Вишня І. А. Українсько-молдовські відносини у 1991-2014 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вишня Ірина Андріївна ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Дата захисту 27.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 638. 002
  В46
  Вільчинський О. К. Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Вільчинський Олександр Казимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 17.10.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (6 назв.) .
 639. 158.015
  В48
  Віннічук І. П. Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (засобами психологічного тренінгу КАРУС) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Віннічук Ірина Петрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 24.03.2020. – Київ, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (15 назв.) .
 640. 378
  В48
  Віндюк Андрій Валерійович. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно- курортної справи в умовах ступневої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрій Валерійович Віндюк ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 2012.7..03.0. – Запоріжжя, 2012. – 40 с. : рис., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 31-37 (59 назв.)
 641. 517(07)
  В48
  Вінніченко Н. В. Методичні засади організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Вінніченко Наталія Володимирівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Дата захисту 23.04.2013. – Київ, 2013. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-20 (24 назв.)

 642. В48
  Віннічук А. П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини ХХ століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Віннічук Алла Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Маріупольський державний гуманітарний університет]. – Дата захисту 29.05.2009. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.) .
 643. 158.015
  В50
  Вінтюк Юрій Володимирович. Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров'я як умова адекватного професійного самовизначення : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ю. В. Вінтюк ; Південоукраїнський національний пед. ун - т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв.)
 644. 378
  В54
  Вітвицька Світлана Сергіївна. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. С. Вітвицька ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-40 (66 назв.)
 645. 378
  В54
  Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вітер Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 11.09.2014. – Київ, 2014. – 20
 646. 378
  В54
  Вітер Олександра Миколаївна. Організаційно-педагогічні засади структурування і генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін у фаховій підготовці бакалаврів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. М. Вітер ; НАДПС України ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. д-р пед. наук Сікорський П.І..11.1006. – Хмельницький, 2010. – 20 с
 647. 378
  В54
  Віттенберг Ксенія Юріївна. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / К. Ю. Віттенберг ; Херсонський державний університет. – Херсон, 2010. – 275 с. – Бібліогр.: с. 249-275.
 648. 378
  В54
  Віттенберг Ксенія Юріївна. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / К. Ю. Віттенберг ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Артемова Л.В. 27.1001. – Вінниця, 2010. – 20 с
 649. 8И(07)
  В54
  Вітченко Андрій Олександрович. Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (зарубіжна література)
  / А. О. Вітченко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. консульт. д-р пед. наук Мірошниченко Л.Ф..04.0812. – К., 2008. – 40 с.
 650. 91(07)
  В55
  Вішнікіна Л. П. Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Вішнікіна Любов Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 30.03.2018. – Київ, 2018. – 32 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-29 (54 назв.)
 651. 378
  В58
  Власенко К. О. Виховання ціннісного ставлення до праці студентів аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власенко Каріна Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 06.11.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 652. 517(07)
  В58
  Власенко, Катерина Володимирівна. Теоретико- методичні засади навчання вищої школи математики майбутніх інженерів-машинобудівників з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... доктора. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / К. В. Власенко ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького,[Донбаська державна машинобудівна академія]. – Черкаси, 2011. – 40 с. : рис. – Бібліогр.:с. 32-37 (53 назв.)
 653. 54(07)
  В58
  Власенко Ольга Григорівна. Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (хімія)
  / О. Г. Власенко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Чайченко Н.Н. 13.0902. – К., 2009. – 20 с
 654. 378
  В58
  Власов Г. В. Формування здорового способу життя студентів вищих медичних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07
  / Власов Григорій Володимирович ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Дата захисту 30.10.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв.).
 655. 371.01
  В58
  Власова В. Г. Формування естетичного становлення молодших школярів до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власова Валерія Гаврилівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 18.06.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 656. 378
  В58
  Власова І. В. Розширення фінансової автономії університетів: політичний та управлінський виміри : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"
  / Власова Інна Володимирівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 25.11.2020. – Київ, 2020. – 36 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 31–33 (27 назв.)
 657. 378
  В58
  Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 254 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 244-254 (213 назв.)
 658. 378
  В58
  Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 659. 371.011
  В58
  Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власюк Жанна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.05.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 660. 378
  В58
  Власюк О. П. Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до використання традицій виготовлення українського народгого вбрання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Олена Петрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Дата захисту 30.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
 661. 78(07)
  В63
  Воєводін, В’ячеслав Васильович. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (музика і музичне виховання)
  / В. В. Воєводін ; КНУКМ ; Наук. кер. д-р пед. наук Олексюк О. М. – Дата захисту 28.09.2007. – К., 2007. – 19 с
 662. 378
  В63
  Воєвода Аліна Леонідівна. Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики засобами розвитку пізнавальної активності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. Л. Воєвода ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 241 с. – Бібліогр.: с. 220-241.
 663. 378
  В63
  Воєвода Аліна Леонідівна. Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики засобами розвитку пізнавальної активності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. Л. Воєвода ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; Наук. кер. канд. пед. наук Матяш О. І. 16.0906. – Вінниця, 2009. – 20 с
 664. 378
  В61
  Вовк Б. І. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вовк Богдан Іванович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 10.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 665. 378
  В61
  Вовк Л. В. Формування культури здорового способу життя у студентів спеціальної медичної групи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вовк Лариса Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Дата захисту 25.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 666. 371.01
  В61
  Вовк Л. М. Педагогічні умови формування гендерної культури молодших школярів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вовк Лілія Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 23.05.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 667. 378
  В61
  Вовк Н. П. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх фахівців державного пожежного нагляду у вищих навчальних заккладах МНС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вовк Неля Павлівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Утв. 26.04.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 668. 371.014
  В61
  Вовк Віктор Михайлович. Педагогічні основи наступності фізичного виховання учнівської і студентської молоді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / В. М. Вовк ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. консульт. д-р пед. наук Арзютов Г.М. 25.0911. – Луганськ, 2009. – 40 с
 669. 9У2
  В61
  Вовк Олександр Володимирович. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 - українознавство
  / О. В. Вовк ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Піскун В.М..12.0905. – К., 2009. – 19 с
 670. 378
  В61
  Вовчаста Наталія Ярославівна. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [ спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Н. Я. Вовчаста ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010. – 274 с. : рис., табл., д. – Бібліогр.: с. 246- 274 (276 назв.)
 671. 378
  В61
  Вовчаста Наталія Ярославівна. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. Я. Вовчаста ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. канд. пед. наук Коваль М. С..15.1006. – Вінниця, 2010. – 20 с
 672. 7А.02
  В62
  Водлозеров Володимир Єгорович. Ефективність використання інноваційних тренажерів локально направленої дії в масовій фізичній культурі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / В. Є. Водлозеров ; ХДАФК ; Наук.кер.канд.наук Пилипко В.Ф. – Дата захисту 29.04.2008. – Харків, 2008. – 21 с
 673. 378
  В62
  Водяна О. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в якіх перебувають діти під опікою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Водяна Ольга Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 23.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 674. 371.013
  В62
  Водяна Валентина Олександрівна. Педагогічні умови розвитку творчої активності підлітків засобами культурно-мистецьких програм : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / В. О. Водяна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Кравець В.П. 27.0902. – Тернопіль, 2009. – 21 с
 675. 30(07)
  В64
  Возна З. О. Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільнознавчих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Возна Зоя Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 08.10.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 676. 7А.06
  В64
  Возний Сергій Степанович. Фізична реабілітація студенток,хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / С. С. Возний ; ЛДУФК ; наук. кер. канд. наук з фіз. вихов. і спорту Маляренко І.В. 31.0810. – Львів, 2008. – 20 с
 677. 15
  В64
  Вознюк А. В. Психологія управління педагогічними працівниками в освітніх округах : автореф. дис. ... д-ра психолог. Наук : [спец.] 19.00.10 "Організаційна психологія ; економічна психологія"
  / Вознюк Алла Вікторівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Дата захисту 26.12.2018. – Київ, 2018. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-40 (48 назв.)
 678. 37(09)
  В64
  Вознюк О. В. Теоретико-медологічні звсади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вознюк Олександр Васильович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 16.09.2014. – Житомір, 2014. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 35-40 (59 назв.)
 679. 378
  В64
  Вознюк Оксана Михайлівна. Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. М. Вознюк ; АПН України Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ, 2004. – 270 с. – Бібліогр.: с. 192-219.
 680. 37У(09)
  В64
  Возняк Алла Борисівна. Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (1946-2006рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / А. Б. Возняк ; ДДПУім.Івана Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Чепіль М.М..09.0812. – Дрогобич, 2008. – 20 с
 681. 378
  В65
  Войналович Людмила Петрівна. Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. П. Войналович ; Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомір, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 682. 378
  В65
  Войнаровська Н. В. Підготовка бакалаврів з економики у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Войнаровська Наталія Вікторівна ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 229 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 683. 378
  В65
  Войнаровська Наталія Вікторівна. Підготовка бакалаврів з економики у вищих навчальних закладах США : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Н. В. Войнаровська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 229 с. : рис, табл, дод. – Бібліогр.: с. 203-229 (229 назв.)
 684. 9У1
  В45
  Войнаровський А. М. Поділля в системі торгово-економічних зв'язків євро-азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Войнаровський Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 685. 158.015
  В65
  Войтенко О. В. Розвиток регулятивних функцій пам'яті у процесі літературної творчості молодших підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Войтенко Олена Василівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Дата захисту 01.12.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 686. 53(07)
  В65
  Войтків Г. В. Формування пізнавальної активності учнів основної школи з початковим рівнем навчальних досягнень з фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Войтків Галина Володимирівна ; Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 25.10.2012. – Кіровоград, 2012. – 17 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 13-14 (15 назв.).
 687. 37У(09)
  В65
  Войтова Людмила Володимирівна. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30-ті роки ХХ століття) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Л. В. Войтова ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Побірченко Н.С. 15.1006. – К., 2010. – 20 с
 688. 7А(07)
  В65
  Войтович І. М. Методика навчання пішохідного туризму учнів 10-11 класів на профільном рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Войтович Ірина Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 06.11.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 689. 378
  В65
  Войтовська О. М. Педагогічна діагностика професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Войтовська Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 29.05.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 690. 378
  В65
  Войціх І. В. Формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Войціх Інна Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 10.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 691. 9У2
  В65
  Войціцька Ірина Вікторівна. Державно - політична діяльність П. Постишева в УСРР (1923-1937) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01- історія України
  / І. В. Войціцька ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв, 2010. – 15, [1] с. – Бібліогр.: с. 13 (7 назв)
 692. 7А8
  В67
  Волик С. В. Удосконалення системи фунціонування професійних футбольних клубів України : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Волик Сергій Вікторович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 24.09.2014. – Харків, 2014. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.)
 693. 53(07)
  В67
  Волинець Т. В. Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Волинець Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 15.10.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв.)
 694. 9(М)7
  В67
  Волков Т. О. Політика консервативної та лейбористської партій Великої Британії відносно "ольстерської проблеми" (1968-2011 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Волков Тимофій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 (6 назв.)
 695. 4И(Англ)
  В67
  Волкова С. В. Міфологічний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Волкова Світлана Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 01.03.2016. – Київ, 2016. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 26-29 (30 назв.)
 696. 4У(07)
  В67
  Волкова Ірина Вікторівна. Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфографії) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова)
  / І. В. Волкова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. канд. пед. наук Джежелей О.В..30.0906. – Одеса, 2009. – 20 с
 697. 40
  В67
  Волкова Наталія Валеріївна. Словотвірна продуктивність питомих і запозичених слів в англійській,українській та російській мовах : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  / Н. В. Волкова ; ДНУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Луценко М.О..15.1006. – Донецьк, 2010. – 22 с
 698. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 282 с. : рис, табл, додатки. – Бібліогр.: с. 81-103 (186 назв.) ; с. 178-187 (87 назв.) ; с. 227 (5 назв)
 699. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 700. 9(С)14
  В68
  Воловик О. В. Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії ХVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Воловик Ольга Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 08.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
 701. 51(07)
  В68
  Воловик Оксана Петрівна. Методичні засади організації та проведення практикуму з розв'язування математичних задач у класичних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02- теорія та методика навчання (математика)
  / О. П. Воловик ; Черкаський національний ун- т ім. Богдана Хмельницького. – Киiв, 2010. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв)
 702. 40
  В68
  Воловик А. А. Відтворення символіки жанру казки в українсько-англійській перекладацьуій традиції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Воловик Анна Анатоліївна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 20.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.)
 703. 4И(НЕМ)
  В68
  Володіна Тетяна Святославівна. Полісемія похідного слова : семантичний та когнітивний аспекти(на матеріалі префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Т. С. Володіна ; КНЛУ ; Наук. кер. д-р філолог. наук Іщенко Н. Г. 17.0909. – К., 2009. – 19 с
 704. 7А3
  В68
  Володченко О. А. Обґрунтування комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Володченко Олександр Анатолійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 04.04.2018. – Харків, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (9 назв.)
 705. 9(М)7
  В68
  Волонтир О. О. Політика польської влади у галузі освіти у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Волонтир Олена Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 08.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 706. 373.7
  В68
  Волосюк Т. В. Формування професійного іміджу майстрів виробничого навчання будівельного профілю в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волосюк Тетяна Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 15.06.2017. – Глухів, 2017. – 28 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-25 (33 назв.)
 707. 37У(09)
  В68
  Волотівська І. І. Розвиток змісту фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Волотівська Інна Іванівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.06.2020. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 708. 373.7
  В68
  Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волохата Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
 709. 373.7
  В68
  Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волохата Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 296 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 5-8 (17 назв.) ; с. 66-78 (131 назв.) ; с. 143-156 (154 назв.) ; с. 199 (6 назв.)
 710. 371.01
  В68
  Волошена В. В. Розвиток умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Волошена Вікторія Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 27.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 711. 378
  В68
  Волошенко М. О. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волошенко Марина Олександрівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Одеський нац. політех. ун-т]. – Дата захисту 14.14.2016. – Рівне, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20-21 (15 назв.)
 712. 371.01
  В68
  Волошин С. В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Сузанна Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 26.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 713. 371.01
  В68
  Волошин С. М. Духовно-моральне виховання старшокласників-вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Світлана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 04.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 714. 15
  В68
  Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Волошина Вікторія Олександрівна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Дата захисту 30.11.2015. – Острог, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 715. 378
  В68
  Волошина Т. В. Використання гібридного хмароорієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Волошина Тетяна Володимирівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 08.05.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.)
 716. 378
  В68
  Волошинов С. А. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх морських фахівців засобами інформаційно-технологічного освітнього середовища : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волошинов Сергій Анатолійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 23.12.2020. – Хмельницький, 2020. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–35 (50 назв.)
 717. 371.012
  В68
  Волощук І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волощук Ірина Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 26.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.).
 718. 378
  В68
  Волощук А. М. Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волощук Анна Миколаївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Дата захисту 18.06.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 719. 378
  В68
  Волощук Ілона Аркадіївна. Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / І. А. Волощук ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. д-р пед. наук Кондрашова Л.В..09.1006. – Черкаси, 2010. – 20 с
 720. 371
  В68
  Волчелюк Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.5 "Соціальна педагогіка"
  / Волчелюк Юлія Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 22.03.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (24 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 721. 4И(НЕМ)
  В72
  Вольфовська О. С. Ритмічна організація промов сучасних політичних діячів Німеччини ( експериментально- фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Вольфовська Ольга Олександрівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 20.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 722. 378
  В75
  Ворник М. Н. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім'ями : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ворник Марія Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 18.03.2014. – Хмельницький , 2014. – 264, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 189-218 (295 назв.)
 723. 378
  В75
  Ворник М. Н. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім'ями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ворник Марія Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 18.03.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 724. 371.01
  В75
  Воробйова Т. В. Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв'язування навчальних завдань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Воробйова Тетяна В'ячеславівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 18.09.2019. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 725. 378
  В75
  Воробйова Євгенія Вячеславівна. Педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів адміністративної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Є. В. Воробйова ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010. – 263 с. – Бібліогр.: с. 242-263.
 726. 37У(09)
  В75
  Воровка М. І. Теорія і практика розвитку гендерної культури студентів вищих навчальних закладів України (60-ті роки 20 — початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Воровка Маргарита Іванівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 24.10.2019. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33—38 (44 назв.)
 727. 37У(09)
  В75
  Ворожбіт В. В. Теорія і практика духовно- морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ворожбіт Вікторія Вікторівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Дата захисту 12.12.2012. – Харків, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с. 31-34 (28 назв.).
 728. 6Ф7(07)
  В75
  Ворожбит А. В. Використання веб-орієнтованих технологій у навчанні інформатики в закладах загальної середгьої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатики)"
  / Ворожбит Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 11.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (28 назв.)
 729. 7А.06
  В75
  Воронін, Денис Михайлович. Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6-10 років з церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / Д. М. Воронін ; ЛДУФК ; наук. кер. канд. біолог. Наук Трач В.М. 23.0904. – Львів, 2009. – 17 с
 730. 373.7
  В75
  Воронецька В. В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Воронецька Валентина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2020. – Внниця, 2020. – 317 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 14–17 (20 назв.) ; с. 224–247 (260 назв.).
 731. 373.7
  В75
  Воронецька В. В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Воронецька Валентина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2020. – Внниця, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв.)
 732. 373.7
  В75
  Вороніна Г. Р. Розвиток професійної перспективи старшокласників міських технологічних коледжів Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вороніна Ганна Раїсівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 01.10.2019. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 16—20 (42 назв.)
 733. 378
  В75
  Вороніна М. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу засобами проектних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вороніна Марина Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Київський міжнародний ун-т]. – Дата захисту 23.06.2016. – Глухів, 2016. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-20 (21 назв.)
 734. 4И(Фр)
  В75
  Вороніна Марина Юріївна. Складносурядні речення як мовленнєві акти у сучасній французькій мові : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 - романські мови
  / М. Ю. Вороніна ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук. – Дата захисту 26.03.2008. – К., 2008. – 20 с
 735. 7А(07)
  В75
  Ворона В. В. Ефективність застосування засобів лижної підготовки в системі урочних занять з фізичної культури підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Ворона Віта Вікторівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 04.03.2014. – Харків, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 736. 7А(07)
  В75
  Воронецький В. Б. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Воронецький Вадим Борисович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 24.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (9 назв.)
 737. 378
  В75
  Воронцов О. С. Розвиток фахової компетентності молодших офіцерів органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України в системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Воронцов Олександр Станіславович ; Нац. авіаційний ун-т, [Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 23.10.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 738. 373.7
  В75
  Воронцова І. В. Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Воронцова Ірина Валеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 23.05.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 739. 37И
  В75
  Воронцова Т. Ю. Традиції народного виховання і сімейній педагогіці Шотландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Воронцова Тетяна Юріївна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 740. 9У1
  В75
  Ворончук І. О. Населення Волині в 16 - першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ворончук Ірина Олексіївна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка ; [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства МОН України]. – Дата захисту 01.07.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29-33 (51 назв.)
 741. 902.7
  В75
  Воропай Марина Василівна. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині ХХ-на початку ХХІ століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / М. В. Воропай ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. істор. наук Гончаров О.П..09.0906. – К., 2009. – 18 с
 742. 378
  В75
  Воротняк Людмила Іванівна. Педагогічна технологія формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. І. Воротняк ; НАДПС України ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. канд. пед. наук Сусліна І. В. 20.0903. – Хмельницький, 2008. – 20 с
 743. 378
  В76
  Воскобойніков С. О. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Воскобойніков Сергій Олегович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 12.04.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 744. 4И(Англ)
  В76
  Воскрес А. А. Адвербіалії способу дії в текстах писемних пам'яток давньоанглійської мови: структурний, семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Воскрес Анна Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 22.12.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (8 назв.)
 745. 378
  В79
  Вощевська Ольга Володимирівна. Професійна підготовка інженерів - аграрників в системі вищої освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. В. Вощевська ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ Нац. аграрний ун-т ]. – Тернопіль, 2008. – 20 с. : рис. – Библиогр.: с.16-17 (9 назв.)
 746. 378
  В99
  Вяхк І. А. Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вяхк Ірина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.10.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 747. 378
  В99
  Вяхк І. А. Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вяхк Ірина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 225 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 171-202 (244 назв.)
 748. 15
  Г12
  Габелкова О. Є. Особистісні особливості студентської молоді, схильної до порушень поведінки у сфері здоров'я : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Габелкова Ольга Євгенівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Дата захисту 18.02.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.)
 749. 37У(09)
  Г12
  Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гавриленко Тетяна Леонідівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 26.12.2019. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35–41 (61 назв.)
 750. 002У
  Г12
  Габор В. В. Закарпатська україномовна преса 20-30-х років 20 століття у контексті національного відродження краю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Габор Василь Васильович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.02.1997. – Київ, 1997. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (6 назв.) .
 751. 378
  Г19
  Гапчук Я. А. Сучасні тенденції розвитку Е-навчання у вищій школі Німеччини: дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 - Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Гапчук Яна Анатоліївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 416 с.
 752. 378
  Г12
  Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврілова Людмила Гаврилівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 10.09.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (55 назв.)
 753. 378
  Г12
  Гавриленко Ольга Миколаївна. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. М. Гавриленко ; Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 754. 9(М)3
  Г12
  Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка Заславського (1618-1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в ранньомодерній Європі ХVІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гаврилюк Іван Володимирович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Києво-Могилянська академія]. – Дата захисту 14.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв.)
 755. 40
  Г12
  Гаврилюк І. С. Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні параметри типологізації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Гаврилюк Ірина Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса]. – Дата захисту 14.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 756. 378
  Г12
  Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до худжожньо-творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 757. 378
  Г12
  Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до худжожньо-творчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 294 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.) ; с. 111-129 (191 назв.) ; с. 200-214 (152 назв.) ; с. 246-247 (15 назв.)

 758. Г12
  Гаврилюк Андрій Павлович. Організація фізичної культури учнів молодшого шкільного віку в групах продовженого дня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання( фізична культура, основи здоров'я)"
  / А. П. Гаврилюк ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.:с.17-18 (13 назв.)
 759. 373.7
  Г12
  Гаврищук І. В. Формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврищук Ірина Василівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 05.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 760. 378
  Г12
  Гагіна Наталія Вікторівна. Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. В. Гагіна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 761. 4У(07)
  Г13
  Гадомська А. А. Методика мовленєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Гадомська Аліна Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 07.06.2017. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 762. 9У2
  Г14
  Гай-Нижник Павло Павлович. Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917р. - квітень 1918 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / П. П. Гай-Нижник ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. консульт. д-р істор. наук Колесник В.Ф..22.0809. – К., 2008. – 32 с
 763. 378
  Г14
  Гайдамашко І. А. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Дата захисту 24.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 764. 378
  Г14
  Гайдаржи А. І. Формування організаційної культури судноводіїв у процесі вивчення технічних дисциплін в системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Гайдаржи Анжела Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 30.10.2020. – Київ, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (14 назв.)
 765. 378
  Г14
  Гайдук О. В. Тенденції професійної підготовки педагогів фізичного виховання у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гайдук Ольга Володимирівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 13.03.2020. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.) .
 766. 378
  Г14
  Гайовий Іван Іванович. Формування професійних умінь майбутнього фахівця ресторанної справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / І. І. Гайовий ; Вінницький держ. пед. ун - т ім. М. Коцюбинського , [ Ін - т професійно - технічної освіти НАПН України]. – Вінниця, 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 767. 378
  Г14
  Гайовий Іван Іванович. Формування професійних умінь майбутнього фахівця ресторанної справи у процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / І. І. Гайовий ; Ін - т професійно - технічної освіти НАПН України. – Вінниця, 2010. – 328, [4] с. : рис., д. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)

 768. Г14
  Гакман Анна Вікторівна. Організація рекреаційно- оздоровчої діяльності дітей 11-14 років в умовах дитячого табору відпочинку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / А. В. Гакман ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Киiв, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 769. 378
  Г15
  Галецький С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галецький Сергій Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Захищена 23.06.2020. – Житомир, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.)
 770. 378
  Г15
  Галєєва Антоніна Петрівна. Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності у вищому аграрному навчальному закладі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / А. П. Галєєва ; ДДПУ ім. І. Франка ; Наук. кер. д-р пед. наук Лузан П.Г..04.0911. – Дрогобич, 2009. – 19 с
 771. 7А3
  Г15
  Галімський В. О. Корекція фізичної підготовленості каратистів на етапі попередньої базової підготовки на основі модельних характеристик : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галімський Володимир Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Кіровоградська льотна академія Нац. авіаційного ун-ту]. – Дата захисту 27.12.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.)
 772. 902.7
  Г15
  Галагуз І. В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1991-ті-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Галагуз Ірина Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 10.06.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14 (8 назв.)
 773. 51(07)
  Г15
  Галайко Юлія Анатоліївна. Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організації : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
  / Ю. А. Галайко ; Ін-т педагогіки АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Яценко С.Є..23.0812. – К., 2008. – 20 с
 774. 378
  Г15
  Галаманжук Леся Людвігівна. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. Л. Галаманжук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Шиян Б. М. – Дата захисту 30.11.2007. – Тернопіль, 2007 : іл.
 775. 5(07)
  Г15
  Галатюк М. Ю. Розвиток навчально- пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Галатюк Михайло Юрійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. Гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 13.12.2012. – Тернопіль, 2012. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 776. 378
  Г15
  Галацин К. О. Формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Галацин Катерина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Умань, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 777. 7А3
  Г15
  Галашко М. М. Використання морфофункціональних показників для прогнозування успішності спортивної діяльності армрестлерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галашко Максим Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 27.12.2016. – Харків, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (12 назв.)
 778. 7А3
  Г15
  Галашко О. І. Система відбору й прогнозування успішності спортивної діяльності у силових видах спорту (армспорт,гирьовий спорт) : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галашко Олександр Іванович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 329.00.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 779. 4И(Нем)
  Г15
  Галицька Олена Богуславівна. Сучасний німецькомовний науковий дискурс з лінгвістичної проблематики: основні характеристики та фреймова організація : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / О. Б. Галицька ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Кусько К. Я. – Дата захисту 16.05.2008. – К., 2008. – 20 с
 780. 4И(АНГЛ)
  Г15
  Галич Оксана Борисовна. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі 18 століття : Функціонально- семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / О. Б. Галич ; Київський нац. лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 781. 371.01
  Г15
  Галич Тетяна Володимирівна. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого підходу до підлітків у системі виховної роботи класного керівника : дис. на ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. В. Галич ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Бібліогр.: с. 230-260 (300 назв.)
 782. 371.01
  Г15
  Галич Тетяна Володимирівна. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого підходу до підлітків у системі виховної роботи класного керівника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / Т. В. Галич ; Вінницький держ. пед ун- т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 783. 378
  Г16
  Галущак І. Є. Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галущак Ірина Євгеніївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 11.01.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (51 назв.)
 784. 378
  Г16
  Галузяк В. М. Теоретичні і методичні засади розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галузяк Василь Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.09.2021. – Вінниця, 2021. – 583 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 30–37 (121 назв.)
 785. 378
  Г16
  Галузяк В. М. Теоретичні і методичні засади розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галузяк Василь Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.09.2021. – Вінниця, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30–37 (121 назв.)
 786. 9У2
  Г16
  Галущак М. М. Військово-політична думка ЗУНР/ЗОУНР (листопад 1918 р. – липень 1919 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Галущак Михайло Михайлович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 08.10.2019. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 16 (9 назв.)
 787. 378
  Г17
  Гальченко Л. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гальченко Лія Володимирівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Запорізький нац. ун-т]. – Дата захисту 12.11.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (19 назв.)

 788. Гальченко, Світлана Іванівна. Міське населення центральних областей України в умовах нормованого постачання (1943-1947рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / С. І. Гальченко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Лисенко О.Е.. – Дата захисту 19.09.2007. – Черкаси, 2007. – 20 с
 789. 37И
  Г18
  Гаманюк В. А. Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Криворізький пед. ін-т ]. – Дата захисту 21.02.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-36 (47 назв.)
 790. 158.015
  Г19
  Гандзілевська Галина Борисівна. Психологічна самореалізація молодшого школяра засобами мистецтва : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Г.Б. Гандзілевська ; ПНУ ім. В. Стефаника ; наук. кер. д-р психолог. наук Пасічник І. Д. – Дата захисту 12.02.2008. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с
 791. 002У
  Г19
  Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національно- визвольних змагань(1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Гандзюк Віталій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики ; наук. кер. д-р філол. наук Н. М. Сидоренко. – К., 2008. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
 792. 371.013
  Г19
  Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ганжа Микола Васильович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Рівненський державний гуманітарний у-т]. – Дата захисту 16.04.2013. – Киiв, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (11 назв.)
 793. 513(07)
  Г19
  Ганжела Сергій Іванович. Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(математика)
  / С. І. Ганжела ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Жалдак М.І. 25.1005. – К., 2010. – 20 с
 794. 9(М)3
  Г19
  Ганул А. М. Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751-1786) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганул Антон Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 12.03.2018. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
 795. 901
  Г19
  Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганцян Роман Юрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13 (13 назв.)
 796. 37У(09)
  Г19
  Гапак Оксана Михайлівна. Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / О. М. Гапак ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Міжнародний економіко- гуманітарний ун-т імені академіка Степана Дем'янчука]. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 797. 378
  Г19
  Гапоненко Г. М. Формування професійної компетентності водолазів-підривників у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гапоненко Геннадій Миколайович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського]. – Дата захисту 2014.0..01.1. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (19 назв.)
 798. 378
  Г19
  Гапонова О. Ю. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учителів початкової школи в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гапонова Олена Юріївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Дата захисту 01.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 799. 37У(09)
  Г19
  Гапченко О. В. Гуманістичні засади розвитку педагогічної думки України в другій половині ХVІ- першій половині ХVI ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гапченко Олена Вікторівна ; Хмельницький нац. ун-т. – Дата захисту 25.04.2013. – Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.).
 800. 901
  Г20
  Гаранін Олександр Якович. Дослідження історії України в Українському Вільному Університеті (1921-1991) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія,джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
  / О. Я. Гаранін ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. історич. наук Черевичний Г. С. – Дата захисту 17.12.2007. – К, 2007. – 16 с
 801. 378
  Г20
  Гарапко В. І. Інформаційні техгології в системі підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарапко Віталія Іванівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 23.05.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 802. 371.01
  Г20
  Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарачук Тетяна Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 803. 378
  Г20
  Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 19.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
 804. 378
  Г20
  Гарбузенко Л. В. Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарбузенко Лириса Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Дата захисту 26.05.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (26 назв.)
 805. 378
  Г20
  Гаркуша С. В. Теоретичні та методичні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаркуша Сергій Васильович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Дата захисту 07.02.2015. – Чернігів, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-36 (52 назв.)
 806. 378
  Г20
  Гармаш Т. А. Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гармаш Тетяна Андріївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Дата захисту 18.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 807. 902.7
  Г22
  Гасиджак Леся Іванівна. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини(кінець ХХ-початокХХІст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Л.І. Гасиджак ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук.кер. д-р істор.наук Борисенко В.К..13.0904. – К., 2009. – 17 с
 808. 902.7
  Г24
  Гаук А. І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов'ян на теріторії України (VI-Х ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Гаук Антон Ігорович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.05.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (4 назв.)
 809. 7А.02
  Г24
  Гацоєва Л С. Корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гацоєва Лілія Степанівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 26.06.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (9 назв.)
 810. 58
  Г24
  Гащишин В. Р. Адаптивні реакції рослин ріпаку (Brassica napusl.) та соняшнику (Helianthus annuusl.) за дії важких металів цинку і міді та трептолему : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин"
  / Гащишин Віра Романівна ; НАН України Ін-т фізіології рослин і гінетики, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 18.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 811. 378
  Г24
  Гащук В. А. Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гащук Віктор Анатолійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 26.01.2017. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 812. 378
  Г25
  Гвоздій С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гвоздій Світлана Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 06.06.2017. – Одеса, 2017. – 45 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-41 (55 назв.)
 813. 373.7
  Г29
  Гейко Іван Васильович. Взаємодія професійно-технічних навчальних закладів і підприємств - замовників у підготовці робітничих кадрів в умовах ринку : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. В. Гейко ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2005. – 261 с. – Бібліогр.: с. 204-224.
 814. 1
  Г29
  Гейко, Світлана Миколаївна. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філософ.. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"
  / С. М. Гейко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. канд. філософ. наук Чекаль Л. А. – Дата захисту 02.10.2007. – К., 2007. – 16 с
 815. 378
  Г29
  Гейлик А. В. Організаційно- педагогічні умови професійного зростання майбутніх фахівців з економики і підприємства у процесі навчально-практичної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гейлик Анастасія Вадимівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 22.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 816. 378
  Г32
  Гельфанова Д. Д. Формування професійно-математичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гельфанова Діляра Дамірівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 23.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (25 назв.)
 817. 371.01
  Г34
  Генсіцька-Антонюк Н. О. Відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Генсіцька-Антонюк Наталія Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 23.10.2014. – Умань, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 818. 378
  Г36
  Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Георгієв Василь Михайлович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Південноукраїнський нац.пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 30.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 819. 378
  Г37
  Герасімова, Олена Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до диференціації змісту навчання в професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю. : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. В. Герасімова ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2006. – 186 с. – Бібліогр.: с. 154-177 (249 назв).
 820. 9(М)03
  Г37
  Герасим П. В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор'я в VI-I ст. до н. е.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Герасим Петро Васильович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 10.11.2014. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (9 назв.)
 821. 37У(09)
  Г37
  Герасименко А. С. Особливості педагогічно-антропологічних пошуків представників професійно-академічної філософії України другої половини 19 – першої половини 20 ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасименко Анна Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т водного господарства]. – Захищена 12.05.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (17 назв.) .
 822. 37У(09)
  Г37
  Герасименко А. С. Особливості педагогічно-антропологічних пошуків представників професійно-академічної філософії України другої половини 19 – першої половини 20 ст. : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасименко Анна Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т водного господарства]. – Захищена 12.05.2021. – Вінниця, 2021. – 227 с. : додатки. – Бібліогр.: с. 12–14 (17 назв.) ; с. 185–210 (299 назв.)
 823. 551
  Г37
  Герасимів, Зоряна Миколаївна. Еколого-географічні особливості оптимізації землекористування східної частини Опілля в межах Тернопільської області : автореферат дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
  / З.М. Герасимів ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; Наук. кер. канд. географ. наук Царик Л. П. – Дата захисту 03.10.2007. – Чернівці, 2007. – 20 с. : іл.
 824. 378
  Г37
  Герасименко Г. В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасименко Ганна Віталіївна ; Класичний приватний ун-т, [Кіровоградська льотна академія Нац. авіаційного ун-ту]. – Дата захисту 02.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 825. 9У1
  Г37
  Герасименко Олена Володимирівна. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900-лютий 1917рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / О. В. Герасименко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук.кер. канд.істор.наук Шевченко В.М. – Дата захисту 27.02.2008. – Черкаси, 2008. – 20 с
 826. 37У(09)
  Г37
  Герасименко Світлана Юріївна. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / С. Ю. Герасименко ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 827. 378
  Г37
  Герасимова І. Г. Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасимова Ірина Генадіївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 23.11.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-37 (68 назв.)
 828. 37У(09)
  Г37
  Герасимчук А. Ю. Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах еліти Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасимчук Анна Юріївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 24.04.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 829. 378
  Г37
  Герасимчук О. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх гірничних інженерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасимчук Олена Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 24.11.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 830. 902.7
  Г37
  Герасько М. О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина ХVІІІ- середина ХІХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Герасько Марина Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 22.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (14 назв.)
 831. 371.9
  Г20
  Геращенко Світлана Іванівна. Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / С.І. Геращенко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд. пед. наук Піонтковська Г.С..28.1004. – К., 2010. – 21 с
 832. 373.7
  Г37
  Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герганов Леонід Дмитрович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 06.07.2016. – Київ, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-36 (65 назв.)
 833. 37У(09)
  Г37
  Гергуль С.М. Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гергуль Світлана Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 22.05.2014. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (20 назв.)
 834. 902.7
  Г38
  Герман Зоя Петрівна. Українська етнографія у творчості Д. І. Яворницького : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнографія"
  / З. П. Герман ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с.17 (4 назв.)
 835. 901
  Г38
  Германюк С. Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Германюк Світлана Ярославівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 25.06.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
 836. 378
  Г39
  Герніченко Іван Іванович. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни)
  / І. І. Герніченко ; Укр.інженерно-пед.академія ; Наук. кер. д-р пед. наук Лазарєв М.І. 25.1003. – Харків, 2010. – 20 с.
 837. 373.7
  Г37
  Герлянд Т. М. Теоретичні і методичні основи загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герлянд Тетяна Микоаївна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 2.--.2434. – Київ, 2021. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 31–38 (64 назв.)
 838. 7А.06
  Г44
  Гета А. В. Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гета Алла Володимирівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова]. – Дата захисту 22.04.2017. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 839. 513
  Г51
  Гириловська І. В. Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів умінь розв'язувати стереометричні задачі на побудову : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання"
  / Гириловська Ірина Вікторівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Утв. 26.06.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 840. 9У2
  Г51
  Гирич Ярослав Миколайович. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Я. М. Гирич ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. істор. наук Пижик А. М. 17.1005. – К., 2010. – 17 с.
 841. 9У2
  Г49
  Гінда Володимир Васильович. Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі "Житомир" 1941-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / В. В. Гінда ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Лисенко О.Є. – Дата захисту 24.10.2007. – Черкаси, 2007. – 20 с
 842. 8У(07)
  Г49
  Гінкевич О. В. Формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення епічного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гінкевич Оксана Валентинівна ; Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Дата захисту 13.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 843. 378
  Г49
  Гінсіровська І. Р. Підготовка майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гінсіровська Ірина Романівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 15.03.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 844. 371.011
  Г54
  Глінчук Юлія Олександрівна. Виховання милосердія у дітей молодшого шкільного віку в умовах кардіоревматологічного санаторію : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ю. О. Глінчук ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 225 с. : дод. – Бібліогр.: с.196-225 (336 назв.)
 845. 378
  Г52
  Гладка Олена Валентинівна. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до особистісно - орієнтованого навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. В. Гладка ; Ін - т вищої освіти НАПН України, [Криворозький держ. пед. ун-т ]. – Київ, 2010. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.17 18 (13 назв.)
 846. 378
  Г52
  Гладун Т. С. Формування продуктивного мислення майбутніх екологів у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гладун Тетяна Святославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 09.10.2014. – Київ, 2014. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 847. 9У2
  Г52
  Гладун Ю. П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гладун Юлія Петрівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 28.02.2013. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (9 назв.)
 848. 378
  Г52
  Гладун О. В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гладун Ольга Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.11.2020. – Вінниця, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (25 назв.)
 849. 378
  Г52
  Гладун О. В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гладун Ольга Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.11.2020. – Вінниця, 2020. – 322 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10–14 (25 назв.) ; с. 102–116 (150 назв.) ; с. 167–181 (135 назв.) ; с. 234–236 (25 назв.)
 850. 378
  Г52
  Глазкова І. Я. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар'єрів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глазкова Ірина Яківна ; Класичний приватний ун-т, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 02.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (54 назв.)
 851. 378
  Г52
  Глазунова Л. О. Формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глазунова Леся олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 16.12.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (26 назв.)
 852. 33У5
  Г54
  Глибовець Вікторія Леонідівна. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму ( на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : [спец.] 11.00.02"Економічна та соціальна географія"
  / В. Л. Глибовець ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 22 с. : рис. – Бібліогр.:с.18-19(15 назв.)
 853. 378
  Г54
  Глінчук Ю. О. Система формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глінчук Юлія Олександрівна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 23.09.2021. – Хмельницький, 2021. – 39 с.:
 854. 37И
  Г54
  Глоба Т. М. Система виховання моральних цінностей учнів у школах Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Глоба Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т"]. – Дата захисту 24.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.).
 855. 378
  Г54
  Гловин, Надія Миронівна. Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. М. Гловин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Наук.кер. д-р пед. наук Романишина Л.М. – Дата захисту 25.01.2008. – Тернопіль, 2007. – 20 с
 856. 378
  Г55
  Глуханюк Віталій Миколайович. Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів основної школи у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. на ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В. М. Глуханюк ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 259 с. : рис., табл., дод. – Бібліогр.: с. 237-259 (298 назв.)
 857. 378
  Г55
  Глуханюк Віталій Миколайович. Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів основної школи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В. М. Глуханюк ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 858. 378(07)
  Г55
  Глухова Ганна Геннадіївна. Аксіологічні засади формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Г. Г. Глухова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Андрієвський Б. М. – Дата захисту 20.03.2008. – К., 2008. – 20 с
 859. 378
  Г55
  Глушак О. М. Формування інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп'ютерного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушак Оксана Михайлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 04.11.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
 860. 378
  Г55
  Глушаниця Н. В. Формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушаниця Наталія Вікторівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Дата захисту 05.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (29 назв.)
 861. 37И
  Г55
  Глушенко, Катерина Олександрівна. Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / К. О. Глушенко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. канд. психолог. наук Синьова Є.П..25.0911. – К., 2009. – 20 с
 862. 371
  Г55
  Глушко Н. В. Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Глушко Надія Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 863. 378
  Г55
  Глушок Л. М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушок Людмила Миколаївна ; Вінницький днрж. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун-т]. – Дата захисту 21.01.2014. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 864. 378
  Г55
  Глушок Л. М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушок Людмила Миколаївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 343, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 197-236 (351 назв.)
 865. 9У2
  Г55
  Глушук Валерій Миколайович. Допризовна підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в 1991- 2011 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 " Історія України"
  / В. М. Глушук ; Національний пед. ун - т імені М. П. Драгоманова. – Киiв, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 866. 373.7
  Г55
  Глущенко О. В. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глущенко Олена Вадимівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 03.10.2017. – Київ, 2017. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.)
 867. 378
  Г55
  Глущук Юлія Олександрівна. Підготовка державних службовців до аналітичної діяльності в системі післядипломної освіти : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Ю. О. Глущук ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер.д-р наук з держ. управління Липовська Н. А. 04.1003. – Одеса, 2010. – 19 с

 868. Г55
  Глущук-Олея Г. І. Способи вираження каузативності в сучасній іспанській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05"Романські мови"
  / Глущук-Олея Ганна Ігорівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 10 назв.)
 869. 378
  Г56
  Гнатенко Я. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх бакалаврів з міжнародної економіки у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнатенко Яна Василівна; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.12.2021. – Полтава, 2021. – 20 с.:
 870. 37У(09)
  Г56
  Гнатів О. В. Проблеми природоохоронного виховання учнівської молоді у спадщині вітчизняних педагогів (20-30 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гнатів Олена Вікторівна ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Дата захисту 19.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.).
 871. 378
  Г56
  Гнатишин Ірина Леонідівна. Професійна підготовка майбутніх фахівців художньої культури у вищих навчальних закладах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Л. Гнатишин ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 314, [6] с. : рис., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 181-212 ( 311 назв.)
 872. 378
  Г56
  Гнатюк Наталія Євгеніївна. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців біотехнічного профілю до інформаційно- професійної діяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Н. Є. Гнатюк ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)
 873. 378
  Г56
  Гнатюк Наталія Євгеніївна. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців біотехнічного профілю до інформаційно- професійної діяльності у вищих навчальних закладах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Н. Є. Гнатюк ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 241 с. : рис., дод. – Бібліогр.: с. 226-241 (216 назв.)
 874. 53(07)
  Г56
  Гнатюк Оксана Володимирівна. Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика)
  / О.В. Гнатюк ; КДПУ ім. В. Винниченка ; Наук. кер. д-р пед. наук Мартинюк М.Т..23.0901. – Кіровоград, 2008. – 19 с
 875. 378
  Г56
  Гнедко Н. М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнедко Наталія Михайлівна ; Рівненський державний гуманітарний ун-т. – Дата захисту 10.12.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 876. 4И(Англ)
  Г56
  Гнезділова Я. В. Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гнезділова Ярослава Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 32 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 27–30 (28 назв.)
 877. 37У(09)
  Г56
  Гнепа О. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина Михайла Пилиповича Кравчука (1892-1942 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гнепа Ольга Володимирівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 29.01.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 878. 378
  Г56
  Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосоналення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнидюк Олександр Петрович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 17.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 879. 15
  Г58
  Гога Н. І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студентів гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Гога Наталія Павлівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія"]. – Дата захисту 02.02.2013. – Харків, 2012. – 19 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 1517 (20 назв.).
 880. 378
  Г58
  Гоголь І. О. Формування культури професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гоголь Ірина Олександрівна ; Українська інженерно-педагогічна академія ; [Харківський нац. ун-т внутрішніх справ МВСУ]. – Дата захисту 16.05.2019. – Харків, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.). –
 881. 9(М)7
  Г59
  Годлевський М. С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Годлевський Максим Сергійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 02.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 882. 7А3
  Г59
  Годлевський, Петро Мечеславович. Самозахист як засіб фізичної та психологічної підготовки студенток спортивного учбового відділення вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / П. М. Годлевський ; Харківська державна академія фізичної культури, [Житомирський державний технологічний ун-т]. – Харків, 2011. – 17 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (14 назв)
 883. 51(07)
  Г59
  Годованюк, Тетяна Леонідівна. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02
  / Т.Л. Годованюк ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Бевз В.Г. – Дата захисту 26.5..09.0. – К., 2009. – 20 с
 884. 37И
  Г59
  Годунко Л. В. Реформування шкільної іншомовної освіти в Чеській та Словацькій республіках у русі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Годунко Людмила Волордимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 885. 378
  Г59
  Гойдош Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гойдош Надія Іванівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 27.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв.)
 886. 9У1
  Г60
  Голій Р. В. Конверсії у традиційних християнських конфесіях на Волині в другій чверті ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Голій Роман Валентинович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 22.10.2014. – Луцьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 887. 378
  Г60
  Голік О. В. Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Голік Олена Валентинівна ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольца. – Дата захисту 05.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 888. 4И(Англ)
  Г60
  Голіяд Н. І. Профілювання етнокультурних концептів в англійській загадці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Голіяд Наталія Іваніівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 16.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 11 назв.)

 889. Г60
  Голенкова Ю. В. Саморегуляція як фактор формування майбутніх вчителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Голенкова Юлія Валеріївна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Харків, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.).
 890. 4И(07)
  Г61
  Голобородько, Оксана Анатоліївна. Особистісно орієнтований підхід до морального виховання учнів 6-7класів у процесі вивчення іноземної мови : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / О. А. Голобородько ; Ін-т проблем виховання АПН України ; Наук.кер. д-р психолог. наук Бех І.Д..24.0806. – К., 2008. – 20 с
 891. 40
  Г61
  Головіна Наталія Борисівна. Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  / Н. Б. Головіна ; КНЛУ ; Наук. кер. д-р філолог. наук Кочерган М.П. – Дата захисту 23.01.2008. – К., 2007
 892. 378
  Г61
  Головацька Ю. Б. Система магістерської підготовки перекладачів в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головацька Юлія Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 25.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 893. 40
  Г61
  Головенко К. В. Внутрішня форма метафори в англійській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Головенко Кристіна Вікторівна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володтмира Винниченка]. – Дата захисту 19.11.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 894. 378
  Г61
  Головешко Б. Р. Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головешко Богдан Романович ; Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т". – Харків, 2017. – 294 с. : табл., рис., + додатки. – Бібліогр.: с. 195-227 (293 назв.)
 895. 7А5
  Г61
  Головкіна В. В. Застосування елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування в системній підготовці плавців 11 – 12 років : дис. ... доктора філософії: [спец.] 017 Фізична культура і спорт
  / Головкіна Вікторія Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 03.09.2020. – Вінниця, 2020. – 272 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16–20 (21 назв.) ; с. 228–260 (290 назв.)
 896. 378
  Г61
  Головня В. Д. Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп'ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головня Вячеслав Дмитрович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Житомирський держ. технологічний ун-т]. – Дата захисту 03.12.2015. – Рівне, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 897. 378
  Г61
  Головня Н. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головня Надія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 14.12.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 898. 6Ф7(07)
  Г61
  Головня О. С. Методика застосування технологій віртуалізації UNIX-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Головня Олена Сергіївна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Дата захисту 02.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (19 назв.)
 899. 371.011
  Г61
  Головська І. В. Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальгноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Головська Ірина Василівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 23.03.2012. – Вінниця, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18(15 назв.).
 900. 371.011
  Г61
  Головська Ірина Василівна. Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальгноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І. В. Головська ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 262 с. : дод. – укр. – Бібліогр.: с. 230-262 (262 назв.)

 901. Г61
  Головченко Олексій Іванович. Особливості впливу фізичного виховання на формування особистості учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О. І. Головченко ; Харківська держ. академія фіз. культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ]. – Харків, 2011. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 902. 37У(09)
  Г61
  Головчук С. В. Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878-1967) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Головчук Світлана Юріївна ; Київський ун-т імені Бориса Грінченка. – Дата захисту 14.02.2012. – Київ, 2012. – 22 с. – укр. – Бібліогр.: с. 18-20 (18 назв.).
 903. 51
  Г61
  Голодюк Л. С. Теоретико-методичні основи комплексної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математики)"
  / Голодюк Лариса Степанівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 18.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (49 назв.)
 904. 37(09)
  Г62
  Голубєва І. В. Педагогічна підтримка лінгвістично обдарованих учнів у США (80-ті роки 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Голубєва Ірина Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т водного господарства та природокористування]. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 905. 1
  Г62
  Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"
  / Голубенко Олександр Васильович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Дата захисту 25.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 906. 9У2
  Г62
  Голубнича Аліна Ігорівна. Мистецько - педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство"
  / А. І. Голубнича ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15 ( 6 назв.)
 907. 378
  Г62
  Голубова Г. В. Інтегративний підхід до роботи з педагогічно обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Голубова Ганна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 24.04.2014. – Умань, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
 908. 37У(09)
  Г62
  Голубючка І. С. Проблема соціального розвитку дітей-сиріт в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / І. С. Голубючка ; Голубочка Ірина Сергіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 20.12.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 909. 40
  Г63
  Гольцова М. Г. Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.07 "Порівняльно-історичнк і типологічне мовознавство"
  / Гольцова Маріанна Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 21.03.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (13 назв.)
 910. 512(07)
  Г64
  Гоменюк Г. В. Методичні засади реалізації компетентністного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Гоменюк Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 20.12.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 911. 378
  Г64
  Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гомонюк Олена Михайлівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.03.2012. – Вінниця, 2012. – 40 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 30-37 (61 назв.).
 912. 378
  Г64
  Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гомонюк Олена Михайлівна ; Вінницький державний педагогічний університет. – Вінниця, 2012. – 693, [1] с. : дод. – Бібліогр.: с. 516-636 ( 43 назв.)
 913. 15
  Г65
  Гончарук О. В. Психологічні чинники реадаптації жінок із психологічними розладами: автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Гончарук Олена Володимирівна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 09.02.2021. – Київ, 2021. – 23 с.
 914. 792У
  Г65
  Гонтар Наталія Іванівна. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство"
  / Н. І. Гонтар ; Київський нац. ун - т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 ( 6 назв)
 915. 378
  Г65
  Гонтаренко І. С. Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гонтаренко Ірина Сергіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 04.11.2016. – Глухів, 2016. – 21 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 916. 373
  Г65
  Гонтаровська Наталія Борисівна. Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Н. Б. Гонтаровська ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Киiв, 2012. – 40 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 34-37(39 назв.)
 917. 371.013
  Г65
  Гонтова Л. В. Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої ккультури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гонтова Лариса Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 22.12.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв.)
 918. 37(09)
  Г65
  Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончар Інна Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Дата захисту 27.03.2014. – Київ, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 919. 902.7
  Г65
  Гончар Г. В. Науково-організаційна діяльність К. Г. Гуслистого та його внесок у розвиток української етнографії (30-70 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнографія"
  / Гончар Галина Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 08.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 13 назв.)
 920. 371.018
  Г65
  Гончар Л. В. Теоретико-методичні засади формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гончар Людмила Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 29.05.2018. – Київ, 2018. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (63 назв.)
 921. 37У(09)
  Г65
  Гончар М. В. Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у ІІ половині ХІХ- початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончар Михайло Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка,[Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 18.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 922. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 26.03.2015. – Київ, 2015. – 306, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 190-226 (348 назв.)
 923. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Університет менеджменту освіти]. – Дата захисту 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 924. 7А8
  Г65
  Гончаренко В. І. Удосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок різного амплуа в хокеї на траві в річному тренувальному ціклі : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гончаренко Володимир Іванович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Дата захисту 29.04.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : табл, кол. іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 925. 37У(09)
  Г65
  Гончаренко Н. В. Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончаренко Наталія Валеріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Дата захисту 20.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 926. 378
  Г65
  Гончаренко Т. Є. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончаренко Тетяна Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Дата захисту 21.05.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 927. 378
  Г65
  Гончаренко Любов Анатоліївна. Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Л. А. Гончаренко ; Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон, 2006. – 215 с. – Бібліогр.: с. 182-202 (244 назви).
 928. 371.014
  Г65
  Гончаренко Олег Станіславович. Формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в Збройних Силах України в процесі позакласної роботи з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. С. Гончаренко ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Слов'янський держ. пед. ун-т]. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 929. 371.013
  Г65
  Гончаренко Юліана Володимирівна. Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : автореферат дис. ... 13.00.07 - теорія та методика вихованняканд. пед. наук
  / Ю. В. Гончаренко ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер. канд. пед. наук Дергач М. А. 18.0901. – Луганськ, 2009. – 20 с
 930. 378
  Г65
  Гончарова Є.Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гончарова Євгенія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 13 назв.)
 931. 6Ф7(07)
  Г65
  Гончарова Оксана Миколаївна. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (інформатика)
  / О.М. Гончарова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. консульт. д-р пед. наук Жалдак М. І. – Дата захисту 25.09.2007. – К., 2007. – 40 с
 932. 378(07)
  Г65
  Гончарова, Ольга Анатоліївна. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. А. Гончарова ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Спіцин Є.С. – Дата захисту 25.06.2008. – К., 2008. – 20 с
 933. 37И
  Г65
  Гончарук М. В. Педагогічні умови формування інтегрованого освітнього середовища в початковій школі східних земель Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончарук Марина Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 02.10.2018. – Умань, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (14 назв.)
 934. 378
  Г65
  Гончарук О. М. Формування здоров'язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гончарук Оксана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 03.10.2018. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (11 назв.) . – [2018-8722А]

 935. Г65
  Гоншовський Вадим Миколайович. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Вадим Миколайович Гоншовський В. М. ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано- Франківськ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв.)
 936. 378
  Г69
  Горіна Олена Михайлівна. Диференційований підхід до вивчення фундаментальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх інженерів - будівельників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. М. Горіна ; Інститут педагогіки АПН України, [Львівський науково-практичний центр професійно - технічної освіти АПН України]. – Київ, 2008. – 20 с. : рис, табл.
 937. 373.7
  Г67
  Горай О. В. Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієничного виховання і профілактичної роботи зі школярами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горай Ольга Віцентіївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Дата захисту 20.03.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.).
 938. 9У2
  Г67
  Горбань Анатолій Вікторович. Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939-1940-і роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / А. В. Горбань ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук.кер.д-р істор.наук Виговський М.Ю..20.1001. – Черкаси, 2010. – 20 с
 939. 378
  Г67
  Горбатько К. М. Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горбатько Катерина Миколаївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 15.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 940. 37У(09)
  Г67
  Горбатюк, Наталія Миколаївна. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Н. М. Горбатюк ; КДПУ ім. В. Винниченка ; наук. кер. д-р пед. наук Кузь В. Г. 19.0903. – Кіровоград, 2009. – 20 с
 941. 378
  Г67
  Горбатюк Роман Михайлович. Теоретико- методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Р. М. Горбатюк ; Тернопільський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 46 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 36-42 (54 назв.)
 942. 4И(Фр)
  Г67
  Горбач І. М. Комунікативні і прагматичні компоненти наративної структури романів Ніколя Фарга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Горбач Ірина Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 15.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 943. 9(М)1
  Г67
  Горбач Т. С. Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ-ХV ст.: військово- дипломатичний аспект відносин : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Горбач Тимур Сергійович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 08.04.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 944. 158.015
  Г67
  Горбачова О. Ю. Психологічні особливості становлення ціннісних орієнтацій дошкільника як чинник готовності до навчання : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Горбачова Ольга Юріївна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Дата захисту 02.11.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (16 назв.)
 945. 4И(Англ)
  Г67
  Горбачова Н. І. Вербальне втілення статусних ролей службовців в американському кінодискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Горбачова Надія Ігорівна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 12.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 946. 378
  Г67
  Горбенко О. В. Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборст : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горбенко Олена Володимирівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Харківська держ. академія фізичної культури]. – Дата захисту 27.03.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 947. 371.01
  Г67
  Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів (ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Горбенко Сергій Семенович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 22.03.2016. – Київ, 2016. – 37 с. : іл. – Бібліогр.: с. 28-34 (59 назв.) . – [2016-7913 А]
 948. 8У1
  Г67
  Горбонос, Ольга В'ячеславівна. Українська літературна казка 10-30-их років ХІХст. : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 - українська література
  / О.В. Горбонос ; ХДУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Мішуков О. В. 12.0812. – Херсон, 2008. – 20 с
 949. 15
  Г67
  Горбунова В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Горбунова Вікторія Валеріївна ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Дата захисту 23.12.2014. – Київ, 2014. – 28 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 23-26 (35 назв.)
 950. 4У(070.2)
  Г67
  Горбунова Наталія Володимирівна. Теорія та методика розвитку словника дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ...доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Н. В. Горбунова ; Державний заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, ["Кримський гуманітарний ун- т"]. – Одеса, 2011. – 40 с. : табл, рис. – Бібліогр.:с.31-36 (62 назв.)
 951. 371.01
  Г67
  Горват М. В. Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горват Маріанна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 25.12.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) .
 952. 378
  Г68
  Гордєєва Т. Є. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гордєєва Тетяна Євгеніївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 26.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 953. 513
  Г68
  Гордієнко І. В. Метод аналогії у вивченні шкільного курсу стереометрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гордієнко Ірина Валеріївна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 26.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (5 назв.)
 954. 378
  Г68
  Гордієнко Ю. А. Формування педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 28.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 955. 9У2
  Г68
  Гордієнко Галина Миколаївна. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01.- історія України
  / Г. М. Гордієнко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13 (16 назв)
 956. 378
  Г68
  Гордієнко Майя Грирогівна. Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / М. Г. Гордієнко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Сігаєва Л.Є. 28.0901. – К., 2008
 957. 53(07)
  Г68
  Гордієнко Тетяна Петрівна. Теоретико-методичні основи самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення загальної фізики в університетах : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика)
  / Т.П. Гордієнко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. консульт. д-р пед. наук Сергєєв О.В..31.1003. – К., 2010. – 40 с
 958. 373.7
  Г68
  Гордійчук Галина Борисівна. Педагогічні умови забезпечення наступності вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах : дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Г. Б. Гордійчук ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 260 с. – Бібліогр.: с. 180-200.
 959. 371.011
  Г68
  Гордійчук Оксана Євгенівна. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. Є. Гордійчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Наук. кер. д-р пед. наук Руснак І.С. 26.0809. – Тернопіль, 2008. – 20 с
 960. 9У2
  Г68
  Гордіна Н. О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гордіна Наталія Олегівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 25.06.2012. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12-13 ( 10 назв.)
 961. 51(07)
  Г68
  Горда І. М. Методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Горда Ірина Михалівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 22.04.2014. – Київ, 2014. – 20. [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 962. 002У
  Г67
  Горелов С. І. Військова журналістика України в контексті національно-визвольних змагань за утворення самостійної держави : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / С. І. Горелов ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 20.11.1999. – Київ, 1999. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28–29 (28 назв.) .
 963. 4И(АНГЛ)
  Г69
  Горицька Ю. В. Засоби вираження вторинної мовної особистості в англо-мовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Горицька Юлія Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 29.09.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 964. 373.7
  Г69
  Горкуненко Петро Петрович. Підготовка студентів педагогічного коледжу до науково - дослідної роботи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / П. П. Горкуненко ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 265 с. – Бібліогр.: с. 192-216.
 965. 371.01
  Г69
  Горлова А. В. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горлова Анастасія Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 28.05.2013. – Киiв, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 966. 57
  Г70
  Горобець Леонід Вікторович. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : [спец.] 03.00.16 " Екологія"
  / Л. В. Горобець ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.:с.16-18 (13 назв.)
 967. 378
  Г70
  Горобець Сергій Миколайович. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. М. Горобець ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 18 назв.)
 968. 373
  Г70
  Горовенко О. А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя загальноосвітнього навчального закладу засобами самопрезентації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горовенко Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 22.11.2013. – Переяслав-Хмельницький , 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 969. 4И(Англ)
  Г70
  Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Городецька Ірина Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 11.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) .
 970. 378
  Г70
  Городиська Оксана Миколаївна. Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. М. Городиська ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с. : табл., рис. – Бібліогр.:с.17-18 (13 назв.)
 971. 9(М)7
  Г67
  Городня Н. Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Городня Наталія Данилівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 22.12.2014. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (50 назв.)
 972. 378
  Г70
  Горожанкіна Олена Миколаївна. Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутнього педагога - музиканта : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. М. Горожанкіна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка]. – Черкаси, 2010. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)

 973. Г70
  Гороф'янюк Інна Валентинівна. Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських говірок : автореф. дис. ... канд.філолог. наук : [спец.] 10.02.01 " Українська мова"
  / І. В. Гороф'янюк ; НАН України, Ін - т української мови, [Вінницький держ пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ]. – Киiв, 2010. – 20 с. : табл., карти . – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 974. 378
  Г70
  Горохівська Т. М. Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04
  / Горохівська Тетяна Миколаївна ; ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського ; Наук. кер. д-р пед. наук О. В. Михайличенко. – Вінниця, 2009. – 20,[1] с
 975. 378
  Г70
  Горохівська Тетяна Миколаївна. Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки : дис. ...канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. М. Горохівська ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2008. – 271 с. – Бібліогр.: с. 245-271
 976. 378
  Г70
  Горохівська Т. М. Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Горохівська Тетяна Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 06.04.2021. – Вінниця, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–37 (59 назв.) .
 977. 378
  Г70
  Горохівська Т. М. Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Горохівська Тетяна Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 06.04.2021. – Вінниця, 2021. – 682 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 18–26 (59 назв.) ; с. 449–531 (981 назв.).
 978. 378
  Г70
  Горохівський Олег Євстахійович. Формування пізнавальної активності курсантів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій у процесі вивчення спеціальних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. Є. Горохівський ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 206 с. – Бібліогр.: с. 176-192.
 979. 9У2
  Г70
  Гороховатська Ольга Ярославна. Формування школи академіка М. М. Амосова та її внесок у становлення біологічної та медичної кібернетики : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 " Історія науки і техніки "
  / О. Я. Гороховатська ; НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв.)
 980. 6Ф7(07)
  Г70
  Горошко Ю. В. Система інформаційного моделювання у підготовці майбутніх учителів математики та інформатики : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Горошко Юрій Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Дата захисту 26.02.2013. – Київ, 2013. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с. 27-32 (43 назв.)

 981. Г70
  Горпинич Олексій Олександрович. Оптимізація навчально- службової діяльності курсантів ВНЗ системи МВС засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О. О. Горпинич ; Харківська акад. фіз. культури. – Харків, 2010. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.18 (5 назв.)
 982. 4И(Англ)
  Г70
  Горчак Тетяна Юріївна. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття : когнітивно-семіотичний аспект : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Т. Ю. Горчак ; КНЛУ ; Наук. кер. д-р філолог. наук Бєлєхова Л.І..19.0903. – К., 2009. – 20 с
 983. 378
  Г70
  Горщенко Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горщенко Юлія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 01.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 984. 37И(09)
  Г74
  Гоштанар Ірина Вікторівна. Педагогічна система Й. Ф. Гербарта в контексті розвитку світового освітнього простору : автореф. дис. ... канд. пед. наук :[спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / І. В. Гоштанар ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Херсонський держ. ун-т ]. – Кіровоград, 2011. – 20 с.
 985. 4И(Англ)
  Г75
  Град Н. Я. Просодичні та прагматичні характеристики англомовних відеопрезентацій компанії APPLE (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Град Наталія Ярославівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 28.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 986. 378
  Г79
  Гребенюк Л. В. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребенюк Леся Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 27.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16–18 (16 назв.)
 987. 9(М)03
  Г79
  Грегуль А. О. Мітрідат 6 Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Грегуль Аліна Олегівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 16.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв.)
 988. 373.3
  Г85
  Грищенко Л. В. Формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грищенко Леонід Володимирович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 29.12.2020. – Полтава, 2020. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.) .
 989. 378
  Г85
  Гринько В. О. Теоретичні і методичні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Гринько Вікторія Олександрівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 17.03.2021. – Старобільськ, 2021. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38–42 (38 назв.) .
 990. 371.011
  Г85
  Гриців Т. Г. Виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Гриців Тетяна Григорівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.03.2021. – Київ, 2021. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (12 назв.)
 991. 371.012
  Г85
  Грицюта О. Ф. Виховання моральних цінностей у підлітків в умовах літніх таборів відпочинку: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грицюта Оксана Федорівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 21.09.2021. – Київ, 2021. – 20 с.:
 992. 9(М)7
  Г85
  Грищенко Т. А. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепцій Збігнєва Бжезінського (середина 20 – початок 21 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Грищенко Тарас Арнольдович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 05.05.2021. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32–35 (34 назв.)
 993. 378
  Г85
  Грінченко Тетяна Дмитрівна Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тетяна Дмитрівна Грінченко ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 994. 378
  Г85
  Грінченко Тетяна Дмитрівна. Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. Д. Грінченко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 312, [6] с. : рис, табл., дод. – Бібліогр.: с. 278-312 (327 назв.)
 995. 378
  Г85
  Грітченко Тетяна Яківна. Формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. Я. Грітченко ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 996. 371.011
  Г85
  Грітчина А. І. Формування готовності юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього сім'янина : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грітчина Анна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 30.06.2016. – Київ, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
 997. 4И(АНГЛ)
  Г75
  Грабовська І. В. Метакомунікативні питання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: семантика і прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Грабовська Інна Вікторівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 06.10.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 998. 378
  Г75
  Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / П. П. Грабовський ; Грабовсткий Петро Петрович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка [Ун-т менеджменту освіти]. – Дата захисту 29.02.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 999. 371.012
  Г75
  Грабчак О. В. Формування професійних домагань старшокласників у процесі профорієнтаційної роботи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грабчак Олена Валентинівна ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 240 с. : дод. – Бібліогр.: с. 175- 201 ( 304 назв.).
 1000. 371.012
  Г75
  Грабчак О. В. Формування професійних домагань старшокласників у процесі профорієнтаційної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грабчак Олена Валентинівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун-т]. – Дата захисту 15.06.2012. – Вінниця, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с16-18 (17 назв.).
 1001. 378
  Г75
  Гражевська О. Ю. Формування вмінь невербальної комунікації з молодшими школярами майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гражевська Олександра Юріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 20.10.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв.)
 1002. 513(07)
  Г76
  Грамбовська Лариса Володимирівна. Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(математика)
  / Л.В. Грамбовська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. канд. пед. наук Яценко С.Є..24.0903. – К., 2009. – 20 с
 1003. 371.014
  Г77
  Грановський Василь Григорович. Формування здоровогу способу життя підлітків в умовах оздоровчого табору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / В. Г. Грановський ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Луцьк, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв)
 1004. 4И(Англ)
  Г78
  Грачова Ірина Євгеніївна. Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (УІІ-ХУІІ) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / І.Є. Грачова ; КНЛУ ; Наук. кер. д-р філолог. наук Буніятова І.Р.. – Дата захисту 23.01.2008. – К., 2007. – 19 с
 1005. 7А(07)
  Г79
  Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гребік Олег Васильович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 05.11.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 1516 (17 назв.)
 1006. 37У(09)
  Г79
  Гребінь Л.О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті - середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гребінь Лілія Олегівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 23.10.2014. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 1007. 378
  Г79
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю. Акмеологічні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Національна академія внутрішніх справ]. – Дата захисту 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
 1008. 902.7
  Г79
  Гребеньова Валентина Олександрівна. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ- початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05- етнологія
  / В. О. Гребеньова ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Киiв, 2011. – 19 с. – Бібліогр: с. 16-17 (6 назв.)
 1009. 9(М)3
  Г79
  Гребенюк В. С. Становлення Британської колоніальної імперії в середині 18 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гребенюк Валерій Станіславович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Дата захисту 18.06.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1010. 9У2
  Г79
  Гребенюк О. І. Створення та діяльність Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки (січень-квітень 1918 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гребенюк Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 19.09.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1011. 37И
  Г79
  Грегоращук Ю. В. Організація професійної підготовки в старшій школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грегоращук Юлія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Дата захисту 07.11.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1012. 158.015
  Г80
  Грек Олена Миколаївна. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ютерного тренінгу : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / О. М. Грек ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук.кер. д-р психолог.наук Симоненко С.М..29.0904. – Одеса, 2009. – 20 с
 1013. 9(С)15
  Г80
  Греншен, Андрій Миколайович. Російський політичний лібералізм першої чверті ХІХ ст.: історико-теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія "
  / А. М. Греншен ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:с.18(5 назв.)
 1014. 15
  Г80
  Гренюк Лілія Степанівна. Мотиваційна готовність студентів-сурдопедагогів до професійної діяльності ( на матеріалі звуковимови) : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.08" Спеціальна психологія"
  / Л. С. Гренюк ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв)
 1015. 378
  Г80
  Гресь Наталія Леонідівна. Організаційно-методичні засади виробничої практики майбутніх фахівців обліково-економічного профілю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. Л. Гресь ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Левочко М.Т..19.1005. – К., 2010. – 20 с
 1016. 378
  Г81
  Гречаник Н. І. Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гречаник Наталія Ігорівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 24.04.2021. – Глухів, 2021. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36–40 (45 назв.)
 1017. 378
  Г81
  Гречановська О. В. Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гречановська Олена Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 26.05.2020. – Вінниця, 2020. – 40 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 29-37 (66 назв.)
 1018. 378
  Г81
  Гречановська О. В. Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гречановська Олена Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 26.05.2020. – Вінниця, 2020. – 582 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-22 (66 назв.) ; с. 162-202 (441 назв.) ; с. 279-287 (92 назв.) ; с. 357-376 (200 назв.) ; с. 442-449 (73 назв.) ; с.489-491 (20 назв.)
 1019. 37И
  Г81
  Гречин Ірина Михайлівна. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І. М. Гречин ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
 1020. 9У1
  Г91
  Гречка Анна Борисівна. Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти в 1900 - на початку 1917рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / А.Б. Гречка ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. Борисенко В.Й. – Дата захисту 19.10.2007. – К., 2007. – 20 с
 1021. 32У
  Г81
  Гречко О. Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"
  / Гречко Оксана Юріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 19.11.2018. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1022. 7А5
  Г81
  Гречуха С. В. Удосконалення спеціальної витривалості веслувальників високої кваліфікації із застосуванням додаткового опору диханню на видиху : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гречуха Сергій Васильович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 29.10.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1023. 51(07)
  Г82
  Гриб'юк Олена Олександрівна. Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко - біологічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / О. О. Гриб'юк ; Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова,[ Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Киiв, 2011. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-21 (16 назв.)
 1024. 901
  Г82
  Гриб Оксана Іванівна. Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / О. І. Гриб ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. канд. історич. наук Полянський О.А. – Дата захисту 23.01.2008. – Черкаси, 2007. – 20 с
 1025. 4И(Англ)
  Г82
  Грибіник Ю. І. Структурно-семантичні особливості англійської геодизичної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Грибіник Юлія Ізидорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 15.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1026. 378
  Г82
  Грибова, Людмила Володимирівна. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. В. Грибова ; Інститут професійно - технічної освіти АПН України ; Наук. кер. д-р пед. наук Лозовецька В.Т..17.1003. – Київ, 2009. – 337 с
 1027. 378
  Г82
  Грибова Людмила Володимирівна. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. В. Грибова ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; Наук. кер. д-р пед. наук Лозовецька В.Т..17.1003. – Вінниця, 2010. – 20 с
 1028. 378(07)
  Г82
  Грибок Олександр Павлович. Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів вищого військового навчального закладу у процесі вивчення загальновійськових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. П. Грибок ; НАДПСУ ім. Б. Хмельницького ; Наук. кер. канд. пед. наук Антонюк Н.М.. – Дата захисту 13.06.2008. – Хмельницький, 2008. – 20 с
 1029. 371.01
  Г82
  Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5-6 класів засобами мови підручників із матемматики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гривко Антоніна Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.) . – [2015-7437А]
 1030. 378
  Г83
  Григор'єва Тетяна Юріївна. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. Ю. Григор'єва ; ЖДУ ім.І.Франка ; Наук. кер. д-р пед. наук Лещенко М.П..19.1005. – Житомир, 2010. – 20 с
 1031. 40
  Г83
  Григоренко Н. М. Особливості семантичного простору назв емоційних явищ в англійській та українських мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Григоренко Наталія Миколаївна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка]. – Дата захисту 21.11.2013. – Донецьк, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 1032. 378
  Г83
  Григорчук Тарас Васильович. Педагогічні засади проектування мультимедійного методичного комплексу з маркетингу для дистанційного навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. В. Григорчук ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Левшин М.М..15.1006. – К., 2010. – 20 с
 1033. 378(07)
  Г85
  Гриненко Ігор Васильович. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. В. Гриненко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Наук. кер. д-р пед. наук Терещук Г.В.. – Дата захисту 29.02.2008. – Тернопіль, 2008. – 20 с. : іл.
 1034. 37У(09)
  Г85
  Гринь Ю. М. Педагогічні погляди та освітня діяльність Володимира Щепотьєва (1880-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гринь Юлія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 28.04.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.)
 1035. 7А.06
  Г85
  Гриньова Т.І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10-13 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гриньова Тетяна Іванівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 22.04.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 1036. 378И
  Г85
  Гринюк С. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гринюк Світлана Петрівна ; Національний авіаційний ун-т. – Дата захисту 02.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1037. 4И(нем)
  Г85
  Гринюк Оксана Степанівна. Афіксальні віддієслівні іменники на позначення дії у сучасній німецькій мові : семантика, парадигматика та синтагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04" Германські мови"
  / О. С. Гринюк ; Донецький нац. ун- т, [Нац. пед. ун- т ім. М. П. Драгоманова]. – Донецьк, 2010. – 20 с. : табл, рис. – Бібліогр.:с.16-17(11 назв.)
 1038. 4И(Англ)
  Г85
  Гриня Н. О. Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гриня Наталія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 12.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 1039. 378
  Г85
  Гриців В. Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гриців Віталія Богданівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна"]. – Дата захисту 10.06.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 1040. 57(07)
  Г85
  Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Грицай Наталія Богданівна ; Ін-т педагогіки НАПН України,[Полтавський нац. ун-т]. – Дата захисту 12.10.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (97 назв.)
 1041. 378
  Г85
  Гриценко А. П. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гриценко Андрій Петрович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 23.04.2021. – Глухів, 2021. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28–35 (71 назв.)
 1042. 9(М)7
  Г86
  Гриценко Г. З. Білорусько-українські культурні зв'язки другої половини ХІХ-початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гриценко Галина Зеновіївна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Дрогобицький держ. пед. ун- т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 02.04.2013. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв.)
 1043. 9У1
  Г85
  Гриценко Валерій Петрович. Громадська діяльність Миколи Аркаса : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / В.П. Гриценко ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. істор. наук Петасюк О. І. – Дата захисту 17.03.2008. – К., 2008. – 14 с
 1044. 513(07)
  Г85
  Грицик Тетяна Андріївна. Диференційоване вивчання тригонометричного матеріалу у прфільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теоріята методика навчання (математика)"
  / Т. А. Грицик ; Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 22 с. : рис. – Бібліогр.:с.17-19 ( 21 назв.)
 1045. 7А.02
  Г85
  Грицишин Тетяна Романівна. Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвідних вправ та опорних точок фігур програми STUDENT : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Т. Р. Грицишин ; ЛДУФК ; Наук. кер. д-р техн. наук Заневський І.П.. – Дата захисту 01.11.2007. – Л., 2007. – 19 с. : рис.
 1046. 158.015
  Г85
  Грицук Оксана Вікторівна. Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / О. В. Грицук ; Харківський нац. пед. ун - т. ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 ( 14 назв.) структурно - динамічні особливоссті вигорання
 1047. 378
  Г85
  Грицяк Леся Данилівна. Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу у системі післядипломної освіти до впровадження стратегічного менеджменту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. Д. Грицяк ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Київ, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 1048. 378
  Г85
  Гришко В. І. Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гришко Вікторія Іванівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України. – Дата захисту 03.03.2016. – Рівне, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-19 (26 назв.)
 1049. 6Ф7(07)
  Г85
  Гришко Людмила Веніамінівна. Методична система навчання основ програмування майбутніх інженерів-програмістів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(інформатика)
  / Л. В. Гришко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р пед. наук Триус Ю. В. 22.0909. – К., 2009. – 20 с.
 1050. 7А(07)
  Г85
  Гришко Ю. Ю. Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Гришко Юрій Юрійович ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 13.12.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 1051. 37У(09)
  Г85
  Грищенко Юлія Валеріївна. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Ю. В. Грищенко ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.:с.17-19 (20 назв.)
 1052. 378
  Г85
  Грищук Ю. В. Розвиток педагогічної освіти у республіці Польща в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грищук Юлія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 21.05.2019. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20 (30 назв.)
 1053. 378
  Г86
  Грозан Світлана Вікторівна. Формування вмінь художньо-педагогічного спілкування в майбутніх учителів музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. В. Грозан ; НАПН України. – Киiв, 2010. – 19 с. : рис. – Бібліогр.:с.16-17 (8 назв.)
 1054. 378
  Г87
  Громов Євген Володимирович. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Є. В. Громов ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 240, [10] с. : табл, од. – Бібліогр.: с. 215 - 240 ( 266 назв.)
 1055. 378
  Г87
  Громов Євген Володимирович. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Є. В. Громов ; Вінницький держ. пед. ун - т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 11 назв.)
 1056. 378
  Г87
  Громов Є. В. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Громов Євген Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 20.10.2020. – Вінниця, 2020. – 593 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 15–22 (48 назв.) ; с. 140–167 (303 назв.) ; с. 234–243 (98 назв.) ; с. 296–304 (84 назв.) ; с. 350–355 (66 назв.) ; с. 399–408 (97 назв.) ; с. 479–501 (198 назв.).
 1057. 902.7
  Г87
  Громова Наталія Олександрівна. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Н. О. Громова ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Борисенко В.К. – Дата захисту 10.12.2007. – К., 2007. – 18 с
 1058. 7А(07)
  Г90
  Гружевський В. О. Формування особистісно-орієнтованої мотивації у студентів до фізичного виховання з урахуванням рухового досвіду, обумовленого регіоном проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гружевський Валерій Олексійович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана]. – Дата захисту 27.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1059. 15
  Г93
  Губіна А. М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Губіна Алла Михайлівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди, [Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Дата захисту 02.02.2013. – Харків, 2012. – 18 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 14-15 (12 назв.).
 1060. 371
  Г93
  Губа Оксана Аркадіївна. Соціально-педагогічні умови формування комунікативних якостей молодших школярів в аматорському театральному колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / О. А. Губа ; КНУКМ ; наук. кер. канд. пед. наук Стрельчук В. О. – Дата захисту 06.06.2008. – К., 2008. – 19 с
 1061. 15
  Г93
  Губеладзе Ірина Гурамівна. Психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / І. Г. Губеладзе ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Дата захисту 2012.9..18.0. – Київ, 2012. – 16 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 13-14 ( 11 назв.)
 1062. 4И(Англ)
  Г93
  Гудзь Н. О. Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі веб-сайтів неурядових природоохоронних організацій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гудзь Ніна Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський дерд. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 04.02.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 1063. 158.015
  Г93
  Гудима Олександр Васильович. Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів молодшого шкільного віку : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / О. В. Гудима ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р психолог. наук Скрипченко О.В.. – Дата захисту 19.09.2007. – К., 2007. – 20 с. : іл.
 1064. 9У1
  Г93
  Гудима Ю. В. Галицько-Волинське князівство в 11–14 ст.: територія, природні та людські ресурси : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гудима Юрій Володимирович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.03.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (23 назв.) .
 1065. 37У(09)
  Г93
  Гудовсек Оксана Анатоліївна. Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / О. А. Гудовсек ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.16-17(9 назв.)
 1066. 9У2
  Г93
  Гуз Анатолій Михайлович. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні (1991-2007рр.) : історичний і теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / А. М. Гуз ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. консульт. д-р істор. наук Андрусишин Б.І..04.1006. – К., 2010. – 40 с
 1067. 378
  Г93
  Гузалова Оксана Валеріївна. Педагогічні умови організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. В. Гузалова ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р пед. наук Курлянд З.Н..05.1003. – Одеса, 2010. – 21 с
 1068. 158.015
  Г93
  Гузенко Віра Анатоліївна. Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / В. А. Гузенко ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. канд. психолог. наук Меліхова І.О..30.0904. – Одеса, 2009. – 20 с
 1069. 4И(АНГЛ)
  Г93
  Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі ( експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 17.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 15 назв.)
 1070. 378И
  Г93
  Гук С. В. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гук Світлана Володимирівна ; Хмельницький нац. ун-т, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 09.10.2015. – Хмельницька область, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 1071. 378(07)
  Г93
  Гуковська, Тетяна Геннадіївна. Формування емоційно-почуттєвої сфери студентів гуманітарних факультетів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т.Г. Гуковська ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер. канд. пед. наук Бєлих О.С..26.1005. – Луганськ, 2010. – 20 с
 1072. 4И(АНГЛ)
  Г94
  Гулівець Наталя Олександрівна. Лінгвокультурологічний аспект реалізації концепту дозвілля (на матеріалі англійської літератури УІІІ-ХХІ століть) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Н. О. Гулівець ; ДНУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Левицький А. Е. 17.1006. – Донецьк, 2010. – 20 с
 1073. 8И(Амер)
  Г94
  Гулідова Ірина Сергіївна. Паремійний простір американської поезії ХХ століття : лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / І. С. Гулідова ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Бєлєхова Л.І..14.0805. – К., 2008. – 20 с
 1074. 378
  Г94
  Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гулай Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 24.05.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (65 назв.)
 1075. 378
  Г94
  Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гулай Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 24.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 461, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 380-434 (494 назв.)
 1076. 378И
  Г94
  Гулецька Яна Гаврилівна. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Я. Г. Гулецька ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук. кер. д-р пед. наук Приходько М.І. – Дата захисту 13.06.2008. – К., 2008. – 20 с

 1077. Г94
  Гульчук Т. М. Формування текстотворної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі навчання української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Гульчук Тетяна Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 26.04.2019. – Одеса, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв.)
 1078. 53(07)
  Г94
  Гуляєва Тетяна Олексіївна. Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(фізика)
  / Т.О. Гуляєва ; КДПУ ім. В. Винниченка ; Наук. кер. д-р пед. наук Шарко В.Д..30.1006. – Кіровоград, 2010. – 19 с
 1079. 9(М)03
  Г94
  Гуменний В. Л. Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець 1 ст. до н.е. - початок 3 ст. н.е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гуменний Віктор Леонідович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 26.02.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 1080. 373.7
  Г94
  Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменний Олександр Дмитрович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.)
 1081. 7А(07)
  Г94
  Гуменний Віктор Степанович. Організаційно- методичні основи фізичного виховання студентів політехнічних вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / В. С. Гуменний ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника, [Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського]. – Івано-Франківськ, 2012. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. (назв.)
 1082. 378
  Г94
  Гуменюк В. В. Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гуменюк Василь Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 11.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1083. 378
  Г94
  Гуменюк С. В. Теоретичні і методичні основи формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменюк Сергій Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (44 назв.)
 1084. 378
  Г94
  Гуменюк Вікторія Олексіївна. Формування у майбутніх учителів природничих дисциплін умінь оцінювати навчальні досягнення учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В. О. Гуменюк ; Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 20 с. : рис., табл.
 1085. 371.014
  Г94
  Гуменюк Сергій Васильович. Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / С. В. Гуменюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Наук. кер. д-р пед. наук Шиян Б.М. 26.0911. – Тернопіль, 2009. – 19 с
 1086. 7А1
  Г94
  Гуменюк С. В. Вдосконалення спеціальної фізичної і технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гуменюк Сергій Володимирович; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 27.11.2019. – Харків, 2019. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–20 (11 назв.)
 1087. 378
  Г95
  Гуріненко І. Ю. Педагогічні умови застосування засобів мас- медіа у професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуріненко Інна Юріївна ; Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини, [Черкаський нац.ун-т імені Б. Хмельницького]. – Умань, 2012. – 20,[1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
  Примірники: всього: 2 - ЗБЕРІГ(2)
 1088. 378
  Г95
  Гура Тетяна Віталіївна. Формування управлінської компетентності випускників електромашинобудівних спеціальностей технічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. В. Гура ; Класичний приватний університет, [Нац. технічний ун-т "Харківський політихнічний ін-т"]. – Запоріжжя, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 1089. 37(09)
  Г95
  Гуральник Наталія Павлівна. Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Н. П. Гуральник ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. консульт. д-р пед. наук Ярмаченко М.Д. 22.0901. – К., 2008. – 39 с
 1090. 9У1
  Г95
  Гуржій І. О. Соціально-економічне становище, етнічний склад і діяльність купецтва міста Києва в ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гуржій Івана Олександрівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1091. 158.015
  Г95
  Гуржій О. В. Соціально- психологічні чинники адаптаційних розладів у дітей дошкільного віку та їх корекція : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Гуржій Олег Вікторович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля . – Дата захисту 21.03.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 1092. 371.011
  Г95
  Гурин О. М. Полікультурне виховання старшокласників у взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і музеїв мистецького профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гурин Олександра Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України..2016. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв.)
 1093. 4И(Фр)
  Г95
  Гурмак Ю. М. Структурно-семантичні типи вторинної номінації у французькій мові періоду Преціозності (16 – 17 столітті) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Гурмак Юлія Михайлівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 18.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (13 назв.)
 1094. 378
  Г95
  Гуров С. Ю. Формування художнього смаку майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : 13.00.04 : автореферат дис...канд. пед. наук
  / Гуров Сергій Юрийович ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. канд. пед. наук Бриліна В. Л.. – Вінниця, 2008. – 20 с
 1095. 378
  Г95
  Гуров Сергій Юрійович. Формування художнього смаку майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / С.Ю. Гуров ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 209 с. – Бібліогр.: с. 163-189.
 1096. 378
  Г95
  Гуров С. Ю. Формування духовно-моральних цінностей студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуров Сергій Юрійович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.02.2021. – Київ, 2021. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 36–40 (38 назв.)
 1097. 371.01
  Г95
  Гурова Тетяна Юріївна. Виховання толерантності молодших школярів в умовах полікультурного освітнього простору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. Ю. Гурова ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Луганськ, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.)
 1098. 30(07)
  Г95
  Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільнознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гурська Ольга Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 28.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1099. 378
  Г95
  Гурська О. О. Формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гурська Олена Олександрівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 26.11.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (25 назв.) .
 1100. 7А.06
  Г95
  Гуртова Т. В. Удосконалення занять фізичним вихованням студенток з ожирінням засобами комплексного використання аквааеробіки і ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гуртова Тетяна Валентинівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Дата захисту 15.12.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-18 (34 назв.)
 1101. 378
  Г95
  Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 15 назв.)
 1102. 158.015
  Г96
  Гусак В. М. Формування професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Гусак Вікторія Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Чорноморський нац.ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 09.10.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (25 назв.) .
 1103. 15
  Г96
  Гусєв, Андрій Ігоревич. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 - загальна психологія,історія психології
  / А. І. Гусєв ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р психолог. наук Лушин П.В..11.0912. – Одеса, 2009. – 20 с
 1104. 378
  Г96
  Гусєва В. О. Формування готовності вчителів початкових класів у післядипломній освіті до забезпечення наступності навчання в початковій та основний школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусєва Валентина Олександрівна ; Хмельницький національний університет, [ВІнницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. – Дата захисту 06.12.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 1105. 9(М)7
  Г96
  Гусєва Наталія Юріївна. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія
  / Н.Ю. Гусєва ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук. кер. канд. істор. наук Іванов О.Ф..07.0909. – К., 2009. – 20 с
 1106. 378
  Г96
  Гусак В. М. Розвиток професійної компетентності педагога-організатора в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусак Валентина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 17.10.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 1107. 378
  Г96
  Гусак Л. Є. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусак Людмила Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 25.11.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (40 назв.)
 1108. 378
  Г96
  Гусак Людмила Петрівна. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. П. Гусак ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 242 с. – Бібліогр.: с. 169-189.
 1109. 378(07)
  Г96
  Гусак Людмила Петрівна. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л.П. Гусак ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. канд. пед. наук Матяш О. І. – Дата захисту 20.11.2007. – Вінниця, 2007. – 20 с
 1110. 373.7
  Г96
  Гусечко Л. В. Використання модульних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусечко Лілія Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Ін- т професійно- технічної освіти НАПН України]. – Дата захисту 26.04.2013. – Переяслав-Хмельницький , 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1111. 7А.06
  Г96
  Гуска М. Б. Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гуска Михайло Богданович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 27.12.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 1112. 7А3
  Г96
  Гуска Михайло Богданович. Підвищення спеціальної працездатності та функціонального стану єдиноборців у процесі річної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / М. Б. Гуска ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Харків, 2011. – 19 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1113. 378
  Г96
  Гусленко І. Ю. Методика естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей засобами діалогу культур : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гусленко Ірина Юріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 25.02.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 1114. 15
  Г96
  Густодимова В. С. Аналіз феномену психологічної залежності у парадигмі аналітичної психології К. Ю. Юнга : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Густодимова Віра Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Дата захисту 24.04.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 ( 3 назв.)
 1115. 37У(09)
  Г97
  Гуцал Людмила Антонівна. Розвиток шкільної природної освіти на Правобережній Україні ( друга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук :: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Л. А. Гуцал ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка]. – Житомир, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 20 назв.)
 1116. 378
  Г97
  Гуцан Тетяна Григорівна. Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. Г. Гуцан ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Житомір, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 1117. 4И(НЕМ)
  Г97
  Гуцол А. М. Німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс: когнітивний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гуцол Анастасія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 31.10.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 1118. 378
  Г97
  Гуцол В. В. Формування екологічної культури студентів аграрного університету засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуцол Віталіна Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 27.11.2013. – Вінниця, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1119. 378
  Г97
  Гуцол В. В. Формування екологічної культури студентів аграрного університету засобами дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуцол Віталіна Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 227 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 186-202 (227 назв.)
 1120. 378
  Г97
  Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих навчальних закладів у процесі дозвілевої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуцол Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 288 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13-16 (20 назв.) ; с. 97-110 (161 назв.) ; с. 157-165 (83 назв.) ; с. 227-228 (20 назв.)
 1121. 378
  Г97
  Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих навчальних закладів у процесі дозвілевої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуцол Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
 1122. 378
  Г98
  Гущина Н. І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гущина Наталія Іванівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 18.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв
 1123. 378
  Д13
  Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Давиденко Ганна Віталіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 17.11.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (37 назв.)
 1124. 37И
  Д13
  Давиденко О. В. Організація підпільної освіти у Польщі в період Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Давиденко Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ніженський держ. ун-т імені Миколи Гоголя]. – Дата захисту 915.40.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 1125. 53(07)
  Д13
  Давиденко Андрій Андрійович. Теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики
  / А.А. Давиденко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Наук. консультант д-р пед. наук Ляшенко О.І. – Дата захисту 24.10.2007. – К., 2007. – 31 с. : іл.
 1126. 4И(АНГЛ)
  Д13
  Давидова Т. В. Антиконцепти в англійській художній літературі Вікторіанської доби: системно-типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидова Тетяна Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 30.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1127. 37И
  Д13
  Давидова, Валентина Дмитрівна. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / В. Д. Давидова ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук. кер. д-р пед. наук Лещенко М. П. – Дата захисту 18.04.2008. – К., 2008. – 20 с
 1128. 4И(Англ)
  Д13
  Давидюк Ю. Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпоральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидюк Юлія Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 25.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 1129. 552
  Д18
  Данилів Андрій Ярославович. Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи : автореферат дис. ... Канд.геологічних наук : 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія
  / А. Я. Данилів ; Ін-т геологічних наук НАН України;Наук.кер. д-р геолого-мінералогічних наук Лещух Р.Й. 05.0902. – К., 2009. – 20 с. : іл.
 1130. 15
  Д18
  Данилевич Лариса Арсеніївна. Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 - загальна психологія,історія психології
  / Л. А. Данилевич ; Ун-т менеджменту освіти ; наук. кер. канд. психолог. наук Семенова Р.О. 18.1006. – К., 2010. – 20 с.
 1131. 902.7
  Д18
  Данилевич А. П. Українська етнографія та фольклористика у творчості Степана Носа (1829–1901 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Данилевич Аліса Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.12.2020. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (8 назв.) .
 1132. 9У2
  Д18
  Даниленко О. В. Віднрсини УСРР з європейськими країнами у соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Даниленко Олександр Вікторович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 11.06.2012. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: с. 25-28 (34 назв.)

 1133. Д18
  Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст. ) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01
  / Даниленко Святослав Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 29.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 1134. 378
  Д18
  Данилишена Тетяна Миколаївна. Підготовка магістрів педагогічної освіти в універмситетах США ( кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук :: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Т. М. Данилишена ; Хмельницький національний ун-т, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Хмельницький, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1135. 37У(09)
  Д18
  Данилова О. І. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1959-1998 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Данилова Олена Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 01.07.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (25 назв.)
 1136. 378
  Д18
  Данилишина К. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данилишина Катерина Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 08.12.2020. – Вінниця, 2020. – 331 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10–12 (14 назв.); с. 91–109 (171 назв.); с. 184–190 (66 назв.); с. 231–232 (20 назв.)
 1137. 378
  Д18
  Данилишина К. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта ; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данилишина Катерина Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 08.12.2020. – Вінниця, 2020. – 331 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10–12 (14 назв.) ; с. 91–109 (171 назв.) ; с. 184–190 (66 назв.) ; с. 231–232 (20 назв.)
 1138. 4И(АНГЛ)
  Д18
  Данильченко С. В. Варіювання акцентної структури слова в аспекті вимовної норми сучасної англійської мови (на матеріалі лексикографічних джерел) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Данильченко Станіслава Вадимівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінниченка]. – Дата захисту 29.11.2014. – Чернівці, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1139. 8У(07)
  Д18
  Данильченко Ірина Григорівна. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / І. Г. Данильченко ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17( 6 назв.)
 1140. 371
  Д18
  Данильчук Л. О. Теорія і методика профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Данильчук Лариса Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (61 назв.)
 1141. 378
  Д18
  Данильчук, Лариса Олексіївна. Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л.О. Данильчук ; ЖДУ ім. І.Франка. – Дата захисту 18.09.2007. – Житомир, 2007. – 20 с
 1142. 371.011
  Д18
  Даниляк Р. З. Ідеї морального виховання молодших школярів на сторінках вітчизняної дитячої періодики (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Даниляк Руслана Зіновіївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 26.04.2017. – Дрогобич, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 1143. 7А(07)
  Д18
  Данків Андрій Богданович. Корекція психофізичного стану дітей з порушенням зору засобами народних і спортивних танців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / А. Б. Данків ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ, 2012. – 16 с. : табл, рис. – Бібліогр.: с. 12-14 (21 назв.)
 1144. 378
  Д18
  Данкеєва О. С. Формування професійної компетентності майбутніх землепорядників у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данкеєва Ольга Євгеніївна ; Класичний приватний ун-т, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Дата захисту 03.10.2014. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1145. 378
  Д18
  Данко Д. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данко Дана Валеріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 08.10.2015. – Тернопіль, 2015. – 21 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-19 (29 назв.)
 1146. 37У(09)
  Д19
  Данькевич В. Г. Професійний розвиток особистості у педагогічній системі А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Данькевич Віта Григорівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 22.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1147. 373.7
  Д19
  Данюк М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данюк Марія Іллівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 24.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17( 18 назв.)
 1148. 378
  Д20
  Дарманська І. М. Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дарманська Ірина Миколаївна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 19.12.2019. – Хмельницький, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–35 (47 назв.)
 1149. 373
  Д21
  Даценко Ірина Миколаївна. Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у республіці Польща : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / І.М. Даценко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Кравець В.П..27.0806. – Тернопіль, 2008. – 20 с
 1150. 9(С)17
  Д21
  Даценко Ірина Сергіївна. Підготовка науково - педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд.іст. наук :: [спец.] 07.00.02 " Всесвітня історія"
  / І. С. Даценко ; Київський нац. ун - т ім. Тараса Шевченка. – Киiв, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 11 назв.)
 1151. 37У(09)
  Д21
  Дацків І. С. Становлення і розвиток професійної освіти в Закарпатті (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дацків Ірина Євгенівна ; Дрогобицький державний пед. ун-т імені Івана Франка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 29.09.2015. – Дрогобич, 2015. – 20, [21] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.)
 1152. 37У(09)
  Д21
  Даюк Жанна Юріївна. Культурно- просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ж. Ю. Даюк ; Жимомирський держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомір, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1153. 15
  Д24
  Дворник М. С. Соціально-психологічні практики відтермінування в конструюванні особистістю власного майбутнього : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Дворник Марина Сергіївна ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Дата захисту 20.05.2014. – Київ, 2014. – 16, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 13-14 (11 назв.)
 1154. 378
  Д24
  Дворцева Галина Володимирівна. Формування у студентів образу людини культури у навчально- виховному процесі класичного університету засобами мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Г. В. Дворцева ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 1155. 37
  Д26
  Дебич Марія Андріївна. Проблема гуманізації вищої освіти в діяльності ЮНЕСКО : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / М. А. Дебич ; НАПН України Інститут вищої освіти. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 1156. 378
  Д25
  Дебич М. А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дебич Марія Андріївна; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 02.12.2019. – Київ, 2019. – Бібліогр.: с. 31–35 (52 назв.)
 1157. 4И(Англ)
  Д25
  Девіцька А. І. Просодичні характеристики англійського мовлення словаків (експерементально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Девіцька Антоніна Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 15.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 16 (назв.)
 1158. 15
  Д26
  Дегірменджі Е. В. Психологічні особливості інтенсивного навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Дегірменджі Еліна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 19.09.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1159. 9У1
  Д26
  Дегтярьов С. І. Чинники цивільних державних установ України (кінець ХVIII- перша половина ХІХ ст.) : соціокультурний рівень, система заохочень і покарань : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Дегтярьов Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.03.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32-37 ( 46 назв.)
 1160. 4И(Фр)
  Д26
  Дегтярьова Є. О. Лінгвокогнітивні і наративні способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французьких мінімалістичних художніх текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Дегтярьова Євгенія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 30.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1161. 6Ф7(07)
  Д26
  Дегтярьова Н. В. Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дегтярьова Неля Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 02.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 1162. 4И(Нем)
  Д28
  Декало В. О. Граматикалізація дієслова drohen у німецькій мові ІХ-ХХІ століть: структурно-семантичний і функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Декало Володимир Олександрович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 02.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1163. 4И(Нем)
  Д28
  Декало О. О. Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Декало Ольга Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 01.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 1164. 378
  Д29
  Делікатна Н. М. Формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Делікатна Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 28.04.2021. – Тернопіль, 2021. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 1165. 378(07)
  Д29
  Делінгевич Людмила Володимирівна. Педагогічні засади позаурочної виховної роботи у вищих навчальних закладах 1-11 рівнів акредитації : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Л. В. Делінгевич ; Ін-т проблем виховання АПН України. 22.0804. – К., 2008. – 19 с
 1166. 378
  Д30
  Дембіцька С. В. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дембіцька Софія Віталіївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 14.07.2020. – Рівне, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (60 назв.)
 1167. 6Ф7(07)
  Д31
  Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дем'яненко Валентина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [НАПН України]. – Дата захисту 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (26 назв.)
 1168. 378
  Д32
  Дем'янчук О. О. Формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дем'янчук Олена Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 15.10.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с16-18 (13 назв.)
 1169. 378
  Д32
  Дем'янюк В. В. Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку ціннісних професійних орієнтацій у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дем'янюк Віктор Володимирович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 07.11.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв.)
 1170. 378
  Д32
  Дем'янюк Юрій Анатолійович. Формування військово - організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Ю. А. Дем'янюк ; Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 1171. 378
  Д30
  Демір М. І. Формування інтерпретаційної культури в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демір Марина Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.12.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 1172. 9У2
  Д30
  Демартино А. П. Повстанський рух в Середньому Подніпров'ї України (1918-середина 1920-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Демартино Андрій Павлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 04.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв.)
 1173. 53(07)
  Д30
  Дембіцька Софія Віталіївна. Активізація навчально - пізнавальної діяльності студентів коледжів економічного профілю у процесі вивчення фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання ( фізика)"
  / С. В. Дембіцька ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ]. – Кіровоград, 2011. – 16,[17] с. : рис. – Бібліогр.: с. 12-13 (13 назв.)
 1174. 40
  Д30
  Деменчук О. В. Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в українській, польській та англійськіх мовах: зіставний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Деменчук Олег Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. – Дата захисту 17.03.2015. – Київ, 2015. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-32 (34 назв.)
 1175. 378
  Д30
  Демидович Оксана Миколаївна. Професійна підготовка фахівців з медитації в університетах Іспанії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. М. Демидович ; Інститут вищої освіти, НАП наук, [Нац. ун-т" Києво-Могилянська академія"]. – Киiв, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1176. 378
  Д30
  Демкова В. О. Формування експерементаторської складової фахової компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук в освітньому процесі з фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Демкова Віта Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 21.10.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (16 назв.)
 1177. 901
  Д31
  Демуз Інна Олександрівна. Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. Історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / І. О. Демуз.29.0810. – Черкаси, 2008. – 20 с
 1178. 378
  Д31
  Демура Ірина Володимирівна. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. В. Демура ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; Наук. кер. канд. пед. наук Ерніязова В.В..18.1005. – К., 2010. – 20 с
 1179. 378
  Д31
  Демченко Олена Петрівна. Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуацій : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. П. Демченко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: 199-221 (288 назв)
 1180. 378
  Д31
  Демченко Н. І. Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демченко Наталія Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Дата захисту 22.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (24 назв.)
 1181. 4И(Фр)
  Д31
  Демчук Н. М. Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Демчук Наталія Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 22.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 1182. 373.7
  Д32
  Демянчук М. Р. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демянчук Михайло Ростиславович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 31.03.2021. – Хмельницький, 2021. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (45 назв.)
 1183. 37И
  Д33
  Денічєва О. І. Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Денічєва Ольга Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 20.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1184. 378
  Д33
  Денисенко С. М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Денисенко Світлана Миколаївна ; НАНН України Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, [Нац. авіаційний ун-т]. – Дата захисту 12.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1185. 378
  Д33
  Денисенко Анжела Олегівна. Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів : автореферат дис. ... канд.пед. наук ; Наук. кер. д-р пед. наук Троцко А. В. : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / А. О. Денисенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; наук. кер. д-р пед. наук Троцко А. В. 23.0810. – Харків, 2008. – 20 с
 1186. 378
  Д33
  Денисова Лоліта Вікторівна. Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Л. В. Денисова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, [Національний ун- т фізичного виховання і спорту України]. – Київ, 2010. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1187. 371.014
  Д33
  Денисовець Тамара Михайлівна. Виховання здорового способу життя соціально занебданих дітей в умовах шкіл- інтернатів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / Т. М. Денисовець ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля,[Полтавський нац. пед. ун-т]. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 1188. 378
  Д33
  Денисюк І. С. Формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музичне навчання)"
  / Денисюк Інна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 28.12.2017. – Київ, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)

 1189. Д33
  Денисюк Тетяна Констянтинівна. Способи оцінної дієслівної дії в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Т. К. Денисюк ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 1190. 378
  Д33
  Денищик Олексій Іванович. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. І. Денищик ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Хмельницький ун-т управління та права ]. – Тернопіль, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 1191. 373.7
  Д34
  Деньга Н. М. Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Деньга Наталія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 14.12.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 1192. 378
  Д34
  Денькович І. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Денькович Іван Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності]. – Дата захисту 23.04.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 1193. 378
  Д34
  Денькович І. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Денькович Іван Васильович ; Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 203, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 176-198 (220 назв.).
 1194. 37У(09)
  Д35
  Депчинська І. А. Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Депчинська Івета Аттілівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 25.06.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) . – [2019-8975А]
 1195. 378
  Д36
  Дерев'янко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх гірничних інженерів у процесі навчання фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерев'янко Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 19.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 1196. 378
  Д36
  Дерев'янко Наталія Володимирівна. Педагогічні умови формування проектно - образного мислення майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Н. В. Дерев'янко ; Класичний приватний ун - т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (7 назв.)
 1197. 9У2
  Д36
  Деревінський В. Ф. Громадсько-політична та державотворча діяльність В'ячеслава Чорновола : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Деревінський Василь Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київський нац. ун-т будівництва і архітектури]. – Дата захисту 20.12.2013. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: с. 28-32 (43 назв.)
 1198. 378
  Д36
  Дерека Т. Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерека Тетяна Григорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 28.02.2017. – Київ, 2017. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (53 назв)

 1199. Д36
  Деренчук Н. В. Мовний портрет сучасного українського політика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Деренчук Наталія Вікторівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 27.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 1200. 4И(АНГЛ)
  Д36
  Деркач Наталія Валеріївна. Просодична організація англійського прислів'я : соціопрагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Н. В. Деркач ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Калита А. А. 11.1006. – К., 2010. – 20 с.
 1201. 378
  Д36
  Дернова М. Г. Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дернова Майя Григорівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–50 (50 назв.)
 1202. 378
  Д36
  Дерстуганова Н. В. Формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерстуганова Наталія Вікторівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 20.03.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.)
 1203. 9(М)7
  Д37
  Десятничук Ігор Олексійович. "Празька весна" 1968 р.: становлення громадянського суспільства : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія
  / І. О. Десятничук ; КСУ ; наук. кер. канд. істор. наук Постоловський Р. М. – Дата захисту 25.09.2007. – К., 2007. – 20 с
 1204. 378
  Д39
  Децюк Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Децюк Тетяна Михайлівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 02.07.2015. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (28 назв.)
 1205. 9У1
  Д39
  Дешевенко Людмила Петрівна. Збройна боротьба проти соціального гніту на півночі Гетьманщини в ХУІІІ столітті : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Л. П. Дешевенко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Гуржій О. І. 16.0912. – Черкаси, 2009. – 20 с.
 1206. 15
  Д40
  Джаббарова Л. В. Особливості взаємозв'язку психологічного благополуччя з особистісною та соціальною ідентичністю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Джаббарова Лілія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. – Захищена 10.10.2020. – Одеса, 2020. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.) .
 1207. 9У2
  Д40
  Джагунова О. І. Уманський державний педагогічний університет у системі вищої педагогічної освіти України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Джагунова Олена Ігорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 14.04.2021. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв.)
 1208. 371.012
  Д40
  Джафарова О. С. Активізація творчого самовираження учнів початкових класів санаторних шкіл-інтернатів у процесі художньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Джафарова Оксана Сергіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 04.10.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 1209. 378
  Д40
  Джеджула Олена Михайлівна. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. М. Джеджула ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Сидоренко В. К. – Дата захисту 30.11.2007. – Тернопіль, 2007. – 42 с. : іл.
 1210. 158.015
  Д40
  Джелілова Лілія Рефіківна. Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів початкової школи : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Л. Р. Джелілова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р психолог. наук Побірченко Н. А. 13.0806. – Одеса, 2008. – 19 с
 1211. 4У(070.2)
  Д40
  Дженджеро Оксана Леонідівна. Розвиток комунікативних умінь старшокласників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / О. Л. Дженджеро ; Інститут педагогіки України, [Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка]. – Київ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв.)
 1212. 7А3
  Д41
  Джим В. Ю. Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих бодібілдерів протягом річного макроциклу : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Джим Віктор Юрійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 25.09.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1213. 373.7
  Д42
  Джулай Лариса Іванівна. Система контролю знань і вмінь з клінічних дисциплін студентів медичного коледжу : дис. канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. І. Джулай ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2005. – 261 с. – Бібліогр.: с. 203-211.
 1214. 378
  Д42
  Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'збережувальної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Джуринський Петро Борисович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 01.03.2013. – Одеса, 2013. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с. 34-39 (56 назв.)
 1215. 37У(09)
  Д42
  Джус О. В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (20 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Джус Оксана Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Захищена 03.03.2020. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: с. 34–39 (48 назв.) .
 1216. 378
  Д43
  Дзекун Ю. О. Розвиток творчого потенціалу майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у вищому економічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзекун Юрій Олекційович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 13.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 1217. 40
  Д43
  Дзера О. В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Дзера Оксана Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 07.12.2018. – Київ, 2018. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (39 назв.)
 1218. 378
  Д43
  Дзигаленко Л. М. Розвиток фахової компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзигаленко Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 24.04.2018. – Вінниця, 2018. – 268 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 5-8 (17 назв.) ; с. 185-216 (297 назв.).
 1219. 378
  Д43
  Дзигаленко Л. М. Розвиток фахової компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзигаленко Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 24.04.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1220. 378
  Д43
  Дзус С. Б. Методика навчання фахових дисциплін майбутніх учителів технологій з використанням комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Дзус Сергій Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 07.11.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв.)
 1221. 378
  Д43
  Дзюба Петро Миколайович. Професійне становлення майбутніх офіцерів- прикордонників в умовах особистісно орієнтованого навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / П. М. Дзюба ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького . – Хмельницький, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 1222. 378И
  Д43
  Дзюба Г. І. Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладів Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзюба Ганна Ігорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв.)
 1223. 37И
  Д43
  Дзюбинська Х. А. Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності благодійних товариств Польщі (ХІ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дзюбинська Христина Анатоліївна ; Дрогобицький держ.пед. ун-т імені Івана Франка. – Дата захисту 28.04.2015. – Дрогобич, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
 1224. 378
  Д43
  Дзядевич Юлія Володимирівна. Педагогічні умови формування професійного іміджу у студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Ю. В. Дзядевич ; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 1225. 378
  Д43
  Дзяна О. С. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзяна Оксана Сергіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Вінниця, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.).
 1226. 378
  Д43
  Дзяна О. С. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзяна Оксана Сергіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Вінниця, 2012. – 201 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 14-17(23назв.)
 1227. 378
  Д43
  Дзяна Оксана Сергіївна. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. С. Дзяна ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2012. – 241, [7] с. : дод. – укр. – Бібліогр.: с. 175-196 (219 назв.)
 1228. 7А(07)
  Д45
  Дикий О. Ю. Методика навчання військово-прикладного семиборства старшокласників у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Дикий Олег Юрійович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 24.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1229. 7А.06
  Д45
  Дикий Богдан Володимирович. Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / Б.В. Дикий ; ЛДУФК ; наук. кер. канд. біолог. наук Вовканич А. С. 18.1002. – Львів, 2010. – 19 с
 1230. 373.7
  Д46
  Динько В. А. Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Динько Володимир Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 1231. 372
  Д50
  Дихта-Кірфф В. Л. Формування у старших дошкільників креативності в центрах розвитку дитини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили]. – Дата захисту 26.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 1232. 158.015
  Д50
  Дишель К. А. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку молодших школярів : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Дишель Катерина Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 07.11.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 1233. 158.015
  Д50
  Дишлова Н. В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Дишлова Наталія Володимирівна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (7 назв.)
 1234. 551
  Д44
  Діброва Іван Олександрович. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування(на прикладі Київського водосховища) : автореферат дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
  / І. О. Діброва ; КНУ ім. Т. Шевченка ; Наук.кер. д-р географ. наук Самойленко В.М..13.0904. – К., 2008. – 20 с
 1235. 371.013
  Д44
  Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дігтяр Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка]. – Дата захисту 03.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 1236. 901
  Д44
  Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ-на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Діденко Вікторія Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
 1237. 378
  Д44
  Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Діденко Олександр Васильович ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Дата захисту 18.12.2003. – Хмельницький, 2003. – 16, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1238. 378
  Д44
  Дідовик М.В. Наступність фізико-математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Дідовик Микола Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 242 с. – Бібліогр.: с. 175-192.
 1239. 378
  Д44
  Дідовик Микола Володимирович. Наступність фізико-математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / М. В. Дідовик ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; Наук. кер. д-р пед. наук Гуревич Р.С. – Дата захисту 17.04.2007. – Вінниця, 2007. – 20 с. : іл.
 1240. 551
  Д44
  Дідура Р. В. Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ-Одеса) : дис. ... доктора філософії: [спец.] 103 - Науки про Землю ; галузь знань 10 Природничі науки
  / Дідура Руслана Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.11.2021. – Вінниця, 2021. – 182 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10–12 (16 назв.) ; с. 139–155 (193 назв.)
 1241. 37У(09)
  Д44
  Дідух І. Я. Виховна теорія і практика українського скаутського руху на західноукраїнських землях у 1910-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дідух Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Дата захисту 24.04.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16(8 назв.).
 1242. 378
  Д44
  Дідух Л. І. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дідух Любов Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Дата захисту 21.10.2014. – Вінниця, 2014. – 249, [6] с. : іл., дод. – Бібліогр.: с. 180-212 (305 назв.)
 1243. 378
  Д44
  Дідух Л. І. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дідух Любов Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Дата захисту 21.10.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 1244. 158.015
  Д50
  Діхтяренко Світлана Юріївна. Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / С.Ю. Діхтяренко ; АПН України.Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; наук. кер. д-р психолог. наук Моляко В.О. 11.0906. – К., 2009. – 19 с
 1245. 378
  Д44
  Діденко Є. П. Формування дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів у процесі вивчення хімічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Діденко Євгенія Павлівна; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 22.11.2019. – Полтава, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.)

 1246. Д53
  Дмитрів Роман Васильович. Вікові зміни складу тіла і розвитку м'язової сили у школярів, які проживають у різних соціально- природних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Р. В. Дмитрів ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)]. – Харків, 2010. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17(9 назв.)
 1247. 517.2(07)
  Д53
  Дмитренко О. О. Методика навчання студентів педагогічних університетів розв'язувати прикладні задачі з математичного аналізу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дмитренко Оксана Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 23.09.2014. – Київ, 2014. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1248. 9У1
  Д53
  Дмитренко Анатолій Петрович. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в університеті Св. Володимира у 1863/1884 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство (історичні науки)"
  / А. П. Дмитренко ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв)
 1249. 591.7
  Д53
  Дмитренко Наталія Анатоліївна. Вплив мелатоніну на функцію сім'яників щурів : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіологія людини та тварин
  / Н.А. Дмитренко ; ТНУ ім. В. І. Вернадського ; наук. кер. д-р біолог. наук Цебржинський О. І. 10.0912. – Сімферополь, 2009. – 20 с
 1250. 37У(09)
  Д53
  Дмитришина Надія Миколаївна. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ - 30- роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Н. М. Дмитришина ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 10 назв.)
 1251. 7А(07)
  Д53
  Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дмитрук Віталій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 28.01.2016. – Луцьк, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 1252. 34У
  Д53
  Дмитрук М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право"
  / Дмитрук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Дата захисту 23.13.2012. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 1253. 378
  Д54
  Дніпровська Т. В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту: комунікативний аспект : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дніпровська Тетяна Володимирівна ; Класичний приватний ун-т, [Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. – Дата захисту 05.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 1254. 378
  Д55
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх вчителів іноземної мови в процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добіжа Надія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 16.11.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 1255. 378
  Д55
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добіжа Надія ВІкторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 296,[8] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 187-217 (278 назв.)
 1256. 37(09)
  Д55
  Добош Олена Михайлівна. Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття (Остання чверть ХХ століття) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / О. М. Добош ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Лисенко Н. В. 26.0811. – К., 2008. – 23 с
 1257. 371.01
  Д57
  Добридень Алла Володимирівна. Формування навичок самоосвіти у старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / А. В. Добридень ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка,[Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Кіровоград, 2010. – 20 с. : схеми. – Бібліогр.: с. 16-15 (15 назв.)
 1258. 378
  Д56
  Дробовіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дробовіцька Олена Олександрівна; Донбаський держ. пед. ун-т; [Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка]. – Дата захисту 19.12.2019. – Слов'янськ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–17 (31 назв.)
 1259. 4И(Англ)
  Д56
  Добровольска Леся Станіславівна. Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"
  / Л. С. Добровольска ; Південноукраїнський державний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 1260. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 305 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 187-213 (251 назв.)
 1261. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.04.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (25 назв.)
 1262. 4И(Англ)
  Д56
  Добровольська О. Я. Реконструкція розвитку лексико-семантичної системи середньоанглійської мови (на матеріалі агентивно-професійної лексики ХІ - ХV століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Добровольська Оксана Ярославівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 18.06.2018. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 ( 40 назв.)
 1263. 378
  Д56
  Добровольська Р. О. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Добровольська Руфіна Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.10.2020. – Вінниця, 2020. – 342 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11–14 (18 назв.) ; с. 244–276 (319 назв.)
 1264. 378
  Д56
  Добродуб Є. З. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в центрах оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добродуб Євгенія Зіновіївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 04.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.) майбутні фахівці
 1265. 371.01
  Д56
  Добротвор Олена Вікторівна. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно- діяльнісної гри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09"Теорія навчання"
  / О. В. Добротвор ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : табл.
 1266. 9У1
  Д58
  Довбищенко Михайло Володимирович. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця ХVІ-першої половини ХVІІ ст. : автореферат дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 - українознавство
  / М. В. Довбищенко ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. консульт. д-р істор. наук Ульяновський В.І. 31.1005. – К., 2010. – 32 с
 1267. 158.015
  Д58
  Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам'яті студентів в умовах проактивної інтерференції : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Довгалюк Тарас Анатолійович ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Дата захисту 06.10.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 1268. 58
  Д58
  Довгалюк-Семенюк М. В. Особливості метаболізму нітрогену у рослинах конюшини лучної за умов нафтового забруднення грунту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин"
  / Довгалюк-Семенюк Марія Володимирівна ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 08.11.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
 1269. 378
  Д58
  Довгань В. І. Формування пізнавальної самостійності студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Довгань Вікторія Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Дата захисту 26.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 1270. 7А(07)
  Д58
  Довгань Н. Ю. Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання", [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров'я)"
  / Довгань Надія Юріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.04.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (58 назв.)
 1271. 378(09)
  Д58
  Довгань Костянтин Геннадійович. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / К. Г. Довгань ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. істор. наук Короткий В.А. – Дата захисту 21.04.2008. – К., 2008. – 16 с
 1272. 378
  Д58
  Довгань Оксана Зіновіївна. Формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. З. Довгань ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19( 9 назв)
 1273. 378
  Д58
  Довгодько Т. І. Загальнонаукова підготовка іноземних студентів до навчання в авіаційному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довгодько Тетяна Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Дата захисту 26.06.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 1274. 378
  Д58
  Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довгопола Лариса Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 18.01.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-20 (22 назв.)
 1275. 37И
  Д58
  Довгополова Г. Г. Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років ХХ-початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Довгополова Ганна Геннадіївна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Дата захисту 14.10.2014. – Суми, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1276. 373.7
  Д58
  Довмантович Н. Г. Формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довмантович Наталія Георгіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;[ Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1277. 373.7
  Д60
  Додурич Світлана Миколаївна. Формування патріотичних цінностей у студентів коледжів засобами краєзнавчо - пошукової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика виховання"
  / С. М. Додурич ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка]. – Миколаїв, 2010. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1278. 37И
  Д64
  Долгова Н. О. Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі (1991-2011 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Долгова Наталія Олександрівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Дата захисту 15.10.2014. – Суми, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1279. 4И(НЕМ)
  Д64
  Долгополова Лілія Анатоліївна. Становлення і розвиток інфінітива у німецькій мові (8 - 20 cт.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04" Германські мови"
  / Л. А. Долгополова ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2010. – 32 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 27-29 (29 назв.)
 1280. 378
  Д64
  Долгош Катерина Іванівна. Формування готовності студентів факультету міжнародних відносин до творчої професійної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / К. І. Долгош ; Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". – Ужгород, 2009. – 247 с. – Бібліогр.: с. 229-247.
 1281. 378
  Д64
  Долгош К. І. Формування готовності студентів факультету міжнародних відносин до творчої професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Долгош Катерина Іванівна ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. О. М. Гвоздяк. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.
 1282. 371.011
  Д64
  Долецька Світлана Валентіновна. Патріотичне виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / С. В. Долецька ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1283. 378
  Д64
  Долженко Марина Володимирівна. Виховання світоглядної культури у студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / М. В. Долженко ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1284. 9У2
  Д64
  Долинська С. В. Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 1920-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Долинська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 16.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 1285. 54(07)
  Д67
  Донік Олена Миколаївна. Формування змісту шкільного курсу хімії в освітній системі України : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (хімія)
  / О.М. Донік ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Ярошенко О.Г. – Дата захисту 13.06.2008. – К., 2008. – 20 с
 1286. 15
  Д67
  Дончак Анна Михайлович. Психологічні чинники особистісного становлення майбутнього офіцера : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / А.М. Дончак ; Піівденноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Одеський національний політехнічний ун-т]. – Одеса, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 8 назв.)
 1287. 378
  Д67
  Донченко Ірина Анатоліївна. Педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів вищого навчального закладу в процесі магістерської підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. А. Донченко ; КПУ ; наук. кер. д-р пед. наук Гура О.І. 12.1002. – Запоріжжя, 2010. – 20 с
 1288. 37У(09)
  Д69
  Доронина Тетяна Олексіївна. Теорія і практика гендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Т. О. Доронина ; Класичний приватний ун-т [ Ін- т вищої освіти НАПН України]. – Запоріжжя, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 28-33 ( 56 назв.)
 1289. 7А4
  Д69
  Дорофєєва Тетяна Іванівна. Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Т. І. Дорофєєва ; ХДАФК ; наук. кер. канд. наук з фіз. виховання і спорту Ажиппо О.Ю. – Дата захисту 30.04.2008. – Харків, 2008. – 21 с. : іл.
 1290. 378
  Д69
  Дорошенко Т. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дорошенко Тетяна Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 02.07.2016. – Чернігів, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-35 (55 назв.)

 1291. Д71
  Доценко В. О. Єврейський громадський рух в Україні (61-ті рр. ХІХ ст.- 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Доценко Віктор Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 19.06.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (50 назв.)
 1292. 15
  Д71
  Доценко О. Ю. Особливості сімейної соціалізації жінок із симптомокомплексом "емоційного холоду" : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Доценко Олександра Юріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Дата захисту 06.04.2017. – Харків, 2017. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 (18 назв.)
 1293. 37
  Д72
  Драгунова В. В. Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Драгунова Віра Валентинівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 14.01.2020. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв.)
 1294. 4И(АНГЛ)
  Д74
  Дрібнюк В. Т. Когнітивно-комунікативна специфіка суб'єктивної модальності в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Дрібнюк Віра Тарасівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 30.06.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 1295. 378
  Д72
  Драгієва Л. В. Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологій у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драгієва Людмила Василівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 14.06.2017. – Полтава, 2017. – Бібліогр.: с. 17-19 (22 назв.)
 1296. 9У2
  Д72
  Драпушко Н. А. Суспільно-політичний, економічний та етносоціальний розвиток Автономної Республики Крим в 1990-ті-2010-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Драпушко Наталія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Дата захисту 22.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв.)
 1297. 378
  Д72
  Драч А. С. Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драч Анна Сергіївна ; Запорізький нац. ун-т. – Дата захисту 01.03.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.)
 1298. 378
  Д72
  Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовки майбутніх фармацевтів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драчук Марина Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (38 назв.)
 1299. 378
  Д72
  Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовки майбутніх фармацевтів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драчук Марина Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 26820 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-15 (38 назв.) ; с. 178-202 (220 назв.)
 1300. 378
  Д72
  Драшко Олена Миколаївна. Підготовка вчителя обслуговуючої праці до використання художніх ремесел у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. М. Драшко ; Республіканський вищий навч. заклад " Кримський гуманітарний ун-т" (м. Ялта), [ Кріворізький держ. пед. ун-т]. – Ялта, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 1301. 15
  Д75
  Дробот О. В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Дробот Ольга Вячеславівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. – Дата захисту 28.05.2015. – Харків, 2015. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (41 назв.)
 1302. 378
  Д75
  Дроговоз Вадим Анатолійович. Патріотично - військове виховання студентської молоді в освітньо- виховному просторі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / В. А. Дроговоз ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1303. 373.04
  Д75
  Дрозд О. В. Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дрозд Олена Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Дата захисту 01.07.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 1304. 378
  Д75
  Дрозд Т. М. Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дрозд Тетяна Михайлівна ; КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти". – Вінниця, 2017. – 275 с. : рис., табл, дод. – Бібліогр.: с. 179-209 (339 назв.)
 1305. 517
  Д75
  Дрозденко О. Л. Професійно-спрямоване навчання вищої математики студентів аграрного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Дрозденко Олександр Левкович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 24.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв
 1306. 378
  Д75
  Дроздова К. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до моніторингу фізичного стану молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дроздова Катерина Валеріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 03.11.2014. – Одеса, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1307. 378
  Д75
  Дроздова-Кучерук К. Є. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.09.2020. – Вінниця, 2020. – 265 с. : рис, табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-15 (15 назв.) ; с. 177-207 (334 назв.)
 1308. 378
  Д75
  Дроздова-Кучерук К. Є. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.09.2020. – Вінниця, 2020. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 1309. 4И(Нем)
  Д76
  Дружбяк Світлана Володимирівна. Термінотворча динаміка фахової мови економіки : структурно - семантичний та функціональний аспекти ( на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної періодики Німеччини ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / С. В. Дружбяк ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.:с. 16-17 (13 назв.)
 1310. 373.7
  Д79
  Дубина Л. О. Використання елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії "водій автотранспортних засобів" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дубина Лариса Олексіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка]. – Захищена 08.10.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв.) .
 1311. 378
  Д79
  Дубініна Н. В. Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дубініна Наталія Василівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 01.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 1312. 373.7
  Д79
  Дубініна О.В. Формування професійної компетентності майбутніх автослесарів у центрах професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дубініна Оксана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Дата захисту 21.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1313. 378
  Д79
  Дубич Клавдія Василівна. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / К. В. Дубич ; Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля ; наук. кер. канд. пед. наук Шевців З.М. – Дата захисту 10.10.2007. – Луганськ, 2007. – 20 с. : іл.
 1314. 8У1.3
  Д79
  Дубова І. О. Фольклоризм творчості Степана Руданського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Дубова Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 24.11.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв.)
 1315. 378
  Д79
  Дуброва С. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуброва Світлана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 28.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)

 1316. Д80
  Дугіна Ліана Вячеславівна. Корекція фізичного стану дітей-сиріт 1-4 років засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Л. В. Дугіна ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 1317. 378
  Д80
  Дуганець В. І. Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуганець Віктор Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Подільський держ. аграрно-технічному ун-ту]. – Дата захисту 19.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-38 (65 назв.)
 1318. 378
  Д81
  Дудікова Л. В. Теоретичні і методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудікова Лариса Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Дата захисту 24.01.2019. – Хмельницький, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (56 назв.) . – [2018-8815А]
 1319. 378
  Д81
  Дудікова Лариса Володимирівна. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. В. Дудікова ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1320. 378
  Д81
  Дудікова Лариса Володимирівна. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. В. Дудікова ; Вінницький держ. пед. ін-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 230,[6] с. : дод. – Бібліогр.: с. 211-230 (215 назв.)
 1321. 378
  Д81
  Дудіна О. В. Підготовка фахівців технічного перекладу в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудіна Оксана Валеріївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 22.04.2020. – Київ, 2020. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (15 назв.)
 1322. 378
  Д81
  Дудка І. Г. Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудка Інна Генадіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 07.04.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв.)
 1323. 37У(09)
  Д81
  Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах ІХ - 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дудка Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 11.05.2018. – Київ, 2018. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 35-40 (40 назв.)
 1324. 373.7
  Д81
  Дудка У. Т. Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудка Уляна Теодозіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 02.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1325. 371.01
  Д81
  Дудко С. Г. Дидактичні засади формування здоров'язбережувального навчального середовища початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Дудко Сергій Григорович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 30.10.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 1326. 371.014
  Д81
  Дудник І. О. Формування у підлітків готовності до вольних напружень у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дудник Інна Олександрівна ; Ін- т проблем виховання НАПН України, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 26.02.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
 1327. 37У(09)
  Д81
  Дудник Надія Зеновіївна. Просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Антона Лотоцького (1881-1949рр.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Н. З. Дудник ; ДДПУ ім. І. Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Чепіль М.М. – Дата захисту 10.06.2008. – Дрогобич, 2008. – 20 с
 1328. 378
  Д81
  Дудорова Людмида Юріївна. Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. Ю. Дудорова ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 204 с. – Бібліогр.: с. 175-204.
 1329. 378
  Д81
  Дудорова Людмила Юріївна. Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. Ю. Дудорова ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. канд. пед. наук Мельник В.В..20.0901. – Вінниця, 2009. – 20 с
 1330. 378
  Д81
  Дудчак Г. І. Педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудчак Галина Іванівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [мельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 21.10.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (28 назв.)
 1331. 378
  Д81
  Дужа-Задорожна М. П. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з сім'єю у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дужа-Задорожна Мирослава Петрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 03.10.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.)
 1332. 37У(09)
  Д81
  Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України ( 60-ті роки ХХ ст. ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дука Тетяна Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1333. 517
  Д82
  Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Думанська Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 1334. 378
  Д82
  Думко Н. В. Формування професійної зрілості майбутніх офіцерів патрульної служби в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Думко Наталія Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.04.2021. – Одеса, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.)
 1335. 378
  Д83
  Дунаєва Оксана Миколаївна. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. М. Дунаєва ; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 269 с. – Бібліогр.: с. 248-269.
 1336. 378
  Д83
  Дундюк В. О. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів математики у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дундюк Віра Олегівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 03.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1337. 373.7
  Д83
  Дундюк А. Ю. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у автотранспортних коледжах: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дундюк Артем Юрійович; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 24.09.2021. – Хмельницький, 2021. – 20 с.
 1338. 378
  Д83
  Дуплійчук О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуплійчук Ольга Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 21.04.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 1339. 378
  Д84
  Дусь Наталія Анатоліївна. Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.А. Дусь ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 298 с. – Бібліогр.: с. 274-298.
 1340. 373.7(07)
  Д84
  Дусь Наталія Анатоліївна. Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Н. А. Дусь ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Шахов В.І. 18.0811. – Вінниця, 2008. – 20 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1341. 91У
  Д84
  Дутчак Світлана Вікторівна. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (На прикладі території Чернівецької області) : автореферат дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
  / С. В. Дутчак ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка ; наук. кер. д-р географ. наук Жупанський Я. І. – Дата захисту 18.03.2008. – К., 2008. – 20 с
 1342. 378
  Д84
  Дутчак Ульяна Василівна. Підготовка майбутнього вчителя музики до естетичного виховання підлітків засобами арт-терапії : автореф. дис .. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / У. В. Дутчак ; Інститут вищої освіти НАПН України, [Київський нац. ун-т культури і мистецтв]. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1343. 378
  Д86
  Дущенко О. С. Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дущенко Ольга Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 27.11.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (25 назв.)
 1344. 6Ф7(07)
  Д85
  Духаніна Наталія Мар'янівна. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп'ютерних наук : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. М. Духаніна ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1345. 378
  Д85
  Дученко А. В. Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки: дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями); галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Дученко Анна Василівна. – Вінниця, 2023. – 293 с.:
 1346. 37У(09)
  Д92
  Дьоміна Вікторія Володимирівна. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / В. В. Дьоміна ; Мелітопольський державний пед. ун-т, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 ( 7 назв.)
 1347. 15
  Д93
  Дьяконов Геннадій Віталійович. Основи діалогічного підходу у психологічній науці й практиці : автореферат дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології
  / Г. В. Дьяконов ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; наук. консульт. д-р психолог.наук Боришевський М.Й. 20.0910. – К., 2009. – 40 с
 1348. 378
  Д95
  Дюжикова Т. М. Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до соціально- професійного самовизначення учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дюжикова Тетяна Миколаївна ; Кримський гуманітарний ун-т ( м. Ялта), [Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 24.02.2012. – Ялта, 2012. – 20 с. : рис., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.).
 1349. 4И(НЕМ)
  Д99
  Дягілєва Жанетта Анатоліївна. Лексико-фразеологічні засоби вербалізації концерну FREUNDSCHAFT/ ДРУЖБА в німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ж. А. Дягілєва ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-17 (9 назв.)
 1350. 378
  Д99
  Дягилев Олена Сергіївна Формування науково-дослідницького середовища у вищих морських навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олена Сергіївна Дягилева ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 30.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 1351. 378
  Д99
  Дяченко М. Д. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дяченко Марія Дмитрівна ; Класичний приватнтий ун-т. – Дата захисту 07.05.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (46 назв.)
 1352. 378
  Д99
  Дяченко Н. О. Формування вмінь розв'язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дяченко Надія Олексіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 14.01.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1353. 371.01
  Д99
  Дяченко Ольга Олександрівна. Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / О. О. Дяченко ; МДУім.В.О.Сухомлинського ; наук. кер. д-р пед. наук Сметанський М.І. 08.1004. – Миколаїв, 2010. – 20 с
 1354. 4И(Фр)
  Д99
  Дяченко Н. Л. Французькі дитячі лічилки: лінгвокогнітивний і структурно-композиційний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Дяченко Наталія Леонідівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 18.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.)
 1355. 15
  Д99
  Дячук Н. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Дячук Наталія Валеріївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 27.03.2014. – Луцьк, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1356. 4И(Англ)
  Д99
  Дячук О. В. Дискурс соціальної реклами США: лінгвоаксіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Дячук Олена Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 21.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 1357. 371.01
  Д99
  Дячук П. В. Дидактичні умови формування самооцінки молодших школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Дячук Павло Вікторович ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Київський нац. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. – Дата захисту 28.05.2015. – Київ, 2015. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (28 назв.)
 1358. 7А1
  Д99
  Дячук Анастасія Михайлівна. Початкова підготовка в художній гімнастиці дівчаток 7-9років з урахуванням розвитку сприйняття часу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / А. М. Дячук ; НУФВС України ; наук. кер. канд. пед. наук Білокопитова Ж.А. – Дата захисту 24.04.2008. – К., 2008. – 20 с. : іл.
 1359. 378
  Д99
  Дячук Андрій Олександрович. Формування професійних знань і умінь майбутніх фахівців з управління екологічною безпекою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / А. О. Дячук ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 1360. 378
  Д99
  Дячук Андрій Олександрович. Формування професійних знань і умінь майбутніх фахівців з управління екологічною безпекою : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / А. О. Дячук ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Вінниця, 2010. – 265, [4] с. : дод. – Бібліогр.: с. 242-265 (229 назв.)
 1361. 37У(09)
  Е60
  Емірільясова С. С. Гендерна проблематика у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХХ- початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Емірільясова Сусана Сеітбілялівна ; Кропівницький державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка,[Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 08.09.2016. – Кропивницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1362. 378
  Е69
  Ерджиєс С. Е. Формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ерджиєс Саїт Емре ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 26.10.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 1363. 378
  Е77
  Ерсьозоглу І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ерсьозоглу Ісмаїл ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 10.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 1364. 378
  Е86
  Ескобедо С. Е. Методика формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)"
  / Ескобедо Севіль Еміраліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 08.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 1365. 9(М)03
  Є13
  Євенко І.П. Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Римської республіки другої пол. 11-1ст.до н.е. : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія
  / Євенко Ігор Петрович ; КНУ ім.Т.Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Ставнюк В.В. – Дата захисту 10.09.2007. – К., 2007. – 19 с
 1366. 4И(Нем)
  Є16
  Євенчук О. Г. Актуалізація концепту FAMILIE у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євенчук Оксана Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.) . – [2015-7392А]
 1367. 378
  Є26
  Євстігнєєва Наталія Іванівна. Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів : дис. ...канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.І. Євстігнєєва ; Інститут педагогіки та психології професійної освіти ; АПН України відділ мистецької освіти. – Київ, 2005. – 246 с. – Бібліогр.: с. 186-205.
 1368. 371.01
  Є26
  Євстігнеєва І. В. Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Євстігнеєва Ірина Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка]. – Дата захисту 28.03.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.).
 1369. 378
  Є26
  Євсюкова Л. С. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів техногенної безпеки засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Євсюкова Людмила Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Дата захисту 17.09.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1370. 378
  Є26
  Євсюкова Л. С. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів техногенної безпеки засобами інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Євсюкова Людмила Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 17.09.2013. – Львів, 2013. – 218, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 172-200 (270 назв.)
 1371. 37У(07)
  Є25
  Євсович Р. В. Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти України кінця 20 - початку 21 століть (1985-2012 рр.): автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Євсович Роман Васильович; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 21.09.2021. – Рівне, 2021. – 20 с.
 1372. 7А(07)
  Є27
  Євтух М. І. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Євтух Микола Іванович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, [Нац. ун-т водного транспорта та природокористування]. – Дата захисту 01.07.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 1373. 53
  Є27
  Євтушенко А. І. Дослідження поверхневих збуджень в оптично-анізотропних монокристалах ZnO та 6H-SiC у однорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд.фіз - мат. наук : [спец.] 01.04.10"Фізика напівпровідників і діелектриків"
  / Євтушенко Алоьна Іванівна ; Ужгородський нац. ун-т, [Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя]. – Ужгород, 2011. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.13-16 (23 назв.).
 1374. 7А(07)
  Є27
  Євтушок М. В. Організація пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Євтушок Марина Василівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 02.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 1375. 15
  Є27
  Євченко І. М. Психологічні засади формування у студентів здатності до самоствердження : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Євченко Ірина Миколаївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Ін-т психології імені Г. С. Костюка]. – Дата захисту 11.09.2013. – Одеса, 2013. – 18 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 1376. 4И(Нем)
  Є27
  Євчук А. М. Структурні, лексико-семантичні та функційні особливості багатозначних фразеологічних одиниць ( на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної німецькомовної преси) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євчук Андрій Миколайович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 05.03.2015. – Чернівці, 20. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1377. 9У1
  Є30
  Єгоров В. В. М.І. Костомаров у формуванні етнокультурних засад українського національного руху ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Єгоров Владислав Володимирович ; Національний пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, [Київський національний ун-т будівництва і архітектури]. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв.).
 1378. 378
  Є30
  Єгорова К. Г. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єгорова Ксенія Григорівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 03.07.2020. – Глухів, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (21 назв.)
 1379. 373.7
  Є41
  Єжова О. О. Теоретичні і методичні засади формування цінносного ставлення до здоров'я в учнів професійно- технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єжова Ольга Олександрівна ; Ін- т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 26.02.2013. – Київ, 2013. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (55 назв.)
 1380. 378
  Є60
  Ємельянова Д. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до самостійної роботи в умовах кредитно- модульного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ємельянова Дар'я Володимирівна ; Південнокураїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 1381. 378
  Є60
  Ємець А. В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ємець Анатолій Васильович ; Класичний приватний ун-т, 01Українська медична стоматологічна академія]. – Дата захисту 02.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв.) .
 1382. 4И(Англ)
  Є60
  Ємець Н. О. Еволюція концепту EGO в американській жіночій поезії 17–21 століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ємець Наталія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.01.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.)
 1383. 378
  Є60
  Ємчик О. Г. Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ємчик Олександра Григорівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 27.06.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
 1384. 4И(Англ)
  Є63
  Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ - початку ХХІ століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Єнікєєва Санія Маратівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т, [Запорізький нац. ун-т]. – Київ, 2011. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с.27-30 (36 назв.).
 1385. 378
  Є61
  Єнгаличева І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єнгаличева Ірина Віталіївна ; Черкаський національний ун-т імені Богдана Хмельницького. – Дата захисту 13.06.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.).
 1386. 378(07)
  Є62
  Єненко Ірина Олексіївна. Виховання творчого відношення до виконавської діяльності у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / І.О. Єненко ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Шевченко Г.П..29.0905. – Луганськ, 2009. – 20 с
 1387. 371.011
  Є70
  Єресько О. В. Виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчальної і позаурочної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єресько Олег Вікторович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 28.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.)
 1388. 37У(09)
  Є72
  Єрмак Г. В. Взаємодія навчальних закладів православної Церкви і громадкості у моральному вихованні учнівської молоді півдня України ( кінець ХІХ століття -1917 рік) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Єрмак Ганна Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 28.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1389. 378
  Є72
  Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єрмакова Світлана Станіславівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 03.06.2013. – Одеса, 2013. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-41 (109 назв.)
 1390. 378
  Є74
  Єрмолаєва Т. М. Формування естетико-фізичних якостей студентів у процесі фізичного виховання класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єрмолаєва Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 30.05.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (29 назв.)
 1391. 4И(Фр)
  Є74
  Єрмоленко І. І. Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання "чорного детективу" Даніеля Пеннака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Єрмоленко Інеса Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 21.09.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1392. 371
  Є80
  Єрьоміна Л. Є. Соціально-педагогічні умови формування у вихованців закладу інтернатного типу готовності до сімейного життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Єрьоміна Лілія Євгеніївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 1393. 371.014
  Є80
  Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6-7 років у процесі занять хортингом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єрьоменко Едуард Анатолійович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 23.03.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 1394. 378
  Є83
  Єсіпова О. О. Педагогічні умови активації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єсіпова Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 13.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (24 назв.)
 1395. 378
  Є83
  Єсіна Наталія Олександрівна. Формування творчих умінь майбутнього вчителя в інтелектуально-ігровій діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. О. Єсіна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; наук. кер. д-р пед. наук Васильєва М.П..27.0910. – Харків, 2009. – 20 с
 1396. 57
  Є91
  Єфіменко Н. В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія"
  / Єфіменко Наталія Валентинівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 23.06.2017. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (25 назв.)
 1397. 378
  Є91
  Єфіменко С. М. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єфіменко Світлана Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Дата захисту 30.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
 1398. 6Ф7(07)
  Є91
  Єфименко В. В. Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Єфименко Василь Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20 (18 назв.)
 1399. 7А2
  Є92
  Єфременко А. М. Система відновлення працездатності кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів з використанням ергогенних засобів протягом підготовчих періодів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Єфременко Андрій Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 28.12.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 1400. 37У(09)
  Є97
  Єщенко М. Г.
 1401. 378
  Ж24
  Жалій Р. В. Формування готовності майбутніх фахівців з комп'ютерної інженерії до застосування здоров'язбережувальних інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жалій Руслан Васильович; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 19 с.: Розвиток довузівської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Єщенко Марина Георгіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 31.10.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1402. 378
  Ж35
  Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Жаровська Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 292 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 186-224 (237 назв.)
 1403. 615.33
  Ж35
  Жарська, Наталія Валеріївна. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / Н.В. Жарська ; ЛДУФК ; наук. кер.канд.наук з фіз.виховання і спорту Гузій О.В..18.0912. – Львів, 2009. – 20 с
 1404. 158.015
  Ж41
  Жвания Т. В. Емоційна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Т. В. Жвания ; Жванія Тарас Валеріанович ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди . – Дата захисту 15.12.2012. – Харків, 2012. – 19 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 1405. 378
  Ж42
  Жданова Вікторія Геннадіївна. Методика формування працеохоронних умінь і навичок студентів аграрних вищих навчальних закладів засобами імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання сільськогосподарських дисциплін"
  / В. Г. Жданова ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 1406. 9(М)03
  Ж42
  Жданович О. П. Візантійська імперія і варварський світ у Меннандра Протектора : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Жданович Олеся Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 13.09.2021. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33–35 (27 назв.)
 1407. 378
  Ж48
  Жейнова С. С. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жейнова Світлана Сергіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 02.06.2020. – Мелітополь, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (21 назв.)
 1408. 902.9
  Ж51
  Желєзко, Алла Миколаївна. Історичне краєзнавство на Київщині в 1917-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / А. М. Желєзко ; Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. – Киiв, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв.)
 1409. 7А.06
  Ж51
  Железний Олексій Дмитрович. Фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з наслідками діафізарних переломів кісток гомілок на основі механотерапії та болюсотерапії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / О. Д. Железний ; Львівський держ. ун-т фізичної культури, [Житомирський держ. технолог. ун-т]. – Львів, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.:с.18-19 (14 назв.)
 1410. 378
  Ж52
  Желясков В. Я. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судоводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Желясков Василь Якович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 10.07.2020. – Хмельницький, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (46 назв.)
 1411. 378
  Ж68
  Жигінас Тетяна Володимирівна. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності серед дітей та юнацтва : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - Теорія та методика музичного навчання
  / Т. В. Жигінас ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук. Падалка Г. М. – Дата захисту 10.10.2007. – К., 2007. – 19 с
 1412. 378
  Ж68
  Жигло Оксана Олександрівна. Педагогічні умови професійного зростання викладача вищого навчального закладу : дис. ...канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. О. Жигло ; Харківський національний педагогічний університет Імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2006. – 214 с. – Бібліогр.: с. 197-214.
 1413. 378
  Ж68
  Жигунова В. О. Професійне спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жигунова Вікторія Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 24.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв.)
 1414. 378
  Ж69
  Жидких Т. М. Розвиток навчальних комплексів у системі вищої освіти України (кінець ХX- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жидких Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Дата захисту 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1415. 9У1
  Ж72
  Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля українських губерній Російської імперії в контексті інтересів аграрно-промислового капіталу (90-ті рр. ХІХ ст.-1914 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "історія України"
  / Жиленкова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 09.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38 (35 назв.)
 1416. 002
  Ж74
  Житарюк М. Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Житарюк Мар'ян Геогрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 30.03.2009. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33 (60 назв.) .
 1417. 372
  Ж74
  Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Житнік Тетяна Сергіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.10.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-21 (35 назв.)
 1418. 4И(Англ)
  Ж74
  Житнікова Катерина Володимирівна. Фразеологічні одиниці в англомовній терміносистемі менеджменту та маркетингу: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі ж-лу "Journal of World Business" : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / К. В. Житнікова ; КНЛУ ; наук. кер. канд.філолог.наук Анікеєнко І. Г. – Дата захисту 27.03.2008. – К., 2008. – 20 с
 1419. 4И(Англ)
  Ж75
  Жихарєва О. О. Англомовний біблійний екодискурс у лінгвопоетологічному висвітленні: простори побудови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Жихарєва Олена Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 16.05.2019. – Київ, 2019. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 27-30 (37 назв.)
 1420. 378
  Ж75
  Жихорська О. В. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жихорська Оксана Володимирівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 04.07.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1421. 378
  Ж76
  Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жлудько Віра Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 1422. 378
  Ж77
  Жмуд О. В. Формування предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем у майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жмуд Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Дата захисту 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 1423. 9У1
  Ж78
  Жовтий Сергій Анатолійович. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині 17- 18 століттях : автореф. дис. ... канд. іст . наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство ( історичні науки)"
  / С. А. Жовтий ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв.)
 1424. 158.015
  Ж78
  Жогно Юрій Петрович. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Ю. П. Жогно ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. канд. психолог. наук Головська І.Г..10.0912. – Одеса, 2009. – 21 с
 1425. 378
  Ж81
  Жорняк Н. Є. Формування полікультурнрї складової професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жорняк Наталія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Дата захисту 04.10.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-15 (11 назв.)
 1426. 37У(09)
  Ж81
  Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жорова Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 29.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-33 (65 назв.)
 1427. 373.7
  Ж81
  Жорова Ірина Ярославівна. Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. Я. Жорова ; Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон, 2007. – 218 с. – Бібліогр.: с. 169-188.

 1428. Ж81
  Жосан Ігор Анатолійович. Діагностика рухової обдарованості людини за показниками розвитку силової витривалості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01" Олімпійський професійний спорт"
  / І. А. Жосан ; Харківська держ. академія фіз.культури, [Херсонський держ. ун-т]. – Харків, 2011. – 22 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с.19-20 (10 назв.)
 1429. 51(07)
  Ж85
  Жук І. В. Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 22.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 1430. 378
  Ж85
  Жук М. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах модернізації змісту освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жук Мирослава Іванівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 25.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1431. 378
  Ж85
  Жукевич І. П. Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жукевич Ірина Петрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Національна академія внутрішніх справ]. – Дата захисту 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 19 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (26 назв.)
 1432. 371.011
  Ж86
  Жуков Сергій Михайлович. Методологічні і методичні засади формування духовних інтересів та потреб у дітей 5-9 років засобами мистецтв : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / С. М. Жуков ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36-40 (39 назв.)
 1433. 37У(09)
  Ж86
  Жукова Г. В. Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жукова Галина Вікторівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 31.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 1434. 378
  Ж86
  Жукова О. А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / О. А. Жукова ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. – Захищена 21.12.2019. – Тернопіль, 2019. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29–35 (69 назв.)
 1435. 4И(Англ)
  Ж86
  Жуковська А. В. Тактильна поведінка мовця в англомовному художньому дискурсі: номінальний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Жуковська Анна Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.)
 1436. 378
  Ж86
  Жуковська С. А. Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах науково-методичного центру : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жуковська Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 27.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (25 назв.)
 1437. 378
  Ж86
  Жуковський Є. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жуковський Євгеній Іванович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 18.11.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 1438. 6Ф7(07)
  Ж86
  Жуковський С. С. Педагогічні умови підготовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жуковський Сергій Станіславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка]. – Дата захисту 26.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 1439. 373.04
  Ж86
  Жукотинський Корнелій Костянтинович. Формування фізичної культури учнів 8-9 класів у процесі фізкультурно-спортивної роботи в позашкільних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / К. К. Жукотинський ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. канд. пед. наук Ведмедко Б. Ф. – Дата захисту 24.01.2008. – Луганськ, 2007. – 20 с. : іл.
 1440. 7А(07)
  Ж87
  Жула В. П. Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять волейболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жула Володимир Петрович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 15.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1441. 378
  Ж87
  Жулкевська В. О. Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жулкевська Віра Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 18.03.2005. – Київ, 2005. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20 (11 назв.)
 1442. 7А8
  Ж91
  Журід Сергій Миколайович. Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів 15-17 років з використанням комплексів тренувальних завдань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / С. М. Журід ; ХДАФК ; наук. кер. канд. пед. наук Волков Є.П. – Дата захисту 31.01.2008. – Харків, 2007. – 20 с. : іл.
 1443. 9(М)7
  Ж91
  Журавльова Л. В. Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Журавльова Людмила Віталіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 26.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 1444. 158.015
  Ж91
  Журавльова, Лариса Петрівна. Психологічні основи розвитку емпатії людини : автореферат дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Л. П. Журавльова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. консульт. д-р психолог.наук Чебикін О.Я. 18.0812. – Одеса, 2008. – 42 с
 1445. 378
  Ж91
  Журат Ю.В. Педагогічні умови формування професійної суб'єктності у майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Журат Юлія Василівна ; Національний авіаційний ун-т, [Національний ун-т "Києво- Могилянська академія"]. – Дата захисту 14.06.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 1446. 371.011
  Ж91
  Журба К. О. Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Журба Катерина Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.03.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (57 назв.)
 1447. 40
  Ж91
  Журкова О. Л. Мотивованість конотативного значення фразеологічних одиниць англійської та української мов: зіставний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Журкова Ольга Леонідівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 18.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1448. 373.7
  Ж94
  Жученко Є. В. Виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Жученко Євген Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 12.12.2017. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1449. 9У1
  З-16
  Заєць О. В. Еволюція підприємництва Лівобережної України у 1861 - 1905 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 " Історія України"
  / Заєць Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Киiв, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 1450. 9У2
  З-12
  Забілий Р. В. Особливості збройної боротьби Української повстанської армії в 1942-1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Забілий Руслан Володимирович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Дата захисту 29.09.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1451. 373.7
  З-12
  Забабуріна Н. В. Виховання студентів політехнічних коледжів у процесі колективної творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Забабуріна Наталя Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 23.04.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1452. 54(07)
  З-12
  Заблоцька О. С. Теоретичні і методичні засади формування предметних компетенцій з хімії у майбутніх фахівців екологічних спеціальностей : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"
  / Заблоцька Ольга Сергіївна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова,[Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Киiв, 2011. – 37 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (37 назв.)
 1453. 37И
  З-12
  Заблоцька Любов Михайлівна. Дидактичні основи мовної підготовки учнів у початкових школах Великої Британії в другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст. : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Л. М. Заблоцька ; ПНУ ім. В. Стефаника ; наук. кер. д-р пед. наук Вихрущ А.В..19.1003. – Ів.-Франківськ, 2010. – 20 с
 1454. 37
  З-12
  Заболотна О. А. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Заболотна Оксана Адольфівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Дата захисту 30.01.2014. – Тернопіль, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: с. 29-33 (40 назв.)
 1455. 378
  З-11
  Заболотний О. А. Педагогічні умови формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Заболотний Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Киiв, 2010. – 18 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с.13-14 ( 13 назв.)
 1456. 378
  З-12
  Заболотня Ю. В. Дидактичне проектування інформаційно- освітнього середовища вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Заболотня Юлія Володимирівна ; Криворізький педагогічний ін-т ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв.)
 1457. 378
  З-12
  Заболотська Ольга Олександрівна. Теоретико-методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. О. Заболотська ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. не вказаний. – Дата захисту 10.12.2007. – Одеса, 2007. – 40 с.
 1458. 37У(09)
  З-12
  Заболоцька Л. А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Олександра Павловича (1819-1900 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Заболоцька Лідія Анатоліївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 1459. 9(С)17
  З-12
  Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці 19 - на початку 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Забудкова Ольга Андріївна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Дата захисту 14.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 1460. 4И(Англ)
  З-12
  Забужанська І. Д. Ритмічна організація американських постмодерністських поетичних текстів (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Забужанська Інна Дем'янівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 21.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 1461. 37И
  З-13
  Завальнюк В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколауса-Людвіга Цинцендорфа (1723-1760 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Завальнюк Вікторія Володимирівна ; Рівенський держ. гуманітарний ун-т . – Рівне, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1462. 6Т5
  З-13
  Завгородній С. О. Синтез комплексованої системи автоматичного керування літаком малої авіації в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. технічних наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування"
  / Завгородній Сергій Олександрович ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (5 назв.)
 1463. 7А8
  З-13
  Заворотна Ольга Анатоліївна. Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з вадами слуху : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / О. А. Заворотна ; Держ. науково-дослідний ін-т фізкультури і спорту ; наук. кер. канд. пед. наук Шамардіна Г. М. – Дата захисту 13.06.2008. – К., 2008. – 20 с
 1464. 373.7
  З-14
  Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загіка Олена Олегівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 1465. 378
  З-34
  Загарян І. В. Педагогічні умови формування колористичного сприйняття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загарян Ірина Володимирівна ; Кримський гуманітарнрий ун-т ( м. Ялта). – Дата захисту 24.02.2012. – Ялта, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.).
 1466. 373
  З-14
  Загородній С. П. Розвиток у керівників вищих навчальних закладів інноваційної компетентності у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загородній Сергій Петрович ; КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти". – Вінниця, 2017. – 213 с. : рис., табл., + додатки. – Бібліогр.: с. 166-192 (272 назв.)
 1467. 378
  З-14
  Загородна Оксана Юріївна. Формування комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій : дис. ... канд. пед. наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / О.Ю. Загородна ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 254 с. – Бібліогр.: с. 221-254
 1468. 371.011
  З-14
  Загороднюк Тетяна Михайлівна. Виховання почуття корисності для іншого як моральної цінності підлітка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. М. Загороднюк ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Кам'янець- Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка]. – Киiв, 2011. – Бібліогр.: с.
 1469. 37У(09)
  З-14
  Загородня А. А. Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Загородня Алла Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав- Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (5 назв.)
 1470. 378
  З-14
  Загородня Л. П. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загородня Людмила Петрівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 24.09.2020. – Глухів, 2020. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29–35 (56 назв.)
 1471. 15
  З-14
  Заграй Л. Д. Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Заграй Лариса Дмитрівна ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Дата захисту 28.05.2013. – Київ, 2013. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-32 (26 назв.)
 1472. 378
  3-14
  Загребельна О. О. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загребельна Олена Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 04.05.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 1473. 37И
  З-14
  Загребнюк Ю. В. Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Загребнюк Юлія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 01.03.2016. – Умань, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1474. 378
  З-15
  Задворна С. Г. Підготовка студентів немовних спеціальностей до структурування навчальної інформації засобами концептуального моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Задворна Світлана Геннадієвна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 08.10.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1475. 378
  З-15
  Задворняк Л. С. Формування активної громадянської позиції майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у позааудиторній виховній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Задворняк Людмила Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.09.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв.)
 1476. 378
  З-15
  Задворняк Л. С. Формування активної громадянської позиції майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у позааудиторній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Задворняк Людмила Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.09.2021. – Вінниця, 2021. – 301 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12–14 (15 назв.) ; с. 210–236 (281 назв.).
 1477. 378
  З-15
  Задкова Олена Володимирівна. Формування готовності майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій в професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. В. Задкова ; Національний авіаційний університет, [Державна льотна академія України] . – Київ, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1478. 378
  З-15
  Задорожна-Княгницька Л. В. Теорія і методика деонтологічної підготовки менеджерів освіти в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Маріупольський державний університет]. – Дата захисту 11.10.2018. – Глухів, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (67 назв.)
 1479. 551
  З-15
  Задорожня Ганна Михайлівна. Процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу (на прикладі Кривбасу) : автореф. дис. ... канд.географ. наук : [спец.] 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"
  / Г. М. Задорожня ; НАН України Інститут географії, [Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 1480. 378
  З-15
  Задорожня Тетяна Миколаївна. Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
  / Т. М. Задорожня ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд. пед. наук Хмара Т.М. – Дата захисту 27.11.2007. – К., 2007. – 24 с
 1481. 378
  З-17
  Зайцева К. І. Підготовка майбутніх учителів до розв'язання конфліктів засобами акмеологічного тренінгу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зайцева Катеріна Іванівна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Державний заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 28.02.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1482. 378
  З-17
  Зайцева Ю. В. Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зайцева Юлія Вікторівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 03.07.2015. – Полтава, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 1483. 378
  З-23
  Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1484. 378
  З-23
  Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.09.2015. – Вінниця, 2015 : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 181-202 (234 назв.)
 1485. 378
  З-23
  Залібовська-Ільницька Зоя Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / З. В. Залібовська-Ільницька ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. канд. пед. наук Сидорчук Н. Г. 22.0912. – Житомир, 2009. – 20 с
 1486. 378
  З-23
  Залізняк Алла Миколаївна. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. М. Залізняк ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Кузь В.Г. 29.0909. – К., 2009. – 20 с
 1487. 40
  З-24
  Залужна О. О. Привативні дієслова в англійській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Залужна Ольга Олексіївна ; Донецький нац. ун-т. – Дата захисту 03.06.2014. – Донецьк, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 1488. 378У
  З-26
  Замороцька В. В. Розвиток навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Замороцька Валентина Василівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 30.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 1489. 902.7
  З-26
  Замостяник І. В. Побутова культура львівського міщанства кінця 16 - початку 17 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Замостяник Ірина Володимирівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Дата захисту 08.09.2015. – Львів, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (15 назв.)
 1490. 378
  З-26
  Замотаєва Н. В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Замотаєва Наталія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського]. – Дата захисту 24.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-15 (15 назв.)

 1491. З-26
  Замощина Наталія Олександрівна. Похідні іменники з локативним значенням ( на матеріалі німецької, російської, французької і турецької мов ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 " Порівняльно - історичне і типологічне мовознавство"
  / Н. А. Замощина ; Міністерство освіти і науки України, Донецький нац ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) деривація
 1492. 371.014
  З-26
  Замула Сергій Юрійович. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / С. Ю. Замула ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Киiв, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1493. 9У1
  З26
  Замуруйцев Олексій Вікторович. Німецькі колонії півдня України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / О. В. Замуруйцев ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Курило В. М. 25.0903. – Черкаси, 2009. – 20 с
 1494. 373.7
  З-26
  Замфереско О. В. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Замфереско Олена Вікторівна ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності.. – Захищена 06.10.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (30 назв.)
 1495. 7А6
  З-27
  Заневська Людмила Георгіївна. Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Л. Г. Заневська ; Л. Г. Зеневська ; Л. ун-т фіз. культ. ; наук. кер. канд. пед. наук, проф. Жданова О.М. – Дата захисту 27.09.2007. – Х., 2007. – 20 с. : табл.
 1496. 4И(Англ)
  З-28
  Заньковська Г. Д. Актуалізація концепту CONFLSKT/КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Заньковська Ганна Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 05.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 1497. 378
  З-30
  Западинська І. Г. Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Г. Запандинська ; Западинська Ірина Георгіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 04.03.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1498. 9(М)1
  З-32
  Заплотинський Григорій Станіславович. Інститут темників у формуванні державності татарських народів наприкінці ХІІІ-першій половині ХУст.(на матеріалах мангуто-ногайців) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія
  / Г. С. Заплотинський ; ЛНУ ім. І. Франка ; наук. кер. канд. істор. наук Шкоропад В. В. – Дата захисту 04.12.2007. – Львів, 2007. – 20 с
 1499. 378
  З-33
  Запорожець Л. М. Підготовка майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Запорожець Леся Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.11.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 1500. 378
  З-33
  Запорожцева Ю. С. Розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Запорожцева Юлія Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 2014.01.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (33 назв.)
 1501. 378
  З-34
  Заредінова Е. Р. Теоретичні і методичні засади формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Заредінова Ельвіра Рифатівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 22.12.2020. – Київ, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–35 (41 назв.)
 1502. 378
  З-34
  Зарічанська Н. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарічанська Наталія Володимирівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.03.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.).
 1503. 378
  З-34
  Зарічанська Н. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарічанська Наталія Володимирівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 275, [6] с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 197-213 (203 назв.).
 1504. 378
  З-34
  Зарічанський Олег Анатолійович. Формування системи різнорівневої психолого - педагогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика ппрофесійної освіти
  / О. А. Зарічанський ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2009. – 300 с. – Бібліогр.: с. 269-300.
 1505. 378
  З-34
  Зарічанський Олег Анатолійович. Формування системи різнорівневої психолого-педагогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : автореферат дис. ... канд. пед. наук
  / О. А. Зарічанський ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Козяр М. М. – Вінниця, 2009. – 20 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 1506. 378
  З-34
  Зарічна Олена Василівна. Формування готовності майбутніх учителів до діалогічного спілкування з учнями у процесі професійної підготовки : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. В. Зарічна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 255, [5] с. : рис., табл., од. – Библиогр.: с. 16-18 ( 17 назв.)
 1507. 378
  З-34
  Зарічна Олена Василівна. Формування готовності майбутніх учителів до діалогічного спілкування з учнями у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / О. В. Зарічна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с. : рис. – Библиогр.: с. 16-18 ( 17 назв.)
 1508. 378
  З-34
  Зарва Ольга Миколаївна. Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / О. М. Зарва ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Житомир, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 1509. 373
  З-35
  Зарудня О. М. Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу власної професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарудня Ольга Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 23.10.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1510. 530(07)
  З-36
  Засєкін Д. О. Методика навчання електродинаміки в профільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Засєкін Дмитро Олександрович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 12.09.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 1511. 371.01
  З-36
  Засєкіна Т. М. Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Засєкіна Тетяна Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 16.04.2021. – Полтава, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–36 (71 назв.)
 1512. 378
  З-36
  Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заскалєта Світлана Григорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 23.09.2015. – Вінниця, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-37 (55 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1513. 378
  З-36
  Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заскалєта Світлана Григорівна ; Миколаївський нац. аграрний ун-т, [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 23.09.2015. – Київ, 2015 : табл, дод. – Бібліогр.: с. 421-473 (557 назв.)
 1514. 4И(АНГЛ)
  З-36
  Заслонкіна А. В. Англійська тимічна лексика як засіб об'єктивації концептів SENSE : FEELING : EMOTION : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Заслонкіна Анна Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Чернівецький нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича]. – Дата захисту 28.11.2014. – Чернівці, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1515. 53(07)
  З-36
  Засядько Ігор Іванович. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у процесі вивчення фізики : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - Теорія і методика навчання фізики
  / І. І. Засядько ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Величко С. П. – Дата захисту 24.10.2007. – К., 2007. – 20 с
 1516. 378
  З-38
  Захар О. Г. Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захар Ольга Германівна. – Дата захисту 08.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (20 назв.)
 1517. 378
  З-38
  Захаріна Є.А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захаріна Євгенія Анатоліївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 04.06.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (52 назв.)
 1518. 378
  З-38
  Захаревич М. А. Підготовка майбутнього вчителя технологій до використання мультимедіа у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захаревич Микола Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 25.04.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1519. 371.014
  З-38
  Захаркін С. Й. Виховання дисциплінованості старших підлітків у процесі занять єдиноборствами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Захаркін Степан Йосипович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.03.2021. – Київ, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (13 назв.)
 1520. 37И
  З-38
  Захарова О. В. Краєзнавчий туризм в педагогічній системі польського вченого Казимира Денека : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарова Оксана Віталіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Дата захисту 12.03.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 1521. 40
  З-38
  Захарова, Ніна Володимирівна. Лінгвокультурологічні особливості українських і німецьких народних загадок : структура,семантика,прагматика : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  / Н. В. Захарова ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Манакін В. М. 20.0905. – К., 2009. – 20 с
 1522. 378
  З-38
  Захарченко, Наталія Вікторівна. Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Н. В. Захарченко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 236 с. – Бібліогр.: с. 181-196 (265 назв).
 1523. 378
  З-38
  Захарчишина Юлія Михайлівна. Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місцях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ю. М. Захарчишина ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 1524. 37И
  З-38
  Захарчук М. Є. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарчук Мар'яна Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Дата захисту 26.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 17 с. : іл. – Бібліогр.: с. 13-14 (13 назв.)
 1525. 378
  З-38
  Захарчук Наталія Василівна. Підготовка майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. В. Захарчук ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (18 назв.)
 1526. 371.013
  З-38
  Зацепіна Наталія Олександрівна. Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Н.О. Зацепіна ; СНУ ім. В. Даля;наук. кер. д-р пед. наук Калашник Н.Г. – Дата захисту 12.02.2008. – Луганськ, 2008. – 20 с
 1527. 371.013(07)
  З-38
  Зацепіна Наталія Олександрівна. Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Н.О. Зацепіна ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Калашник Н.Г. – Дата захисту 13.02.2008. – Луганськ, 2008. – 19 с
 1528. 7А8
  З-40
  Защук Сергій Геннадійович. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в умовах атаки швидким проривом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / С.Г. Защук ; ДНДІФКС ; наук. кер. д-р наук з фізичного виховання і спорту Лісенчук Г.А. – Дата захисту 07.12.2007. – К, 2007. – 22 с. : рис.
 1529. 9(М)1
  З-40
  Заяць А. Є. Міське суспільство Волині 16 – першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Заяць Андрій Євгенович; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 10.12.2019. – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: с. 27–33 (60 назв.)
 1530. 378
  З-40
  Заячковський В. М. Розвиток технологічної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заячковський Володимир Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 244 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6-10 (20 назв.) ; с. 185-2018 (288 назв.)
 1531. 378
  З-43
  Звєкова Вікторія Корніївна. Підготовка майбутніх учителів до організації здоров'язберігаючого дозвілля школярів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. К. Звєкова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р пед. наук Князян М.О..27.0901. – Одеса, 2009. – 20 с
 1532. 7А.06
  З-43
  Звіряка Олександр Миколайович. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / О. М. Звіряка ; ЛДУФК ; наук. кер. канд. мед. наук Мухін В.М. 23.0904. – Львів, 2009. – 20 с
 1533. 378
  З-42
  Зварич Ірина Миколаївна. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. М. Зварич ; Ін-т педагогіки АПН України ; наук. кер.д-р пед. наук Лещенко М.П. – Утв. 24.01.2008. – К., 2008. – 21 с
 1534. 378
  З-46
  Зданевич Л. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зданевич Лариса Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 17.06.2014. – Житомир, 2014. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34-41 (61 назв.) . – [2014-7146А]
 1535. 378
  З-48
  Зелена Інна Олександрівна. Педагогічні умови формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / І. О. Зелена ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, [" Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. – Черкаси, 2010. – 20, [1] с. : рис., табл.
 1536. 378
  З-48
  Зеленов Євгеній Анатолійович. Теоретико-методологічні основи планетарного виховання студентської молоді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Є. А. Зеленов ; СНУ ім. В. Даля ; наук. консульт. д-р пед. наук Шевченко Г. П. 29.1001. – Луганськ, 2009. – 40 с.
 1537. 9(М)03
  З-49
  Зелінський А. Л. Еволюція птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції (кінець 4 – кінець 3 ст. до Р.Х.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Зелінський Андрій Леонідович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 29.03.2021. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: с. 31–35 (62 назв.)
 1538. 378
  З-51
  Земка О. В. Формування підприємницької компетентності в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Земка Оксана Валеріївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 11.10.2018. – Глухів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1539. 378
  З-52
  Земліна Ю. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму в процесі навчально-виробничої практики : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Земліна Юлія Володимирівна ; Київський ун-т туризму,економики і права. – Дата захисту 15.04.2014. – Київ, 2014. – 340, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 203-244 (385 назв.)
 1540. 378
  З-52
  Земліна Ю. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму в процесі навчально-виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Земліна Юлія Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Київський ун-т туризму,економики і права]. – Дата захисту 15.04.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (30 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1541. 371.013
  З-53
  Земляна О. В. Художньо- естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Земляна Олена Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун-т (Ялта)]. – Дата захисту 24.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1542. 7А(07)
  З-55
  Земська Н. О. Особистісна компетентність студентів до здорового способу життя та іі корекція засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Земська Надія Остапівна ; ДВНЗ"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Дата захисту 25.06.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (6 назв.)
 1543. 378
  З-56
  Зенченков, Ілля Петрович. Формування духовних цінностей майбутнього фахівця з основ здоров'я в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І.П. Зенченков ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1544. 378
  З-57
  Зеркаліна Г. Р. Формування культури ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.5 "Соціальна педагогіка"
  / Зеркаліна Ганна Романівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 31.05.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1545. 002
  З-60
  Зикун Н. І. Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Зикун Наталія Іванівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Запоріжжя, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30–33 (38 назв.) .
 1546. 37У(09)
  З-62
  Зимомря М. М. Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Зимомря Мирослава Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 327.30.2013. – Тернопіль, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1547. 378
  З-62
  Зімниця Євгенія Анатоліївна. Педагогічні умови формування ергономічнихкомпетенцій у майбутніх учителів початкових класів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Є. А. Зімниця ; ПДПУ ім. В. Г. Короленка ; наук. кер. канд. пед. наук Карапузова Н.Д..07.0912. – Полтава, 2009. – 20 с
 1548. 378
  З-63
  Зіноватна Олександра Миколаївна. Професійна підготовка філологів магістерського рівня в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. М. Зіноватна ; Черкаський національний ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 1549. 7А1
  З-63
  Зінченко І. О. Побудова тренувального процесу спортсменів у черліденгу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.1"Олімпійський і професійний спорт"
  / Зінченко Інна Олексіївна ; Харківська державна академія фізичної культури, [Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"]. – Дата захисту 29.04.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 1550. 378
  З-63
  Зінченко А. В. Формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зінченко Анна Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Дата захисту 13.06.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.).
 1551. 378
  З-63
  Зінченко А. В. Формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи і професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зінченко Альбіна Валеріївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 29.12.2015. – Глухів, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (14 назв.)
 1552. 4У(070.2)
  З-63
  Зінченко В. М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Дата захисту 19.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17(10 назв.)
 1553. 4И(АНГЛ)
  З-63
  Зінченко Г. Є. Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Зінченко Ганна Євгенівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 30.09.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1554. 4И(НЕМ)
  З-63
  Зінченко О. А. Фонетичні параметри усного мовлення чоловіків і жінок (експериментально - фонетичне дослідження на матеріалі німецького спонтанного мовлення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Зінченко Оксана Анатоліївна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 1555. 378
  З-63
  Зінчук Наталія Анатоліївна. Формування аналітичної компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.А. Зінчук ; "Ун-т менеджменту освіти" АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Федоров Г. В..11.1003. – К., 2010. – 20 с
 1556. 7А4
  З-63
  Зіньків О.В. Удосконалення технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів у сноубордингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Зіньків Ольга Володимирівна ; Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2011. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 1557. 15
  З-67
  Злагодух В. В. Психологічні чинники розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Злагодух Вікторія Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Нац. авіаційний ун-т]. – Дата захисту 11.11.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1558. 378
  З-78
  Зозуля І. Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зозуля Ірина Сергіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Національний авіаційний ун-т]. – Дата захисту 15.07.2012. – Вінниця, 2012. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.).
 1559. 378
  З-78
  Зозуля І. Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зозуля Ірина Євгенівна ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2012. – 283 с. : дод. – Бібліогр.: с. 207- 234 (271 назв.).
 1560. 8И(АНГЛ)
  З-78
  Зозуля Марія Олександрівна. Метафора - персоніфікація в романах У. Голдінга : лінгвокогкітивний аспект : автореф. дис. ... канд.філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / М. О. Зозуля ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1561. 378
  З-78
  Зозуляк-Случик Р. В. Теоретичні і методичні засади формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 01.07.2020. – Київ, 2020. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (45 назв.) .
 1562. 4И(Англ)
  З-80
  Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфліктному дискурсі ( на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Золотаренко Тетяна Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1563. 37И
  З-80
  Золотарьова О. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Золотарьова Оксана Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ Донбаського держ. пед. ун-ту]. – Дата захисту 25.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 1564. 378
  З-81
  Золотовська В. С. Тенденції вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах морського профілю (70-ті роки 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Золотовська Вікторія Сергіївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 21.12.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 12–15 (25 назв.)
 1565. 378(07)
  З-84
  Зонтова Світлана Євгеніївна. Формування професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (на матеріалі іноземних мов) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / С.Є. Зонтова ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Артемова Л. В. – Дата захисту 24.06.2008. – К., 2008. – 23 с
 1566. 378
  З-86
  Зорій Я. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зорій Ярослав Богданович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 24.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (43 назв.)
 1567. 378
  З-36
  Зорій, Ярослав Богданович. Військово - патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Я. Б. Зорій ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 251 с. – Бібліогр.: с. 196-208.

 1568. З-86
  Зорька, Наталія Миколаївна. Формування в учнів початкових класів орфографічної грамотності у навчанні російської мови як другої : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання російської мови"
  / Н. М. Зорька ; Ін-т педагогіки АПН України. – Киiв, 2004. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 1569. 371.011
  З-86
  Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зоря Юлія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 25.06.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1570. 378
  З-88
  Зотова-Саділо О.Ю. Формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю в процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зотова-Саділо Олена Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України] . – Дата захисту 27.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 1571. 378
  З-93
  Зуєнко, Неля Олександрівна. Формування комунікативної культури майбуцтніх аграріїв у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. О, Зуєнко ; Переяслав- Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди,[Національний ун-т біоресурсів і природокористування України] . – Переяслав- Хмельницький, 2012. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 1572. 9(М)7
  З-91
  Зубар М. В. Виникнення і функціонування польських наративних музеїв у контексті суспільних змін другогї половини 20 – початку 21 сторіччя : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Зубар Михайло Віталійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 26.04.2021. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (9 назв.)
 1573. 378
  З-91
  Зубенко , Тетяна Володимирівна. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти
  / Т. В. Зубенко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв)
 1574. 15
  З-91
  Зубенко І. Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Зубенко Ігор Ростиславович ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Дата захисту 23.09.2014. – Острог, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 1575. 378
  З-91
  Зубенко Тетяна Володимирівна. Організаційно - педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Т. В. Зубенко ; Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009. – 254 с. – Бібліогр.: с. 232-254 (244 назви).
 1576. 37(09)
  З-91
  Зубко Ольга Євгеніївна. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933) : автореф. дис. ... канд. іст. нук 09.00.12- українознавство
  / О. Є. Зубко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (17 назв)
 1577. 378
  З-91
  Зубко В. С. Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Зубко Віта Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2021. – Вінниця, 2021. – 272 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12–16 (26 назв.) ; с. 90–102 (106 назв.) ; с. 160–179 (177назв.) ; с. 229–231 (19 назв.).
 1578. 378
  З-91
  Зубрик Андріана Романівна. Формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. Р. Зубрик ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка ]. – Хмельницький, 2010. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 1579. 37У(09)
  З-91
  Зубрицький І. Я. Розвиток ідей щодо профілактики соціальних відхилень у неповнелітніх на сторінках української педагогічної періодики Східної Галичини (1918-1939 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Зубрицький Ігор Ярославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 14.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 1580. 371.011
  З-91
  Зубцова Ю. Є. Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зубцова Юлія Євгенівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Запорізький нац. ун-т]. – Дата захисту 27.11.2012. – Киiв, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1581. 7А8
  З-98
  Зюзь Володимир Миколайович. Вдосконалення цільової точності та змісту навчально - тренувального процесу спортсменів - тенісистів 8-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.01 "Оллімпійський і професійний спорт"
  / В. М. Зюзь ; Харківська державна академія фізичної культури, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Харків, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 1582. 373.7
  З-99
  Зябрева Світлана Едуардівна. Виховання громадськості студентів професійно - технічних коледжів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / С. Е. Зябрева ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський держ. пед. ін - т іноз. мов]. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17( 16 назв.)
 1583. 37І
  З-99
  Зязюн Лариса Іванівна. Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Л. І. Зязюн ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер.д-р філософ. наук Андрущенко В. П. – Дата захисту 23.05.2008. – К., 2008. – 36 с
 1584. 371.01
  І-18
  Іванець Н. В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іванець Наталія Володимирівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського;[Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Дата захисту 18.02.2020. – Вінниця, 2020. – 270 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13–17 (27 назв.); с. 203–234 (306 назв.).
 1585. 371.01
  І-18
  Іванець Н. В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іванець Наталія Володимирівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського;[Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Дата захисту 18.02.2020. – Вінниця, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14–16 (27 назв.)
 1586. 378
  І-25
  Ївженко Ю. В. Формування у студенської молоді почуття громадянськості в молодіжних громадських організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ївженко Юрій Васильович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 24.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 1587. 378
  І15
  Ібрагімов Таір Шукрійович. Дидактині основи модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. Ш. Ібрагімов ; Ін-т пед.освіти і освіти дорослих АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Гончаренко С.У..21.0910. – К., 2009. – 21 с
 1588. 40
  І-18
  Іваненко Надія Вікторівна. Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  / Н. В. Іваненко ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Лучик А. А. – Дата захисту 25.01.2008. – К., 2007. – 20 с
 1589. 371.01
  І-18
  Іваненко Руслана Валеріївна. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Р.В. Іваненко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 279 с. – Бібліогр.: 261-279 (229 назв).
 1590. 371.01
  І-18
  Іваненко Руслана Валеріївна. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Р. В. Іваненко ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Цехмістер Я. В. – Дата захисту 17.06.2008. – Вінниця, 2008. – 21 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1591. 53(07)
  І-19
  Іваницька Н. А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання ( фізика)"
  / Іваницька Наталія Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун- -т. ім. Володимира Вінниченка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Кіровоград, 2011. – 19, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.).
 1592. 378
  І-19
  Іваницька О. С. Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Іваницька Оксана Степанівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 04.02.2020. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв.)
 1593. 378
  І-19
  Іваниця А. В. Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іваниця Аліна Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 07.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1594. 378
  І-21
  Іванова Л. І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров'я : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванова Любов Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 11.26.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-36 (36 назв.)
 1595. 378
  І-21
  Іванова О. І. Виховання духовних якостей студентів засобами естетичного середовища університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іванова Олена Іванівна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 9 назв.).
 1596. 378
  І-21
  Іванова С. В. Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванова Світлана Володимирівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка]. – Умань, 2011. – 18 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 14-15 ( 8 назв.)
 1597. 37
  І-21
  Іванова С. М. Використання системи EPRINTS як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Іванова Світлана Миколаївна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Дата захисту 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 1598. 15
  І-21
  Іванова Я. В. Адаптивність як психологічний чинник пасіонарності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Іванова Янна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 27.12.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)

 1599. І-22
  Іваночко, Оксана Юріївна. Обгрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О.Ю. Іваночко ; ЛДУФК ; наук. кер. д-р біолог.наук Магльований А.В..11.0906. – Львів, 2009. – 20 с
 1600. 378
  І-23
  Іванцова О. П. Застосування модульно-рейтингової системи у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванцова Оксана Петрівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 17 назв.).
 1601. 378
  І-23
  Іванченко Є. А. Теоретико- методичні засади системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванченко Євгенія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 482 с. : рис, дод. – Бібліогр.:с. 425-482 (560 назв.).
 1602. 001(09)
  І-23
  Іванченко Л. А. Науково-організаційна та освітня діяльність П. М. Дубровскього (1857 - 1916) в контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки"
  / Іванченко Леся Анатоліївна ; Нац. наук. с.-г. Бібліотека НААН ; Ін-т історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН. – Дата захисту 30.05.2017. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (10 назв.)
 1603. 9(М)7
  І-23
  Іванченко О. Г. Хорватські національно - політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців/ Югославії (1918-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02- всесвітня історія
  / Іванченко Оксана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв).
 1604. 371.014
  І-23
  Іванченко, Леонід Петрович. Формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Л. П. Іванченко ; СНУім. В.Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Чиж О. Н. – Дата захисту 27.11.2007. – Луганськ, 2007. – 19 с. : іл.
 1605. 378
  І-23
  Іванчук Ю. Б. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки в процесі вивчення науково-природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванчук Юлія Борисівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Дата захисту 03.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1606. 378
  І-23
  Іванчук Анатолій Васильович. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / А.В. Іванчук ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 249 с. – Бібліогр.: с. 170-200 (395 назв).
 1607. 371.012
  І-23
  Іваньо Ю. Ю. Підготовка учнів 8-9 класів до вибору професій типу "Людина - художній образ" у взаємодії загальноосвітньої школи та коледжу мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іваньо Юрій Юрійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16 ( 7 назв.).
 1608. 37У(09)
  І-23
  Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х-90-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Іванюк Ганна Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 11.04.2014. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (45 назв.)
 1609. 15
  І-23
  Іванюк Н. М. Соціальна категоризація як чинник комунікативної компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Іванюк Наталія Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 27.03.2014. – Луцьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1610. 378
  І-23
  Іванюта О. О. Педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень майбутніх землевпорядників у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванюта Олексій Олексійович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 17.10.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-16 (18 назв.)
 1611. 378
  І-23
  Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Івасів Наталія Семенівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 01.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (25 назв.)
 1612. 378
  І-24
  Івашков, Юрій Борисович. Формування дисциплінованості як професійної якості майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Ю.Б. Івашков ; НА ДПС України ім.Б.Хмельницького ; наук. кер. канд. пед. наук Дзюба В.М..22.1004. – Хмельницький, 2010. – 20 с
 1613. 378
  І24
  Івашкова, Тетяна Олександрівна. Формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів у вищих навчальних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. О. Івашкова ; НАДПС України ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. канд. пед. наук Діденко О.В..19.0903. – Хмельницький, 2008. – 20 с
 1614. 378
  І-24
  Іващенко А. В. Формування готовності майбутніх учителів до творчої самореалізації у позааудиторній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іващенко Андрій Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 17.09.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 1615. 37(09)
  І-24
  Іващенко К. В. Виховання "важких" дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Іващенко Катерина Віталіївна ; Переяслав_ Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди, [Уманський державний пед. ун-т імені Павла Течини]. – Переяслав- Хмельницький, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1616. 7А(07)
  І-24
  Іващенко О. В. Теоретико-методичні основи моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / О. В. Іващенко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 25.05.2017. – Чернігів, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-38 (54 назв.)

 1617. І-25
  Івлєв О. М. Професійно- прикладна фізична підготовка майбутніх інспекторів ДАІ до застосування силового впливу : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.02" Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Івлєв Олександр Михайлович ; Харківська держ. акад. фіз. культури ; [Донецький юридич. ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка]. – Харків, 2010. – 20,[1] с. : табл. – Бібліогр.:с. 18-19 ( 9 назв.).

 1618. І-26
  Ігіна Зоя Олександрівна. Модальні слова у персонажному мовленні : семантичний та прагматичний аспекти (на матеріалі прози англійського й американського модернізму) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / З.О. Ігіна ; КНЛУ ; наук. кер. канд. філолог. наук Волкова Л. М. 22.0905. – К., 2009. – 20 с
 1619. 6Ф7(07)
  І-26
  Ігнатенко О. В. Методика навчання технологій Веб 2.0 майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Ігнатенко Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 28.01.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1620. 378
  І-26
  Ігнатенко С. В. Формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів засобами проблемно-ігрового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ігнатенко Сергій Віталійович ; Інститут вищої освіти НАПН України, [Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка]. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 9 назв.).
 1621. 378
  І-26
  Ігнатенко С. А. Педагогічні технології формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ігнатенко Сергій Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 11.12.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.)
 1622. 378
  І-26
  Ігнатова, Олена Миколаївна. Формування у майбутніх педагогів умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційно - телекомунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. М. Ігнатова ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 248 с. – Бібліогр.: с. 225-241.
 1623. 371.014
  І-29
  Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої загальноосвітньої школи (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ідрісова Наталія Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 09.04.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1624. 373.7
  І-32
  Ізбаш Л. М. Формування культури здоров'я студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ізбаш Леонід Михайлович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Дата захисту 30.05.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1625. 4И(Англ)
  І-38
  Ізотова Н. П. Ігрова стилістика сучасного англомовного художнього наративу в лінгвістичному висвітленні (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ізотова Наталія Павлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 26.09.2019. – Київ, 2019. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв.)
 1626. 8И(АНГЛ)
  І-38
  Ізотова Наталя Павлівна. Текстовий концепт Шлях до слави в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Н. П. Ізотова ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Воробйова О. П. 17.0912. – К., 2009. – 20 с
 1627. 4И(Англ)
  І-41
  Ікалюк Л. М. Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови : структурний і функціонально - семантичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ікалюк Леся Михайлівна ; Київський нац. лінгвічстичний ун-т, [ Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ]. – Київ, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.:с.15- 17 (19 назв.).
 1628. 37У(09)
  І-43
  Ілійчук Любомира Василівна. Організаційно-педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів молодших класів на західноукраїнських землях (1919-1939) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Л. В. Ілійчук ; ПНУ ім. В. Стефаника ; наук. кер. д-р пед. наук Завгородняя Т. К. – Дата захисту 23.10.2007. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с
 1629. 78(07)
  І-43
  Ілініцька, Наталія Степанівна. Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музика)"
  / Н. С. Ілініцька ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 10.10.2007. – К., 2007. – 21 с. : іл.
 1630. 378
  І-48
  Ільченко А. А. Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з програмування у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільченко Алла Анатоліївна ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 21 назв.).
 1631. 37У(09)
  І-49
  Ільченко О. Ю. Благодійна діяльність жінок у галузі освіти України (17-18 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ільченко Олена Юріївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка]. – Дата захисту 14.10.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-36 (51 назв.)
 1632. 378
  І-48
  Ільчишин Я. В. Організаційно-педагогічні умови виховання професійного обов'язку майбутніх фахівців цивільного захисту : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ільчишин Ярослав Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 20.11.2018. – Вінниця, 2018. – 269 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-13 (17 назв.) ; с. 199-223 (224 назв.)
 1633. 9У2
  І-48
  Ільчишин С. О. Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20–30 рр. 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ільчишин Сергій Орестович ; Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Захищена 07.05.2021. – Кам'янець-Подільський, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назв.) .
 1634. 378
  І-48
  Ільчишин Я. В. Організаційно-педагогічні умови виховання професійного обов'язку майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ільчишин Ярослав Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 20.11.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 1635. 378
  І-48
  Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільчук Віта Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 254 с. : іл., дод. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 1636. 378
  І-48
  Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільчук Віта Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 1637. 6Ф7(07)
  І-48
  Ільясова Ф. С. Методика навчання технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ільясова Фатіме Серверівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кримський інженерно-педагогічний ун-т]. – Дата захисту 24.09.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 13-17 (24 назв.)
 1638. 378
  І-49
  Ілясова Ю. С. Професійна підготовка майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Ілясова Юлія Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2020. – Вінниця, 2020. – 338 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13–18 (33 назв.) ; с. 80–95 (142 назв.) ; с. 169–190 (181 назв.) ; с. 239–241 (22 назв.)
 1639. 378
  І-48
  Ільніцька Т. С. Підготовка майбутніх фахівців сестринської справи в умовах цифровізації освіти: дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями); галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Ільніцька Тетяна Сергіївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 272 с.:
 1640. 53(07)
  І-50
  Імашев Гізатулла. Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Г. Імашев ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. консульт. д-р пед. наук Бугайов О.І. – Дата захисту 07.11.2007. – К., 2007. – 47с. : іл.
 1641. 378(07)
  І-50
  Імбер Вікторія Іванівна. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / В. І. Імбер ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 238 с. – Бібліогр.: с. 216-238 (250 назв).
 1642. 378(07)
  І-50
  Імбер Вікторія Іванівна. Педагогічниі умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. І. Імбер ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Гуревич Р. С. – Дата захисту 20.05.2008. – Вінниця, 2008. – 20 с. : іл.
 1643. 378
  І-51
  Імерідзе М. Б. Формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Імерідзе Максим Борисович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 01.07.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1644. 371.01
  І-75
  Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / І. М. Іонова ; Юнова Ірина Миколаївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Дата захисту 18.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 1645. 378
  І-85
  Ісаєнко, Світлана Анатоліївна. Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / С. А. Ісаєнко ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Мельникова І. М. 23.0912. – К., 2009. – 20 с.
 1646. 378И
  І-85
  Ісаєва І. Ф. Професійна підготовка персоналу Федеральної поліції Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ісаєва Ілона Фадеївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 14.05.2021. – Хмельницький, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назв.) .
 1647. 373.7
  І-85
  Ісакова В. С. Формування мовленевої компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ісакова Валентина Cергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 15.06.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 1648. 40
  І-85
  Ісакова Юлія Петрівна. Категорії аспектуальності та темпоральності в системі італійського й українського дієслова : зіставний аспект : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  / Ю.П. Ісакова ; КНЛУ;наук. кер.д-р філолог.наук Гетьман З.О..19.0812. – К., 2008. – 20 с
 1649. 37У(09)
  І-85
  Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ісаченко Вікторія Павлівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 25.05.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 1650. 378
  І-85
  Ісаченко Марія Анатоліївна. Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інституту фізичної культури і спорту(на прикладі дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання") : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / М. А. Ісаченко ; НУФВіС України ; наук. кер.д-р наук з фіз. вихов. і спорту Круцевич Т. Ю..26.0809. – К., 2008. – 20 с
 1651. 53(07)
  І-85
  Ісичко Л. В. Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Ісичко Людмила Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 25.10.2012. – Кіровоград, 2012. – 16 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 12-13 (13 назв.).
 1652. 8И(ФР)
  І-89
  Істоміна Олена Миколаївна. Лінгвальне втілення концепту споживання у французькому соціально-критичному романі другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / О. М. Істоміна ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Кагановська О. М. 09.1006. – К., 2010. – 20 с
 1653. 378
  І-96
  Іць С. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іць Світлана Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 18.02.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1654. 15
  І-98
  Іщенко І. А. Психологічне забезпечення професійної придатності футбольних арбітрів до діяльності в особливих умовах : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"
  / Іщенко Ірина анатоліївна ; Національний ун-т оборони України. – Киiв, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18 ( 7 назв.)
 1655. 912
  І-98
  Іщук А. В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд.географ. наук : [спец.] 11.00.12"Географічна картографія"
  / Іщук Андрій Васильович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 25.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с18 (13 назв.)
 1656. 351
  І-98
  Іщук А. М. Розвиток публічно-управлінських правовідносин у сфері пенсійного забезпечення: порівняльний аналіз в Україні та Європі: дис. ... доктора філософії: [спец.] 281 - Публічне управління та адміністрування; галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
  / Іщук Андрій Миколайович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 261 с.:
 1657. 378
  І-98
  Іщук В. В. Проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах контекстового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іщук Валерія Валеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 21.06.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1658. 7А(07)
  І-98
  Іщук О. А. Формування здоров'язбережувальної компетенції студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Іщук Олена Анатоліївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 01.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 1659. 378
  І-98
  Іщук, Наталія Юріївна. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.Ю. Іщук ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 214 с. – Бібліогр.: с. 187-207.
 1660. 9(М)7
  И-75
  Йовенко А. В. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Йовенко Артем Валерійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Дата захисту 10.06.2013. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв.)
 1661. 37У(09)
  И75
  Йовенко Л. І. Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Йовенко Лариса Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 30.03.2018. – Умань, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (37 назв.)
 1662. 37У(09)
  К17
  Калініченко Л. М. Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калініченко Людмила Миколаївна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 27.11.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (19 назв.)
 1663. 371.01
  К26
  Карпова Л. Г. Теоретико-методичні засади створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної сереньої освіти для обдарованих дітей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпова Лариса Георгіївна; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Дата захисту 05.12.2019. – Харків, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–38 (46 назв.)
 1664. 9(М)1
  К31
  Кащук О. Я. Монотелітство у Візантії 7 століття: доктрина, політика та ідеологія влади : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кащук Олександр Ярославович; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 25.02.2020. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27–29 (27 назв.)
 1665. 371.01
  К33
  Кєжовска Ірина Леонідівна. Формування організаторських умінь і навичок старшокласників у позаурочному навчально- виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / І. Л. Кєжовска ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Тернопіль, 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (11назв)
 1666. 378
  К12
  Кабак В. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп'ютерних технологій у технічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кабак Віталій Васильович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопільський нац. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 02.07.2014. – Хмельницький, 2014. – 16 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 13-14 (14 назв.)
 1667. 37У(09)
  К12
  Кабанець М. М. Розвиток системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець 20 — початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кабанець Марина Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 30.10.2019. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв.)
 1668. 378
  К12
  Кабанська Ольга Сергіївна. Формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / О. С. Кабанська ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1669. 15
  К12
  Кабешева А. О. Психологічний вплив засобів мобільного зв'язку на емоційно-комунікативну сферу студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кабешева Аліса Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 06.11.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)

 1670. К12
  Кабиш Оксана Олександрівна. Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / О. О. Кабиш ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд. філолог. наук Шевчук С.В. – Дата захисту 18.09.2007. – К., 2007. – 22 с
 1671. 378
  К12
  Кабриль К. В. Формування ціннісних компетентностей майбутноьго вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кабриль Катерина Володимирівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 12.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 1672. 378
  К12
  Кабусь Н. Д. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кабусь Наталя Дмитрівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Дата захисту 21.02.2018. – Харків, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (65 назв.)
 1673. 378
  К12
  Каверіна Ольга Геннадіївна. Інтегративний підхід до формування готовності студентів вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О.Г. Каверіна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; наук. консульт. д-р пед. наук Стефаненко П.В. 24.1003. – К., 2010. – 44 с
 1674. 372
  К12
  Кавиліна Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кавиліна Ганна Констянтинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 02.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1675. 15
  К13
  Кадишева Людмила Борисівна. Психологічні детермінанти почуття власної гідності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук :: [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Л. Б. Кадишева ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 20 с. : табл, рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1676. 7А8
  К14
  Казаков Д. О. Спеціальна психологічна підготовка як чинник підвищення успішності ігрової діяльності кваліфікованих волейболісток : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Казаков Дмитро Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 28.08.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 1677. 378
  К14
  Казанішена Наталія Вікторівна. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до екологічного виховання молодших школярів : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. В. Казанішена ; АПН України Ін-т проблем виховання. – Київ, 2011. – 256, [6] с. : дод. – Бібліогр.: с. 233-256 (211 назв.)
 1678. 378
  К14
  Казанішена Наталія Вікторівна. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до екологічного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Н. В. Казанішена ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, [Ін-т проблем виховання Нац. академії пед. наук України ]. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 1679. 15
  К14
  Казанжи М. Й. Психологія фасилятивного потенціалу у особистості : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Казанжи Марія Йосипівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 31.10.2014. – Одеса, 2014. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-35 (44 назв.)
 1680. 378
  К14
  Казаннікова О. В. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Казаннікова Олена Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 02.10.2019. – Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв.)

 1681. К14
  Казимир Іванна Іванівна. Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова
  / І. І. Казимир ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. д-р філолог. наук Коломієць Л.І. – Дата захисту 03.10.2007. – Х., 2007. – 19 с
 1682. 378
  К14
  Казьмірчук Наталя Степанівна. Наступність змісту трудового навчання у педагогічних училищах і педагогічних університетах у процесі підготовки вчителя початкових класів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної підготовки"
  / Н. С. Казьмірчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 252 с. – Бібліогр.: с. 201-222 (240 назв).
 1683. 378
  К14
  Казьмерчук А. В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Казьмерчук Анастасія Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 17.01.2017. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 1684. 378
  К15
  Кайдалова Лідія Григорівна. Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. Г. Кайдалова ; Класичний приватний ун-т, [Ураїнська інженерно-пед. акад.]. – Запоріжжя, 2011. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-36 (64 назв.)
 1685. 378
  К17
  Калінін Андрій Миколайович. Професійна адаптація викладачів економічних дисциплін у льотних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. М. Калінін ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв)
 1686. 371.01
  К17
  Калініченко І. О. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Калініченко Ірина Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Дата захисту 26.02.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1687. 40
  К17
  Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCES"-"FAILURE"в англійській та "УСПІХ"-"НЕВДАЧА" в українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Калініченко Віра Ігоревна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінниченка]. – Дата захисту 11.06.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1688. 371.012
  К17
  Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. В. Калінська ; Калинська Алла Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 30.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 1689. 378
  К17
  Калінська О. П. Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калінська Оксана Павлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 19.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 13-17 (30 назв.)
 1690. 378
  К17
  Калінчук Федір Михайлович. Організаційно-педагогічні умови підготовки природничих дисциплін до формування здорового способу життя у підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ф. М. Калінчук ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 Назв.)
 1691. 37У(09)
  К17
  Калагурка Х. І. Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калагурка Христина Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Львівський нац. ун-т імені івана Франка]. – Дата захисту 12.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 1692. 9У2
  К17
  Каленська Алла Вікторівна. Прикордонні війська ОДПУ-НКВС СРСР на Поділлі та Південно- Східній Волині у 1921-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / А. В. Каленська ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Киiв, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв.)
 1693. 378
  К17
  Каленський А. А. Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каленський Андрій Анатолійович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 05.07.2016. – Київ, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (43 назв.)
 1694. 378
  К17
  Калиновська І. С. Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калиновська Ірина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 10.04.2020. – Умань, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 1695. 37У(09)
  К17
  Калинюк Т. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калинюк Тетяна Василівна ; Хмельницький національний ун-т, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Дата захисту 19.10.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).

 1696. К17
  Калинюк Наталія Василівна. Лінгвостилічна динаміка образу земля в українській поетичній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Н. В. Калинюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16- 17 (8 назв.)
 1697. 378
  К17
  Калита О. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калита Олена Петрівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 2012.2..10.0. – Київ, 2012. – 20 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 1698. 4И(Англ)
  К17
  Калитюк Лілія Петрівна. Питальне речення в історії англійської мови : структурний та прагматичний аспекти : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Л. П. Калитюк ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Буніятова І.Р. 19.0812. – К., 2008. – 19 с
 1699. 158.015
  К17
  Калмикова Лариса Олександрівна. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Л. О. Калмикова ; Національна академія пед. наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2011. – 42 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.33-38 (67 назв.)
 1700. 158.015
  К17
  Калмиков Г. В. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія)
  / Калмиков Георгій Валентинович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 26.06.2020. – Переяслав, 2020. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38–40 (30 назв.)
 1701. 7А.06
  К17
  Калмикова Юлія Сергіївна. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [ спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація"
  / Ю. С. Калмикова ; Львівський держ. ун-т фіз. культури ; [Харківська держ. академ. фіз. культури ]. – Лівів, 2010. – 22, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-20 (10 назв).-100 пр.
 1702. 378
  К17
  Калуар С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язування конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калуар Світлана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 14.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-37 (88 назв.)
 1703. 373.7
  К17
  Калугіна Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калугіна Тетяна Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 25.06.2019. – Рівне, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 1704. 378
  К17
  Калюжка Наталія Сергіївна. Формування риторичних умінь у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. С. Калюжка ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (7 назв.)
 1705. 378
  К17
  Калюжна Таїсія Миколаївна. Організаційно - педагогічні умови застосування освітньо - наукового порталу в системі екстернатної підготовки фахівців у технічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. М. Калюжна ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1706. 351
  К18
  Камінська В. В. Механізми формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в Україні: дис. ... доктора філософії: [спец.] 281 - Публічне управління та адміністрування; галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
  / Камінська Валентина Валентинівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 200 с
 1707. 4И(Нем)
  К18
  Камінська О. І. Лінгвістичні особливості терміносистеми німецької фахової мови дипломатії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Камінська Олена Ігорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 30.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 1708. 4И(Англ)
  К18
  Камінська М. О. Імпліцитна негативна оцінка в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Камінська Марина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 15.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 1709. 158.015
  К18
  Камінська О. В. Психологічні основи інтернет-залежності молоді : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Камінська Ольга Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т] . – Дата захисту 01.07.2016. – Одеса, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-32 (53 назв.)
 1710. 158.015
  К18
  Камінська Ольга Володимирівна. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О. В. Камінська ; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України ; наук. кер. канд. психолог. наук Ставицький О. О. 18.0809. – К., 2008. – 22 с
 1711. 327
  К19
  Кан Ден Сік Політико-системний аспект об’єднання країни в стратегії республіки Корея : автореф. дис. ... канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"
  / Кан Ден Сік ; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнарод. відносин ; наук. кер. д-р економ. наук Пахомов Ю. М. – Дата захисту 03.07.2007. – К., 2007. – 16 с
 1712. 373.04
  К19
  Кан Юрій Борисович. Виховання культури міжособистісної взаємодії учнів основної школи у туристсько- краєзнавчій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ю. Б. Кан ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонський державний ун-т]. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 14 назв.)
 1713. 378
  К19
  Канівець О. М. Професійна підготовка лікаря ветеренарної медицини у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Канівець Олександр Миколайович ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 24.05.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв.).
 1714. 371.01
  К19
  Канішевська Любов Вікторівна. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл- інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Л. В. Канішевська ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Киiв, 2011. – 38 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 30-35 ( 50 назв.)

 1715. К19
  Каніщева Оксана Павлівна. Диференційований підхід до фізичного виховання студентів із низькими адаптаційними можливостями організму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О. П. Каніщева ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 1716. 37У(09)
  К19
  Канарова О. В. Ідеї духовно- морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Канарова Ольга Вікторівна ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля]. – Дата захисту 18.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.).
 1717. 15
  К19
  Каневський Віктор Іонович. Психологічні особливості парасуїцидальної поведінки особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / В. І. Каневський ; НАПН України Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Миколаїв, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 7 назв.)
 1718. 7А3
  К18
  Канунова Л. В. Побудова тренувального процесу спортсменок-гирьовичок 12-15 років з урахуванням становлення і функціонування специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Канунова Людмила Володимирівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 26.03.2021. – Харків, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–22 (13 назв.) .
 1719. 40
  К20
  Капранов Я. В. Діахронічна інтерпретація і верифікація ступенів споріднення ностратичних мов (на матеріалі етимонів *HuKa, *wol[a], *wete, *phaћ-(~ *phћ-), *marV) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Капранов Ян Васильович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 24.03.2021. – Київ, 2021. – 36 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 28–33 (44 назв.)
 1720. 8И(АНГЛ)
  К19
  Канчура Є. О. Моделювання текстуалізованого світу в романах - фентезі Террі Претчетта : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Література зарубіжних країн"
  / Канчура Євгенія Орестівна ; Чорноморський державний ун-т ім. Петра Могили, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Дата захисту 27.11.1012. – Миколаїв, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.).
 1721. 378
  К19
  Канюк Олександра Любомирівна. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. Л. Канюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Козубовська І.В..29.1001. – Тернопіль, 2009. – 20 с
 1722. 7А(07)
  К20
  Капкан О. О. Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів 8-9 класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Капкан Олена Олександрівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 01.06.2019. – Чернігів, 2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 1723. 378
  К20
  Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплінський Василь Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (84 назв.)
 1724. 378
  К20
  Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплінський Василь Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 619 с. : рис., табл., додатки (окремий том). – Бібліогр.: с. 14-25 (84 назв.) ; с. 113-132 (218 назв.) ; с. 184-196 (138 назв.) ; с. 282-296 (171 назв.) ; с. 387-404 (206 назв.) ; с. 469-472 (31 назв.)
 1725. 373.7
  К20
  Каплун І. В. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю у технічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплун Ірина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-12 (12 назв.)
 1726. 378
  К20
  Каплун Сергій Олексійович. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів служб тилу у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / С. О. Каплун ; КГУ ; наук. кер. д-р пед. наук Тюріна В.О. 21.1006. – Ялта, 2010. – 20 с
 1727. 37И
  К20
  Капустян І. І. Розвиток навчального комп'ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Капустян Інга Іванівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Дата захисту 23.10.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.).
 1728. 378
  К21
  Кара С. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кара Світлана Іванівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Бердянський державний пед. ун-т ]. – Дата захисту 03.10.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 1729. 378
  К21
  Карабін О. Й. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до роботи в інформаційному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карабін Оксана Йосипівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Дата захисту 24.01.2013. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.).
 1730. 37И
  К21
  Каракатсаніс Т. В. Розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каракатсаніс Тетяна Василівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 16.10.2014. – Запоріжжя, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
 1731. 378
  К21
  Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасєвич Сергій Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 30.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
 1732. 6Ф7(07)
  К21
  Карасіков, Вячеслав Віталійович. Активізація пізнавальної діяльності старшокласників у навчанні інформатики з використанням програмно - навчального комплексу
  / В. В. Карасіков ; Нац. пед. ун-т ім М. П. Драгоманова, [Тавріцський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ]. – Київ, 2011. – 16 с. : мал. – Бібліогр.: с. 12-13 (5 назв.)
 1733. 4И(Нем)
  К21
  Карасенко О. А. Іменники з суфіксом-ER на позначення осіб чоловічої статі в середньоверхньонімецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Карасенко Олена Анатоліївна ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2012. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 1734. 378
  К21
  Карасу Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасу Локман ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 15.20.0911. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1735. 378
  К21
  Карасьова Л. А. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі іншомовної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасьова Лариса Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 25.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв.)
 1736. 8И(Фр)
  К21
  Каратєєва Ганна Михайлівна. Текстовий концепт ПОДОРОЖ у французькій постмодерній прозі (на матеріалі творів Ле Клезіо) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Г. М. Каратєєва ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Кагановська О.М. 31.0810. – К, 2008. – 20 с
 1737. 15
  К21
  Каргіна Н. В. Ресурси та чинники психологічного благополуччя особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Каргіна Наталя Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.12.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (30 назв.)

 1738. К21
  Кардаш Ірина Миколаївна. Творчий розвиток філологічної спадщини О. Потебні в сучасній лінгводидактиці : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання(українська мова)
  / І. М. Кардаш ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р пед. наук Богуш А.М..02.0907. – Одеса, 2009. – 21 с
 1739. 37И
  К22
  Кареліна Ольга Володимирівна. Художнє виховання молодших школярів у сучасній Великій Британії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / О. В. Кареліна ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер.чл.-кор. АПН України, д-р пед. наук Шевченко Г. П. – Дата захисту 23.01.2008. – Луганськ, 2007. – 20 с
 1740. 373.04
  К22
  Карелова Г. А. Виховання оптимістичного ставлення дожиття в старших підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Карелова Галина Андріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 26.01.2016. – Київ, 2015. – 19 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.) . – [2015-7852 А]
 1741. 373.7
  К23
  Карлінська Яніна Валеріївна. Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Я. В. Карлінська ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. канд. пед. наук Березюк О. С. 16.1003. – Житомир, 2010. – 20 с
 1742. 372
  К24
  Карнаухова А. В. Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Карнаухова Антоніна Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 01.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 1743. 378
  К25
  Каролоп О. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи засобами інноваційних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каролоп Олена Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 09.04.2021. – Переяслав, 2021. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–24 (38 назв.)
 1744. 378
  К26
  Карпенко Є. М. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карпенко Євгенія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 18.03.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 1745. 351
  К26
  Карпенко Є. О. Трансформація системи державного управління у сфері захисту економіки: організаційно-правовий механізм: дис. ... доктора філософії: [спец.] 281 - Публічне управління та адміністрування; галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
  / Карпенко Євген Олександрович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 201 с.:
 1746. 37И(09)
  К26
  Карпенко О. Є. Педагогічні ідеї Германа Гмайнера та їх реалізація в Австрії та Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпенко Ореста Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Дрогобицький державний пед. ун-т імені Івана Франка]. – Дата захисту 14.12.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 1747. 37И
  К26
  Карпенко О. Є. Розвиток опіки над дітьми у педагогічній теорії та практиці Польщі (ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпенко Ореста Євгеніївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 25.06.2018. – Дрогобич, 2018. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-35 (60 назв.)
 1748. 371.01
  К26
  Карпенкова Наталія Іванівна. Еколого-естетичне виховання ліцеїстів у процесі ознайомлення з історико-природними заповідниками Криму : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Н. І. Карпенкова ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Ігнатенко М. Я. – Луганськ, 2008. – 20 с
 1749. 37У(09)
  К26
  Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20- початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпич Ірина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 27.11.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 1750. 378
  К26
  Карплюк Світлана Олександрівна. Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / С. О. Карплюк ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. канд. пед. наук Єремєєва В.М. 16.0911. – Житомир, 2009. – 20 с
 1751. 34У
  К26
  Карпов Никифор Семенович. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика;судова експертиза
  / Н.С. Карпов ; КНУВС ; наук. консульт. д-р юрид. наук Бахін В.П..24.0801. – К., 2008. – 32 с
 1752. 371.011
  К26
  Карпушевська Л. Р. Виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Карпушевська Леся Романівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.06.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 1753. 378
  К26
  Карпушина М. Г. Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь розв'язувати проблемні ситуації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карпушина Майя Григорівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 15.06.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 1754. 378
  К26
  Карпюк В. А. Дидактичні умови інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Карпюк Валентина Андріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Криворозький нац. ун-т]. – Дата захисту 20.12.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 1755. 7А(07)
  К26
  Карпюк Роман Петрович. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій : дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Р. П. Карпюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 198 с. – Бібліогр.: с. 160-183 (210 назв).
 1756. 378
  К27
  Картель Тетяна Миколаївна. Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. М. Картель ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р пед. наук Хмелюк Р.І. 06.0911. – Одеса, 2009. – 21 с
 1757. 37(09)
  К27
  Карук І. В. Експериментування як вид діяльності дітей у дошкільній педагогіці України (середина 20 - початок 21 століття): дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 - Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Карук Інна Василівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 286 с.:
 1758. 158.015
  К21
  Каряка І. В. Психологічні особливості розвитку музично-образного мислення дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Каряка Інна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 15.10.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 1759. 378
  К28
  Кас'яненко О. М. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кас'яненко Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Мукачівський державний ун-т]. – Дата захисту 02.07.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (30 назв.).
 1760. 371.014
  К28
  Касіч Н. П. Виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно-оздоровчій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Касіч Наталія Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 01.10.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв.)
 1761. 4И(Фр)
  К28
  Касіян Г. В. Мовленнєвий етикет у сучасному французькому суспільно-політичному дискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Касіян Ганна Вадимівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 28.11.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1762. 7А(07)
  К28
  Касарда О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі занять скандинавською ходьбою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Касарда Ольга Зіновіївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 11.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1763. 37У(09)
  К28
  Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині ХІХ - початок ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Касьян Тетяна Константинівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 20.09.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 21 назв.)
 1764. 373
  К28
  Касьянова О. М. Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону: теоретичний і технологічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика управління освітою"
  / Касьянова Олена Миколаївна ; Державний навчальний заклад "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Дата захисту 17.05.2012. – Київ, 2012. – 44 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 37-41 (47 назв.).
 1765. 371.01
  К28
  Касьянова Ольга Володимирівна. Формування комунікативної компетентності молодших підлітків у громадських дитячих об'єднаннях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. В. Касьянова ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1766. 371.01
  К29
  Каташова Олена Анатоліївна. Виховання духовних цінностей старшокласників в умовах багатопрофільного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. А. Каташова ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. канд. пед. наук Зеленов Є.А. 25.1005. – Луганськ, 2010. – 20 с
 1767. 51(07)
  К29
  Катеринюк Г. Д. Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи : дис. ... доктора філософії: [спец.] 014 Середня освіта (математика)
  / Катеринюк Галина Дмитрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.10.2020. – Вінниця, 2020. – 390 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16–19 (20 назв.) ; с. 83–97 (149 назв.) ; с. 204–217 (122 назв.) ; с. 249–253 (27 назв.)
 1768. 378
  К29
  Катревич Л. В. Професійна підготовка вчителів гуманітарних дисциплін середніх шкіл в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Катревич Людмила Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 12.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1769. 9У1
  К30
  Качмар В. М. Львівський університет у 1784-1918 роках: організаційні, освітньо-наукові та національні трансформації: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Качмар Володимир Михайлович; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.09.2021. – Львів, 2021. – 40 с.
 1770. 378
  К30
  Качмарчик С. Г. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Качмарчик Світлана Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)

 1771. К31
  Кашета, Юлія Валеріївна. Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова
  / Ю. В. Кашета ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. канд. філолог. наук Муромцев І. В. – Дата захисту 04.10.2007. – Х., 2007. – 20 с
 1772. 371.011
  К31
  Кащук М. Г. Правове виховання старшокласників у виховній роботі загалтноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кащук Мар'яна Григорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 01.03.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 1773. 378
  К32
  Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Квасецька Ярина Андріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 20.01.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1774. 002
  К32
  Квасниця О. Ю. Соціально-комунікаційні концепти елітотворення: глобальний та національний контексти : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"
  / Квасниця Ольга Юріївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 28.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 1775. 158.015
  К32
  Квашук Оксана Володимирівна. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свдомості молодших школярів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / О. В. Квашук ; ПНУ ім. В. Стефаника ; наук. кер. д-р психолог. наук Павелків Р. В. – Дата захисту 18.06.2008. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с
 1776. 378
  К34
  Келемен Р. Ю. Підготовка майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Келемен Роман Юрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.08.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв.)
 1777. 371.011
  К35
  Кендзьор П. І. Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кендзьор Петро Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 14.02.2017. – Київ, 2017. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-35 (40 назв.)
 1778. 15
  К36
  Кернас А. В. Психологічна корекція передстартових станів спортсменів-єдиноборців в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кернас Андрій Вячеславович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 05.11.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (32 назв.)
 1779. 378
  К38
  Кибальна Н. А. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Кибальна Неля Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Нац. ун-т цивільного захисту України]. – Дата захисту 29.02.2016. – Умань, 2016. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 1780. 37У(09)
  К38
  Кизима І. І. Гендерні підходи в системі післядипломної педагогічної освіти України (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кизима Ірина Іванівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 15.11.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 1781. 7А6
  К38
  Кийко А. С. Побудова передзмагальної підготовки кваліфікованих альпіністів із застосуванням інтервального гіпоксичного тренування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Кийко Андрій Сеогійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 04.04.2018. – Харків, 2018. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (11 назв.)
 1782. 37У(09)
  К38
  Кикилик А. М. Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку початкової школи в Україні (1917-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кикилик Аліна Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 04.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 1783. 40
  К38
  Кикоть В. М. Макрообраз поетичного твору в перекладі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Кикоть Валерій Михайлович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 18.09.2020. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: с. 25–32 (68 назв.)
 1784. 378
  К39
  Киливник В. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Киливник Вікторія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 290 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12—15 (16 назв.) ; с. 207—245 (362 назв.).
 1785. 378
  К39
  Киливник В. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Киливник Вікторія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв.)
 1786. 378
  К41
  Киналь А. Ю. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Киналь Анна Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 21.10.2020. – Вінниця, 2020. – 250 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12–15 (27 назв.) ; с. 80–103 (302 назв.) ; с. 177–191 (192 назв.) ; с. 245–247 (45 назв.)
 1787. 378
  К42
  Кипиченко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кипиченко Наталія Сергіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 31.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 1788. 378
  К43
  Кирилащук Світлана Анатоліївна. Педагогічні умови формування інженерного мислення студентів технічних університетів у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04- теорія та методика проф. освіти
  / С. А. Кирилащук ; Вінницький держ. пед. ун-тет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 17 назв)
 1789. 378
  К43
  Кирилащук Світлана Анатоліївна. Педагогічні умови формування інженерного мислення студентів технічних університетів у процесі навчання вищої математики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / С. А. Кирилащук ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2010. – 267, [5] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 240- 267 (271 назв)
 1790. 9У2
  К43
  Кириленко А. О. Південна Україна в період хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кириленко Анна Олександрівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Дата захисту 29.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 1791. 378
  К43
  Кириленко В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів-філологів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Вадим Валерійович ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 265, [7] с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 194-224 (291 назв.).
 1792. 378
  К43
  Кириленко В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів- філологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Вадим Валерійович ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 46.05.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
 1793. 9У2
  К43
  Кириленко В. П. Голод 1921-1923 років у Південній Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кириленко Віталій Петрович ; Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Дата захисту 28.09.2015. – Миколаїв, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 1794. 38(07)
  К43
  Кириленко К. М. Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Катерина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Київський нац. ун-т культури і мистецтв]. – Дата захисту 15.10.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (49 назв.)
 1795. 9У1
  К43
  Кириленко О. С. Пізньотрипільське населення Київського Подністров'я в контексті культур Східної Європи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кириленко Олександр Сергійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 27.03.2017. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
 1796. 378
  К43
  Кириленко, Неля Михайлівна. Педагогічні умови застосування комп'ютерних дидактичних ігор у фаховій підготовці майбутніх учителів математики й інформатики : дис. ... канд. пед. наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н.М. Кириленко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 253 с. – Бібліогр.: с. 231-253.
 1797. 378
  К43
  Кирилиця В. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кирилиця Валентина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Дата захисту 20.12.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с15-17 (21 назв.)
 1798. 551
  К43
  Кирилюк Сергій Миколайович. Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини) : автореферат дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 - конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
  / С.М. Кирилюк ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича ; наук. кер. д-р географ. наук Гуцуляк В. М. – Дата захисту 12.12.2007. – Чернівці, 2007. – 20 с. : рис.
 1799. 378
  К43
  Кирилюк М. В. Педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності вчителів фізико-математичних дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кирилюк Марина Вікторівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 31.03.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 1800. 4И(Англ)
  К43
  Кириченко А. Г. Комунікативний аспект вимовного акценту українців: сегментні особливості( на матеріалі англомовного авіаційного радіотелефонного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кириченко Анна Георгіївна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Дата захисту 04.06.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-16 (17 назв.)
 1801. 15
  К43
  Кириченко В. В. Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві: автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Кириченко Віктор Васильович; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 24.03.2021. – Київ, 2021. – 42 с.:
 1802. 373
  К43
  Кириченко В. І. Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кириченко Валентина Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 30.10.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.).
 1803. 7А(07)
  К43
  Кириченко В. М. Методика розвитку координаційних здібностей учнів основної школи у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кириченко Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Дата захисту 22.06.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (10 назв.)
 1804. 378
  К43
  Кириченко Л. Г. Формування естетичних якостей у майбутніх менеджерів сфери культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кириченко Лілія Георгіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Дата захисту 26.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1805. 37И
  К43
  Кириченко С. В. Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в системі освіти Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кириченко Світлана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 02.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 1806. 4И(Англ)
  К43
  Кириченко Т. С. Перебивання в мовленнєвій взаємодії (на матеріалі сучасного англомовного діалогічного дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кириченко Тетяна Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 20.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 1807. 902.7
  К43
  Кириченко Ю. Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини 19 - початку 21 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 26.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)

 1808. Киричук Світлана Анатоліївна. Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи : автореферат дис. ... канд. філолог. наук
  / С. А. Киричук ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. філолог. наук Руснак І.Є. – Утв. 28.10.2007. – К., 2007. – 20 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(2)
 1809. 371.011
  К43
  Кирмач Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кирмач Галина Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 27.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.).
 1810. 371.011
  К43
  Кирпа А. В. Полікультурне виховання старшокласників у діяльності Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кирпа Анна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 14.02.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (22 назв.)

 1811. К44
  Киселюк Наталія Павлівна. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ століть) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Н. П. Киселюк ; КНЛУ ; наук. кер. канд. філолог. наук Коляда Е. К. 22.0905. – К., 2009. – 20 с.

 1812. К38
  Кібальник Оксана Яківна. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О.Я. Кібальник ; ЛДУФК ; наук. кер. Томенко О. А. 30.0810. – Львів, 2008. – 20 с
 1813. 373.7
  К38
  Кізім Світлана Степанівна. Застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. С. Кізім ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 250 с. : рис, табл, дод. – Бібліогр.: с. 225-250 (235 назв.)
 1814. 373.7
  К38
  Кізім Світлана Степанівна. Застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. С. Кізім ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайло Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1815. 551
  К38
  Кізюн Алла Григорівна. Сільські ландшафти Поділля : автореф. дис. ... канд.географ. наук : [спец.] 11.00.11 " Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / А. Г. Кізюн ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ]. – Київ, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1816. 40
  К38
  Кійко С. В. Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях: лінгвосинергетичний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] : 10.02.04 "Германські мови", 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Кійко Світлана Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. – Дата захисту 29.09.2015. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: с. 24-30 (70 назв.)
 1817. 378
  К38
  Кійко Т. Б. Медико-біологічна підготовка студентів у вищих педагогічних навчальних закладах України другої половини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кійко Тетяна Борисівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 27.10.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1818. 378И
  К38
  Кікіна Н. М. Розвиток кредитної системи навчання іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кікіна Наталія Михайлівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т водного господарства та природокористування]. – Дата захисту 17.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 1819. 378
  К39
  Кільдеров Д. Е. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кільдеров Дмитро Едуардович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 20.11.2018. – Київ, 2018. – 577 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-25 (61 назв.) ; с. 396-444 (477 назв.)
 1820. 4И(НЕМ)
  К41
  Кінах Л. С. Номінативні та комунікативні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кінах Ліліана Стефанівна ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, [Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Дата захисту 29.03.2013. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1821. 15
  К41
  Кінельова О. В. Вікові та гендерні особливості часової компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / О. В. Кінельова ; Кінелоьва Оксана Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т імю В. І. Вернадського]. – Дата захисту 24.04.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 1822. 378
  К43
  Кірдан О. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кірдан Олександр Петрович; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 21.04.2021. – Умань, 2021. – 39 с
 1823. 373.7
  К43
  Кіржа Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Кіржа Надія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.04.2021. – Вінниця, 2021. – 264 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8–10 (14 назв.) ; с. 99–115 (167 назв.) ; с. 166–170 (39 назв.) ; с. 207–208 (27 назв.)
 1824. 15
  К43
  Кірєєва У. В. Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кірєєва Ульяна Валеріївна ; Мін- во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, ["Кримський гуманітарний ун-т" (м. Ялта)]. – Дата захисту 15.03.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1825. 378
  К43
  Кірей Катерина Олександрівна. Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами мультимедіа : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / К. О. Кірей ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 283 с. – Бібліогр.: с. 260-283.
 1826. 378
  К43
  Кірей Катерина Олександрівна. Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами мультимедіа : автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / К. О. Кірей ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 20 с
 1827. 158.015
  К43
  Кірейчева Євгенія Володимирівна. Соціально-психологічні умови розвитку Я-концепції майбутніх учителів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Є.В. Кірейчева ; "Університет менеджменту освіти" Держ. ВНЗ ; наук. кер. д-р психолог. наук Семиченко В. А. 23.1004. – К., 2010. – 19 с
 1828. 158.015
  К43
  Кіричевська Елеонора Всеволодівна. Стратегії подолання старшокласниками проявів агресії однолітків у міжособистісній взаємодії : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Е. В. Кіричевська ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; наук. кер. д-р психолог. наук Моляко В. О. 06.0910. – К., 2009. – 19 с
 1829. 4И(Фр)
  К43
  Кірковська Інга Станіславівна. Категорія рестрикції у сучасній французькій мові : семантико-структурний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / І. С. Кірковська ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Мінкін Л.М..20.1005. – К., 2010. – 20 с
 1830. 51(07)
  К43
  Кірман Вадим Кімович. Методична система вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / В. К. Кірман ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р пед. наук Тарасенкова Н. А. 30.1006.30.1006. – Черкаси, 2010. – 20 с
 1831. 37У(09)
  К45
  Кітова Ольга Анатоліївна. Організація продуктивної праці старшокласників загальноосвітніх шкіл Донецького промислового регіону (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / О. А. Кітова ; Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка,[Слов'янський державний пед. ун-т]. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.)
 1832. 158.015
  К46
  Кічук Антоніна Валеріївна. Психологічні особливості становлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / А. В. Кічук ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р психолог. наук Чебикін О.Я. 30.0904. – Одеса, 2009. – 20 с
 1833. 15
  К46
  Кічук А. В. Основи психоемоційного здоров'я студентів: автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кічук Антоніна Валеріївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.09.2021. – Одеса, 2021. – 36 с
 1834. 378
  К46
  Кічук Ярослав Валерійович. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутнього соціального педагога в умовах університетської педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Я. В. Кічук ; Державний заклад " Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського", [Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Одеса, 2010. – 40 с. : діаграма. – Бібліогр.: с. 32-37 (58 назв.)
 1835. 378
  К46
  Кіш Н. В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кіш Надія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 27.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (25 назв.)
 1836. 4И(Англ)
  К46
  Кіщенко Н. Д. Вербалізація концепту WISDOM / мудрість у дискурсі англомовної авторської казки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кіщенко наталія Дмитрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 29.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1837. 373.7
  К46
  Кіщук В. М. Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж – медична академія : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кіщук Віталій Михайлович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 23.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв.)
 1838. 378
  К48
  Клейно Є. О. Формування готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльності в гуртках позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клейно Євген Олександрович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 22.11.2019. – Полтава, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв.)
 1839. 378
  К49
  Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімішина Аліна Яківна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 329 с. : рис., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (28 назв.) ; с. 101-112 (126 назв.) ; с. 193-202 (92 назв.) ; с. 236-237 (16 назв.).
 1840. 378
  К49
  Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімішина Аліна Яківна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 1841. 378
  К49
  Клімова А. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімова Алла Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 29.05.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1842. 51(07)
  К49
  Кліндухова Валентина Миколаївна. Вивчення наближених обчислень в основній школі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
  / В. М. Кліндухова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд. пед. наук Швець В.О. 25.0811. – К., 2008. – 20 с.
 1843. 9У1
  К49
  Кліш А. Б. Український суспільно-християнський рух у Галичині: ідейні засади, організаційна структура та політичні практики (кінець 19 – початок 20 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кліш Андрій Богданович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.03.2020. – Львів, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 31–40 (93 назв.)
 1844. 378И
  К49
  Кліщ Г. І. Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Дата захисту 29.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.).
 1845. 378
  К47
  Кладікова І. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров'я у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кладікова Ірина Іванівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 28.05.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1846. 378
  К47
  Клак І. Є. Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клак Інна Євгеніївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 26.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 1847. 158.015
  К47
  Клак В. О. Психологічні особливості розвитку мисдення дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Клак Віталій Олександрович; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 20.12.2019. – Переяслав, 2019. – 27 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 23–24 (13 назв.)
 1848. 158.015
  К48
  Кленчу Аліна Миколаївна. Емоційно - комунікативні особливості атрактивності та їх корекція у дівчат старшого юнацького віку : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / А. М. Кленчу ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т. ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 1849. 54(070.3)
  К49
  Клименко С. О. Формування предметної компетентності з біонеорганічної хімії у студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Клименко Світлана Олександрівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 10.10.2014. – 2014 ; Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 1850. 378
  К49
  Клименко Анатолій Олегович. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. О. Клименко ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 1851. 378
  К49
  Клименко Юлія Анатоліївна. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ю. А. Клименко ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Умань, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 1852. 158.015
  К49
  Клименко Юлія Олександрівна. Психологічні особливості орієнтації у часі підлітків з різними проявами агресивності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ю. О. Клименко ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 1853. 378
  К49
  Клименюк Юлія Михайлівна. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Ю. М. Клименюк ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Дубасенюк О.А. 16.0911. – Житомир, 2009. – 20 с
 1854. 378
  К49
  Климова К. Я. Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... д.-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Климова Катерина Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 06.06.2011. – Київ, 2011. – 35 с. : рис. – Бібліогр.: с. 26-32 (49 назв.)
 1855. 378
  К49
  Климчук С. В. Формування професійного мовлення майбутніх соціальніх педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Климчук Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 12.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 1856. 7А(07)
  К50
  Клопов Р. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клопов Роман Вікторович ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Запорізький нац. ун-т ]. – Вінниця, 2012. – 40 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с. 31-36 (50 назв.)
 1857. 378
  К50
  Клопов Роман Вікторович. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформативних технологій : дис. на ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Р. В. Клопов ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2012. – 520, [7] с. : дод. – Бібліогр.: с. 469-520 (458 назв.)
 1858. 9(М)7
  К57
  Клочак О. З. Зовнішня політика і дипломатія Республіки Польща в епоху глобалізаційних змін (1989-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Клочак Олег Зіновійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Дипломатична академія України при МЗСУ]. – Дата захисту 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
 1859. 378
  К50
  Клочко О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клочко Оксана Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.06.2018. – Вінниця, 2018. – 723 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 8-16 (69 назв.) ; с.441-493 (648 назв.)
 1860. 7А2
  К50
  Клочко Л. І. Вдосконалення програми олімпійського циклу підготовки висококваліфікованих спортсменок у марафонському бігу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Клочко Любов Іванівна ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 26.03.2021. – Харків, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (18 назв.) .
 1861. 378
  К50
  Клочко О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клочко Оксана Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.06.2018. – Вінниця, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (69 назв.)
 1862. 37У(09)
  К50
  Клочко, Наталія Леонідівна. Вступ до школи як загальнопедагогічна проблема в історії розвитку початкового навчання в Україні (ХХ століття) : дис. на ... канд. пед. наук :: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Н. Л. Клочко ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 283, [4] с. : табл., дод. – Бібліогр.: с. 252-283 ( 335 назв.)
 1863. 37У(09)
  К50
  Клочко Наталія Леонідівна. Вступ до школи як загальнопедагогічна проблема в історії розвитку початкового навчання в Україні (ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук :: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Н. Л. Клочко ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 1864. 34(07)
  К50
  Клочкова, Дарина Миколаївна. Формування правової компетентності у майбутніх учителів в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Д. М. Клочкова ; Нац. академія внутрішніх справ, [Межрігіональна Академія управління персоналом]. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (14 назв.)
 1865. 37У(09)
  К51
  Клунко Р. Ю. Підготовка майбутніх учителів до формування правової культури учнів загальноосвітніх шкіл України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Клунко Роксолана Юріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Дата захисту 26.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1866. 378
  К52
  Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів технологічного університету засобами природоохоронної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ключка Світлана Іванівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Черкаський державний технологічний ун-т]. – Дата захисту 15.07.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 1867. 378
  К52
  Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів технологічного університету засобами природоохоронної діяльності : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ключка Світлана Іванівна ; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2012. – 270 с. : дод. – Бібліогр.: с. 239-270 (282 назв.).
 1868. 158.015
  К53
  Книш А. Є. Формування особистісної готовності майбутніх психологів-тренерів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Книш Анастасія Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харківський політехнічний ін-т]. – Дата захисту 26.12.2015. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1869. 378
  К53
  Кнодель Людмила Володимирівна. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організації : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. В. Кнодель ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. консульт. д-р ред. наук Абашкіна Н. В. – Дата захисту 25.01.2008. – Тернопіль, 2007. – 40 с
 1870. 378
  К55
  Коба О.В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів військ МВС України в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коба Олександр Васильович ; Ін-т вищої освіти НАПН України Ін-т історії України, [Нац. академія внутрішніх справ]. – Дата захисту 12.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (10 назв.)
 1871. 91(07)
  К55
  Кобернік С. Г. Дидактична система навчання географії в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кобернік Сергій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 16.10.2013. – Київ, 2013. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-38 (82 назв.)
 1872. 002У
  К55
  Кобинець А. В. Громадська думка" / "Рада" (1905–1914 рр.) – перша щоденна україномовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Кобинець Алла Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.10.2005. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 1873. 15
  К55
  Кобець О. В. Психологічна структура еколого-правової свідомості працівників прокуратури : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Кобець Олександр Володимирович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Краматорський економіко гуманітарний ін-т]. – Дата захисту 30.07.2015. – Харків, 2015. – 34 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-32 (44 назв.)
 1874. 40
  К55
  Кобзєв М. В. Лексичний повтор в англійській і українській мовах: структура й семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кобзєв Микола Вікторович ; Донецький нац. ун-т. – Дата захисту 03.06.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.).
 1875. 373.7
  К55
  Кобзар В. М. Формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобзар Валентина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Вінницький аграрний ун-т]. – Дата захисту 08.10.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 1876. 373.7
  К55
  Кобзаренко Л. А. Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедпгогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Кобзаренко Людмила Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 29.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)

 1877. Кобильнік Лілія Миколаївна. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Л.М. Кобильнік ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р психолог. наук Приходько Ю. О. – Дата захисту 19.12.2007. – К., 2007. – 20 с
 1878. 6Ф7(07)
  К55
  Кобильник Тарас Петрович. Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(інформатика)
  / Т. П. Кобильник ; НПУ ім. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Жалдак М. І. 24.0902. – К., 2009. – 20 с
 1879. 378
  К55
  Кобилянська І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянська Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Вінницький нац. техн. ун-т]. – Дата захисту 23.06.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (24 назв.)
 1880. 37И
  К55
  Кобилянська І. В. Організація профільного навчання у старшій школі Іспанії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кобилянська Ірина Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Хмельницький ін-т соціальних технологій]. – Утв. 25.04.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 1881. 378
  К55
  Кобилянський О. В. Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 426-484 (615 назв.).
 1882. 378
  К55
  Кобилянський О. В. Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 18.06.2013. – Вінниця, 2013. – 41 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-38 (76 назв.).
 1883. 373.7
  К55
  Кобися А. П. Розвиток пізнавальних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами телекомунікацій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобися Алла Петрівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 345, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 198-235 (384 назв.)
 1884. 373.7
  К55
  Кобися А. П. Розвиток пізнавальних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами телекомунікацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобися Алла Петрівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.05.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-18 (42 назв.)
 1885. 373.7
  К55
  Кобися Володимир Михайлович. Підготовка електромеханіків засобами проектування комп'ютерно орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В. М. Кобися ; Вінницький державний пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (36 назв.)
 1886. 373.7
  К55
  Кобися Володимир Михайлович. Підготовка електромеханіків засобами проектування комп'ютерно орієнтованих технологій навчання в професійно- технічних навчальних закладах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В. М. Кобися ; Вінницький державний пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 258 с. : рис, дод. – Бібліогр.: с. 235-258 ( 226 назв.)
 1887. 371.012
  К55
  Коблик В. О. Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у позаурочній добродійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коблик Віталій Олександрович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 24.10.2018. – Умань, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1888. 378
  К55
  Кобрюшко О. О. Формування інтересу до природоохоронної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчально-польових практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобрюшко Олександр Олексійович ; Кропівницький держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Дата захисту 08.09.2016. – Кропивницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1889. 7А.06
  К56
  Коваленко І. М. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів у групах продовженого дня : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Коваленко Ірина Миколаївна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Дата захисту 23.04.2014. – Харків, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.)
 1890. 373.7
  К56
  Коваленко В. О. Педагогічні умови організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Валентина Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 22.04.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 1891. 40
  К56
  Коваленко Н. В. Структурно- семантичні особливості терміналогії маркетингу німецької та української мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Коваленко Наталія Василівна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка ]. – Дата захисту 03.04.2013. – Донецьк, 2013. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.).
 1892. 4И(НЕМ)
  К56
  Коваленко Н. М. Адресатність мовленнєвого жанру"коментар"(на матеріалі німецьких газет) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Коваленко Наталія Миколаївна ; Донецький нац. ун-т, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Дата захисту 12.06.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с17-18 (12 назв.)
 1893. 9У2
  К52
  Коваленко О. М. Освітні,наукові та культурні українсько-польські зв'язки (2000-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Коваленко Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 19.09.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
 1894. 378
  К56
  Коваленко О. М. Розвиток системи професійно спрямованого навчання іноземної мови в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коваленко Олена Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжрегіональна Академія управління персоналом]. – Дата захисту 03.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 1895. 378
  К56
  Коваленко О. П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Оксана Павлівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Дата захисту 05.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 1896. 373.7
  К56
  Коваленко Т. О. Формування фахової компетентності майбутніх техніків обчислювальних центрів у процесі вивчення спеціальних дисциплін в коледжах зв'язку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 300, [5] с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 195-222 (233 назв.).
 1897. 373.7
  К56
  Коваленко Т. О. Формування фахової компетентності майбутніх техніків обчислювальних центрів у процесі вивчення спеціальних дисциплін в коледжах зв'язку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 13.02.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.).
 1898. 902.9
  К56
  Коваленко Людмила Іванівна. Архіви Сумщини в політичному, економічному та культурному житті українського суспільства кінця 30-х - початку 61-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Л. І. Коваленко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Киiв, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 1899. 378(07)
  К56
  Коваленко Юлія Олексіївна. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Ю. О. Коваленко ; Класичний приватний ун-т ; наук. кер. д-р пед. наук Сисоєва С.О..19.0812. – Запоріжжя, 2008. – 21 с
 1900. 32У
  К56
  Коваленко-Чукіна Ірина Григорівна. Зелений рух в Україні : становлення, формування, особливості функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / І. Г. Коваленко-Чукіна ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Чубіна Т.Д..25.0911. – Черкаси, 2009. – 20 с
 1901. 34У
  К56
  Ковалик Володимир Васильович. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / В.В. Ковалик ; УНУ ; наук. кер. д-р істор. наук Андрухів І. О. – Дата захисту 11.04.2008. – Ужгород, 2008. – 20 с.
 1902. 37У(09)
  К56
  Ковалишин О. І. Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковалишин Оксана Ігорівна; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Защищена 24.09.2020. – Дрогобич, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14–16 (15 назв.)
 1903. 9(М)03
  К56
  Коваль А. П. Військово-політична та суспільна діяльність Гнея Помпея Великого : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Коваль Андрій Павлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 13.02.2017. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 1904. 37У(09)
  К56
  Коваль В. В. Розвиток фізичного виховання учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти України (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коваль Вадим Вадимович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. гум. ун-т]. – Дата захисту 30.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 1905. 378
  К56
  Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коваль Микита Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 1906. 378
  К56
  Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коваль Микита Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 314 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-13 (22 назв.) ; с. 92-129 (340 назв.) ; с. 175-186 (100 назв.) ; с. 246-260 (137 назв.)
 1907. 378
  К56
  Коваль М. С. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Мирослав Степанович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 20.10.2020. – Львів, 2020. – 567 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8–17 (70 назв.) ; 400-480 (839 назв.)
 1908. 378
  К56
  Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Тетяна Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 16.06.2015. – Вінниця, 2015. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 1909. 378
  К56
  Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Тетяна Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 16.06.2015. – Вінниця, 2015. – 344, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 199-246 (415 назв.)
 1910. 378
  К56
  Коваль Людмила Вікторівна. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Л. В. Коваль ; Ін-т педагогіки АПН України ; наук. консульт. д-р пед. наук Савченко О.Я. 08.1004. – К., 2010. – 40 с
 1911. 378
  К56
  Коваль, Оксана Євгенівна. Формування професійно- моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. Є. Коваль ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)

 1912. К56
  Коваль, Святослав Святославович. Комплексне формування рухових якостей і освоєння техніко - тактичних дій юних футболістів 8-12 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту: [спец ] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / С. С. Коваль ; Харківська державна академія фіичної культури. – Харків, 2010. – 20,[1] с. : табл., рис. – Бібліогр.:с.17-18 (10 назв.)
 1913. 378
  К56
  Коваль Ю. А. Формування екологічної культури студентів в освітньому середовищі технічних коледжів: дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 - Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Коваль Юлія Андріївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 306 с.:
 1914. 15
  К56
  Ковальова О. А. Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителя : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ковальва Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; Ін-т обарованої дитини НАПН України. – Дата захисту 29.05.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21 (14 назв.)
 1915. 378
  К56
  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковалькова Тетяна Олександрівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Дата захисту 10.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 1916. 378
  К56
  Ковальова К. В. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальова Катерина Вікторівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 013.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 1917. 378И
  К56
  Ковальова Світлана Миколаївна. Кейс- метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. М. Ковальова ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 10 назв.)
 1918. 378
  К56
  Ковальова-Гончарюк Л. О. Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 31.08.2021. – Вінниця, 2021. – 274 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (23 назв.) ; с. 204-229 (231 назв.).
 1919. 378
  К56
  Ковальова-Гончарюк Л. О. Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 31.08.2021. – Вінниця, 2021. – 274 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (23 назв.) ; с. 204-229 (231 назв.)
 1920. 378
  К56
  Ковальський Р. І. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інструментальному колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальський Роман Івагович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 24.10.2018. – Київ, 2018. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 (14 назв.)
 1921. 378
  К56
  Ковальчук І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ковальчук Ірина Анатоліївна ; Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 315, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 196-244 (230 назв.)
 1922. 9У2
  К56
  Ковальчук І. В. Політично-військові і соціально- економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів київської областей ( військового округа "Тютюнник") у 1941-1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ковальчук Іван Васильович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Дата захисту 15.06.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 1923. 378
  К56
  Ковальчук І. М. Розвиток професійних якостей учителів технологій у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Ірина Михайлівна ; Класичний приватний ун-т, [Ун-т менеджменту освіти]. – Дата захисту 04.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл, фото. кол. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1924. 378
  К56
  Ковальчук І. С. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Ірина Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 12.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
 1925. 378
  К56
  Ковальчук В. І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Василь Іванович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 28.11.2014. – Запоріжжя, 2014. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (52 назв.)
 1926. 378
  К56
  Ковальчук В. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 13.12.2016. – Житомир, 2016. – 42 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 34-39 (44 назви)
 1927. 7А(07)
  К56
  Ковальчук В. Я. Методика оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ковальчук Володимир Ярославович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Дата захисту 24.04.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1928. 9(М)3
  К56
  Ковальчук М. В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії ХVI ст. на основі султанських канун-наме : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ковальчук Марія Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 03.10.2017. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.)
 1929. 378
  К56
  Ковальчук М. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Майя Олегівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 12.12.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (34 назв.)
 1930. 378
  К56
  Ковальчук О. А. Педагогічні умови професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Олена Антонівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 17.09.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (25 назв.)
 1931. 37И
  К56
  Ковальчук О. С. Тенденції розвитку автономного менеджменту в країнах Західної і Північної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковальчук Олена Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 26.05.2015. – Умань, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (55 назв.)
 1932. 373
  К56
  Ковальчук Любов Олександрівна. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Л.О. Ковальчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Кравець В. П. 25.0809. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
 1933. 37У(09)
  К56
  Ковач А. І. Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньому середовищі Закарпаття (20-ті р. 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковач Аттіла Іштванович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 14.05.2021. – Рівне, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв.) .
 1934. 378
  К56
  Ковбаса Т. І. Методична підготовка майбутніх вчителів технологій у Російській Федерації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"
  / Ковбаса Тетяна Іванівна ; Чернігівський національний пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 12 назв.)
 1935. 4И(АНГЛ)
  К56
  Ковбаско Юрій Григорович. Структура, семантика, прагматика розділового запитання: синхронно- діахронний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ю. Г. Ковбаско ; Ю. Г. Ковбвско ; Київський нац. лінгвістисчний ун-т, [Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Київ, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 1936. 378
  К56
  Ковпак І. О. Педагогічні засади проектування міждисциплінарної технології навчання у підготовці викладачів педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковпак Ірина Олександрівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 23.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.).
 1937. 378
  К56
  Ковровський І. Г. Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно- моральних цінностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковровський Ігор Григорович ; Мін- во освіти і науки, молоді та спорту України ДВНЗ" Переяслав_ Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Дата захисту 15.03.2013. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.).
 1938. 378
  К56
  Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико- математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтонюк Галина Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського . – Вінниця, 2013. – 266, [6] с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 180-205 (259 назв.).
 1939. 378
  К56
  Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтонюк Галина Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського . – Дата захисту 19.06.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.).
 1940. 378
  К56
  Ковтонюк М. М. Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтонюк Мар'яна Михайлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 563 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 497-548 ( 511 назв.).
 1941. 378
  К56
  Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 22.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 1942. 378
  К56
  Ковтун О. В. Теоретико- методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання ", 13.00.04"Теорія і методика професійної освіти"
  / Ковтун Олена Віталіївна ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Дата захисту 25.03.2013. – Одеса , 2013. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 35-40 (52 назв.)
 1943. 373.7
  К56
  Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Таміла Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Дата захисту 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 1944. 378(07)
  К56
  Ковчина Ірина Михайлівна. Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності : автореферат дис. ... Доктор пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / І. М. Ковчина ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кер. не вказ..11.0810. – К., 2008. – 42 с. : рис.
 1945. 372
  К56
  Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти дітей п'яти років : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ковшар Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Криворізький нац. ун-т]. – Дата захисту 26.10.2016. – Одеса, 2016. – 40, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (43 назв.)
 1946. 378
  К57
  Когут У.П. Система комп'ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Когут Уляна Петрівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Дата захисту 13.10.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (40 назв.)
 1947. 371.01
  К58
  Кожевников В. М. Організаційно- дидактичні засади забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кожевников Віктор Михайлович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун-т (Ялта)]. – Дата захисту 31.10.2012. – Луганськ, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с. 32-37 (51 назв.).
 1948. 378
  К58
  Кожем'яко Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожем'яко Наталія Володимирівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 03.07.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.)
 1949. 902.7
  К58
  Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка : автореф. дис. ...д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кожолянко Олександр Георгійович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Дата захисту 10.02.2015. – Львів, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: с. 25-31 ( 59 назв.)
 1950. 378
  К58
  Кожуріна І. Є. Підготовка майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожуріна Ірина Євгеніївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 15.06.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 1951. 378
  К58
  Кожушко С. П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожушко Світлана Павлівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля]. – Дата захисту 17.10.2014. – Запоріжжя, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37 (73 назв.)
 1952. 378
  К59
  Козак Л. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Дюдмила Василівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 22.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с 31-38 (60 назв.)
 1953. 371.014
  К59
  Козак Н. Г. Здоров'язберігаюче виховання підлітків основної школи в навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Козак Наталія Григорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка]. – Дата захисту 24.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 1954. 373.7
  К59
  Козак Х. І. Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Христина Ігорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 14.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 1955. 7А(07)
  К59
  Козак Євген Павлович. Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Є. П. Козак ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 1956. 37И
  К59
  Козак Тетяна Богданівна. Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Т. Б. Козак ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 1957. 378
  К59
  Козак Тетяна Сергіївна. Дипломне проектування як засіб формування готовності майбутніх дизайнерів до професійної діяльності : дис. ... канд. пед. наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т.С. Козак ; Академія пед. наук, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти. – Львів, 2010. – 305 с. – Бібліогр.: с282-305.
 1958. 378
  К59
  Козак Тетяна Сергіївна. Дипломне проектування як засіб формування готовності майбутніх дизайнерів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Т. С. Козак ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський науково- практичний центр професійно-технічної освіти АПН України]. – Вінниця, 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.:с.15-17(18 назв.)
 1959. 37У(09)
  К59
  Козацька І. В. Підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козацька Ірина Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Донбаський держ. пед. ун-т ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 11.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 1960. 378
  К59
  Козаченко С. М. Формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козаченко Світлана Миколаївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Дата захисту 01.10.2014. – Хмельницький, 2014. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14 (15 назв.)
 1961. 91(07)
  К59
  Козаченко Ігор Олександрович. Методика реалізації взаємозв'язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / І. О. Козаченко ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 2012.9..19.0. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр. с. 17-18 (12 назв.)
 1962. 373.7
  К59
  Козаченко Г. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козаченко Галина Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 10.12.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 1963. 7А(07)
  К59
  Козерук Юлія Володимирівна. Формування рухових навичок учениць професійно- технічних навчальних закладів засобами фізичних вправ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Ю. В. Козерук ; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв.)
 1964. 9У2
  К59
  Козинець Ірина Юріївна. Державотворчі процеси на Волині в добу гетьманату П. Скоропадського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / І. Ю. Козинець ; ВНУ ім. Л. Українки ; наук. кер. д-р істор. наук Терещенко Ю.І..09.0909. – Луцьк, 2009. – 20 с
 1965. 15
  К59
  Козлов О. В. Психосемантична структура психологічного здоров'я особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Козлов Олександр Вікторович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського]. – Дата захисту 30.06.2015. – Харків, 2015. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 1966. 902.7
  К59
  Козлов Микола Вікторович. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 " Етнологія"
  / М. В. Козлов ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв.)
 1967. 4И(АНГЛ)
  К59
  Козлова О. С. Недотримання принципів спілкування в англійському діалогічному мовленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Козлова Ольга Сергіївна ; Донецький нац. ун-т, [Ін-т філології Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка]. – Дата захисту 22.11.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.)
 1968. 373.7
  К59
  Козловська Л. В. Формування готовності у майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козловська Леся Володимирівна ; Вінницький державний пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [НАПН Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти]. – Дата захисту 26.12.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 1969. 373.7
  К59
  Козловська Л. В. Формування готовності у майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козловська Леся Володимирівна ; НАПН Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти. – Львів, 2013. – 273 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 271-273 (19 назв.) . – [2013-209Д]
 1970. 373.7
  К59
  Козловська Ірина Михайлівна. Інтеграція знань про властивості речовини та будівельних матеріалів учнів професійно-технічних училищ : дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 "Теорія і історія педагогіки"
  / І.М. Козловська ; Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1993. – 140 с. – Бібліогр.: с. 116-131 (185 назв).
 1971. 373.7
  К59
  Козловська Ірина Михайлівна. Теоретичні та методологічні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи : дис. на ... д-ра пед. наук :: [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / І.М. Козловська ; АПН України Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ, 2000. – 440 с. – Бібліогр.: 377-397(319 назв).
 1972. 15
  К59
  Козловська Елеонора Вікторовна. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія ; психологія соціальної роботи"
  / Е. В. Козловська ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 16 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14 (7)назв.
 1973. 378
  К59
  Козловський Ю. М. Теоретико- методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Козловський Юрій Михайлович ; Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 557 с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 445-502 (605 назв.).
 1974. 378И
  К59
  Козолуп М. С. Технологія підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козолуп Марія Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 27.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 1975. 371
  К59
  Козубовський Р.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козубовський Ростислав Володимирович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 14.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 1976. 378
  К59
  Козубцов І. М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад'юнктів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козубцов Ігор Миколайович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 13.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30–38 (92 назв.) .
 1977. 378И
  К59
  Козьменко О. І. Підготовка успішної людини в закладах вищої освіти США (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Козьменко Олена Іванівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.04.2021. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: с. 35–38 (47 назв.) .
 1978. 37И
  К59
  Козьменко О. І. Виховання почуття національної ідентичності старшокласників засобами природоохоронної діяльності у школах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Козьменко Олена Іванівна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – Дата захисту 2012.2..29.0. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 1979. 371.01
  К59
  Койкова Ельзара Імдатівна. Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Е. І. Койкова ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. канд. пед. наук Горбунова Н.В. 24.0812. – Луганськ, 2008. – 20 с
 1980. 378
  К59
  Кокарева Е. О. Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кокарева Елеонора Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Криворізький пед.інститут ДВНЗ" Криворізький національний ун-т"]. – Дата захисту 12.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. : табл., іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.).
 1981. 7А8
  К59
  Кокарева С. М. Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Кокарева Світлана Миколаївна ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 05.05.2021. – Харків, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (17назв.) .
 1982. 4И(Англ)
  К59
  Кокоза Ганна Анатоліївна. Дескрипції одягу в дискурсивно- прагматичному аспекті ( на матеріалі сучасної англомовної публіцистики) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Г. А. Кокоза ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 1983. 378
  К59
  Кокор М. М. Підготовка майбутніх викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кокор Марія Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Львівський науково-практичний уентр професійно-технічної освіти]. – Дата захисту 13.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-15 (7 назв.)
 1984. 37И
  К59
  Кокоріна Л. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Іспанії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кокоріна Людмила Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Дата захисту 26.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (6 назв.)
 1985. 372
  К60
  Колесник К. А. Педагогічні засади групової діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець 20 – початок 21 ст.) : дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 - Освітні, педагогічні науки ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Колесник Катерина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.11.2021. – Вінниця, 2021. – 273 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6–10 (27 назв.) ; с. 210–237
 1986. 371.011
  К60
  Колікунова Вікторія Володимирівна. Моральне виховання старших підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загагальноосвітньої школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / В. В. Колікунова ; МДУ ім. В. О. Сухомлинського ; наук. кер. д-р пед. наук Пустовіт Г.П..18.0912. – Миколаїв, 2009. – 20 с
 1987. 378
  К60
  Колісніченко Владислав Васильович. Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками "групи ризику" : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. В. Колісніченко ; КПУ ; наук. кер. д-р пед. наук Синьов В.М. 02.0907. – Запоріжжя, 2009. – 20 с
 1988. 378
  К60
  Колісник В. Ю. Формування готовності в майбутніх інженерів-програмістів до використання знань з іноземної мови у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колісник Вікторія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 28.09.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 1989. 373.7
  К60
  Колісник-Гуменюк Юлія Григорівна. Формування професійно- етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ю. Г. Колісник-Гуменюк ; Ю. Г. Колесник-Гуменюк ; Львівський науково- практичний центр професійно- технічної освіти. – Львів, 2012. – 287, [4] с. : рис., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 191-218 (261 назв.)
 1990. 4И(Англ)
  К60
  Колісниченко Т. В. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Колісниченко Тетяна Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Дата захисту 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
 1991. 378(07)
  К60
  Колбіна Людмила Анатоліївна. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. А. Колбіна ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р пед. наук Курлянд З.Н. 11.0811. – Одеса, 2008. – 21 с
 1992. 371.011
  К60
  Колган, Тетяна Володимирівна. Формування громадської компетентності старшокласників у навчально- виховному процесі середньої загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. В. Колган ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, [Слов'янський державний пед. ун-т ]. – Харків, 2012. – 20 с. : форми, рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 15 назв.)
 1993. 378
  К60
  Колеснікова І. В. Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колеснікова Ірина Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 13.03.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 1994. 58
  К60
  Колесніченко О.В. Біолого-екологічні основи розвитку, адаптації та стійкості каштана їстівного(CASTANEA SATIVA) у різних умовах культури : автореф. дис. ... д-ра біологічних наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія"
  / Колесніченко Олена Валеріївна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України . – Дата захисту 14.12.2012. – Київ, 2012. – 41 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 34-38 (34 назв.)
 1995. 371.01
  К60
  Колишкіна А. П. Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Колишкіна Алла Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 23.09.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.) . – [2014-7175А, 7176А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 1996. 378
  К60
  Коллегаєв М. Ю. Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коллегаєв Михайло Юрійович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 28.05.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 1997. 378
  К61
  Колодій Ілона Анатоліївна. Формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі на основі інтеграції загальноосвітніх і професійно- орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Е. А. Колодій ; Національний авіаційний ун-т. – Киiв, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
 1998. 37(09)
  К61
  Колодійчук, Олег Ярославович. Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900-1939рр.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / О. Я. Колодійчук ; ДДПУ ім. І. Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Вихрущ А. В. 03.0902. – Дрогобич, 2009. – 20 с
 1999. 37И
  К61
  Колодько І. М. Формування в учнів середньоьго ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Колодько Інна Миколаївна; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.09.2021. – Київ, 2021. – 22 с.
 2000. 378
  К61
  Коломієць А. М. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04- теорія та методика проф. освіти
  / Коломієць Алла Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-39 (74 назв.).
 2001. 378
  К61
  Коломієць Альона Анатоліївна. Формування мотивації навчально- пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей засобами історіограіфії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коломієць Альона Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [Вінницький національний технічний ун-т]. – Дата захисту 17.05.2011. – Вінниця, 2011. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.:с.16-18 (15 назв.)
 2002. 378
  К61
  Коломієць Альона Анатоліївна. Формування мотивації навчально- пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей засобами історіограіфії : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Коломієць Альона Анатоліївна ; Вінницький національний технічний ун-т. – Дата захисту 17.05.2011. – Вінниця, 2011. – 271 с. : дод. – Бібліогр.: с. 250-271 (271 назв.)
 2003. 371.011
  К61
  Коломоєць Г. А. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі військово-спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коломоєць Галина Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–22 (19 назв.)
 2004. 378
  К61
  Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коломієць Леся Ігорівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 290, [8] с. : ил., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 191-218 (283 назв.).
 2005. 378
  К61
  Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коломієць Леся Ігорівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.01.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.).
 2006. 378(07)
  К61
  Коломієць Микола Борисович. Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / М. Б. Коломієць ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Сидоренко В.К. 28.0904. – Луганськ, 2009. – 20 с
 2007. 7А7
  К61
  Коломієць, Надія Анатоліївна. Інтегральна підготовка у спортивному орієнтуванні на основі індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів : автореферат дис. ... Канд.наук з фіз.виховання та спорту
  / Н.А. Коломієць ; ХДАФК ; наук. кер. канд. наук з фіз. виховання та спорту Козіна Ж.Л. 08.1006. – Харків, 2010. – 21 с. : іл.
 2008. 158.015
  К61
  Коломієць Т. В. Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Коломієць Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Дата захисту 06.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 2009. 371.9
  К61
  Коломійченко Олег Юрійович. Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / О. Ю. Коломійченко ; Південноукраїнський державний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 2010. 378
  К61
  Колос Катерина Ростиславівна. Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / К. Р. Колос ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання нац. академії пед. наук України, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка]. – Київ, 2011. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16 (3 назв.)
 2011. 371.011
  К61
  Колоскіна Ольга Андріївна. Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. А. Колоскіна ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Кучерявий О.Г. 18.0901. – Луганськ, 2009. – 20 с
 2012. 378
  К61
  Колосова С. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності вихователів в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колосова Світлана Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Дата захисту 03.11.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 2013. 371.011
  К61
  Колосова Олена Вікторівна. Формування у молодших школярів основ правової культури в процесі позаурочної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. В. Колосова ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (18 назв.)
 2014. 371.011
  К61
  Колосова Олена Вікторівна. Формування у молодших школярів основ правової культури в процесі позаурочної діяльності : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. В. Колосова ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 245, [8] с. : рис., табл., дод. – Бібліогр.: с. 218-245 (261 назв.)
 2015. 371.01
  К61
  Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Колотило Оксана Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2016. 7А(07)
  К61
  Колумбет О. М. Методика розвитку координаційних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колумбет Олександр Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32--35 (37 назв.)
 2017. 513(07)
  К61
  Колчук Т.В. Методика дистанційного навчання геометрії учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колчук Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 22.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 2018. 37У(09)
  К62
  Коляда Н. М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ ст.-середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", 13.00.05"Соціальна педагогіка"
  / Коляда Наталія Миколаївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Дата захисту 14.12.2013. – Луганськ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35-41 (67 назв.)
 2019. 37И
  К62
  Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ- перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коляда Тетяна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 27.05.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 2020. 37У(09)
  К62
  Коляденко О. В. Погляди Бориса Грінченка щодо рідномовної (української) школи (остання третина 19 – 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коляденко Ольга Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 13.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (12 назв.) .
 2021. 34У
  К62
  Коляструк Олександр Петрович. Верховна Рада України у системі владних відносин 1994-2002рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / О. П. Коляструк ; НАН України.Ін-т історії України ; наук. кер. д-р істор. наук Касьянов Г.В. 26.0809. – К., 2008. – 19 с
 2022. 8У6
  К63
  Комінарська І. М. Художнє втілення національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука : дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література "
  / І. М. Комінарська ; Комінярська Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2010. – 229 с. – Бібліогр.: с. 201-229 (317 назв.)
 2023. 58
  К63
  Комісаренко А. Г. Генетична трансформація з використанням дволанцюгових РНК-супресора гена проліндегідрогенази для підвищення осмотолерантності соняшника (HELIANHUS ANNUUS L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика"
  / Комісаренко Алла Григорівна ; НАН України Інститут фізіології рослин і генетики. – Дата захисту 13.10.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (33 назв.)
 2024. 517(07)
  К63
  Комісаренко Олена Валентинівна. Формування математичної компетентності студентів інженерних спеціальностей агротехнологічних університетів в процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / О. В. Комісаренко ; Херсонський державний ун-т, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Херсон, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 2025. 37И
  К63
  Комар О. С. Розвиток освіти дорослих у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Комар Олена Станіславівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.11.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (20 назв.)
 2026. 378
  К63
  Комар Ольга Анатоліївна. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. А. Комар ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (51 назв.)
 2027. 37И
  К63
  Комар О. С. Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Комар Олег Станіславович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.12.2019. – Умань, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: с. 31-35 (46 назв.)
 2028. 371.013
  К63
  Комаровська О. А. Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості у школах естетичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Комаровська Оксана Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 26.05.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (63 назв.)
 2029. 378
  К63
  Комашко Наталія Володимирівна. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп'ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наталія Володимирівна Комашко ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2030. 371.01
  К63
  Компаній О. В. Дидактичні засади формування читацьких інтересів молодших школярів в умовах інформаційного навчального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Компаній Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 26.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
 2031. 371.01
  К63
  Компаній О. В. Реалізація принципу наступності формування текстотворчих умінь молодших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Компаній Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 13.05.2021. – Одеса, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–35 (41 назв.)
 2032. 378
  К64
  Конаржевська Вікторія Іванівна. Формування критичного мислення майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. І. Конаржевська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; наук. кер. канд. пед. наук Олійник Т.О. 22.0912. – Харків, 2009. – 20 с
 2033. 378
  К64
  Кондратенко Т. В. Формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратенко Тетяна Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 14.03.2019. – Глухів, 2019. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.)
 2034. 78(07)
  К64
  Кондратенко, Ганна Григорівна. Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання
  / Г. Г. Кондратенко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд. пед. наук Болгарський А.Г. – Дата захисту 14.11.2007. – К., 2007. – 21 с. : табл.
 2035. 378(07)
  К64
  Кондратова Людмила Григорівна. Підготовка вчителя до організації проектної діяльності учнів основної школи в позаурочній роботі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Л. Г. Кондратова ; Центр. ін-т післядипломної пед. освіти АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Ястребова В. Я. – Дата захисту 16.05.2008. – К., 2008. – 20 с
 2036. 517(07)
  К64
  Кондратьева Оксана Марківна. Методична система контролю і коригування знань та умінь студентів технічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / О. М. Кондратьева ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, наук. кер. д-р пед. наук, проф. Тарасенкова Н. А. – Дата захисту 23.10.2007. – К., 2007. – 20 с
 2037. 378
  К64
  Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 2038. 378
  К64
  Кондратюк В. Д. Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / Кондратюк Володимир Дмитрович ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 218 с. – Бібліогр.: 198-218 (204 назви).
 2039. 8У(07)
  К64
  Кондратюк С. Г. Методика вивчення епічного твору на уроках української літератури у 5-6 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кондратюк Світлана Григорівна ; Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 13.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 2040. 378
  К64
  Кондратюк Володимир Дмитрович. Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В.Д. Кондратюк ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. канд. пед. наук Шестопалюк О. В. – Утв. 16.01.2008. – Вінниця, 2008. – 20 с. : іл.
 2041. 902.7
  К64
  Кондратюк Олена Володимирівна. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини ХІХ-початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / О. В. Кондратюк ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Гладких М. І. – Дата захисту 14.04.2008. – К., 2008. – 17 с
 2042. 371.01
  К64
  Кондратюк Олена Михайлівна. Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6-8 річного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / О.М. Кондратюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; наук. кер. д-р пед. наук Лозова В.І. 03.0906. – Харків, 2009. – 20 с
 2043. 378
  К64
  Кондрацька Г. М. Теоретичні та методичні засади формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.0 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондрацька Галина Дмитрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 29.06.2017. – Хмельницький, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-36 (40 назв.)
 2044. 158.015
  К64
  Кондрацька Лариса Вікторівна. Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у підлітків : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / Л. В. Кондрацька ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; наук. кер. д-р психолог. наук Ващенко І.В. 25.0903. – К., 2009. – 17 с
 2045. 378(07)
  К64
  Кондрицька Оксана Іванівна. Формування у студентів педагогічних університетів цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами артпедагогіки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / О. І. Кондрицька ; Ін-т проблем виховання АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Гуменникова Т.Р. 10.0903. – К., 2009. – 22 с
 2046. 378
  К64
  Коневщинська Ольга Еммануїлівна. Формування медіа-культури майбутніх учителів музики : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. Е. Коневщинська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Шпак В.І. 11.0911. – К., 2009. – 20 с ї

 2047. К65
  Коннов Р. С. Програмування тренувального процесу висококваліфікованих хокеїстів на траві у змагальному періоді макроциклу: дис. ... доктора філософії: [спец.] 017 - Фізична культура і спорт
  / Коннов Станіслав Ростиславович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2023. – 288 с.
 2048. 53(07)
  К64
  Коновал Олександр Андрійович. Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02- теорія та методика навчання(фізика)
  / О. А. Коновал ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Киiв, 2010. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-40(75 назв)

 2049. К64
  Коновалов Володимир Володимирович. Управління фізичною підготовкою військовослужбовців в умовах реформування служби безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / В. В. Коновалов ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20, [1] с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.18-19 (7 назв.)
 2050. 378
  К64
  Коновалова К. І. Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коновалова Катерина Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Дата захисту 28.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 2051. 378
  К64
  Коновалова Вікторія Борисівна. Педагогічні умови успішної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В.Б. Коновалова ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 229 с. – Бібліогр.: с. 192-205.
 2052. 373
  К64
  Коновальчук І. І. Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коновальчук Іван Іванович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 24.06.2015. – Житомир, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (48 назв.)
 2053. 378
  К64
  Коновальчук І. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коновальчук Іннр Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. (назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2054. 378И
  К64
  Кононенко І. А. Професійне становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей у системі вищої освіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кононенко Інна Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 27.12.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 2055. 9У1
  К64
  Кононенко В. П. Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кінець 80-х років 17- кінець 60-х років 18 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кононенко Василь Петрович ; Ін-т історії України НАПН України. – Дата захисту 26.03.2010. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 2056. 4И(Англ)
  К64
  Кононець Ю. В. Типологія вербальних товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кононець Юлія Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 20.11.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 2057. 378
  к64
  Кононова М. М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кононова Марина Миколаївна ; Хмельницький національний ун-т ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 14.11.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33—36 (42 назв.)
 2058. 378
  К64
  Конопляник Леся Миколаївна. Формування готовності майбутніх інженерів авіаційної галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. М. Конопляник ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв)
 2059. 378
  К64
  Коношевський Олег Леонідович. Індивідуалізація самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами мультимедіа : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. Л. Коношевський ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 229 с. – Бібліогр.: с. 197-217.
 2060. 378
  К65
  Кончович К. Т. Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кончович Катерина Тиберіївна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Мукачівський держ. ун-т]. – Дата захисту 26.05.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 2061. 378
  К65
  Конюхов С. Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Конюхов Сергій Леонідович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 19.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.)
 2062. 378(07)
  К65
  Копіца Олена Іванівна. Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів трудового навчання у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. І. Копіца ; КДПУ ім. В. Винниченка ; наук. кер. д-р пед. наук Пікельна В. С. – Дата захисту 20.03.2008. – Кіровоград, 2008. – 20 с
 2063. 5(07)
  К65
  Копетчук Валентина Анатоліївна. Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. А. Копетчук ; Ін-т педагогіки АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Момот Л. Л. – К., 2009. – 20 с
 2064. 378
  К65
  Копил Галина Олексіївна. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Г. О. Копил ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Козлакова Г. О. – Дата захисту 18.09.2007. – Житомир, 2007. – 20 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2065. 378
  К65
  Копитков Д. М. Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Копитков Денис Михайлович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. автомобільно-дорожний ун-т]. – Дата захисту 13.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2066. 6Ф7
  К65
  Копняк Н.Б. Методика оцінювання результатів навчання інформатики учнів старшої школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика)
  / Копняк Наталія Борисівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Морзе Н.В. 23.0812. – К., 2008. – 20 с
 2067. 373.7
  К65
  Коптєва О. М. Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коптєва Ольга Миколаївна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Дата захисту 18.01.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 2068. 551
  К65
  Коптєва Т. С. Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя: дис. ... доктора філософії: [спец.] 103 - Науки про Землю; галузь знань 10 Природничі науки
  / Коптєва Тетяна Сергіївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2021. – Вінниця, 2021. – 163 с.:
 2069. 902.7
  К65
  Копцюх Б. Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : автореф. дис. ... канд.іст. наук: [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Копцюх Богдан Романович ; Київський нац. ун-т імені. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв.)
 2070. 378
  К66
  Корінна О. В. Педагогічні умови організації комп'ютерного тестування майбутніх пілотів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корінна Ольга Валеріївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка ; Нац. авіаційний ун-т . – Дата захисту 09.02.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.) . – [2017-8286А]
 2071. 378
  К66
  Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корж Олена Юріївна ; Донбаський держ. пед. ун-т, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 25.12.2014. – Слав'янськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
 2072. 7А(07)
  К66
  Корзан Т. І. Спеціальна фізична підготовка учнів вищих професійних училищ комп’ютерних технологій та будівництва : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Корзан Тетяна Ігоревна ; ДВНЗ "Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано- Франковск, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
 2073. 378
  К67
  Корнієнко В. В. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корнієнко Віта Вікторівна ; Хмельницький нац. ун-т, [Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького]. – Утв. 19.10.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.).
 2074. 9(М)7
  К67
  Корнієнко Аліна Юріївна. Східноєвропейська політика США кінця 80-х-90-і роки ХХ ст. : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія
  / А. Ю. Корнієнко ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Гончар Б.М..12.1004. – К., 2010. – 18 с
 2075. 378
  К67
  Корнійчук Ю. Г. Формуваня готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбцями строкової служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корнійчук Юрій Григорович ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (11 назв.)
 2076. 378
  К67
  Корнещук Вікторія Вікторівна. Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяльності : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. В. Корнещук ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. консульт. д-р пед. наук Карпова Е.Е. 04.1003. – Одеса, 2010. – 44 с
 2077. 378
  К67
  Корницька Ю. А. Виховання соціальних цінностей у студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Корницька Юлія Анатоліївна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв.)
 2078. 378
  К67
  Корносенко О. К. Система професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корносенко Оксана Константинівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 17.05.2018. – Полтава, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (47 назв.)
 2079. 378
  К67
  Корносенко Оксана Костянтинівна. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до використання ігрових методик у професійній діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - Теорія і методика проф. освіти
  / О. К. Корносенко ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Пінчук Є.А. 19.1005. – К., 2010. – 20 с
 2080. 378
  К68
  Коробко Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коробко Наталія Віталіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 07.04.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 2081. 378
  К68
  Коровій Д. М. Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в умовах змішаного навчання: дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Коровій Дар'я Миколаївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського..2023. – Вінниця, 2023. – 338 с.:
 2082. 4И(АНГЛ)
  К68
  Корогода Т. М. Стратегії і тактики подолання комунікативних збоїв в англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Корогода Тетяна Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 31.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) . – [2013-6841А]
 2083. 378
  К68
  Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Володимир Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 293, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 266-293 (303 назв.)
 2084. 378
  К68
  Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Володимир Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 2085. 378
  К68
  Король С. В. Професійна спрямованість гуманітарної підготовки фахівців інженерного профілю в університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Світлана Володимирівна ; Тернопільський нац. педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (11 назв.)
 2086. 378
  К68
  Король Я. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Ярослав Іванович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 2.--.2059. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв.)
 2087. 378
  К68
  Корольова Л. М. Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корольова Людмила Михайлівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 19.06.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 2088. 378
  К68
  Корольова Т. В. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корольова Тетяна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 30.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 2089. 5(07)
  К68
  Королюк Олена Миколаївна. Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О.М. Королюк ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Дубасенюк О. А. 21.0810. – Житомир, 2008. – 20 с
 2090. 54(07)
  К68
  Коростіль Л. А. Формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання (хімія)"
  / Коростіль Лідія Анатоліївна ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
 2091. 7А7
  К68
  Коростильова Ю. С. Удосконалення технічної підготовки стрільців з пневматичного пістолета із застосуванням кінематичних моделей змагальної вправи : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Коростильова Юлія Сергіївна ; Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2011. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 2092. 378
  К68
  Короткіх М. А. Педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткіх Михайло Анатолійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 2093. 373.7
  К68
  Короткова Л. І. Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткова Ліна Ігоревна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 23.03.2012. – Київ, 2012. – 19 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.).
 2094. 373.7
  К68
  Короткова Л. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера регіону : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткова Ліна Ігорівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 21.04.2021. – Київ, 2021. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (52 назв.) .
 2095. 373.04
  К68
  Короткова С. В. Формування у підлітків якостей успішної людини у позакласній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Короткова Світлана Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Дата захисту 19.12.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 2096. 371.011
  К68
  Корпач Надія Іванівна. Формування громадянської позиції підлітків у молодіжних організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Н. І. Корпач ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Гусак П.М..30.0901. – Тернопіль, 2008. – 20 с
 2097. 37И
  К69
  Корсун Г. О. Професійне самовизначення старшокласників у школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Корсун Ганна Олексіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 25.06.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (31 назв.) ]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2098. 40
  К69
  Корсун О.В. Безсуб'єктні речення в англійській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Корсун Ольга Володимирівна ; Донецький нац. ун-т. – Дата захисту 29.04.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 2099. 378
  К69
  Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корсун Юлія Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 2100. 378
  К69
  Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корсун Юлія Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 228 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-14 (20 назв.) ; с. 180-197 (192 назв.)
 2101. 378
  К69
  Корсунський В. О. Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Корсунський Віктор Олексійович ; Українська інженерно-педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 09.12.2012. – Харків, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.).
 2102. 57(07)
  К70
  Коршевнюк Тетяна Валеріївна. Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)"
  / Т. В. Коршевнюк ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд.пед. наук Матяш Н. Ю. – Дата захисту 14.09.2007. – К., 2007. – 20 с. : іл.
 2103. 7А.02
  К71
  Косівська С. В. Методичні основи розвитку руховогоінтелекту в дітей-сиріт 3-6 років у процесі підготовки до шкільного навчання засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / С. В. Косівська ; Костівська Сюзанна Вячеславівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Дата захисту 30.04.2013. – Харків, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
 2104. 902.7
  К71
  Косаківський В. А. Етнокультурна характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05"Етнологія"
  / Косаківський Віктор Афанасійович ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Дата захисту 25.03.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (18 назв.)
 2105. 371.9
  К71
  Косарєва Г. М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарєва Галина Миколаївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 30.11.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 2106. 378
  К71
  Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарук Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 30.01.2019. – Вінниця, 2019. – 339 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.) ; с. 86-104 (170 назв.) ; с. 187-195 (81 назв.) ; с. 247-248 (14 назв.)
 2107. 378
  К71
  Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарук Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 30.01.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 2108. 1
  К71
  Косенко В. Д. Феномен інтелігентності як предмет філософської рефлексії : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.3"Соціальна філософія та філософія історії"
  / Косенко Володимир Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політех. ін-т". – Дата захисту 21.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 2109. 4И(Англ)
  К71
  Косенко Юлія Вікторівна. Структурно-семантичні функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Ю.В. Косенко ; ДНУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Швачко С. О. – Дата захисту 07.03.2008. – Донецьк, 2008. – 20 с
 2110. 371
  К71
  Косенчук О. Г. Соціально- педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Косенчук Ольга Геннадієвна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 16.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 2111. 378
  К71
  Косова К. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Косова Катерина Олексіївна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Дата захисту 23.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (13 назв.).
 2112. 6Ф7(07)
  К71
  Косовець О. П. Методика навчання інформатики учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Косовець Олена Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 29.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
 2113. 53
  К71
  Косогов І. Г. Формування практико-орієнтованих знань з фізики в учнів старшої школи на засадах міжпредметної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Косогов Іван Георгієвич ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 28.10.2020. – Бердянськ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (21 назв.)
 2114. 371.01
  К72
  Костін Ян Анатолійович. Дидактичні умови взаємодії учителя і учнів засобами інноваційного програмово-методичного забезпечення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Я. А. Костін ; Ін-т педагогіки АПН України ; наук. кер. д-р психолог наук Фурман А. В. 13.0811. – К., 2008. – 22 с
 2115. 37И
  К72
  Костіна Л. С. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костіна Людмила Сергіївна ; Ін-т вищої освіти ім. Івана Зязюна НАПН України. – Дата захисту 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (21 назв.)
 2116. 378
  К72
  Костенко Р. В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Ростислав Валерійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 29.05.2015. – Одеса, 2015. – 42 с. : табл. – Бібліогр.: с 30-39 (70 назв.)
 2117. 378
  К72
  Костенко А. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Аліна Анатоліївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 14.04.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
 2118. 378
  К72
  Костенко Д. В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому середовищі університету: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Дмитро Вікторович; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 23.04.2021. – Умань, 2021. – 21 с.
 2119. 9У2
  К72
  Костенко С. В. Ідейно-політичні засади та практика селянського громадського руху в Україні (1917-1932 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Костенко Світлана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 29.11.2013. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв.)
 2120. 371.011
  К72
  Костенко С. Е. Педагогічні умови формування моральної поведінки підлітків у сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Костенко Сусана Едуардівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донецький нац. технічний ун-т]. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.).
 2121. 378
  К72
  Костенко Т. М. Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Костенко Тетяна Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Дата захисту 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 2122. 378(07)
  К72
  Костенко Василь Андрійович. Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теоріця і методика професійної освіти
  / В.А. Костенко ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р пед. наук Синьов В. М. – Хмельницький, 2008. – 20 с
 2123. 378
  К72
  Костик Є. В. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Костик Євген Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 2124. 378
  К72
  Костиря І. В. Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Костиря Ірина Валентинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Дата захисту 24.04.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 2125. 378
  К72
  Костиря І. В. Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Костиря Ірина Валентинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Дата захисту 24.04.2018. – Вінниця, 2018. – 373 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 7-11 (23 назв.) ; с. 215-245 (254 назв.) ; с. 369-373 (23 назв.).
 2126. 378(07)
  К56
  Кострач Віталій Вячеславович. Формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. В. Кострач ; Нац. академія Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. канд. пед. наук Кубіцький С.О. 19.0809. – Хмельницький, 2008. – 20 с
 2127. 378
  К72
  Костриця Н. М. Система культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. М. Костриця ; Наталія Миколаївна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 29.11.2012. – Киiв, 2012. – 36 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 28-33 (50 назв.).
 2128. 373.7
  К72
  Кострубань Р. В. Формування толерантності у майбутніх учителів у процесі гуманітарної підготовки у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кострубань Руслан Валерійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 04.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 2129. 15
  К72
  Костюк О. В. Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Костюк Олена Віталіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 28.09.2020. – Київ, 2020. – 24, [1] с. – Бібліогр.: с. 21–22 (10 назв.)
 2130. 37И
  К72
  Костюк О. О. Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади (60-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Костюк Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Дата захисту 28.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (12 назв.)
 2131. 7А(07)
  К72
  Костюк Ю. С. Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Костюк Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 22.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 2132. 6Ф7(07)
  К72
  Костюченко А. О. Комп'ютерно орієнтована методична система підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до розроблення педагогічних програмних засобів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Костюченко Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 25.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (20 назв.)
 2133. 378
  К72
  Костюченко Л. В. Формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів початкових класів у комплексі "училище-університет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костюченко Людмила Василівна ; Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім.Григорія Сковороди. – Дата захисту 21.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 2134. 15
  К72
  Косьянова О. Ю. Поліграфічне дослідження схильності до обману осіб з різними типами емоційної зрілості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Косьянова Олена Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 11.11.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв.)
 2135. 378
  К72
  Косюк В. Р. Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косюк Володимир Ростиславович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 25.10.2019. – Запоріжжя, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17—19 (21 назв.)
 2136. 378
  К73
  Котелюх М. О. Формування професійно-правової етики майбутніх працівників міліції громадської безпеки у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Котелюх Микола Олександрович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 29.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 2137. 371.012(07)
  К73
  Котелянець Н. В. Методична система трудового навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технології)"
  / Котелянець Наталка Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка]. – Дата захисту 06.11.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (73 назв.)
 2138. 373.7
  К73
  Котенко Н. О. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків галузі зв'язку в процесі навчальних практик : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Котенко Наталія Олексіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.02.2013. – Вінниця, 2013. – 277, [5] с. : іл., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с. 185-212 (238 назв.).
 2139. 373.7
  К73
  Котенко Н. О. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків галузі зв'язку в процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Котенко Наталія Олексіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.02.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (19 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2140. 378
  К73
  Котикова Олена Михайлівна. Теоретико- методичні основи психолого- педагогічної підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. М. Котикова ; Олена Михайлівна О. М. ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка,[Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана]. – Житомир, 2012. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-33 (46 назв.)
 2141. 8У1.3
  К73
  Коткова Л. І. Ідіолект Володимира Винниченка: лексико-фразеологічні та стилістичні складники : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Коткова Людмила Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Дата захисту 28.04.2017. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (11 назв.)
 2142. 378
  К73
  Коткова Віра Володимирівна. Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В.В. Коткова ; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 2143. 371
  К73
  Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Котловий Сергій Анатолійович ; Ін- т проблем виховання НАПН України, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Дата захисту 10.04.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв.)
 2144. 9(М)3
  К73
  Котляров П. М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Котляров Петро Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 12.03.2018. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: с. 29-31 (30 назв.)
 2145. 9(М)
  К73
  Котлярова К. М. SUPERSTITIONES в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х.- ІІІ ст. від Р.Х.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Котлярова Катерина Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 08.06.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 ( 13 назв.)
 2146. 371.01
  К73
  Котлярчук Г. Й. Виховання в учнів основної і старшої школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Котлярчук Галина Йосипівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 17.03.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2147. 378
  К73
  Котова Олена Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання у старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. В. Котова ; Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 2148. 378
  К75
  Кохановська О. В. Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кохановська Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 23.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 2149. 372
  К73
  Коток М. О. Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Коток Марія Олексіївна; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.12.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2150. 37У(09)
  К75
  Кохановська О. В. Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України (19 — початок 20 ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кохановська Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 30.10.2019. – Тернопіль, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: с. 26—32 (54 назв.)
 2151. 902.7
  К75
  Коцур Ю. О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х-30-х роках ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Коцур Юлія Олексіївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 12.03.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (4 назв.).
 2152. 15
  К75
  Коцюк Юрій Анатолійович. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.10 "Організаційна психологія ; економічна психологія"
  / Ю. А. Коцюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; наук. кер. д-р психолог. наук Пасічник І. Д. 02.0907. – К., 2009. – 17 с
 2153. 37У(09)
  К75
  Коча І. А. Формування здорового способу життя учнів початкової школи (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коча Інна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 10.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (20 назв.)
 2154. 378
  К75
  Кочерга Є. В. Розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителів хімії в закладах післядипломної освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кочерга Євгенія Володимирівна; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 05.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с.
 2155. 378
  К85
  Кочергін Л. Ю. Методика організації індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін майбутніх землепорядників у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кочергін Леонід Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 26.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 2156. 378
  К75
  Кочубей Алла Володимирівна. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах засобами народознавства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. В. Кочубей ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010. – 309 с. – Бібліогр.: с. 195-211.
 2157. 378
  К75
  Кочубей Алла Володимирівна. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах засобами народознавства : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / А. В. Кочубей ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Джеджула О. М. 17.1001. – Вінниця, 2010. – 20 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2158. 15
  К75
  Кочубейник Ольга Миколаївна. Автентичність особистості в інтерсуб'єктивному просторі : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О. М. Кочубейник ; Ін- т соціальної та політичної психологїі НАПН України. – Київ, 2011. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 25--29 (29 назв)
 2159. 902.7
  К76
  Кошіль Г. В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кошіль Григорій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 03.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 2160. 15
  К75
  Кочубинська Т. М. Особливості взаємозв'язку Я-концепції і соціально-психологічної адаптації до мирного життя учасників операції Об'єднаних сил : дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія ; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Кочубинська Тамара Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2021. – Вінниця, 2021. – 217 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13–14 (11 назв.) ; с. 173–194 (250 назв.).
 2161. 8У(07)
  К76
  Кошара Ю. М. Формування в учнів основної школи умінь самостійної роботи з підручником української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кошара Юлія Миколаївна ; Миколаївський національний ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Дата захисту 14.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 2162. 378
  К76
  Кошева Людмила Василівна. Формування корпоративної культури студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Л. В. Кошева ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.13-16 (24 назв.)
 2163. 378
  К76
  Кошель А. П. Формування культури здоров'я майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошель Анна Павлівна ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 02.07.2015. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 2164. 378
  К76
  Кошель В. М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошель Віталій Миколайович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Дата захисту 08.09.2016. – Глухів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)

 2165. К76
  Кошетар Уляна Петрівна. Роль української греко- католицької церкви у формуванні галицького консерватизму 1900-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / У. П. Кошетар ; Запорізький нац. ун-т,[Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Запоріжжя, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 6 назв.)
 2166. 37У(09)
  К76
  Кошечко Наталія Василівна. Науково-педагогічна діяльність С. А. Ананьїна (1873-1942) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Н. В. Кошечко ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р пед. наук Марушкевич А. А. – Дата захисту 07.03.2008. – К., 2008. – 20 с
 2167. 15
  К76
  Кошова Інна Вікторівна. Суб'єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / І. В. Кошова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; наук. кер. чл.-кор. АПН України, д-р психолог. наук Чепелєва Н. В. – Дата захисту 22.04.2008. – К., 2008. – 21 с
 2168. 9(М)03
  К76
  Кошовий С. А. Реформи Шан Яна : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кошовий Сергій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 19.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.)
 2169. 378
  К76
  Кошолап Анатолій Степанович. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 - теорія і методика професійної підготовки
  / А.С. Кошолап ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 182 с. – Бібліогр.: с. 166-182.
 2170. 378
  К76
  Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошук Олександр Богданович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 16.05.2019. – Глухів, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (43 назв.)
 2171. 378
  К78
  Кравець М. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності на засадах компетентного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Михайло Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.06.2021. – Переяслав, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв.) .
 2172. 9(М)7
  К77
  Кравченко М. В. Соціальна політика Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933–1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кравченко Марія Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 29.03.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (17 назв.) .
 2173. 378
  К78
  Краєвська О. Д. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів - аграріїв у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Краєвська Ольга Дмитрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Дата захисту 09.10.2015. – Тернопіль, 2015. – Бібліогр.: с. 14-18 (28 назв.)
 2174. 37И
  К78
  Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравець Ірина Леонідівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 10.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 2175. 40
  К78
  Кравець К. П. Лінгвокультурні характеристики рекламних повідомлень у сфері косметології (на матеріалі української і японської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кравець Катерина Петрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 13.02.2017. – Київ, 2017. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 2176. 378(07)
  К78
  Кравець Любов Михайлівна. Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / Л. М. Кравець ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. канд. пед. наук Поніманська Т. І. 28.0904. – Луганськ, 2009. – 20 с.
 2177. 378
  К78
  Кравець М. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності на засадах компетентного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Михайло Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 29.06.2021. – Переяслав, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв.)
 2178. 378
  К78
  Кравець О. Є. Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Олена Євгенівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Дата захисту 19.06.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (9 назв.).
 2179. 378
  К78
  Кравець Р. А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрнрої галузі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Руслан Андрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 23.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (59 назв.)
 2180. 378
  К78
  Кравченко А. І. Формування комунікативної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів у первинній професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравченко Андрій Іванович ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ]. – Дата захисту 21.03.2013. – Умань, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 2181. 378
  К78
  Кравченко Д. М. Розвиток професійної підготовки вчителя історії у педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравченко Дмитро Миколайович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Дата захисту 23.10.2013. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (11 назв.)
 2182. 4И(Фр)
  К78
  Кравченко О. В. Прагмакомунікативні засоби створення когнітивного дисонансу у сучасних французьких детективних романах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Кравченко Ольга Віталіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 29.12.2017. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 2183. 373.7
  К78
  Кравченко О. П. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравченко Олена Павлівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 02.07.2014. – Київ, 2014. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 2184. 378(09)
  К78
  Кравченко Ірина Миколаївна. Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) : автореферат дис. ... Канд.пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / І. М. Кравченко ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Дем'яненко Н. М..23.0810. – К., 2008. – 20 с
 2185. 37У(09)
  К78
  Кравчук Л. В. Навчання іноземних мов у загальноосвітній школі України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравчук Лілія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Дата захисту 31.10.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с13-15 (22 назв.)
 2186. 9У2
  К77
  Кравчук Л. В. Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кравчук Леонід Васильович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 26.02.2020. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32–36 (47 назв.)
 2187. 378
  К78
  Кравчук Н. П. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравчук Неля Павлівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 29.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 2188. 378
  К78
  Кравчук Оксана Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. В. Кравчук ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Левшин М. М. 10.0903. – К., 2009. – 20 с
 2189. 9(М)7
  К78
  Кравчук Олександр Миколайович. Національна політика Чехословацької республіки. 1918-1929рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / О. М. Кравчук ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Поп Ю. І. – Дата захисту (дата відсутня). .2007. – К., 2007. – 18 с

 2190. К78
  Кравчук Ярослав Іванович. Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02" Теорія та методика навчання( фізична культура, основи здоров'я)"
  / Я. І. Кравчук ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 19,[1] с. : табл. – Бібліогр.: с.15 ( 9 назв.)
 2191. 4И(НЕМ)
  К78
  Крайняк Оксана Миколаївна. Еліптичні іменники в сучасній німецькій мові : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / О. М. Крайняк ; ДНУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Басиров Ш. Р. 15.1006. – Донецьк, 2010. – 19 с
 2192. 378
  К78
  Крамаренко А. М. Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крамаренко Алла Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 16.10.2014. – Запоріжжя, 2014. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27-36 (79 назв.)
 2193. 378
  К78
  Крамаренко Т. А. Підготовка майбутніх інженерів- педагогів до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крамаренко Тетяна Анатоліївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 25.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.). . – [2013- 6693А]
 2194. 54(07)
  К78
  Крамаренко, Ірина Сергіївна. Методичні засади моніторингу навчальних досягнень як засобу корекції хімічних знань учнів основної школи : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(хімія)
  / І. С. Крамаренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Максимов О. С. 09.0910. – К., 2009. – 19 с
 2195. 51(07)
  К78
  Крамаренко Тетяна Григорівна. Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
  / Т. Г. Крамаренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова;наук. кер. д-р пед. наук Жалдак М. І. – Утв. 26.02.2008. – К., 2008. – 20 с
 2196. 373
  К78
  Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.) .
 2197. 378
  К78
  Краснопольський В. Е. Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на основі створення і використання WEB-технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Краснопольський Володимир Едуардович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-37 (82 назв.) .
 2198. 8У6
  К78
  Краснощок В. В. Літературнознавчий дискурс есеїстики Євгена Маланюка : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Краснощок Вікторія Валеріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка]. – Дата захисту 24.12.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
 2199. 378
  К78
  Красовська О. О. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Красовська Ольга Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 16.01.2018. – Житомир, 2017. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-38 (72 назв.) .
 2200. 4И(Англ)
  К78
  Красовська Інна Валеріївна. Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлювань на позначення позитивних емоцій (експериментально-фонетичне дослідження) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / І.В. Красовська ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Калита А. А. 20.0903. – К., 2009. – 20 с
 2201. 9У1
  К78
  Красовський Ярослав Йосипович. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 - українознавство
  / Я.Й. Красовський ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Зінченко А. Л. 14.1006. – К., 2010. – 20 с

 2202. К78
  Красота Вадим Миколайович. Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру військово-морських сил України : автореферат дис. ... Канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.02 - фізична культу ра, фізичне виховання різних груп населення
  / В. М. Красота ; ХДАФК ; наук. кер. канд. пед. наук Бородін Ю. А. – Дата захисту 23.10.2007. – Х., 2007. – 20 с. : табл.
 2203. 902.7
  К78
  Красько Н. С. Поховально-поминальна обрядовість болгар України: територіальні та субетнічні варіанти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Красько Наталя Сергіївна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства, [Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. – Дата захисту 09.12.2014. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11назв.) .

 2204. Кратасюк Людмила Миколаївна. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів створювати тексти різних типів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Л. М. Кратасюк ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.).
 2205. 4У(070.2)
  К78
  Кратасюк Людмила Миколаївна. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів створювати тексти різних типів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Л. М. Кратасюк ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 2206. 378
  К78
  Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кращенко Юрій Петрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ]. – Дата захисту 27.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.).
 2207. 378
  К79
  Креденець Н. Д. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Креденець Неля Дмитрівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 28.12.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29- 35 (56 назв.)
 2208. 37И
  К79
  Креденець Н. Я. Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Креденець Надія Ярославівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 28.03.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 2209. 53(07)
  К79
  Кремінський Б. Г. Теоретичні і методичні засади роботи з інтелектуально обдарованою молоддю з фізики : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Кремінський Борис Георгійович ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова . – Дата захисту 06.02.2013. – Київ, 2012. – 40 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 32-38 (62 назв.).
 2210. 373
  К82
  Крива М. В. Формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності (на матеріалі природничих дисциплін) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Крива Марія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львівському нац. ун-ті імені Івана Франка ]. – Дата захисту 19.09.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.) .
 2211. 378
  К82
  Кривець Світлана Василівна. Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / С. В. Кривець ; "Університет менеджменту освіти" АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Лещенко М. П..19.0903. – К., 2009. – 20 с
 2212. 373.7
  К82
  Кривильова О. А. Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кривильова Олена Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 16.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (45 назв.) . –
 2213. 158.015
  К82
  Кривоногова Оксана Валеріївна. Психологічні чинники виникнення у підлітків опійної наркоманії та її корекція : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / О. В. Кривоногова ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т.ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 22 с. : табл.., рис. – Бібліогр.: с. 19 (7 назв.)
 2214. 6Ф7(07)
  К82
  Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Кривонос Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т технологій і засобів навчання НАПН України]. – Дата захисту 28.01.2014. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-17 (25 назв.)
 2215. 378
  К82
  Криворот Т. Г. Підготовка майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Криворот Тетяна Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 2216. 54(07)
  К82
  Криворучко А. В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень студента : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Криворучко Аліна Валеріївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 11.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.) .
 2217. 378
  К82
  Кривошапка І. В. Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кривошапка Ірина Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 07.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.) .
 2218. 373.7
  К82
  Кривошеєва Оксана Іванівна. Формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / О. І. Кривошеєва ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. канд. пед. наук Собко Я. М. – Дата захисту 16.10.2007. – Вінниця, 2007. – 20 с
 2219. 373.7
  К82
  Кривошеєва Оксана Іванівна. Формування професійної етики майстрів виробничого навчання у професійно - технічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / О. І. Кривошеєва ; АПН України ; Львівський науково-практичний центр ПТО. – Вінниця, 2007. – 260 с. – Бібліогр.: с. 192-212 (200назв).
 2220. 9У2
  К82
  Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (середина ХVІІ-80-ті роки ХVІІІ ст. ) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кривошея Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 29.12.2014. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: с. 33-36 (33 назв.) .
 2221. 378
  К82
  Крижанівська Валентина Петрівна. Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економістів у коледжах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти
  / В. П. Крижанівська ; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 228-240.
 2222. 378
  К82
  Крижанівська Валентина Петрівна. Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економістів у коледжах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В. П. Крижанівська ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Коломієць А. М. 19.0905. – Вінниця, 2009. – 20 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2223. 373.7
  К82
  Крижановський А. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крижановський Андрій Іванович ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 28.02.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.) .
 2224. 4И(Англ)
  К82
  Крикніцька І. О. Англійські фразеологічні одиниці з кулінарним компонентом: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Крикніцька Ірина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 11.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 2225. 37У(09)
  К82
  Крикун Ірина Євгенівна. Проблема формування працелюбства в учнів початкових класів у вітчизняній педагогічній думці ( друга половина 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / І. Є. Крикун ; Харківський нац. пед. ун-т. імені Г. С. Сковороди, [Слов'янський держ. пед. ун-т]. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: назв. с.16-17 (12 назв)
 2226. 902.7
  К82
  Крикун Юлія Сергіївна. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х на початку 1930-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Ю. С. Крикун ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. канд. істор. наук Хоменко М. М..09.0901. – К., 2009. – 20 с
 2227. 371.9
  К82
  Криличенко Ольга Володимирівна. Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / О. В. Криличенко ; Південноукраїнський державний пед. ун-т імені К. Д. Кушинського. – Одеса, 2007. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 2228. 15
  К82
  Кримова Н. О. Психологічний зміст комп'ютерної діяльності як чинник емоційної стабільності студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кримова Наталія Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Дата захисту 19.10.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
 2229. 373.7
  К82
  Криницька Любомира Ярославівна. Організація професійної підготовки безробітних до підприємницької діяльності у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. Я. Криницька ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (20 назв.)
 2230. 373.7
  К82
  Кристопчук Тетяна Євгенівна. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Т. Є. Кристопчук ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ, 2008. – 293 с. – Бібліогр.: с. 263-293.
 2231. 378
  К82
  Кристопчук Т. Є. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кристопчук Тетяна Євгенівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 04.11.2014. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32-37 (50 назв.)
 2232. 373.7
  К82
  Кристопчук Тетяна Євгенівна. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Т. Є. Кристопчук ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. д-р пед. наук Сисоєва С. О. – Дата захисту 15.01.2008. – К., 2008. – 22 с
 2233. 373.7
  К82
  Кристопчук Тетяна Євгенівна. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
  / Т. Є. Кристопчук ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. Сисоєва С. О. – Дата захисту 15.01.2008. – Вінниця, 2008. – 21 с
 2234. 378
  К82
  Кричківська О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кричківська Оксана Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 10.12.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.) .
 2235. 37(09)
  К82
  Кришко А. Ю. Вплив ідей Вільгельма Фон Гумбольдта (1767-1835) на вітчизняну мовну освіту ХІХ- початок ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кришко Анна Юріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 28.11.2014. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 2236. 378
  К82
  Кришталь А. О. Педагогічні умови застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кришталь Аліна Олександрівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. - Утв. 28.05.2014. – Київ, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.) .
 2237. 4И(АНГЛ)
  К82
  Кришталюк Ганна Анатоліївна. Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі : функціональний та лінгвокогнітивний аспекти : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Г. А. Кришталюк ; ДНУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Потапенко С. І. ; .29.0910. – Донецьк, 2009. – 19 с
 2238. 37У(09)
  К82
  Крищук Б. С. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Крищук Богдан Степанович ; Хмельницький національний ун-т, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 18.06.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).

 2239. К82
  Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Крищук Валентина Леонідівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 14.11.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 2240. 4И(Англ)
  К82
  Кріпак Ю. В. Стратегії і тактики мовленневої агресії у сучасному англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кріпак Юлія Валеріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 2241. 91(07)
  К82
  Кріт Н. В. Формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Кріт Наталія Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 30.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 2242. 4И(Фр)
  К83
  Кромбет Ольга Володимирівна. Фонографічна і семантична адаптації лексичних запозичень у французькій мові доби Відродження (на матеріалі новел 16 століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / О. В. Кромбет ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв)
 2243. 378
  К83
  Крохмальова О. Г. Формування моральної свідомості у студентів класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Крохмальова Олена Георгіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 28.05.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв.)
 2244. 37И
  К83
  Крсек О. Є. Теорія і практика організації мовної освіти національних меншин США (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Крсек Ольга Євгенівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 01.12.2020. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32–38 (58 назв.)
 2245. 371.013
  К84
  Кругленко Ірина Олексіївна. Формування естетичних почуттів молодших школярів засобами дитячої літератури в процесі гурткової роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І. О. Кругленко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20, [1] с. : табл..36, рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв)
 2246. 371.013
  К84
  Кругленко Ірина Олексіївна. Формування естетичних почуттів молодших школярів засобами дитячої літератури в процесі гурткової роботи : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І. О. Кругленко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 251 с. : табл.., рис, дод. – Бібліогр.: с. 218-251 (304 назв)
 2247. 378
  К84
  Круглик В. С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Круглик Владислав Сергійович ; Запорізький нац. ун-т ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 06.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 30-37 (62 назв.)
 2248. 91
  К84
  Круглов І. С. Трансдисциплінарна геоекологія : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Круглов Іван Станіславович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32–37 (59 назв.) .
 2249. 378
  К84
  Крук Сергій Іванович. Формування толерантності в особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / С. І. Крук ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Тернопіль, 2011. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 2250. 373.7
  К84
  Крукевич Людмила Ярославівна. Педагогічні засади організації контролю за самостійною роботою з фахових дисциплін студентів комерційних коледжів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Л. Я. Крукевич ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Романишина Л. М. 26.1002. – Тернопіль, 2010. – 22 с
 2251. 37У(09)
  К84
  Круковська Ірина Миколаївна. Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ- 30-ті роки ХХ ст.) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки
  / І. М. Круковська ; ЖДУ ім. І. Франка ; наук. кер. д-р пед. наук Левківський М. В. – Дата захисту 16.10.2007. – Житомир, 2007. – 20 с
 2252. 373
  К84
  Крупіна Л. В. Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крупіна Леся Валентинівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 05.03.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.) .
 2253. 8У6
  К84
  Крупка В. П. Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції) : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Крупка Віктор Петрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 19.01.2011. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 2254. 378
  К84
  Крусь О. П. Національне виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Крусь Оксана Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.11.2020. – Київ, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–20 (30 назв.)
 2255. 37(09)
  К84
  Крутенко О. В. Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогічний спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Крутенко Ольга Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Інститут проблем виховання НАПН України]. – Переяслав- Хмельницький, 2012. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-20 (25 назв.).
 2256. 378
  К84
  Крутова Н. І. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутова Наталія Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 15.12.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : табл.., іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв) .
 2257. 378
  К84
  Крутоус Т. П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природно-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутоус Тетяна Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 245 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с 181-212 (252 назв.) .
 2258. 40
  К84
  Круть О. В. Ономасіологічна структура одиниць вторичної номінації на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Круть Олена Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ Донбаського держ. пед. ун-ту]. – Дата захисту 15.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 1718 (19 назв.) . –
 2259. 9(М)7
  К84
  Крутько С. О. Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Крутько Сергій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 09.12.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14 (10 назв.)
 2260. 91(07)
  К84
  Крушніцький Микола Степанович. Формування екологічних знань та вмінь сільських школярів у процесі вивчення фізичної географії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання(географія)
  / М. С. Крушніцький ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. канд. пед. наук Паламарчук Л. Б 2.1001. – К., 2010. – 19 с
 2261. 378
  К85
  Крюкова Є. С. Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крюкова Єлизавета Сергіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 26.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
 2262. 7А(07)
  К88
  Кубай Г. В. Організаційно-методичні засади залучення студентів медичних коледжів до рухової активності у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кубай Григорій Васильвич ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Дата захисту 02.03.2017. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.) .
 2263. 378
  К88
  Кубрак Сніжана Василівна. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. В. Кубрак ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 10 назв.)
 2264. 7А4
  К88
  Кугаєвський Сергій олександрович. Удосконалення тренувального процесу шорт-трековиків високої кваліфікації у макроциклах підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / С. О. Кугаєвський ; ХДАФК ; наук. кер. канд. пед. наук Блещунова К. М. 07.1004. – Харків, 2010. – 20 с
 2265. 378
  К88
  Кугай М. С. Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кугай Марина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 25.06.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.)
 2266. 54(07)
  К88
  Кугуєнко Ганна Валеріївна. Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика (хімія)
  / Г.В. Кугуєнко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. д-р пед. наук Чайченко Н. Н..13.0902. – К., 2009. – 19 с
 2267. 378
  К88
  Кудін С. Ф. Формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / С. Ф. Кудін ; Кудін Сергій Федорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 01.07.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.) . – [2016-8116 А]
 2268. 9(М)7
  К88
  Кудіна Ю. В. Формування радянської державності в білоруських землях (грудень 1918 - грудень 1922 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кудіна Юлія Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 19.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 2269. 378
  К88
  Кудінов Микола Валерійович. Формування у майбутніх інженерів-педагогів готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / М. В. Кудінов ; Класичний приватний ун-т, [Бердянський державний пед. ун-т]. – Запоріжжя, 2011. – 20 с. : табл.., рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 2270. 91(07)
  К88
  Кудирко В. І. Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Кудирко Василь Іванович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 2012.2..16.0. – Киiв, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 2271. 37У(09)
  К88
  Кудла М. В. Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кудла Марія Валеріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 30.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 2272. 378
  К88
  Кудренко Д. О. Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кудренко Дар'я Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 27.04.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 2273. 378
  К88
  Кудря М. М. Педагогічні засади збереження національної індентичності вищої освіти України в контексті глобалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кудря Микола Миколайович ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Дата захисту 12.09.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
 2274. 378
  К88
  Куева Л. Д. С. Формування рефлексивної компетентності в майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куева Луїс Давіла Сократес ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 17.06.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 2275. 37И
  К89
  Кузів Марія Зіновіївна. Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й Україні в умовах ринку праці (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / М.З. Кузів ; НАПН України, Ін- т педагогічної освіти і освіти дорослих, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 2276. 378
  К89
  Куземко Л. В. Підготвка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куземко Леся Валентиновна ; Київський ун-т імені Бориса Грінченка . – Дата захисту 30604.33.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 2277. 9У2
  К89
  Кузьменко В. М. Повсякденне життя сільських жителів УРСР в другій половині 1940-х – 1960-х роках за матеріалами Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кузьменко Володимир Миколайович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 23.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.)
 2278. 378
  К89
  Кузьменко Ю. А. Підготовка майбутніх магістрів з управління навчальним закладом до фінансово-економічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузьменко Юлія Анатоліївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 14.04.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв.)
 2279. 9(М)7
  К89
  Кузнєцов Євгеній Володимирович. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005рр. : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - Всесвітня історія
  / Є. В. Кузнєцов ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р істор. наук Яровий В. І. – Дата захисту 14.01.2008. – К., 2007. – 18 с
 2280. 4И(АНГЛ)
  К89
  Кузнєцова Дарія Юріївна. Номінативне поле"вираз обличчя" в сучасному англомовному художньому дискурсі : емотивний та прагматичний аспекти : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Д. Ю. Кузнєцова ; КНЛУ ; наук. кер. канд. філолог. наук Сєрякова І. І. 17.0912. – К., 2009. – 20 с
 2281. 378
  К89
  Кузніченко Ольга Василівна. Формування професійної самосвідомості майбутніх викладачів- музикантів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. В. Кузніченко ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 ( 8 назв.)

 2282. Кузнецова Ганна Валеріївна. Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ-ХХІ століть) : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Г. В. Кузнецова.14.0810. – Донецьк, 2008. – 23 с
 2283. 371.013
  К89
  Кузнецова Ольга Володимирівна. Розвиток інформологічної культури в учнів середнього шкільного віку у процесі естетичної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / О. В. Кузнецова ; Тернопільський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка, [Інститут проблем виховання НАПН України]. – Тернопіль, 2012. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 ( 8 назв.)
 2284. 9У1
  К89
  Кузнець Т. В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці 18-на початку 20 ст.: економічні та політичні виміри : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кузнець Тетяна Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Дата захисту 16.11.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: с. 35-38 (41 назв.) .
 2285. 378
  К89
  Кузько М. С. Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузько Маріанна Сергіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 14.03.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.) .
 2286. 9У2
  К89
  Кузьмінець Наталія Петрівна. Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської губернії у 1920-1925 роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Н. П. Кузьмінець ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. канд.історич. наук Зінько Ю. А. – Дата захисту 26.12.2007. – Черкаси, 2007. – 20 с
 2287. 378
  К89
  Кузьма-Качур М. І. Система підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузьма-Качур Марія Іванівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 22.03.2012. – Умань, 2012. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 2288. 7А(07)
  К89
  Кузьменко І. О. Розвиток координаційних здібностей школярів середніх класів з урахуванням функціонального стану сенсорних функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кузьменко Ірина Олександрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 30.10.2013. – Харків, 2013. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
 2289. 379
  К89
  Кузьменко Г. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузьменко Гагина Василівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Дата захисту 21.06.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (23 назв.) .
 2290. 52(07)
  К89
  Кузьменко С. Г. Теоретико методичні засади фундаменталізації підготовки майбутніх учителів астрономії : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кузьменко Сергій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 05.06.2013. – Київ, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-34 (29 назв.) .
 2291. 378
  К89
  Кузьменко Ю. В. Теорія і практика формування освітньої складової фахівців з трудової підготовки (50-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кузьменко Юлія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 07.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-36 (57 назв.) .
 2292. 53(07)
  К89
  Кузьменко Ольга Степанівна. Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / О. С. Кузьменко ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.)
 2293. 378
  К89
  Кузьмич В. К. Виховання гуманного відношення до людини у студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кузьмич Вячеслав Кузьмович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 28.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.) .
 2294. 371.01
  К89
  Кузьмич Оксана Анатоліївна. Виховання мовленнєвого етикету у дітей молодшого шкільного віку в сім'ї : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання
  / О. А. Кузьмич ; Ін-т проблем виховання АПН України ; наук. кер. канд. пед. наук Повалій Л. В. 26.1001. – К., 2010. – 20 с
 2295. 9У2
  К89
  Кузюк О. М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х-1930-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кузюк Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 25.06.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (9 назв.).
 2296. 9(М)03
  К89
  Кукоба Л. І. Делоський полісу 4 - першій половині 3 ст. до Р.Х.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кукоба Лєна Іванівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 27.09.2021. – Київ, 2021. – 20 с.
 2297. 4И(Англ)
  К89
  Куковська В. І. Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Куковська Вікторія Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 24.05.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 2298. 371.9
  К89
  Кукса Наталія Вікторівна. Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Н. В. Кукса ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. канд. пед. наук Лянной Ю. О. 26.0906. – Одеса, 2009. – 20 с
 2299. 373.7
  К90
  Кулалаєва Н. В. Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кулалаєва Наталя Валеріївна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 13.03.2020. – Київ, 2020. – 46 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 35–44 (87 назв.)
 2300. 378
  К90
  Куліш С. М. Традиції і новаторство у підготовці науково-педагогічних кадрів Харківського університету (1805-1917 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Куліш Сергій Миколайович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г, Короленка]. – Дата захисту 27.11.2014. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-38 (61 назв.)
 2301. 33(07)
  К90
  Кулішов В. С. Методика навчання учнів основ економіки у старшій профільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Кулішов Володимир Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 27.05.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 2302. 7А.06
  К90
  Кулик Н. А. Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з використанням елементів легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кулик Ніна Анатоліївна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Дата захисту 23.04.2014. – Харків, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с18-19 (10 назв.) .
 2303. 4И(Нем)
  К90
  Кулик Надія Дмитрівна. Семантика німецьких адвербальних фразеологізмів у лексикографічному висвітленні: денотативний та конотативний аспекти : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / Н. Д. Кулик ; КНЛУ ; наук. кер. канд. філолог. наук Гаврись В. І. – Дата захисту 28.03.2008. – К., 2008. – 20 с
 2304. 4И(Исп)
  К90
  Кульбіда Д. П. Англіцизми в іспанському мас-медійному туристичному дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Д. П. Кульбіда ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 23.01.2018. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 2305. 378
  К90
  Кульбашна Я. А. Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Дата захисту 331.50.2201. – Киев, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34-38 (42 назв.)
 2306. 37У(09)
  К90
  Кульчицький В. Й. Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кульчицький Віталій Йосипович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 26.11.2020. – Тернопіль, 2020. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28–33 (49 назв.)
 2307. 378
  К91
  Кунашенко Олена Вікторівна. Формування культури спілкування майбутніх менеджерів аграрного профілю в умовах навчально-виховного середовища університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. В. Кунашенко ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, [Чорноморський державний ун-т імені П. Могили]. – Дата захисту 2012.3 .22.0. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (22 назв.)
 2308. 37У(09)
  К91
  Кундій Ж. П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М. В. Скліфософського (1836-1904 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кундій Жанна Петрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Дата захисту 25.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 2309. 378
  К92
  Купенко О. В. Система формування проєктної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купенко Олена Володимирівна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 20.04.2021. – Хмельницький, 2021. – 37 с.
 2310. 373.7
  К92
  Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купрієвич Вікторія Олександрівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 22.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-19 (31 назв.)
 2311. 9(М)03
  К92
  Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Купрієнко Сергій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.10.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.) .
 2312. 378
  К92
  Купчак М. Я. Підготовка майбутніх експертів з екології у вищих навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купчак Мар'яна Ярославівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дата захисту 06.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 2313. 9(М)1
  К92
  Купченко-Гринчук О. М. Найманці та найманство в англійській армії в роки столітньої війни (1337-1453 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Купченко-Гринчук Олексій Миколайович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Дата захисту 08.04.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (6 назв.)
 2314. 37И
  К92
  Купчик Л. Є. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті роки ХХ - 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Купчик Лариса Євгенівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Нац. ун-т водного господарства]. – Дата захисту 29.11.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 2315. 4И(Італ)
  К93
  Куранда В. В. Пропозиційно-семантична організація лексико-словотворних гнізд з вершиною тварина та рослина в італійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Куранда Віталіна Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 17.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.) .
 2316. 378(07)
  К93
  Курач Микола Станіславович. Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв'язків у художньо-трудовій підготовці майбутніх учителів трудового навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / М. С. Курач ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Терещук Г. В. 27.0811. – Тернопіль, 2008. – 20 с
 2317. 378
  К93
  КурбатоватЮлія Володимирівна. Розвиток професійного становлення майбутнього агронома в навчально- виховному процесі аграрного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ю. В. Курбатова ; Класичний приватний університет, [Дніпропетровський державний аграрний ун-т]. – Запоріжжя, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 2318. 158.015
  К93
  Куриця А. І. Відповідальність як чинник розвитку лідерських якостей студента : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Куриця Алла Іванівна ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Дата захисту 22.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. (назв.)
 2319. 15
  К93
  Куриця Д. І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.10 "Організаційна психологія ; економічна психологія"
  / Куриця Денис Іванович ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Дата захисту 26.03.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18(26 назв.)
 2320. 378
  К93
  Куриш Н. К. Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у системі післядипломної педагогічної освіти до розвитку підприємницької компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куриш Наталія Констянтинівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 23.12.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (26 назв.)
 2321. 378
  К93
  Куркчі Є. К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Куркчі Єлизавета Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Дата захисту 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2322. 378
  К93
  Курмишева Ніна Іванівна. Формування інтересу до управлінської діяльності у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. І. Курмишева ; Ін-т вищої освіти АПН України ; наук. кер. д-р пед. наук Артемова Л. В. 26.1001. – К., 2009. – 20 с
 2323. 378
  К93
  Курнишев Ю. А. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Курнишев Юрій Альбертович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 24.02.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 2324. 378
  К93
  Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куртась Сергій Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Дата захисту 25.12.2014. – Чернігів, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)

 2325. К93
  Курушина Марина Анатоліївна. Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / М.А. Курушина ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. канд. філолог. наук Муромцев І. В. – Дата захисту 04.10.2007. – Х., 2007. – 16 с
 2326. 37У(09)
  К93
  Курчій, Оксана Володимирівна. Проблеми педагогічної просвіти батьків у вітчизняній педагогічній періодичній пресі ( 50-80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / О. В. Курчій ; Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, [Слов'янський держ. пед. ун-т]. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 2327. 378
  К94
  Кусій Мирослава Ігорівна. Підготовка майбутніх фахівців пожежно- рятувальної служби до професійної діяльності : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / М. І. Кусій ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2011. – 267 с. : рис, дод. – Бібліогр.: с. 238-267 (270 назв.)
 2328. 378
  К94
  Кусій Мирослава Ігорівна. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / М. І. Кусій ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський державний університет безпеки життєдіяльності]. – Львів, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 238-267 (270 назв.)
 2329. 378
  К94
  Кустовська Ірина Миколаївна. Формування професійно значущих умінь і навичок майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. М. Кустовська ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
 2330. 378
  К94
  Кустовська Ірина Миколаївна. Формування професійно значущих умінь і навичок майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. М. Кустовська ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 299, [6] с. : рис., од. – Бібліогр.: с. 276-299 (246 назв.)
 2331. 378
  К94
  Кустовський Сергій Миколайович. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / С. М. Кустовський ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2005. – 255 с. – Бібліогр.: с. 192-220 (329 назв).

 2332. К95
  Кутова С. О. Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку середньої школи в Україні (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кутова Світлана Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 29.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.) .
 2333. 378
  К95
  Кутовий Роман Валерійович. Патріотичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України в навчально- виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Р. В. Кутовий ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шечченка]. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 2334. 378
  К95
  Кухта, Іванна Василівна. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців туристичної сфери : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. В. Кухта ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т] . – Тернопіль, 2011. – 22 с. : табл. – Бібліогр.:с.18-19(14 назв.)
 2335. 378
  К95
  Кухтяк О. Я. Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кухтяк Олександра Ярославівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 01.03.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
 2336. 378
  К95
  Куц М. О. Педагогічні технології навчання іноземних мов студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Куц Марія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 30.11.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 2337. 378
  К96
  Куца О. І. Педагогічні умови формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куца Оксана Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 24.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 2338. 378
  К95
  Куцак Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куцак Лариса Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 285, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 180-204 (235 назв.)
 2339. 378
  К95
  Куцевол О. М. Теоретико- методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / Куцевол Ольга Миколаївна ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Дата захисту 4.04.2012. – Київ, 2007. – 44 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с. 36-41 (71 назв.).
 2340. 373
  К95
  Куценко Т. В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куценко Тетяна Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 31.05.2017. – Черкаси, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.) .
 2341. 378
  К95
  Кучай , Олександр Володимирович. Формування професійної компетентності вчителів інформатики у вищих навчпльних закладах Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. В. Кучай ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.)
 2342. 378
  К95
  Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів в університетах Японії до морально- етичного виховання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", [спец.] 13.00.07"Теорія та методика виховання"
  / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 27.05.2015. – Черкаси, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-38 (68 назв.)
 2343. 40
  К95
  Кучер І. А. Структурно-когнітивне моделювання лексико-семантичного поля неперехідних дієслів руху у фінській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кучер Ігор Анатолійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 21.03.2016. – Київ, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 21 (10 назв.)
 2344. 378
  К95
  Кучер С. Л. Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кучер Світлана Леонідівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 03.07.2018. – Хмельницький, 2018. – 35 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 43 (назв.)
 2345. 37И
  К95
  Кучер Юлія Антонівна. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / Ю.А. Кучер ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер. д-р філософ. наук Корсак К. В. 16.0901. – К., 2008. – 20 с
 2346. 378
  К95
  Кучерак Ірина Володимирівна Формування у майбутніх учителів навичок професійного спілкування з молодшими школярами на уроках музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ірина Володимирівна Кучерак І. В. ; Кучера І. В. ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський ун-т імені Василя Стефаника]. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : схема. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв)
 2347. 37У(09)
  К95
  Кучерган Є. В. Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кучерган Єлизавета Валеріївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Дата захисту 26.05.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)

 2348. К95
  Кучерявенко Ірина Федорівна. Ізмаїльсько-Бессарабська старообрядницька єпархія як історико-культурний та конфесійний феномен (1857-1946рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / І. Ф. Кучерявенко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Реєнт О. П. – Дата захисту 26.03.2008. – Черкаси, 2008. – 20 с
 2349. 37У(09)
  К95
  Кучина К. О. Ідея виховання моральної особистості у вітчизняних освітніх і виховних концепціях та програмах (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кучина Катерина Олегівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 30.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-20 (25 назв.)
 2350. 37У(09)
  К95
  Кучинська І. О. Розвиток ідей громадського виховання у вітчизняній суспільно- педагогічній думці ( друга половина ХіХ - 30- роки ХХ століття) : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кучинська Ірина Олексіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 12.06.2012. – Киiв, 2012. – 36 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с. 31-33 (30 назв.).
 2351. 372
  К95
  Кучинська Л. Ф. Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кучинська Лілія Фотіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 06.05.2021. – Житомир, 2021. – 20 с. : табл, рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв.) .

 2352. К95
  Кучман Ігор Миколайович. Функціонально-семантична категорія каузативності в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / І. М. Кучман ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (7 назв.)
 2353. 15
  К95
  Кучманич Ірина Миколаївна. Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин : автореф. дис. ... канд.психолог. наук : [спец.] 19.00.07 " Педагогічна та вікова психологія"
  / І. М. Кучманич ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [ Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ]. – Одеса, 2010. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.:с.17-18 ( 6 назв.)
 2354. 57
  К95
  Кучменко О. Б. Біохімічні особливості функціонування убіхінону за патологічних станів організму : автореф. дис. ... д-ра біологічних наук : [спец.] 14.01.32 "Медична біохімія"
  / Кучменко олена Борисівна ; Державний заклад "Луганський держ. мед. ун-т", [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 14.03.2013. – Луганськ, 2013. – 46 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 37-43 (37 назв.)
 2355. 57(07)
  К95
  Кучук С. Ю. Формування у старшокласників знань про нанотехнології у процесі факультативного навчання біології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кучук Світлана Юріївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 18.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)

 2356. К95
  Кучурян Л. І. Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Кучурян Лара Іванівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Дата захисту 28.05.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 2357. 371.013
  К96
  Кушакова І. В. Виховання ціннісного ставлення до природи в учнів 3-4 класів у позакласній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кушакова Ірина Валеріївна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Донецький обласний ін-т післядипломної пед. освіти]. – Дата захисту 28.03.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 2358. 354
  К96
  Кушко І. С. Структура органів влади та організація державно-управлінської діяльності в період Директорії УНР (1918-1920 рр.): дис. ... доктора філософії: [спец.] 281 - Публічне управління та адміністрування; галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
  / І. С. Кушко. – Вінниця, 2023. – 245 с.:
 2359. 15
  К96
  Кушнєрьова А. М. Особливості комунікації медичних працівників з пацієнтами кардіологічного профілю: автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Кушнєрьова Аліна Миколоаївна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 12.05.2021. – Київ, 2021. – 20,[1] с.:
 2360. 7А(07)
  К96
  Кушнір В. В. Підвищення психофізіологічного стану дітей молодшого шкільного віку засобами настільного тенісу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кушнір Василь Васильович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Дата захисту 16.12.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 2361. 902.7
  К96
  Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ- перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кушнір В'ячеслав Григорович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. – Дата захисту 25.06.2013. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29-33 (58 назв.)
 2362. 371.011
  К96
  Кушнір Ю. В. Виховання у старшокласників культури міжетничного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кушнір Юлія Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донецький нац. технічний ун-т ]. – Дата захисту 26.06.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 2363. 378
  К96
  Кушнір А. С. Підготовка майбутнього вчителя філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта ; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кушнір Аліна Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.10.2020. – Вінниця, 2020. – 295 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8–11 (26 назв.) ; с. 62–78 (160 назв.) ; с. 155–166 (120 назв.) ; с. 196–198 (24 назв.)
 2364. 40
  К96
  Кушнерик Володимир Іванович. Фоносемантизм у германських і слов'янських мовах : діахронія та синхронія : автореферат дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  / В. І. Кушнерик ; КНЛУ ; наук. консульт. д-р філолог. наук Левицький В. В. 16.0910. – К., 2009. – 33 с
 2365. 7А(07)
  К96
  Кушнерчук І. І. Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кушнерчук Ірина Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника", [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. – Дата захисту 26.06.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 2366. 378(07)
  К96
  Кущенко Ольга Сергіївна. Формування культури інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. С. Кущенко ; Класичний приватний ун-т ; наук. кер. д-р пед. наук Волкова Н. П. – Дата захисту 11.06.2008. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
 2367. 37У(09)
  К96
  Кущова Т. О. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Адріана Митрофановича Топорова (1915–1984 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кущова Тетяна Олександрівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 11.05.2021. – Миколаїв, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.) .
 2368. 4И(Англ)
  К96
  Кхеліл О. І. Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кхеліл Олеся Ігорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв.)
 2369. 9(М)1
  К97
  Кшановський Р. О. Трансформація лицарського стану в Англії (13 – перша половина 15 століття): військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кшановський Роман Олександрович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.10.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (7 назв.)
 2370. 54(070.2)
  Л12
  Лабінська О. М. Реалізація екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи Словацької Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"
  / О. М. Лабінська ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 22.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–19 (19 назв.)
 2371. 37И
  Л12
  Лабунець Ю. О. Виховання моральної особистості у творчості джона Рональда Рубела Толкіна : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лабунець Юлія Олегівна ; Мелітопольський держ.пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 29.06.2016. – Мелітополь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-19 (19 нзв.)
 2372. 7А(07)
  Л13
  Лаврєнтьєв О. М. Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органіа України (на прикладі податкової міліції) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Лаврєнтьєв Олександр Миколайович ; Харківська державна академія фіз. культури [Нац. ун-т держ. податкової служби України]. – Дата захисту 25.01.2013. – Харків, 2012. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 2373. 91(У)
  Л13
  Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Лаврик Олександр Дмитрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ]Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 05.11.2019. – Київ, 2019. – 40, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–38 (41 назв.)
 2374. 9У1
  Л13
  Лавріненко Назар Петрович. Соціально-економічне становище та культурно-освітня діяльність православних монастирів півдня Київської єпархії (1793-1917) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Н. П. Лавріненко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Масненко В. В. – Дата захисту 26.03.2008. – Черкаси, 2008. – 20 с
 2375. 37У(09)
  Л13
  Лавріненко Олександр Андрійович. Тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя: теорія і практика (середина ХVІ - кінець ХХ ст.) : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
  / О. А. Лавріненко ; АПН України. Ін-т пед. освіти дорослих ; наук. консульт. д-р пед. наук Вовк Л. П. 21.0910. – К., 2009. – 36 с
 2376. 4У(070.1)
  Л13
  Лавренова М. В. Методика формування фонетико-орфоепічних умінь українського літературного мовлення у першокласників в умовах верхньонадборжавських говорів Закарпаття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Лавренова Марія Василівна ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (11 назв.)
 2377. 4И(Англ)
  Л13
  Лавренчук Я. Ю. Орфоепічна та орфофонічна варіативність англійського мовлення британців, американців і канадійців (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лавренчук Ярослов Юрійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 05.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 2378. 378
  Л13
  Лаврик Т. В. Педагогічні умови оптимізації системи дистанційного навчання бакалаврів галузі "Системні науки та кібернетика" в університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лаврик Тетяна Володимирівна ; Класичний приватний ун-т, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 26.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 2379. 373
  Л13
  Лавриненко О. В. Організація самоосвітньої діяльності учнів вечерної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Лавриненко Олена Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 29.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 2380. 378
  Л13
  Лавриш Юліана Едуардівна. Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Ю. Е. Лавриш.25.0903. – К., 2009. – 21 с.

 2381. Л13
  Лавриш Ю. Е. Дидактична система індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Лавриш Юліана Едуардівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 22.12.2020. – Полтава, 2020. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32–37 (70 назв.)
 2382. 373.7
  Л13
  Лавров Анатолій Іванович. Формування фахових знань майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. І. Лавров ; Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 2383. 373.7
  Л13
  Лавров Анатолій Іванович. Формування фахових знань майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. І. Лавров ; Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 274 с. : табл., дод. – Бібліогр.: с. 253-274 (210 назв.)
 2384. 9(М)01
  Л14
  Лагодзінський В. В. Антикознавчі студії М. П. Драгоманова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Лагодзінський Віталій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 12.05.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с13-14 (10 назв.)
 2385. 902.7
  Л14
  Лагунова О. С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Лагунова Ольга Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 13.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 2386. 7А5
  Л15
  Ладика Петро Ігорович. Координаційні здібності як передумова технічної підготовки веслувальників-початківців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / П. І. Ладика ; ЛДУФК ; наук. кер. д-р пед. наук Шиян Б. М. – Дата захисту 02.11.2007. – Л., 2007. – 20 с. : іл.
 2387. 378
  Л17
  Лазарєв О. В. Формування професійної комунікативної еомпетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лазарєв Олег Вячеславович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 28.11.2014. – Умань, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.) .
 2388. 378
  Л17
  Лазарєва В. В. Формування готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 08.11.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.) .
 2389. 7А(07)
  Л17
  Лазаренко М. Г. Формування рухових умінь і навичок старшокласників у проуесі лижної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Лазаренко Микола Григорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 14.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) .
 2390. 4И(НЕМ)
  Л17
  Лазаренко, Олена Олександрівна. Дефразеологічні деривати в сучасній німецькій мові : структура і семантика : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови
  / О. О. Лазаренко ; КНЛУ ; наук. кер. д-р філолог. наук Козловський В. В. 16.0912. – К., 2009. – 20 с
 2391. 4И(АНГЛ)
  Л17
  Лазебна Н. В. Структурно-семантичні і функціональні особливості комп'ютерної термінологічної лексики з образним компонентом у сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лазебна Наталія Валеріївна ; Донецький нац. ун-т, [Запорізький нац. ун-т]. – Дата захисту 20.11.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 2392. 378
  Л18
  Лай Сяоцянь Формування культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лай Сяоцянь ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 25.04.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 2393. 378
  Л22
  Лановенко А. О. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лановенко Алла Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2394. 378
  Л22
  Лановенко А. О. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лановенко Алла Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 246, [14] с. : іл., табл., дод . – Бібліогр.: с. 174-205 (284 назв.)
 2395. 15
  Л22
  Лантух І. В. Психологічна структура особистісної надійності суб'єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Лантух Ігор Валерійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 07.04.2020. – Київ, 2020. – 42, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36–40 (42 назв.)

 2396. Л22
  Лань Давей. Оцінка і використання рекреаційних ресурсів провінції Хебей (Китай) для цілей спортивно- оздоровчого туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Д. Лань ; Харківська державна академія фізичной культури. – Харків, 2011. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.18-19 (7 назв.)
 2397. 378
  Л24
  Лаппо В. В. Теоретико-методичні засади формування духовних цінностей студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лаппо Віолетта Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 27.03.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 28-36 (93 назв.)
 2398. 378
  Л24
  Лапузіна Олена Михайлівна. Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04"Теорія і методика професійної освіти"
  / О. М. Лапузіна ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Вінниця, 2006. – 245 с. – Бібліогр.:182-202 (234 назви).
 2399. 9У1
  Л25
  Лапшин Сергій Андрійович. Правління гетьманського уряду в Україні в 1734-1750рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / С. А. Лапшин ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; наук. кер. д-р істор. наук Струкевич О. К. 21.0910. – Черкаси, 2009. – 20 с
 2400. 373
  Л24
  Лапшина Ірина Сергіївна. Організаційно - педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою району : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"
  / І. С. Лапшина ; ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. – Київ, 2010. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 2401. 378
  Л32
  Лашук Н. М. Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лашук Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 12.12.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–18 (18 назв.)
 2402. 378
  Л25
  Ларіна Наталія Борисівна. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження профільного навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / Н. Б. Ларіна ; Класичний приватний ун-т ; наук. кер. д-р пед. наук Даниленко Л. І. 01.0907. – Запоріжжя, 2009. – 20 с
 2403. 378
  Л27
  Латуша Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх агрономів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Латуша Наталія Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Дата захисту 08.14.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (22 назв.)
 2404. 378
  Л28
  Лаун С. Ю. Формування готовності до дослідницької діяльності в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лаун Сергій Юрійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 20.06.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
 2405. 37У(09)
  Л32
  Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лашко Михайло Васильович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 08.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 2406. 378
  Л32
  Лашкул В. А. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лашкул Валерій Анатолійович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженкаї [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 12.05.2016. – Глухів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 2407. 378
  Л33
  Лебідь О. В. Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лебідь Ольга Валеріївна ; Бердянський державний пед. ун-т. – Дата захисту 2020.01.2012. – Бердянськ, 2012. – 20 с. : табл.., іл. – укр. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.).
 2408. 7А8
  Л33
  Лебедєв С. І. Удосконалення тренувального процесу юних футболістів 10-12 років з урахуванням ігрового амплуа : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Лебедєв Сергій Ігорович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 27.12.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 2409. 378
  Л33
  Лебедєва Н. А. Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лебедєва Наталія Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.11.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 2410. 378
  Л33
  Лебедєва Н. А. Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лебедєва Наталія Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 19.11.2014. – Вінниця, 2014. – 278, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 2411. 371.013
  Л33
  Лебедєва Алла Володимирівна. Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у позаурочній музично- творчій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. В. Лебедєва ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Вінниця, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 2412. 371.013
  Л33
  Лебедєва Алла Володимирівна. Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у позаурочній музично- творчій діяльності : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. В. Лебедєва ; Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2011. – 356 с. : табл.., рис, дод. – Біблі