Філософія освіти

Список книжкових видань

 1. 37(075.3)
  Б17
  Базалук О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб.
  / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – К. : Кондор, 2010. – 164 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(2)
 2. 1(075.3)
  Б17
  Базалук, Олег Олександрович. Философия образования в свете новой космологической концепции : учебник
  / О. А. Базалук. – К. : Кондор, 2010. – 456 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 3. 37
  К48
  Клепко С. Модернізаційні процеси в сучасній освіті
  / С. Клепко. – К. : Шкільний світ, 2008. – 120 с.. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГ(1)
 4. 37
  К48
  Клепко, Сергій Федорович. Філософія освіти в європейському контексті
  / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 328 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 37
  К79
  Кремень В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія
  / В. Г. Кремень, В. В Ільїн. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с.
  Примірники: всього:2 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 378
  Ф53
  Філіпчук, Георгій Георгійович. Філософія екологічної освіти сталого розвитку : монографія
  / Г. Г.Філіпчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 460 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 37
  Ч-46
  Черепанова С. О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення : монографія
  / С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2011. – 408 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

Список статей з періодики

 1. Андрущенко, В. Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 5-9
 2. Базалук, Олег. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління. – 2013. – № 1-2. – С. 73-79
 3. Білоус, Тетяна. Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту / Тетяна Білоус // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 113-123
 4. Губерський, Леонід. Філософія і освіта: зустріч перспектив / Леонід Губерський // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 6-13
 5. Іванов, Сергій. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 20-26
 6. Карівець, Ігор. Філософія і філософська освіта / Ігор Карівець // Філософська думка. – 2014. – № 6. – С. 77-81
 7. Кебуладзе, Вахтанґ. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти / Вахтанґ Кебуладзе // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 51-59
 8. Корецька, А. І. Освіта України в сучасних соціокультурних контекстах / А. І. Корецька // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. – № 3. – С. 32-35.
 9. Косова, Беата. Кризис образования и задача университетов и общественных наук / Б. Косова // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 16-23.
 10. Кремень, В. Постулати філософсько-освітньої діяльності / В. Кремень // Рідна школа. – 2013. – № 1-2. – С. 3-7
 11. Круглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Людмила Шашкова [и др.] // Філософська думка. – 2014. – № 4
 12. Михайлова , Н. В. Философия математического образования в контексте проблемы обоснования современного знания / Н. В. Михайлова // Alma mater. – 2013. – № 11. – С. 27-29
 13. Петрук, Вікторія. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення / В. Петрук // Освіта і управління. – 2012. – № 2-3. – С. 14-19
 14. Похресник, А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання / А. Похресник // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 69-74
 15. Приятельчук, Анатолій. Фундаментальність філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів / А. Приятельчук // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 56-59

Список повнотекстових електронних видань

 1. Андрущенко, Віктор. Філософія освіти ХХІ століття: Пошук пріоритетів [Електр. ресурс] / В. Андрущенко. – 2005 // Філософія освіти. – 2005. – С. 5-17
 2. Базалук О. О. Філософія освіти [Електр. ресурс] : навчально-методичний посібник / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – 2010
 3. Відчуження знання як проблема філософії освіти: Теорії, практики, парадокси, політики та перспективи [Електр. ресурс] / В. Гайденко, І. Предборська. – 2005 // Філософія освіти. – 2005. – С. 159-166
 4. Добронравова, Ірина. Філософія освіти за доби постнекласичної науки [Електр. ресурс] / І. Добронравова. – 2005 //Філософія освіти. – 2005. – С. 116-125
 5. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті [Електр. ресурс] : монографія / С. Ф. Клепко. – 2006
 6. Корсак, Костянтин. Формування філософії нанотехнологій і освіта України [Електр. ресурс] / К. Корсак. – 2005 //Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 126-134
 7. Лутай, Владлен. Про стан розробки концептуальних засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику [Електр. ресурс] / В. Лутай. – 2005 //Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 30-37
 8. Михальченко, Микола. Філософія освіти і соціокультурна теорія [Електр. ресурс] / М. Михальченко. – 2005 // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 38-51
 9. Пазенок, Віктор. Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти [Електр. ресурс] / В. Пазенок. – 2005 // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 52-73
 10. Шевченко, Володимир. Філософія освіти: проблеми самовизначення [Електр. ресурс] / В. Шевченко. – 2005 // Філософія освіти. – 2005

Список авторефератів та дисертацій

 1. Мельник О. Л. Інтеграційні процеси в освіті (соціально-філософський аспект) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Мельник Оксана Леонідівна. – 2013
 2. Пиголенко, Ігор Вікторович. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ "КПІ") : Автореферат дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 - філософія освіти / І. В. Пиголенко. - 2007