Педагогічна майстерність

Список книжкових видань

 1. 373
  Б38
  Беженар О. А. Атестація педагогічних кадрів
  / О. А. Беженар, Г. Д. Беженар. – К. : Шкільний світ, 2012. – 112 с.. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
 2. 373
  В31
  Вердіна С. В. Секрети педагогічної майстерності : уроки для вчителя
  / С. В. Вердіна, А. Г. Панченко. – Х. : Основа, 2008. – 111 іл. – (Педагогічні інновації. Майстерня)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 372(075.3)
  З-14
  Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб.
  / Л. П. Загородня ; С. А. Тітаренко. – 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.
  Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ППН(2)
 4. 808.5(075.3)
  К59
  Козак І. І. Педагогічні основи красномовства : тези лекцій, таблиці, схеми : навчальний посібник
  / І. І. Козак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 100 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
 5. 371(075.3)
  Л93
  Любчак Л. В. Робочий зошит з "Основ педагогічної майстерності" : навч.-метод. посіб.
  / Л. В. Любчак. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 56 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 373
  М30
  Марченко, Олена Геннадієвна. Основи педагогічної майстерності
  / О. Г. Марченко. – Х. : Основа, 2009. – 112 с.. : іл. – (Б-ка журналу "Управління школою" ; вип. 2 (74))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 378(075.3)
  О-66
  Орлов В. Ф. Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін : навчально-методичний посібник
  / В. Ф. Орлов, О. О. Фурса, О. В. Баніт. – К. : Едельвейс, 2012. – 272 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 373(07)
  О-75
  Основи педагогічної майстерності : навчальна програма для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова і література"
  / уклад. Л. І. Федчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 14 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 371(075.3)
  П24
  Педагогічна майстерність : підручник
  / за ред. І. А. Зязюна. – [3-тє вид. перероб. та доп.]. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.
  Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЧЗ ППН(4), ЗБЕРІГ(2)
 10. 371(075.3)
  П24
  Педагогічна майстерність : хрестоматія
  / за ред. І. А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 462 с.
  Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЧЗ ППН(4), ЗБЕРІГ(2)
 11. 373
  П24
  Педагогічна майстерність. Практикум
  / упоряд. Л. В. Галіцина. – К. : Шкільний світ, 2012. – 120 с.. – (Б-ка "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список статей з періодики

 1. Бараболя, Л. В. Педагогічний ринг "Педагогічна творчість. У чому її суть" / Л. В. Бараболя // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 43-47.
 2. Бараболя, Л. В. Складові педагогічної майстерності / Л. В. Бараболя // Основи здоров'я. – 2013. – № 9. – С. 2-6.
 3. Берзегова, Л. Ю. Преподаватель высшей школы: система непрерывного профессионального развития / Л. Ю. Берзегова, М. А. Мещерякова // Alma mater. – 2013. – № 10. – С. 33-36
 4. Білоножко, О. Культура спілкування педагогів / О. Білоножко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 10-12
 5. Бочуркін, С. Л. Оцінювання професійного розвитку педагогічних працівників через портфоліо / С. Л. Бочуркін // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 9. – С. 21-22
 6. Васильченко, С. Б. День професійної майстерності - запорука росту фахової компетентності педагогічних працівників / С. Б. Васильченко; В. С.Шведа // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 10. – С. 27-28
 7. Величко, Л.П. Теоретичні і практичні аспекти педагогічної майстерності та методичної культури педагога / Л. П. Величко, М. М. Савчин // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 74-81
 8. Гладун, Ю. Авторитет педагога і сучасна освіта / Ю. Гладун // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 29-31
 9. Гоменюк, Д. Удосконалення педагогічної техніки : практичні поради вчителю / Д. Гоменюк, В. Калошин // Школа. – 2013. – № 12. – С. 34-46.
 10. Капранова, М. Н. Як підготувати сучасний урок / М. Н. Капранова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 12. – С. 16-20
 11. Мірошніченко, В. Школа молодого вчителя / В. Мірошніченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 60-65
 12. Носко, О. О. Професійна компетентність педагога - потреба часу / О. О. Носко // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 12. – С. 7-15.
 13. Сігаєва, Л. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу в професійній підготовці майбутніх фахівців / Л. Сігаєва // Професійне становлення особистості. – 2013. – № 2. – С. 26-34
 14. Шишкіна, Л. Самоосвіта педагога - необхідність сучасного суспільства / Л. Шишкіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12

Список мультимедійних видань

 1. 378
  О-72 Освітні інновації у вищих навчальних закладах України
  / МОіНУ. Науково-методичний центр вищої освіти. – К., 2003. – Ел. опт. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 2. 371 Ш67 Школа під блакитним небом : документальний фільм. – К.: "Ульянич", 2008
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
  Анотация: В документальному фільмі розповідається про історію створення та сьогодення Київської школи № 272 – Українського колежу імені В. О. Сухомлинського
 3. 15(075.3) В18 Варій М. Й. Основи психологія і педагогіки : навч. посібник / М. Й. Варій ; В. В. Москаленко. – 2-ге вид. випр. та доп. -К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 376c. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Психологія. Педагогіка. Соціологія та соціальна робота)
  Примірники: всього:2 - ЗЕІ(2)

Список авторефератів та дисертацій

 1. Зварич, Ірина Миколаївна. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І. М. Зварич. – 2008
 2. Лавріненко, Олександр Андрійович. Тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя: теорія і практика (середина ХУІ-кінець ХХст.) : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / О. А. Лавріненко. – 2009
 3. Литовченко, Лілія Володимирівна. Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної педагогіки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Л. В. Литовченко. – 2010
 4. Папуча, Володимир Миколайович. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / В. М. Папуча. – 2010
 5. Першина Л. В. Формування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Першина Любов Володимирівна. – 2014
 6. Пинзеник, Олена Мафтеївна. Розвиток професіональної майстерності викладача вищого педагогічного навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. М. Пинзеник. – 2011
 7. Савіщенко, Вікторія Миколаївна. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. М. Савіщенко. – 2008
 8. Хейлік, Ігор Олександрович. Психолого-педагогічні технології оптимізації змагальної діяльності тенисистів в процесі становлення спортивної майстерності : автореферат дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт / І. О. Хейлік. – 2008
 9. Чорна, Світлана Сергіївна. Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / С. С. Чорна. – 2008

Список праць викладачів

 1. Галузяк, В.М. Навчальні програми: педагогіка школи, історія педагогіки, методика виховної роботи, основи педагогічної майстерності, педагогічна практика / В.М. Галузяк. - Вінниця : Континент-Прим, 2004
 2. Гуревич, Роман Соломонович. Підвищення кваліфікації та фахової майстерності інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ засобами інноваційних технологій навчання / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія // Професійно-технічна освіта. - 2003. - № 1. - С. 25-30.
 3. Заболотний, В.Ф. Програма та методичні вказівки з курсу "Основи педагогічної майстерності" для студентів 4 курсу спеціальності "Фізика та основи інформатики" / В.Ф. Заболотний, С.М. Рибак, А.М. Сільвейстр, М.В. Дідовик. - Вінниця, 2006
 4. Зорька, Наталія Миколаївна. Формування інтонаційної виразності мовлення майбутніх вчителів початкових класів як складової педагогічної майстерності / Н.М. Зорька // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 18-20.
 5. Кадемія, М.Ю. Використання нових інформаційних технологій у підготовці педагогічних працівників / М.Ю. Кадемія // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології : Зб. наук. пр / За заг. ред. Н.Г. Ничкало. - Харків : НТУ "ХПУ", 2007. - С. 468-472.
 6. Любчак, Л. В. Робочий зошит з "Основ педагогічної майстерності" : навч.-метод. посіб. / Л. В. Любчак. - Вінниця, 2010
 7. Любчак, Людмила Володимирівна. Умови творчого розвитку майбутнього вчителя (на матеріалах вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності") / Л.В. Любчак // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 38-40.
 8. Любчак, Людмила Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього педагога (на матеріалах вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності") / Людмила Любчак // Наукові записки. Сер. Початкове навчання : зб. матер. науково-практ. конф. викладачів і студентів / ред. кол. : Г.С. Тарасенко, В.М. Литовченко, В. І. Імбер. - Вінниця : ВДПУ, 2010. - Вип. 8. - С. 17-20
 9. Макарова, Тетяна Петрівна. До питання про методику раціонального розвитку фортепіанної техніки / Т.П. Макарова // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 142-144.
 10. Макарова, Тетяна Петрівна. Роль фортепіанної педалізації у розвитку слухової активності студентів / Т.П. Макарова // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2006. - Вип. 17. - С. 32-33.
 11. Мозгальова, Наталія Георгіївна. До питання про педагогічну майстерність вчителя музики / Н.Г. Мозгальова // Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання. - Вінниця, 2004. - Вип. 2. - С. 15-18.
 12. Навчальні програми: педагогіка школи, історія педагогіки, методика виховної роботи, основи педагогічної майстерності, педагогічна практика / М.І. Сметанський, В.І. Шахов, В.М. Галузяк, І.Л. Холковська, О.В. Акімова, О.В. Столяренко, Н.Б. Хамська. - Вінниця, 2004
 13. Навчальні програми: педагогіка школи, історія педагогіки, методика виховної роботи, основи педагогічної майстерності, педагогічна практика / М.І. Сметанський, В.І. Шахов, В.М. Галузяк, І.Л. Холковська, О.В. Акімова, О.В. Столяренко, Н.Б. Хамська. - Вінниця : Континент-Прим, 2004
 14. Основи педагогічної майстерності : навчальна програма для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова і література" / уклад. Л. І. Федчук. - Вінниця, 2011
 15. Пашкова Виховання почуття колективізму як невід'ємної складової навчального процесу під час навчання хорового співу в ДМШ / С.М. Пашкова, // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. - Вінниця : ТОВ "Планер", 2008. - Вип. 25 : Серія: Педагогіка і психологія. - С. 92-97
 16. Подоляк, В.О. Навчальна програма "Основи педагогічної майстерності" / В.О. Подоляк, Ю.Г. Ковальов, М.О. Мосьондз. - Вінниця, 2006
 17. Подоляк, В.О. Навчальна програма "Основи педагогічної майстерності" / В.О. Подоляк, Ю.Г. Ковальов, М.О. Мосьондз. - Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 18. Подоляк, В.О. Навчальна програма дисципліни "Основи педагогічної майстерності" для спеціальності: 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" / В.О. Подоляк, Ю.Г. Ковальов, М.О. Мосьондз. - Вінниця, 2006
 19. Подоляк, В.О. Національні і загальнолюдські цінності як основа педагогічної майстерності майбутнього вчителя трудового навчання / В.О. Подоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. - Ужгород : УНУ, 2004. - С. 156-159.
 20. Подоляк, В.О. Програма вищих педагогічних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Практикум у навчальних майстернях для студентів спеціальності 6.0101.00 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання / В.О. Подоляк, М.О. Мосьондз, Д.М. Луп'як. - Вінниця, 2006
 21. Подоляк, В.О. Програма вищих педагогічних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Практикум у навчальних майстернях для студентів спеціальності 6.0101.00 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання / В.О. Подоляк, М.О. Мосьондз, Д.М. Луп'як. - Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 22. Програма та методичні вказівки з курсу "Основи педагогічної майстерності" для студентів 4 курсу спеціальності "Фізика та основи інформатики" / В.Ф. Заболотний, С.М. Рибак, А.М. Сільвейстр, М.В. Дідовик. - Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 23. Сільвейстр, А.М. Курс лекцій з "Основ педагогічної майстерності" / А.М. Сільвейстр. - Вінниця, 2003
 24. Сільвейстр, А.М. Програма та методичні вказівки з курсу "Основи педагогічної майстерності" для студентів 4 курсу спеціальності "Фізика та основи інформатики" : Метод. розробка / А.М. Сільвейстр, В.Ф. Заболотний, М.В. Дідовик, С.М. Рибак. - Вінниця, 2006
 25. Сільвейстр, А.М. Програма та методичні вказівки з курсу "Основи педагогічної майстерності" для студентів 4 курсу спеціальності "Фізика та основи інформатики" : Метод. розробка / А.М. Сільвейстр, В.Ф. Заболотний, М.В. Дідовик, С.М. Рибак. - Вінниця, 2006
 26. Філософія педагогічної майстерності : збірник наукових праць / ред. кол. : Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, О. В. Шестопалюк, Р. С. Гуревич. - К., 2008
 27. Хамська, Н.Б. Навчальні програми: педагогіка школи, історія педагогіки, методика виховної роботи, основи педагогічної майстерності, педагогічна практика / Н.Б. Хамська. - Вінниця, 2004
 28. Шевченко, Л.С. Підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогів ПТНЗ / Л.С. Шевченко // Педагог професійної школи : Зб. наук. пр. - К. : Науковий світ, 2007. - Вип. VIІІ. - С. 253-257.