Педагогічна практика

Спикок книжкових видань

 1. 378
  М35
  Матяш, Ольга Іванівна. Педагогічна практика в школі : (для студентів фізико-математичного факультету) посібник на допомогу студенту-практиканту
  / О. І. Матяш. – Вінниця, 1999. – 49 с.
  Примірники: всього:14 - ППН(5), НАУК.АБ(7), ЗБЕРІГ(2)
  В посібнику подана програма педагогічної практики для студентів ІV-V курсів фізико-математичного факультету.
 2. 371
  П78
  Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 31.
  – К. : Науково-методичний центр середньої освіти, 2003. – 360 с.
  Примірники: всього:2 - ППН(1), ЗБЕРІГ(1)
  У збірнику подано особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів; філософські аспекти забезпечення розвитку особистості студента при розробці системи змісту інтенсивних технологій навчання; особливості організації навчання студентів в умовах нових педагогічних технологій.
 3. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 28
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 378(075.3)
  Ш52
  Шестопалюк, Олександр Васильович. Технології навчання у вищій педагогічній школі (традиції та інновації) : навчальний посібник
  / О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Планер, 2014. – 144 с.
  Примірники: всього:24 - ЧЗ ППН(3), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(19)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Волошина О. В. Роль професійної практики в процесі становлення майбутніх учителів / О. В. Волошина // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія: зб. наук. праць / редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк. – Вінниця: Нілан ЛТД. – 2012. – Вип. 38. – C. 138-141. – Бібліогр.: 5 назв.
 2. Ганичева И. А. Развитие коммуникативной компетентности студента в процессе педагогической практики в вузе / И. А. Ганичева // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 12. – C. 19-22. – Библиогр.: 2 назв.
 3. Кара С. Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання / Світлана Кара // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 2. – C. 84-87. – Бібліогр.: 4 назви.
 4. Крамаренко А. Н. Педагогическая практика как составляющая процесса формирования экологических ценностей будущих учителей начальных классов / А. Н. Крамаренко // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 9. – C. 53-56. – Библиогр.: 6 назв.
 5. Куцевол О. М. Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічної практики студентів-філологів / О. М. Куцевол // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Сер.: Педагогіка і психологія: збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; редкол.: В. І. Шахов, О. В. Шестопалюк, Н. Г. Ничкало. – Вінниця: Нілан ЛТД. – 2014. – Вип. 42. – Ч.2. – C. 209-215. – Бібліогр.: 5 назв.
 6. Надкернична Л. І. Дослідження готовності майбутніх учителів до взаємодії з учнями у процесі педагогічної практики / Л. І. Надкернична // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк. – Вінниця: Нілан ЛТД.– Вип. 39. – C. 212-217. – Бібліогр.: 4 назв.
 7. Надкернична Л. І. Упровадження моделі підготовки майбутніх учителів до взаємодії з учнями / Л. І. Надкернична // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія: збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк. – Вінниця: Нілан ЛТД. – 2013. – Вип. 40. – C. 251-254. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. Осипова И. В. Совершенствование содержания педагогической практики как условие развития творческой активности профессионально-педагогической деятельности студентов / И. В. Осипова, О. Н. Шульц // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 10. – C. 88-91. – Библиогр.: 5 назв.
 9. Ходжаева М. Д. Формирование деловых качеств личности как одно из ключевых направлений педагогической практики / М. Д. Ходжаева // Alma mater. – 2013. – № 12. – C. 106-110. – Библиогр.: 12 назв.

Спикок праць викладачів

 1. Бровчак, Л. С. Роль студентського самоврядування у взаємодії учителя і учнів під час проходження педагогічної практики студентами ВНЗ / Л. С. Бровчак, Л. І. Надкернична // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія : збірник накових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 30. – С. 188-193
 2. Економічне виховання учнів студентами педагогічно-індустріального факультету під час педагогічної практики: методичні рекомендації / уклад.^ М. П. Свіржевський, Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2001
 3. Куцевол, О. М. Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічної практики студентів-філологів / О. М. Куцевол // Наукові записки. Сер.: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; редкол.: В. І. Шахов, О. В. Шестопалюк, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – Вип. 42. – Ч.2. – С. 209-215
 4. Найдьонов, І. М. Педагогічна практика студентів музично-педагогічних факультетів : навч.-метод. посіб / І. М. Найдьонов, В. Л. Бриліна, А. В. Сидоренко. – Вінниця, 2000
 5. Нестерович, Богдан Іванович. Організація музично-виховної роботи з молодшими школярами в контексті компетентнісного підходу до педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів : [методичний посібник] / Б. І. Нестерович. – Вінниця, 2008
 6. Педагогічна практика з фізики в умовах кредитно-модульного навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Напрям підготовки: фізика : методичні рекомендації / уклад.: С. М. Рибак, М. В. Дідовик, А. М. Сільвейстр. – Вінниця, 2010
 7. Холковська, І. Л. Соціально-психологічна практика майбутніх соціальних педагогів : програма / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2006
 8. Шикова, Юлія Олександрівна. Позашкільна педагогічна практика: теоретико-методичний практикум / Ю. О.Шикова. – Вінниця, 2012
 9. Яковлів, В. Підготовка вчителів фізичної культури до виховної роботи в процесі позашкільної педагогічної практики / В. Яковлів, О. Яковліва, О. Глушак // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць присвячений 50-річчю інституту фізичного виховання і спорту / редкол.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, М. І. Сметанський. – Вінниця : ВДПУ ім.М. Коцюбинського, 2006. – Вип. 6. – С. 460-464.
 10. Яковліва, О. Розвиток комунікативних умінь у студентів факультету фізичного виховання в процесі педагогічної практики / О. Яковліва, В. Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць присвячений 50-річчю інституту фізичного виховання і спорту / редкол.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, М. І. Сметанський. – Вінниця : ВДПУ ім.М. Коцюбинського, 2006. – Вип. 6. – С. 456-460.

Спикок авторефератів та дисертацій

 1. 378
  Б61
  Білоконний, Сергій Петрович. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічних університетів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. П. Білоконний ; Черкаський нац. ун- т імені Богдана Хмельницького, [ Південноукраїнський нац. пед.ун- т імені К. Д. Ушинського]. – Черкаси, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  Б14
  Багрій В. Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед.наук : 13.00.04- теорія і методика проф. освіти
  / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с.17-19(17 назв).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 378
  Б14
  Багрій В.Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Защищена 16.02.2010. – Вінниця, 2010. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 378
  Б14
  Багрій, Вікторія Неофидівна. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  / В.Н. Багрій ; Хмельницький національний університет. – Вінниця, 2010. – 232 с. – Бібліогр.: с.210-232.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378
  В68
  Волощук А. М. Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волощук Анна Миколаївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 18.06.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 378
  К21
  Кара С. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кара Світлана Іванівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Бердянський державний пед. ун-т ]. – Защищена 03.10.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 378
  Н62
  Нікітченко, Лілія Олександрівна. Професійна підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. О. Нікітченко ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 281,[6] с. : табл, рис, дод. – укр. – Бібліогр.: с.251-281( 283 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  Р13
  Равлюк Т. А. Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально- педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Равлюк Тетяна Анатоліївна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка, [Чернівецький національний ун-т імені Юрія Федьковича]. – Тернопіль, 2012 : рис. – Бібліогр.: с.17-20 ( 28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 378
  Ч-75
  Чорней, Ірина Дмитрівна. Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І. Д. Чорней ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Київ, 2012. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 378
  Ш26
  Шаршова, Ельнора Решатівна. Формування прфесійної компетентності майбутніх інженерів- педагогів швейного профілю у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Е. Р. Шаршова ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, [Кримський інженерно-пед. ун-т] . – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.14-17 ( 24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 378
  Ю21
  Юй Ф. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики у вищих навчальних закладах Китаю та України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Юй Фей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Защищена 10.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 378
  Я22
  Яворський А. А. Розвиток професійної самоорганізації майбутнього вчителя біології в процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яворський Андрій Андріович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 20.06.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)