ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Список книжкових видань

 1. 15(075.3)
  П84
  Професійна орієнтація : підручник
  . – Кіровоград, 2014
  Примірники: всього: 10 - (10)
  У підручнику викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. До підручника включено завдання для самостійної роботи, що дозволяють орієнтувати студентів на активну пізнавальну діяльність, самостійне творче вивчення основ професійної орієнтації, а також забезпечити більш ефективне оволодіння навчальним матеріалом та практичними навичками, зокрема: уміннями визначати особливості готовності молоді до вибору професії; складати професіограму, виявляти мотиви вибору професії в різні вікові періоди, визначати професійні інтереси та здібності.
  Підручник присвячено для студентів, що навчаються за спеціальностями «Практична психологія» та «Соціальна педагогіка».
 2. 15(075.3)
  П86
  Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник
  . – Кіровоград, 2014
  Примірники: всього:8 - (8)
  У посібнику висвітлено особливості роботи з психодіагностичним матеріалом, розкрито основне призначення, зміст і структуру психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик, а також представлено методичні рекомендації щодо їх використання.
  Посібник призначений для профконсультантів та інших фахівців з проф¬орієнтації, а також є корисним для працівників наукових установ, вищих педагогічних навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти; загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, педагогічних класів та університетів майбутнього вчителя; центрів зайнятості, що здійснюють проф-орієнтаційну роботу з молоддю.
 3. 15
  П86
  Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : монографія
  . – Кіровоград, 2014
  Примірники: всього: 8 - (8)
  У монографії знайшли своє відображення результати дослідження «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти», виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науковими співробітниками відділу профорієнтації і психології професійного розвитку у 2011-2013 pp. У змісті висвітлено концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито психологічні основи використання інноваційних засобів профорієнтації у відповідності до сучасних соціально-економічних реалій. Монографія містить добре систематизовані психологічні, професіографічні та психодіагностичні відомості, що необхідні для проведення успішної профорієнтаційної роботи.
  Цікавими і, безперечно, актуальним напрямами дослідження є визначення психологічних умов організації профорієнтаційного простору як чинника саморозвитку суб'єктів педагогічної діяльності, вивчення психологічних основ розвитку психологічної готовності учнівської молоді до професійного навчання за педагогічним фахом, а також мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи, особливостей їхнього ознайомлення зі змістом та оволодіння засобами проведення профорієнтації, відстеження динаміки їх професійного самоставлення упродовж навчання. Окрім цього, розглянуто проблеми психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до профорієнтаційної роботи, а також висвітлено питання психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття.
  Адресовано науковцям, аспірантам, викладачам, а також психологам, педагогам і вихователям, які мають справу з профорієнтацією
 4. 15(07)
  С38
  Синявський В. В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : методичний посібник
  / В. В. Синявський. – Кіровоград, 2014
  Примірники: всього: 5 - (5)
  До методичного посібника включено професіограми і психограми професій педагогічного спрямування, короткий словник найуживаніших понять.
  Професіограми і психограми містять інформацію про загальну характеристику професій, санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці, вимоги професії до особистості працівника, протипоказання до навчання та виконання професійних обов'язків, можливості професійного навчання та перспективи зайнятості. У психограмах подані професійно важливі якості, наявність яких дає людині можливість стати кваліфікованим фахівцем за професією, психодіагностичні методики їх визначення та діагностичні показники.
  Практичне використання професіографічних матеріалів може підвищити ефективність профорієнтаційної роботи на педагогічні професії.
  Посібник призначений для працівників освіти і широкого кола фахівців, які займаються питаннями професійної орієнтації.
 5. 15(075.3)
  С69
  Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці : навчальний посібник для студентів ВНЗ
  . – Кіровоград, 2013
  Примірники: всього:10 - (10)
  Посібник присвячено проблемі підготовки особистості до ефективного професійного самоздійснения на ринку праці, яке розглядається авторами у соціально-психологічному розрізі з позицій теорії групової рефлексії, ресурсового підходу та актуальної ситуації вибору професії. Проаналізовано здобутки зарубіжної науки, розглянуто роль престижності у професійному виборі особистості.
  Представлено дані всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008 р. На основі аналізу емпіричних даних щодо уявлень про професійну успішність і конкурентоздатність, фінансових домагань, професійної мобільності, якості професійного планування тощо розгорнуто картину готовності вітчизняної молоді до професійного самоздійсненга: на ринку праці. До кожного розділу подано систему завдань, спрямованих передусім на формування професійного мислення.
  Адресується студентам педагогічних та психологічних спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкільним психологам, соціальним педагогам. Може бути корисним для спеціалістів служби зайнятості, фахівців, які займаються профорієнтацією молоді, учнів старших класів та їхніх зацікав¬лених батьків.
 6. 15(075.3)
  С76
  Становських З. Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : посібник
  / З. Л. Становських. – Кіровоград, 2014
  Примірники: всього: 10 - (10)
  У посібнику висвітлено теоретико-методологїчні основи та методичні підходи до вивчення та розвитку моїиваційно-смислових детермінант професійної саморегуляції педагогічних працівників. Особливу увагу при ньому приділено аксіологічиим, духовним та культурологічним аспектам.
  Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики мотниаційно-смислової сфери педагогічного персоналу, зокрема, презентовано конкретний дослідницький інструментарій. Наведено також результати експериментальної роботи за цим напрямком і описані особливості мотивації та смислів професійної діяльності сучасних педагогів.
  В останньому розділі посібника розкрита специфіка розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції дорослих, засоби психологічної допомоги у випадках утруднення реалізації професійної діяльності, обгрунтовано доцільність використання різних психотехнік, наведена авторська програма для саморозвитку педагогів.
  Книга може бути корисною вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.

Список статей з періодики

 1. Близнюк, Н. Профорієнтаційна робота у школі / Н. Близнюк // Завуч. – 2012. – Серпень (№ 15). – С. 34-46
 2. Боднар, О. Управління профорієнтаційною діяльністю у знз / О. Боднар // Директор школи. – 2014. – Липень (№13-14). – С. 21-24.
 3. Бойко, С. С. Шлях до успішної кар'єри : профорієнтаційна програма для учнів 8-11 класів / С. С. Бойко // Економіка в школах України. – 2014. – № 12. – С. 27-33.
 4. Вершута, В. Мандрівка в країну професій : розповіді про професії для молодших школярів / В. Вершута, Л. Фесенко // Початкова освіта. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 9-31.
 5. Вікторівська, Т. Планування влаcної кар'єри. 11-й клас / Т. Вікторівська // Трудове навчання. – 2014. – Грудень (№ 12). – С. 16-23.
 6. Волобуєва, Т. Педагогічне управління професіним самовизначенням / Т. Волобуєва // Управління освітою. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 13-17.
 7. Козуб, Т. Професійна орієнтація учнів : психологічне заняття з учнями / Т. Козуб // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 45-46
 8. Котлянець, Н. В. Формування професійної орієнтації в початкових класах / Н. В. Котлянець // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 42-44
 9. Лушней, О. Сучасна концепція профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі / О. Лушней // Директор школи. – 2013. – Червень (№ 11-12). – С. 4-35
 10. Мельничук, В. П. Зміст і особливості професійного самовизначення учнів середньої загальноосвітньої школи / В. П. Мельничук, Л. В. Мельничук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – Вип. 26. – С. 44-49
 11. Миколаєнко, А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 66-70
 12. Москвіта, О. В. Свято професій : мультимедійне заняття у 4-му класі / О. В. Москвіта // Петрушанко, Н. М. Ділова гра засіб формування інтересу до професій побутового обслуговування в процесі допрофільної підготовки учнів / Н. М. Петрушанко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 26-28
 13. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2009. – Вип.22. – С. 532-535
 14. Подоляк, В. О. Застосування узугальненої блок-схеми управління системою профорієнтації для підвищення компетентності учнів щодо майбутнього вибору трудової діяльності / В. О. Подоляк, Л. А. Любарська // Сучасні інформаційні технології та Пономаренко, Г. О. Як класифікують професії з метою профорієнтації / Г. О. Пономаренко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 38-42.
 15. Сидоренко, В. К. Професійний відбір як основа визначення професійної придатності / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 39-44.
 16. Соломка, Т. Самоактуалізація студентів під час професійної підготовки / Т. Соломка // Соціальна психологія. – 2006. – № 4. – С. 152-167 : Бібліогр. (31 назва ).
 17. Тимощук, І. Відповідальність як полікомпетентне утворення в структурі уявлень про майбутню професію / І. Тимощук // Соціальна психологія. – 2006. – № 4. – С. 129-136 : Бібліогр. (22 назви)
 18. Титаренко, О. Від "школи науки" до "школи життя" : сценарії батьківських зборів, 9 клас / О. Титаренко // Школа. – 2013. – № 9. – С. 71-77.
 19. Цуган, Л. Гра як засіб пропедевтичної профорієнтаційної роботи / Л. Цуган // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 51-53

Список повнотекстових електронних видань

 1. Гудкова Е. В. Основы профориентации и профессионального консультирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Гудкова ; ред. Е. Л. Солдатова ; под ред. Е. Л. Солдатовой. – Електронний текст в форматі .pdf. - Челябинск: ЮУрГУ , 2004. – 127 c. Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
  Розглядаються закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах «людина — машина». Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах.
 2. Полупан, Іванна Іванівна . Психологічні умови формування професійної спрямованості у студентів-інвалідів [Електронний ресурс] / І. І. Полупан. – Електрон. текстові дані в форматі .rtf. – http://psyh.kiev.ua/nma-stud/fla-stud/id-138/lang-1/index.html Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

Список авторефератів та дисертацій

 1. 371.012
  Б55
  Бех М. І. Формування образу "Я – майбутній професіонал" у старшокласників у процесі професійної орієнтації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бех Максим Іванович ; Миколаївський державний ун-т імені В. О. Сухомлинського, [Ін - т проблем виховання Нац. академії пед. наук України]. – Захищена 05.11.2010. – Київ, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 371.012
  Б69
  Близнюк, Тетяна Олександрівна. Виховання у старшокласників готовності до вибору професії вчителя : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. О. Близнюк ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 279,[8] с. : рис., табл., дод. – укр. – Бібліогр.: с.183-213 ( 297 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.012
  В68
  Волощук І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волощук Ірина Петрівна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.). –
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 371.012
  Г75
  Грабчак О. В. Формування професійних домагань старшокласників у процесі профорієнтаційної роботи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грабчак Олена Валентинівна ; Хмельницький нац. ун- т. – Хмельницький, 2012. – 240 с. : дод. – Бібліогр.: с.175-201 ( 304 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 371.01
  І-18
  Іваненко, Руслана Валеріївна. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Р. В. Іваненко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 279 с. – Бібліогр.: 261-279 (229 назв).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 371.012
  І-23
  Іваньо Ю. Ю. Підготовка учнів 8-9 класів до вибору професій типу " Людина-художній образ" у взаємодії загальноосвітньої школи та коледжу мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іваньо Юрій Юрійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16 ( 7 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 371.012
  К17
  Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. В. Калінська ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 30.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 37И
  К69
  Корсун Г. О. Професійне самовизначення старшокласників у школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Корсун Ганна Олексіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.06.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с14-17 (31 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 9. 37И
  К89
  Кузів, Марія Зіновіївна. Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й Україні в умовах ринку праці (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / М. З. Кузів ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18(15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 37И
  О-56
  Ольхувка П. Я. Професійна орієнтація школярів у гімназіях Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пьотр Ян Ольхувка ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Зеленогурський ун-т (Республіка Польща)]. – Захищена 28.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 371.012
  Т89
  Турчина, Людмила Олександрівна. Педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору професії в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Л. О. Турчина ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Республіканський вищий навч. заклад "Кримський гуманітарний ун-т" ( м. Ялта)]. – Луганськ, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)


Список список праць викладачів університету

 1. Ефективний пошук роботи (поради психолога) : [посібник] / уклад.: З. П. Безвушко, Н. В. Латуша, К. Є. Скалєва ; за ред. В. С. Штифурака. – Вінниця, 2012
 2. Подоляк, В.О. Навчальна програма з дисципліни "Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи" / В. О. Подоляк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 3. Подоляк, В. О. Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи : навч. посібник / В. О. Подоляк, М. О. Мосьондз. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 4. Подоляк, В'ячеслав Омелянович. Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи (лабораторний практикум) / В. О. Подоляк. – Вінннця, 2009
 5. Штифурак, Володимир Сергійович. Психологічні основи профорієнтації : методичні рекомендації до семінарських і лабораторних занять для студентів спеціальностей "Початкове навчання і практична психологія", "Психологія" / В. С. Штифурак, Г. Б. Шульга. – Вінниця, 2006


Список видань Інституційного репозитарію (повнотекстового Інтернет-архіву на базі Dspace)

 1. Моторна, Леся Володимирівна. Професійна спрямованість навчання природничо-наукових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів технічного профілю [Електр. ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Л. В. Моторна. - 2011 (.PDF)
 2. Макодай І. І. Професійна спрямованість викладання іноземної мови у педагогічному ВНЗ [Електр. ресурс] / І. І. Макодай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія № 33 - 2010 р. – 12с.