Корекційна педагогіка

Список книжкових видань

 1. 371.9(083)
  В68
  Волошина, Оксана Василівна. Основи корекційної педагогіки : довідник
  / О. В. Волошина. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 147 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
 2. 371.01
  З-17
  Зайцева, Зінаїда Георгіївна. Школа та важковиховувані підлітки : книга для вчителя
  / З. Г. Зайцева ; НДІ педагогіки УРСР. – К. : Рад. школа, 1991. – 78 с. – Бібліогр.: с. 76
  Примірники: всього:8 - ЧЗ ППН(4), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4)
 3. 371.01
  З-33
  Запобігання відхиленням у поведінці школярів : метод. посібник
  / за ред. Б. С. Кобзаря, Є. І. Пєтухова. – К. : Вища школа, 1992. – 143 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 371.9(075.3)
  К66
  Корекційна педагогіка: хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / уклад. М. О. Давидюк. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 249 с. : іл.
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 371.01(075.3)
  О-65
  Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навч. метод. посіб. з додатками
  / В. М. Оржеховська. – К. : ВіАн, 1996. – 352 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні)
  Примірники: всього:21 - ЧЗ ППН(5), НАВЧ. ВІДДІЛ(16)
 6. 371.9(075.3)
  Х71
  Холковська, Ірина Леонідівна. Корекційна педагогіка : навч. посіб.
  / І. Л. Холковська. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – 328 с.
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ППН(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)

Список статей з періодики

 1. Захарченко, Тетяна. Роль казкотерапії в розвитку мовлення / Т. Захарченко //Дефектолог. – 2013. – Червень (№ 6). – С. 6-8
 2. Каменщук, Тетяна. Наше партнерство: Взаємодія Вінницької обласної ПМПК із громадською організацією "Асоціація захисту та допомоги інвалідам "Відкриті серця" / Т. Каменщук // Дефектолог. – 2013. – № 12 (Грудень). – С. 4-6
 3. Коростіль М. Корекційна робота в освітніх закладах / М. Коростіль //Психолог дошкілля. – 2013. – Вересень (№ 9). – С. 4-7.
 4. Косовський А. Психолого-педагогічний супровід учня санаторної школи / Анатолій Косовський // Директор школи. – 2013. – Липень (№ 13-14). – С. 38-43
 5. Кравчук Н. Інклюзивна освіта в дії / Наталія Кравчук, Ірина Карпенко // Директор школи. – 2013. – Вересень (№ 18). – С. 29-45.
 6. Нетрадиційні методи роботи в корекційній педагогіці / Н. Кузьміна // Дефектолог. – 2013. – Жовтень (№ 10). – С. 27-30
 7. Рібцун Ю. В. Корекційна програма з розвитку мовлення дітей сердньої логопедичної групи/ Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2013. – № 4. – С. 2-7

Список повнотекстових видань

 1. Дитина - лівша. Діагностика, корекція, підготовка до школи [Електронний ресурс] : посібник для психологів, вихователів, батьків / упоряд. Л. В. Туріщева. - Електронний текст в форматі .pdf . - Х.: Основа, 2010. – 97. – Ел. жорстк. диск. - (ДНЗ. Психологія виховання)
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
  Дитина-лівша. Наскільки це критично? Чи потрібно з цим боротися? Що спричиняє ліворукість? Чи справді ліворукі — якісь «особливі» люди? Як визначити ведучу руку? Чи потрібно переучувати лівшу та які можуть бути наслідки цього? На ці та інші питання ви знайдете відповіді в цій книзі. У посібнику також наведено вправи для підготовки ліворукої дитини до школи. Для психологів, вихователів і батьків.
 2. Дубовський С. О. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс]: курсова работа / С. О. Дубовський. - Електрон. текст в форматі .txt. - Слов’янськ, 2002. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 3. Медведева Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. Учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений [Электронный ресурс] / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. - Електронний текст в форматі .djvu. - М.: Академия, 2001. - 248/ – Ел. жорстк. диск. Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
  В учебнике рассматривается взаимодействие педагогики и искусства в коррекционно- направленном процессе формирования художественной культуры детей с проблемами в развитии.
 4. Петрова В. Г. Практична та розумова діяльність дітей олігофренів [Електронний ресурс] / В. Г. Петрова ; Кам'янець-Подільський державний пед. університьет. - Електронний текст в форматі .txt. - Кам'янець-Подільський, 2004. – Ел. жорстк. диск. - (Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами ; сер.)
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 5. Тарасова Е. Г. Целительные силы искусства. Артпедагогические техники и приемы [Электронный ресурс] : метод. пособ. / Е. Г. Тарасова ; под общ. ред. С. В. Федотовой ; Тамбовский обл. ин-т повышения квалификации работников образ. - Електронний текст в форматі .pdf. - Тамбов: ТОИПКРО, 2006. – 49. Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 6. Тарасун В. В. Корекційно-превентивне навчання дітей з особливими потребами: сутність, концептуальні підходи, значення [Електронний ресурс]/ В. В. Тарасун. - електронний текст в форматі .rtf. - К.: Університет "Україна", 2004. – Ел. жорстк. диск Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 7. Шульженко Д. І. Дизонтогенетичні аспекти ранньої корекційно-педагогічної роботи в соціально-реабілітаційних центрах [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко. - Електронний текст в форматі .rtf. - К.: Університет "Україна", 2004. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.

Список авторефератів та дисертацій

 1. Бабарикіна, Ірина Вячеславівна. Психологічні особливості вікової динаміки страхів у навчальній діяльності школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / І. В. Бабарикіна. – 2011
 2. Геращенко, Світлана Іванівна. Формуваннякомунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника): Автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / С. І. Геращенко. – 2010
 3. Криличенко, Ольга Володимирівна. Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / О. В. Криличенко. – 2007
 4. Кукса, Наталія Вікторівна. Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / Н.В. Кукса. – 2009
 5. Мога, Микола Данилович. Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / М. Д. Мога. – 2007
 6. Мороз , Людмила Василівна. Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем засобами нетрадиційних технологій навчання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / Л. В. Мороз . – 2007
 7. Сасько, Оксана Олексіївна. Психолого - педагогічні умови розвитку соціального інтелекту у студентів, схильних до адиктивної поведінки : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / О. О. Сасько. – 2010

Список праць викладачів

 1. 06
  В48
  Волошина О. В. Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги як нагальна потреба сучасної школи
  / О. В. Волошина // Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. ст / редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця: Планер. – 2010. – Вип. 32. – C. 257-261. – Бібліогр.: 6 назв.
  Примірники: всього: -
 2. 371.9(083)
  В68
  Волошина, Оксана Василівна. Основи корекційної педагогіки : довідник
  / О. В. Волошина. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 147 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 3. Галузяк В.М. Психологічні засади виховної роботи з важковиховуваними підлітками
  / В. М. Галузяк // ВДПУ ім. М. Коцюбинського : Наук. зап. Сер. Пед. і психологія. – Вінниця, 2001. – Вип.4. – C. 142-146.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 158.015
  Н71
  Ніщук, Галина Миколаївна. Експрес-діагностичні методики адаптації в соціумі (дітей, педагогів)
  / Г. М. Ніщук. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2008. – 22 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 5. 371.9(075.3)
  Х71
  Холковська, Ірина Леонідівна. Корекційна педагогіка : навч. посіб.
  / І. Л. Холковська. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – 328 с.
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), ППН(2), НАВЧ.АБ(1)