ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Оформлення цитувань та посилань,
міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір науки, літератури,мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Види академічного плагіату:

 • Копіювання – дослівне відтворення частини або всієї опублікованої раніше роботи іншого автора і оприлюднення під своїм іменем.
 • Перефразування – відтворення частини тексту інших авторів зі зміною порядку слів без посилання на джерело.
 • Компіляція – процес написання твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел
 • Самоплагіат –використання власних попередніх праць автора в іншому контексті, без посилань на те, що такий текст вже був раніше використаний або опублікований.

  Як уникнути плагіату?

  Найчесніший і очевидніший спосіб – цитування.

  Цитування – використання першоджерела з посиланням на нього.

  Пряме – дослівне цитування автора.

  Непряме – виклад думок, ідей автора своїми словами, використовуючи перефразування та узагальнення.

  Зверніть увагу! Не рекомендується починати абзаци з цитати, а також вміщувати одну цитату відразу після іншої

  Сигнальні фрази, які використовуються при цитуванні:
  як зазначає автор...
  дослідник констатує...
  науковець наголошує...
  автор пише...
  автор вказує на...

  Посилання – запис в документі, який вказує на іншу частину цього документа або на інший документ; Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом. Бібліографічне посилання – це бібліографічний опис джерела цитати або інформаційного джерела, яке обговорюється в тексті роботи. Устудентських наукових роботах бібліографічні посилання являють собою список використаних джерел.

  Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ВАК до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13).

  Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів заголовків.

  Суть цитування полягає в тому, що кожна цитата супроводжується посиланням на джерело, яке зафіксоване в бібліографічному списку. Правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової комунікації.

  Правила укладення цитат в лапки

 • Весь цитований текст береться в лапки. При цьому лапки ставляться тільки на початку і в кінці цитати, незалежно від того, якого розміру цитата, і скільки в ній речень або абзаців.
 • Поділ на абзаци в цитованому тексті зберігається і в цитаті, за винятком невеликих фрагментів тексту, що мають початок в одному абзаці і закінчення в другому.
 • В оформленні цитат слід застосовувати той же вид лапок, який використовується у всьому тексті. Прийнятими для наукових документів лапками є ялиночки (« »).
 • Якщо в цитованому фрагменті частина тексту необхідно взяти в лапки, зображення лапок повинно бути відмінним від зображення зовнішніх лапок. В якості внутрішніх лапок прийнято вживати лапки (“ ”).

  Вимоги до оформлення посилань

 • Посиланням на джерело в тексті роботи є вказівка його номеру у відповідності зі списком використаних джерел.

  Приклад:
  Іноді елементарний обман, заснований на спотворенні інформації, на необґрунтованих перебільшеннях, маніпулюванні співрозмовником під час переговорів також відносять до психології реклами [14].

 • При цитуванні окремого фрагменту тексту слід вказувати номер сторінки (або сторінок), на якій знаходиться цитата. У квадратних дужках спочатку дається посилання на номер джерела, потім через кому вказується номер сторінки із скороченням «с.».

  Приклад:
  П. Я. Гальперін, вперше запропонувавши розглядати увагу як функцію психічного контролю, спеціально підкреслював, що «... не кожен контроль є увагою, але будь-яка увага є контролем» [1, с. 224]. Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33].

 • Якщо в тексті подається посилання відразу на кілька джерел, їх номери оформляються через крапку з комою в одних квадратних дужках.

  Приклад:
  Роль ритуалів у становленні людського суспільства підкреслювалася неодноразово не тільки антропологами і етнографами, а й психологами [4; 22; 23].

  Зверніть увагу! В студентських наукових роботах не допускаються посилання на одне і те ж джерело під різними номерами або заміна номера на вираз «там же».

  Основні форми розміщення посилань у тексті

 • Посилання ставиться після цитати, якщо пояснювальний текст передує їй або вставлений в середину.

  1. Схема: _Пояснення автора: «Текст цитати» [5].

  Приклад:
  Слід погодитися з положенням, висунутим М. М. Коченовим, що теорія судово-психологічної експертизи має справу з психологічним змістом деяких юридичних понять, «описують поведінку людей і його внутрішні механізми, які фіксують тимчасові психічні стани, зміни свідомості під впливом різних чинників» [18, с. 7].

  2. Схема: _ «Текст цитати, – пояснення автора, – текст цитати» [5]).

  Приклад:
  Відповідно до цієї теоретичної позиції «вихідною основою для розвитку соціальності, – як зазначає А. В. Брушлінский, – виступає спільна практична діяльність в єдності з усією психікою людини – громадською і індивідуальною свідомістю та несвідомим» [5, с. 5].

 • Посилання ставиться після пояснювального тексту, якщо він слідує за цитатою.

  3. Схема: «Текст цитати», – пояснення автора [5].

  Приклад:
  «Той тип, який мислить собі в якості суб’єкта, прагне до організації цілісного контуру діяльності, виступає її ініціатором, тоді як той, хто мислить про себе як про об’єкт, здійснює її як простий виконавець», – пише К. А. Абульханова [1, с. 49-50], розвиваючи уявлення про рубінштейнівскі категорії суб’єкта.

 • Посилання ставиться після слів, до яких відноситься бібліографічне посилання (за відсутності цитати), або в кінці речення, якщо посилання важко віднести до конкретних слів.

  Приклади:
  1. Деякі автори [19; 46] схильні вважати, що в цілях дослідження сучасної сім’ї , що має світський характер, слід визначати поняття ритуалу відповідно до функцій і поведінкових шаблонів, які він передбачає, а не містичними та релігійними складовими.
  2. Згідно А. Руффо, будь-яка сімейна група створює ритуали, що стосуються повсякденного життя, знаменних подій, деяку сукупність звичок, які стосуються кожного члена групи [38].

  Міжнародні стилі оформлення списку наукових публікацій, що рекомендує МОН України

  Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, серед яких:

 • MLA style (Modern Language Association) –

  використовується в гуманітарній сфері (мистецтво, література, іноземні мови, релігія, філософія)

 • APA style (American Psychological Association) –

  використовується у суспільних науках (соціологія, право, психологія, історія)

 • Chicago Style (Turabianstyle) –

  універсальний стиль для академічних видань та студентських наукових робіт

 • Harvard Referencing style (BSI - British Standards Institution) –

  використовується у гуманітарних та суспільних науках

 • ACS style (American Chemical Society) –

  хімія та інші природничі науки

 • AIP style (American Institute of Physics) –

  фізика та фізичні науки

 • IEEE style (Institute of Electrical and Electronics Engineers) –

  використовується в інженерії, електроніці, телекомунікаціях, інформатиці та інформаційних технологіях

 • Vancouver style –

  використовується в медицині та фізичних науках

 • OSCOLA (Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) –

  правознавство і юриспруденція

 • APS style (American Physics Society) –

  фізичні науки

 • Springer MathPhys Style –

  використовується у математиці, фізиці, статистиці

 • CSE Style (Council of Science Editors) –

  використовується при вивченні природничих наук

  Сервіси для оформлення цитувань за міжнародними стилями:

 • Easybib –

  умовно безкоштовний онлайн інструмент для бібліографії та цитувань. Крім автоматичного формування посилань надає можливість власноруч створювати посилання та додавати анотації. Понад 7 тис. стилів цитування, деякі з них доступні лише в платній версії.

 • Citation Machine –

  стилі цитувань: MLA, APA, Turabian, Chicago та бібліотека із 7 тис. додаткових стилів цитування, різнорідність джерел: журнали, книги, веб-сайти, перевірка на плагіат (за умови підписки), доступна безкоштовна версія.

 • BibMe –

  стилі цитувань: MLA, APA, Turabian або Chicago, різнорідність джерел: журнали, книги, вебсайти, перевірка на плагіат, доступна безкоштовна версія.

 • Citefast –

  безкоштовний онлайн інструмент для бібліографії та цитувань. Стилі цитувань: APA, MLA і Chicago, різнорідність джерел: журнали, газети, книги, веб-сайти.

 • Citavi –

  багатофункціональний онлайновий інструмент бібліографії і цитувань. Довідковий менеджер і платформа управління процесом дослідження надає можливість вибрати спосіб додавання посилань, доступна безкоштовна версія.

 • OttoBib –

  безкоштовний онлайн інструмент для бібліографії та цитувань, який використовується спеціально для книжкових ресурсів. Достатньо вказати ISBN книги для створення бібліографії. Стилі цитувань: MLA, APA, Chicago, Turabian, Wikipedia і BibTeX.

 • Docear –

  багатофункціональний онлайновий інструмент бібліографії і цитувань. Довідковий менеджер і платформа управління процесом дослідження допомагає організовувати, створювати та використовувати дослідницькі матеріали.

  Використані джерела:

  1. Кудінов І.О. Основи наукового цитування [Електронний ресурс]. – 64 с. – Режим доступу: Kudinov-I.O.-Osnovi-naukovogo-czituvannya.pdf (donnu.edu.ua

  2. Злепко С. М. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності [Текст] : навчальний посібник / С. М. Злепко, І. С. Тимчик, С. В. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 130 с.

  3. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / авт.-уклад.: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України “Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського”. – Київ : УБА, 2016. – 117 с.

  4. Ніжинська Тетяна. Міжнародні стилі цитування. Стиль Американської Психологічної Асоціації (APA STYLE) [Електронний ресурс] : презентація / Тетяна Ніжинська. – Режим доступу : http://library.kpi.ua/node/884. – Назва з екрана (дата звернення 12.02.2018).

 • НАШІ ПАРТНЕРИ


  Пошуковики. Каталоги...

  Державні бібліотеки. ОУНБ
  Дитячі бібліотеки. Сайти для дітей
  Бібліотеки країн світу
  Електронні бібліотеки
  Бібліотечному фахівцю

  Освіта
  Сайти ЗВО
  Навчальні дисципліни
  Сайти для науковців

  Краєзнавство України
  Вінниччина в Інтернеті
  Сайти країн світу

  Відомчі сайти
  Соціальні сайти
  Сайти видавництв
  Сайти періодики

  Besucherzahler
  счетчик посещений