Управління освітою (освітній менеджмент)

Список книжкових видань

 1. 373
  Г34
  Генсон Марк Е. Керування освітою та організаційна поведінка
  / Марк Е. Генсон. – Львів : Літопис, 2002. – 378 с. – (Освіта)
  Примірники: всього:1 - (1)
 2. 373
  Д18
  Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент : навч. посіб.
  / Л. Даниленко. – К. : Главник, 2006. – 144 с. – (Сер. "Психол. інструментарій". Бібліогр.: с.135-142.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 15(075.3)
  К21
  Карамушка, Людмила Миколаївна. Психологія освітнього менеджменту : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  / Л. М. Карамушка ; гол. ред. В. М. Куценко. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.
  Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЧЗ ППН(5), ЗБЕРІГ(2)
 4. 373
  М28
  Мармаза О.І. Стратегічний менеджмент : траєкторія успіху
  / О. І. Мармаза. – Х. : Основа, 2006. – 160 с.. – (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.12 (48))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 373
  П32
  Пікельна В. С. Управління школою: У 2-х ч. Ч. 1
  / В. С. Пікельна. – Х. : Основа, 2004. – 112 с. – (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип. 6 (18))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 373
  Ш67
  Школа молодого директора
  / упоряд. М. Голубенко. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112 с.
  Примірники: всього:2 - ППН(1), ЗБЕРІГ(1)
  До збірника ввійшли офіційні документи, види, форми і способи планування процесів функціонування та розвитку школи, технологія прийняття різноманітних управлінських рішень.

Список статей з періодики

 1. Байдусь, С. План методичної роботи школи / С. Байдусь // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 7/8. – С. 56-63
 2. Вознюк, Л. Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи / Лідія Вознюк // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 42-43
 3. Гатило, О. Мотиваційний менеджмент / О. Гатило // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 12. – С. 18-28
 4. Журавлёва, Л. В. Понятие конструкт "ценность-цена" с точки зрения образовательного менеджмента / Л. В. Журавлёва // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 4. – С. 29-33.
 5. Забарна, А. Особистісно зорієнтований освітній менеджмент / А. Забарна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 12-13
 6. Іванюк, І. Система управління загальною середньою освітою: якість, прозорість, взаємодія / І. Іванюк, Л. Паращенко, А. Терещенко // Управління освітою. – 2014. – Вересень (№ 18). – С. 4-33.
 7. Калініна, Л. Управління загальноосвітнім навчальним закладом із використанням мережевих інформаційних технологій / Л. Калініна // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 18-26
 8. Косигіна, О. Професійна компетентність керівних та педагогічних кадрів / О. Косигіна // Управління освітою. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 7-12.
 9. Лавриненко, О. Супровід вечірньої школи / О. Лавриненко // Управління освітою. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 1-5 (Дод.).
 10. Маслікова, І.В. Методичний менеджмент як освітній феномен: теорія і практика продуктивного управління якістю людського ресурсу освітньої галузі / І.В. Маслікова // Управління школою. – 2007. – Вересень (№ 26). – С. 17-23.
 11. Медведкова, Л. Справжній керівник навчального закладу / Л. Медведкова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 9. – С. 13
 12. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ // Управління освітою. – 2014. – Липень (№ 14). – С. 5-41.
 13. Огаркова, Т. "Французьке виховання": догляд за дітьми дошкільного віку у Франції / Т. Огаркова // Управління освітою. – 2014. – Листопад (№ 22). – С. 36-40.
 14. Оскирко, О. Конструювання методичної роботи з педагогами / О. Оскирко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 7/8. – С. 18-22
 15. Про навчальні плани та програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік : [додаток до листа ... № 1/9-303 від 11.06.2014] // Управління освітою. – 2014. – Липень (№ 13). – С. 7-8.
 16. Рожко, К. Системний підхід : практика управління вечірньою школою / К. Рожко // Управління освітою. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 6-13 (Дод.).
 17. Торопов, Д. А. Модели управления образовательными учреждениями в европейских странах / Д. А. Торопов // Педагогика. – 2014. – № 6. – С. 102-111.
 18. Тунік, Євгенія. Поняття "методи управління" у загальноосвітньому навчальному закладі / Є. Тунік // Освіта і управління. – 2011. – № 1. – С. 59-64
 19. Щодо фінансування галузі освіти : [лист] № 31-07010-05-3/24264 від 19.09.2014 р. // Управління освітою. – 2014. – Жовтень (№ 20). – С. 6-7.
 20. Юрченко, Л. Взаємодія навчальних закладів з органами і службами щодо захисту прав дітей : методичні рекомендації / Л. Юрченко // Управління освітою. – 2014. – Грудень (№ 23). – С. 11-21.

Список мультимедійних видань

 1. Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний журнал. – Ел. опт. диск (CD-ROM). – Електронний додаток до журналу «Освіта технікуми та коледжі». Анотація: Питання середньої спеціальної освіти.
  Зареєстровано надходження:
  2005г. N :1(11);
  2004г. N :3(9), 4(10)
  Документ зберігається:
  ВДПУ. Бібліотека. Зала електронної інформації (ЗЕІ)
 2. Освіта в Україні : нормативно-правове регулювання : систематичне видання. Централізована система обліку законодавства. - Видання є електронним додатком до журналу "Освіта в Україні"
  Анотація: Метою електронного компакт-диску "Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання" є забезпечення органів управління освітою, наукових та навчальних закладів повним систематизованим зібранням текстів нормативно-правових актів в галузі освіти. На диску розміщені самостійні бази даних текстів актів з питань вищої, середньої, професійно-технічної, позашкільної та дошкільної освіти.
  Зареєстровано надходження:
  2015г. N :1;
  2014г. N :8 -12;
  2013г. N :1 -12;
  2012г. N :1-3;
  2011г. N :1-3,5
  Документ зберігається:
  ВДПУ. Бібліотека. Зала електронної інформації (ЗЕІ)

Список повнотекстових електронних видань

 1. Менеджмент освіти [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад. Л. П. Коробович ; МОН України, Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. – Електр. текст в форматі .pdf. – Рівне: МЕГУ, 2012. – 68 c. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього: 1 – ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 2. Національна доктрина розвитку освіти в 21 ст. – Введ. p 17 квітня 2002 р.. – 13 с.
  Примірники: всього: 1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 3. Хриков, Євген Миколайович. Управління навчальним закладом [Електронний ресурс] : навч. посібник / Є. М. Хриков. – Електрон. дані в форматі .pdf. – К.: Знання, 2006. – 365 с
  Примірники: всього: 1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
  Анотація: У навчальному посібнику розкриваються зміст, форми і методи управління навчальними закладами різного типу: дитячими садками, загальноосвітніми школами, професійно-технічними училищами та вищими навчальними закладами. Значна увага приділяється макротехнології управління навчальним закладом, зокрема функціям управління, планування і контролю. Посібник написано із урахуванням найновіших досягнень зарубіжної і вітчизняної педагогічної теорії та практики. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни "Управління навчальним закладом".
  Для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальностями "Управління навчальним закладом" та "Педагогіка вищої школи". Книга буде корисною також студентам педагогічних навчальних закладів інших спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, керівникам освітніх установ, широкому колу педагогічних працівників.

Список авторефератів та дисертацій

 1. 373.7
  Г94
  Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменний Олександр Дмитрович ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Защищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-17 (23 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 373
  Л24
  Лапшина, Ірина Сергіївна. Організаційно - педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою району : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"
  / І. С. Лапшина; ДВНЗ"Університет ме-неджменту освіти" НАПН України. - Київ, 2010. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.17-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 37И
  П58
  Поп'юк М. В. Реформування початкової освіти в державах Вишеградської четвірки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поп'юк Микола Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Защищена 24.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 373.3
  С13
  Савченко І. М. Особливості стандартизації в системі початкової професійної освіти Російської Федерації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савченко Ірина Миколаївна ; НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти. – Київ, 2011. – 20, [1] с., рис. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1)

Список праць викладачів

 1. Гуревич, Р. С. Управління навчальною діяльністю учнів і студентів засобами сучасних інформаційних технологій / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2006. – № 12. – С. 142-151.
 2. Гуревич, Р. С. Управління навчальною діяльністю учнів і студентів засобами сучасних інформаційних технологій / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2006. – № 12. – С. 142-151.
 3. Кадемія, М. Ю. Управління навчальною діяльністю учнів і студентів засобами сучасних інформаційних технологій / М.Ю. Кадемія, Р.С. Гуревич // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2006. – С. 142-150.
 4. Основи управління шкільним процесом : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Початкове навчання" / уклад. Л. А. Присяжнюк. – Вінниця, 2012
 5. Смолінська, А. В. Необхідність та сутність управлінської освіти в підготовці педагогічних кадрів / А.В. Смолінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр.. – К. – Вінниця, 2007. – Вип. 4
 6. Смолінська, А.В. Необхідність та сутність управлінської освіти в підготовці педагогічних кадрів / А.В. Смолінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. – К.-Вінниця, 2007. – Вип. 4
 7. Шестопалюк, Олександр Васильович Оцінювання ефективності освітньої діяльності / О. В. Шестопалюк // Теорія і практика управління соціаль-ними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ „ХПІ”, 2002. – №3. – С. 41-45.
 8. Штифурак, В. С. Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в системі післядипломної освіти / В.С. Штифурак // Матеріали конф. "Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства". – К, 1999. – С. 107-111.
 9. Штиченко, Г. О. Розробка та впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій в управлінську діяльність Вищого професійного училища № 4 м. Вінниці / Г.О. Штиченко, Л. С. Шевченко // Проблеми формування змісту професійної освіти в умовах ступеневої підготовки фахівців : Матеріали Всеукраїнського семінару. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – С. 73-77.
 10. Штиченко, Г. О. Розробка та впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій в управлінську діяльність Вищого професійного училища № 4 м. Вінниці / Г.О. Штиченко, Л. С. Шевченко // Проблеми формування змісту професійної освіти в умовах ступеневої підготовки фахівців : Матеріали Всеукраїнського семінару. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – С. 73-77.