Соціальна педагогіка

Список книжкових видань

 1. 371(075.3)
  Б40
  Безпалько, Ольга Володимирівна. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / О. В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посібник
  / І. М. Богданова. – К., 2008.
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 371(070.3)
  В14
  Вайнола Р. Х. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб.
  / Р. Х. Вайнола, С. О. Сисоєва. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 152 с.
  Примірники: всього:6 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(4)
 4. 371(075.3)
  Д13
  Давидюк М. О. Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчально-методичний посібник
  / М. О.Давидюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 180 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  Пропонований навчальний посібник містить теоретичні відомості та практичні рекомендації щодо застосування індивідуальної та групової роботи з клієнтами у професійній діяльності соціального педагога; розглядаються корекційні та терапевтичні можливості арт-терапії, індивідуального консультування та соціально-психологічного тренінгу, пропонуються різні способи ефективної комунікації в соціально-педагогічній взаємодії.
 5. 371(075.3)
  З-13
  Завацька, Людмила Миколаївна. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. посіб.
  / Л. М. Завацька. – 2-ге вид. – К. : Слово, 2010. – 240 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ППН(1)
 6. 371(075.3)
  З-41
  Збірник завдань з технології діяльності соціального педагога : посібник
  / уклад. І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – 61 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 371(075.3)
  П14
  Пальчевський, Степан Сергійович. Соціальна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.
  / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2011. – 560 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(2)
 8. 371(075.3)
  С69
  Соціальна педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
  / за ред. А. Й. Капської. – 4-те вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 371(075.3)
  С69
  Соціальна педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
  / за ред. А. Й. Капської. – 5-те вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
  Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЧЗ ППН(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 10. 371(070.3)
  Х71
  Холковська І. Л. Методичні рекомендації до курсу "Соціальна педагогіка" : для студ. заочної форми навчання
  / І. Л. Холковська. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 29 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
 11. 371(07)
  Х71
  Холковська І. Л. Соціально-психологічна практика майбутніх соціальних педагогів : програма
  / І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 36 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Список статей з періодики

 1. Гордєєва К. С. Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі / К. С. Гордєєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 57-62
 2. Григоренко В. Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів / В. Л. Григоренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 9-13
 3. Доннік М. С. Система соціально-педагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування / М. С. Доннік // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 27-36
 4. Золотова Г. Д. Поведінковий підхід до профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 47-56
 5. Караман О. Л. Напрями та зміст соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальних виховних установах / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 103-108
 6. Караман О. Л. Технологія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 20-26
 7. Краснова Н. П. Методика соціально-педагогічного консультування батьків з вирішення проблем дітей різного шкільного віку / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 20-31
 8. Петришин Л. Й. Структура креативності майбутніх соціальих педагогів у контексті фахової підготовки / Л. Й. Петришин // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 63-75
 9. Рассказова О. І. Соціальний педагог - суб’єкт розвитку соціальності учнів в інклюзивній школі / О. І. Рассказова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 72-79
 10. Роганова М. В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу / М. В. Роганова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 76-81
 11. Скоромна О. П. Студентська сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності/ О. П. Скоромна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 32-38
 12. Терновець О. М. Аналіз структури діяльності соціального педагога з профілактики соціального сирітства в освітньому закладі/ О. М. Терновець // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 11-19
 13. Терновець О. М. Система профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога/ О. М. Терновець // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 48-57
 14. Яковлева О. В. Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі / О. В. Яковлева // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 88-95

Список мультимедійних видань

 1. Видишко, Наталія Василівна. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади [Електронний ресурс] : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти"/ Н. В. Видишко ; наук. керівник докт. пед. наук, проф. Р. Я. Гуревич. – Електрон. текстові, граф. Дані в форматі .doc. – Вінниця, 2010. – Ел. опт. диск (CD-ROM)
  Примірники: всього: 1 - ЗЕІ(1)
 2. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навч. посібник / В. В. Москаленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 448. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Психологія. Педагогіка. Соціологія та соціальна робота). – Бібліогр.: с. 671
  Примірники: всього: 2 - ЗЕІ(2)
 3. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 688. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Психологія. Педагогіка. Соціологія та соціальна робота). – Бібліогр.: с. 671
  Примірники: всього: 2 - ЗЕІ(2)
 4. Ходаківський Є. І. Психологія управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар та ін. – Електрон. дані в форматі .PDF. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 288. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Психологія. Педагогіка. Соціологія та соціальна робота)
  Примірники: всього: 1 - ЗЕІ(1)

Список авторефератів та дисертацій

 1. Богінська Ю. В. Теорія та практика соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи" / Богінська Юлія Валеріївна. – 2013
 2. Губа, Оксана Аркадіївна. Соціально-педагогічні умови формування комунікативних якостей молодших школярів в аматорському театральному колективі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / О. А. Губа. – 2008
 3. Коляда Н. М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ ст.-середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Коляда Наталія Миколаївна . – 2013
 4. Косенчук О. Г. Соціально- педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Косенчук Ольга Геннадієвна . – 2013
 5. Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктнрї поведінки в учнів професійного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Котловий Сергій Анатолійович . – 2013
 6. Манохіна І. В. Формування майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Манохіна Ірина Вікторівна . – 2013
 7. Оленіна, Ганна Олегівна. Соціально-педагогічні засади формування інтересу підлітків до зарубіжної літератури в умовах дозвілля : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Г. О. Оленіна. – 2008
 8. Панагушина, Ольга Євгеніївна. Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / О. Є. Панагушина. – 2008
 9. Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально- виховного процесу у ВНЗ: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Польовик Ольга Віталіївна. – 2013
 10. Сейко, Наталія Андріївна. Доброчинність у сфері освіти України(ХІХ-початок ХХстоліття) : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Н.А. Сейко. – 2009
 11. Сергієнко О. О. Соціалізаційний простір сучасного ліцею як чинник формування пізнавальної культури старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Сергієнко Олександр Олександрович . – 2014
 12. Сівак Н. А. Соціально- педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Сівак Наталія Антонівна. – 2012
 13. Фурдуй, Світлана Борисівна. Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / С.Б. Фурдуй. – 2009
 14. Хендрик О. Ю. Розвиток соціальності студентів мистецьких спеціальностей засобами хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Хендрик Ольга Юріївна . – 2014
 15. Шевченко, Наталія Олександрівна. Соціально-педагогічні засади формування екологічної культури учнівської молоді : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - Соціальна педагогіка / Н. О. Шевченко. – 2008

Список праць викладачів

 1. 06
  В48
  Давидюк М. О. Опанування основ бібліотерапії як фактор розширення професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів
  / М. О. Давидюк // Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. Праць / редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. - Вінниця: Планер. - 2011. - Вип. 34. - C. 261-265. - Бібліогр.: 8 назв.
  Примірники: всього: - 1
 2. 06
  В48
  Лобова, Наталя Тимофіївна. Вивчення психоемоційного стану групи в процесі різних видів тренінгу
  / Н. Т. Лобова, В.О. Кондратюк // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2004. - Вип. 10. - C. 163-168.
  Примірники: всього: - ХРАН(1)
 3. 371(075.3)
  Л93
  Любчак, Людмила Володимирівна. Педагогіка сімейного виховання (практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів). Спеціальність : соціальна педагогіка
  / Л. В. Любчак. - Вінниця, 2010. - 90 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 4. Столяренко О. В. Соціальна педагогіка : методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання
  / О. В. Столяренко. - Вінниця : ВМУРоЛ "Україна", 2003. - 16 с.
  Примірники: всього: - 1
 5. 371(075.3)
  Х 71
  Холковська І. Л. Технологія діяльності соціального педагога : курс лекцій
  / І. Л. Холковська ; рец.: В. М. Галузяк, В. Є. Сорочинська. - Вінниця : ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2009. - 271 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 6. 371(075.3)
  Х 71
  Холковська І. Л. Технологія діяльності соціального педагога : практикум
  / І. Л. Холковська ; рец.: О. В. Столяренко, В. А. Сапогов. - Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009. - 272 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 06
  В48
  Холковська, Ірина Леонідівна. Типологія кризових ситуацій і способів їх розв'язання
  / І. Л. Холковська // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - C. 26-29. - Бібліогр.: 8 назв.
  Примірники: всього: -
 8. 373
  Ш57
  Шикова, Юлія Олександрівна. Організація учнівського самоврядування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ю. О. Шикова ; Вінницький держ. пед. ун - т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - 243 с. : рис., табл., дод. - Бібліогр.: с. 218-243 (295 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)