Методичні модулі
  Книги (2 півріччя 2013)
  Книги
  Статті
Періодика
Цінні видання
Біографії
Медіатека
Книгозабезпеченість
Автореферати та дис-ї
Праці викладачів

Електронний каталог
бібліотеки ВДПУ

Попередня Наступна Всі посилання Головна

Видання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в відділ наукової та художньої літератури або в відділ навчально-методичної літератури.

Пошук в списку Ctrl + F 1. 378
  А22
  Авхутська С. О. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Авхутська Світлана Олександрівна; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Умань, 2013. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.). – [2013- 6676А]
 2. 378
  А47
  Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.]13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Алєксєєва Ганна Миколаївна; Бердянський держ. пед. ун-т. – Защищена 24.05.2013. – Бердянськ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (17 назв.). – [2013-6757А]
 3. 371.01
  А53
  Алфімов Д. В. Теорія і методика виховання лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Алфімов Дмитро Валентинович ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Донецький національний ун-т ]. – Защищена 26.06.2012. – Луганськ, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-37 (32 назв.).
 4. 9У1
  А59
  Алфьоров О. А. Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії України др. половини ХVI- кінця XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Алфьоров Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 14.06.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2013-6414А]
 5. 15
  А62
  Амплєєва О. М. Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності педагога : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Амплєєва Ольга Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Херсонський держ. ун-т]. – Защищена 24.05.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.). – [2013-6758А]
 6. 9(М)7
  А66
  Андросович О. Г. Розвиток гендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ-початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Андросович Олександр Григорович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 13.05.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (9 назв.). – [2013-6727А]
 7. 4И(Фр)
  А72
  Антіпова А. В. Повторна номінація у сучасному французькому художньому тексті: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Антіпова Альона Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди]. – Защищена 29.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013- 6759А]
 8. 378У
  А72
  Антоновський О. В. Генеза виховання ціннісних професійних орієнтацій майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Антоновський Олег Вікторович ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 18.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.).
 9. 371.014
  А86
  Артюшенко А. О. Теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Артюшенко Андрій Олександрович ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 28.02.2012. – Київ, 2012. – 38 с. : табл, рис. – укр. – Бібліогр.: с.31-35 (41 назв.).
 10. 371.011
  А90
  Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Асанова Зарема Різаївна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Кримський інженерно-педагогічний ун-т ,м. Сімферополь]. – Защищена 12.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (17 назв.). – [2013-6628А]
 11. 378
  Б43
  Бєлікова Н. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, [Луцький ін-т розвитку людини Університету"Україна"]. – Защищена 27.09.2012. – Київ, 2012. – 45 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.36-42 (55 назв.).
 12. 378
  Б43
  Бєлих О. С. Духовні основи формування світогляду студентської молоді : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бєлих Олександр Сергійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 28.03.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-38 (41 назв.). – [2013-6707А]
 13. 57(07)
  Б61
  Білецька Г.А. Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Защищена 19.10.2004. – Хмельницький, 2004. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 14. 4И(НЕМ)
  Б61
  Білецька О. В. Іменникові трикомпозити в середньоверхньонімецькій і сучасній німецькій мовах : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Білецька Олена Всеволодівна ; Донецький нац. ун-т. – Защищена 16.05.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.). – [2013-6730А]
 15. 378И
  Б62
  Біницька К. М. Розвиток вищих педагогічних шкіл у республіці Польща(друга половина ХХ-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / К. М. Біницька; Бінницька Катерина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Защищена 24.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с14-16 (22 назв.). – [2013-6760А]
 16. 15
  Б12
  Бабатіна С. І. Особливості темпоральності як індивідуальної властивості студента : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бабатіна Світлана Іванівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Защищена 01.02.2013. – Харків, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 17 (назв.). – [2012- 6570А]
 17. 378
  Б12
  Бабинець М. М. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабинець Мирослава Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Защищена 26.04.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (24 назв.). – [2013-6677А]
 18. 371.014
  Б12
  Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бабюк Тетяна Йосипівна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 12.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2013- 6629А]
 19. 378
  Б14
  Багрій В.Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Защищена 16.02.2010. – Вінниця, 2010. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 20. 378
  Б17
  Базелюк Н. В. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у системі магістерських програм університетів Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базелюк Наталія Валеріївна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Ун-т менеджменту освіти]. – Защищена 29.05.2013. – Київ, 2013. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с.20-21 (13 назв.). – [2013-6829А]
 21. 378
  Б17
  Базурін В. М. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики у процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базурін Віталій Миколайович ; НАПН України Інститут педагогіки. – Защищена 14.16.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (32 назв.).
 22. 7А(07)
  Б19
  Баканова О. Ф. Організація фізичного виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Баканова Олександра Феліксівна ; Харківська державна академія фізичної культури, [Нац. аерокосмічний ун-т імені М. Є. Жуковського"ХАІ"]. – Защищена 28.03.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.). – [2013- 6706А]
 23. 7А(07)
  Б20
  Бала Т. М. Комплексна оцінка впливу вправ чирлідингу на фізичне здоров'я та рухову підготовленість школярів середніх класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Бала Тетяна Михайлівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Защищена 26.06.2013. – Харків, 2013. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.19-20 (8 назв.). – [2013-6781А]
 24. 37
  Б20
  Балтремус В. Є. Педагогічні засади соціалізалізації старших підлітків демократичних шкіл Європи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балтремус Володимир Євгенійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 225,[6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.185-202 (220 назв.). – [2013-204Д]
 25. 15
  Б23
  Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислення у майбутніх фахівців юридичного профілю : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Баняс Олена Антонівна ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка, [Нац. академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 27.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2013-6728А]
 26. 7А3
  Б39
  Безкоровайний Д. О. Оптимізація розвитку сили та статистичної витривалості у 8-17-річних юнаків в армспорті : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Безкоровайний Дмитро Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Харків, 2013. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.20 (11 назв.). – [2013-6729А]
 27. 158.015
  Б44
  Белявська О. О. Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Белявська Олена Олександрівна ; Національний ун-т "Острозька академія". – Защищена 14.03.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.). – [2013-6630А]
 28. 57
  Б68
  Блащук В. В. Вплив електромагнітного опромінення на властивості мікобактерій у відходах тваринництва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія"
  / Блащук Віталія Віталіївна ; НА аграрних наук України Ін-т агроекології і природокористування, [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Защищена 15.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.13-16 (23 назв.). – [2013-6761А]
 29. 371.012
  Б69
  Близнюк, Тетяна Олександрівна. Виховання у старшокласників готовності до вибору професії вчителя : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Т. О. Близнюк ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 279,[8] с. : рис, табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.183-213 ( 297 назв.)
 30. 378
  Б73
  Боблієнко О. П. Формування поліхудожньої компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки :дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боблієнко Олена Павлівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 258, [4] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.177-199 (218 назв.).
 31. 378
  Б72
  Бобренко Р. В. Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобренко Ростислав Всеволодович ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Защищена 24.05.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2013-6726А]
 32. 371.01
  Б73
  Богачик М. С. Розвиток інформатичної компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Богачик Марина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Защищена 26.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2013- 6782А]
 33. 373.7
  Б77
  Бойван О. С. Формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бойван Олеся Степанівна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Защищена 10.30.2012. – Київ, 2012. – 18 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.14-15 (11.назв.).
 34. 37(09)
  Б77
  Бойко А.Т. Педагогічні погляди та освітня діяльність Костянтини Малицької (1872-1947 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бойко Андріана Тиберіївна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Защищена 12.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.).
 35. 4И(АНГЛ)
  Б77
  Бойко Я. В. Естетична оцінка у поетичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі лірики англійського романтизму) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бойко Яна Вікторівна ; Донецький нац. ун-т. – Защищена 13.06.2013. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с.18-19 (13 назв.). – [2013-6830А]
 36. 378
  Б77
  Бойчевська І. Б. Професійна соціалізація фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойчевська Ілона Борисівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Защищена 30.01.2013. – Умань, 2012. – 19 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.14-16 (18 назв.). – [2012-6571А]
 37. 378
  Б81
  Бондар С. П. Підготовка майбутніх учителів світової літератури до розвитку читацьких інтересів старшокласників у профільній школі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Світлана Петрівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 321 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.285-321 (347 назв.).
 38. 4И(Фр)
  Б81
  Бондаренко В. С. Лінгвокогнітивні особистості орнаментального тексту ( на матеріалі франкомовної сучасної художньої прози Магрибського ареалу) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Бондаренко Вікторія Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 21.02.2012. – Киiв, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (11 назв.). – [2012- 6599А]
 39. 37У(09)
  Б81
  Бондаренко Г. В. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондаренко Галина Василівна ; Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Защищена 24.02.2012. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16(16 назв.).
 40. 378
  Б81
  Бопко І. З. Формування готовності до науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів гуманітарного профілю в інформаційному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бопко Ігор Зеновійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 28.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). – [2013-6731А]
 41. 4И(Нем)
  Б82
  Бор Л. С. Соціолінгвістичні особливості вимови виробничих робітників Рурського промислового регіону Німеччини : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бор Людмила Сергіївна ; Донецький нац. ун-т, [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Защищена 04.04.2013. – Донецьк, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16 (6 назв.). – [2013-6708А]
 42. 37И
  Б82
  Борін К. А. Формування екологічної свідомості учнів у школах Німеччини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борін Кирило Анатолійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов]. – Защищена 27.06.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.).
 43. 378
  Б82
  Борець І. В. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борець Ірина Валеріївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Защищена 02.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.). – [2013-6783А]
 44. 15
  Б83
  Боровцова М. С. Становлення гендерної ідентичності хлопців у неповній сім'ї : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Боровцова Мар'яна Сергіївна ; Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара, [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Защищена 25.03.2013. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (25 назв.). – [2013-6709А]
 45. 37И
  Б86
  Бочарова О. А. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих школярів у Польщі : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бочарова Олена Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Защищена 27.03.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.33-37 (50 назв.). – [2013-6710А]
 46. 37У(09)
  Б90
  БугрійВ. С. Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бугрій Володимир Станіславович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Сумський державний пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Защищена 20.02.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.33-37 (44 назв.). – [2013- 6600А]
 47. 9(М)7
  Б90
  Бузань В. Ю. "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Бузань Віталій Юрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 13.05.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (7 назв.). – [2013-6732А]
 48. 37У(09)
  Б91
  Бунчук О. В. Культурно-освітня діяльність товариства шкільної освіти у контексті розвитку українського шкільництва (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  /Бунчук Оксана Володимирівна ; Мелітопольський державний педагогічний ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 28.11.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.).
 49. 378
  Б91
  Бурцева І. І. Формування у студентської молоді цінностей і особистісних смислів життя у навчально-виховному процесі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  /Бурцева Ірина Ігорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 23.04.2013. – Луганськ ; 2013, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013- 6678А]
 50. 33У5(ВІН)
  Б93
  Буткалюк К. О. Регіональний ринок праці в умовах суспільних трансформацій (економіко-географічне дослідження на прикладі Вінницької області ) : автореф. дис. ... канд.географ. наук : [спец.] 11.00.12 "Економічна та соціальна географія"
  / Буткалюк Катерина Омелянівна ; НАН України, ін-т географії. – Защищена 27.04.2012. – Київ, 2012. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (31 назв.). – [2012- 6327А]
 51. 371.013
  Б93
  Бутурлим Т. І. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бутурлим Тетяна Іванівна ; ін-т проблем виховання НАПН України, [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Утв. 14.05.2013. – 2013, Київ. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-18 (32 назв.). – [2013-6733А]
 52. 4И(Фр)
  Б94
  Буць Ж.В. Текстовий концепт жіночність у французьких соціально-побутових романах ХІХ-ХХ століть: лінгвокультурологічний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романськи мови"
  / Буць Жанна Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 20.02.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2012-6601А]
 53. 4И(АНГЛ)
  Б99
  Бялик В. Д. Лексичний квантор в англомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... д-ра. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бялик Василь Дмитрович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Защищена 31.05.2013. – Київ, 2013. – 32 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.23-29 (75 назв.). – [2013-6831А]
 54. 517(07)
  В48
  Вінніченко Н.В. Методичні засади організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Вінніченко Наталія Володимирівна ; Національний пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Защищена 23.04.2013. – Київ, 2013. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-20 (24 назв.). – [2013-6680А]
 55. 7А3
  В17
  Ван С. Удосконалення техніки виконання змагальних вправ кваліфікованими спортсменами у пауерліфтінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Ван Сіньна ; Харківська державна академія фізичної культури. – Защищена 24.01.2013. – Харків, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). – [2013- 6572А]
 56. 51(07)
  В19
  Васильєва Д. В. Методика навчання математики учнів 5-6 класів з використанням мультимедійної дошки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Васильєва Дарина Володимирівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Защищена 24.04.2013. – Київ, 2013. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (24 назв.). – [2013- 6679А]
 57. 9(М)03
  В22
  Вахонєєв В. В. Боспор Кіммерійський у VІ ст. до н. е.: грецька колонізація району : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 24.11.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-16 (27 назв.). – [2013- 6537А]
 58. 37У(09)
  В29
  Венгловська О. А. Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Венгловська Олена Анатоліївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Защищена 11.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.). – [2013-6832А]
 59. 371.012
  В31
  Вербівський Д. С. Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вербівський Дмитрій Сергійович ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 20.03.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (9 назв.).
 60. 158.015
  В41
  Виговський С. Є. Емпатія як чинник розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Виговський Сергій Євгенович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Защищена 16.03.2013. – Одеса, 2013. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с.20 (8 назв.). – [2013-6631А]
 61. 378
  В58
  Власов Г. В. Формування здорового способу життя студентів вищих медичних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07
  / Власов Григорій Володимирович ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Защищена 30.10.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.17(8 назв.).
 62. 378
  В61
  Вовк Л. В. Формування культури здорового способу життя у студентів спеціальної медичної групи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вовк Лариса Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 25.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6681А]
 63. 378
  В61
  Вовк Н.П. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх фахівців державного пожежного нагляду у вищих навчальних закладах МНС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вовк Неля Павлівна ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Утв. 26.04.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с17-18 (16 назв.). – [2013-6682А]
 64. 53(07)
  В65
  Войтків Г. В. Формування пізнавальної активності учнів основної школи з початковим рівнем навчальних досягнень з фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Войтків Галина Володимирівна ; Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Защищена 25.10.2012. – Кіровоград, 2012. – 17 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.13-14 (15 назв.).
 65. 371.012
  В68
  Волощук І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волощук Ірина Петрівна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 26.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.). – [2013-6632А]
 66. 378
  В68
  Волощук А. М. Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волощук Анна Миколаївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 18.06.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.).
 67. 4И(НЕМ)
  В72
  Вольфовська О. С. Ритмічна організація промов сучасних політичних діячів Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Вольфовська Ольга Олександрівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Защищена 20.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.).
 68. 37У(09)
  В75
  Ворожбіт В. В. Теорія і практика духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ворожбіт Вікторія Вікторівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Защищена 12.12.2012. – Харків, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с.31-34 (28 назв.).
 69. 378
  В99
  Вяхк І. А. Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вяхк Ірина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 225 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.171-202 (244 назв.). – [2013-203Д]
 70. 378
  Г14
  Гайдамашко І. А. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 24.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6784А]
 71. 902.7
  Г15
  Галагуз І. В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1991-ті-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Галагуз Ірина Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 10.06.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.14 (8 назв.). – [2013-6833А]
 72. 5(07)
  Г15
  Галатюк М. Ю. Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Галатюк Михайло Юрійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Защищена 13.12.2012. – Тернопіль, 2012. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.). – [2012- 6539А]
 73. 7А3
  Г15
  Галашко О. І. Система відбору й прогнозування успішності спортивної діяльності у силових видах спорту (армспорт,гирьовий спорт) : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галашко Олександр Іванович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Защищена 329.00.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.). – [2013-6734А]
 74. 37И
  Г18
  Гаманюк В. А. Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Криворізький пед. ін-т ]. – Защищена 21.02.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.32-36 (47 назв.). – [2013- 6602А]
 75. 371.013
  Г19
  Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ганжа Микола Васильович ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Рівненський державний гуманітарний у-т]. – Защищена 16.04.2013. – Киiв, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16(11 назв.). – [2013-6711А]
 76. 37У(09)
  Г19
  Гапченко О. В. Гуманістичні засади розвитку педагогічної думки України в другій половині ХVІ- першій половині ХVI ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гапченко Олена Вікторівна ; Хмельницький нац. ун-т. – Защищена 25.04.2013. – Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013-6683А]
 77. 902.7
  Г24
  Гаук А. І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов'ян на території України (VI-Х ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Гаук Антон Ігорович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 14.05.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17 (4 назв.). – [2012- 6329А]
 78. 7А.02
  Г24
  Гацоєва Л С. Корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичноговиховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гацоєва Лілія Степанівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Защищена 26.06.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (9 назв.). – [2013-6785А]
 79. 378
  Г29
  Гейлик А. В. Організаційно-педагогічні умови професійного зростання майбутніх фахівців з економіки і підприємства у процесі навчально-практичної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гейлик Анастасія Вадимівна ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – Защищена 22.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.). – [2013-6735А]
 80. 901
  Г38
  Германюк С. Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Германюк Світлана Ярославівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 25.06.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.16-17 (7 назв.). – [2013-6786А]
 81. 513
  Г51
  Гириловська І. В. Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів умінь розв'язувати стереометричні задачі на побудову : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання"
  / Гириловська Ірина Вікторівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Утв. 26.06.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2013- 6787А]
 82. 9У2
  Г52
  Гладун Ю. П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гладун Юлія Петрівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 28.02.2013. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15 (9 назв.). – [2013-6573А]
 83. 37И
  Г54
  Глоба Т. М. Система виховання моральних цінностей учнів у школах Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Глоба Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля , [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ"Донбаський держ. пед. ун-т"]. – Защищена 24.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.). – [2013-6684А]
 84. 37У(09)
  Г56
  Гнатів О. В. Проблеми природоохоронного виховання учнівської молоді у спадщині вітчизняних педагогів (20-30 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гнатів Олена Вікторівна ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 19.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.18-19 (10 назв.).
 85. 378
  Г56
  Гнатишин, Ірина Леонідівна. Професійна підготовка майбутніх фахівців художньої культури у вищих навчальних закладах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Л. Гнатишин ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 314, [6] с. : рис, табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.181-212( 311 назв.)
 86. 15
  Г58
  Гога Н. І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студентів гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Гога Наталія Павлівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія"]. – Защищена 02.02.2013. – Харків, 2012. – 19 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.1517 (20 назв.).
 87. 371.011
  Г61
  Головська І. В. Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Головська Ірина Василівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 23.03.2012. – Вінниця, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.16-18(15 назв.).
 88. 37У(09)
  Г61
  Головчук С. В. Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878-1967) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Головчук Світлана Юріївна ; Київський ун-т імені Бориса Грінченка. – Защищена 14.02.2012. – Київ, 2012. – 22 с. – укр. – Бібліогр.: с.18-20 (18 назв.).
 89. 378
  Г64
  Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гомонюк Олена Михайлівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 15.03.2012. – Вінниця, 2012. – 40 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.30-37 (61 назв.).
 90. 7А8
  Г65
  Гончаренко В. І. Удосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок різного амплуа в хокеї на траві в річному тренувальному циклі : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гончаренко Володимир Іванович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-тім. А.С.Макаренка]. – Защищена 29.04.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : табл, кол. іл. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.). – [2013-6685А]
 91. 373.7
  Г67
  Горай О. В. Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горай Ольга Віцентіївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 20.03.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.).
 92. 9(М)1
  Г67
  Горбач Т. С. Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ-ХV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Горбач Тимур Сергійович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 08.04.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.). – [2013- 6712А]
 93. 513
  Г68
  Гордієнко І. В. Метод аналогії у вивченні шкільного курсу стереометрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гордієнко Ірина Валеріївна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [НАПН України, Ін-т педагогіки]. – Защищена 26.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (5 назв.). – [2013-6603А]
 94. 9У2
  Г68
  Гордіна Н. О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гордіна Наталія Олегівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 25.06.2012. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: с.12-13 ( 10 назв.). – [2012- 6441А]
 95. 371.01
  Г69
  Горлова А. В. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горлова Анастасія Василівна ; ін-т проблем виховання НАПН України, [Херсонський держ. ун-т]. – Защищена 28.05.2013. – Киiв, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6834А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 96. 6Ф7(07)
  Г70
  Горошко Ю. В. Система інформаційного моделювання у підготовці майбутніх учителів математики та інформатики : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Горошко Юрій Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Защищена 26.02.2013. – Київ, 2013. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с.27-32 (43 назв.). – [2013- 6604А]
 97. 371.012
  Г75
  Грабчак О. В. Формування професійних домагань старшокласників у процесі профорієнтаційної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грабчак Олена Валентинівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун-т]. – Защищена 15.06.2012. – Вінниця, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с16-18 (17 назв.).
 98. 378И
  Г85
  Гринюк С. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гринюк Світлана Петрівна ; Національний авіаційний ун-т. – Защищена 02.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013- 6788А]
 99. 9(М)7
  Г86
  Гриценко Г. З. Білорусько-українські культурні зв'язки другої половини ХІХ-початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гриценко Галина Зеновіївна ; ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, ін-т народознавства, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Защищена 02.04.2013. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16 (6 назв.). – [2013- 6686А]
 100. 7А(07)
  Г90
  ГружевськийВ. О. Формування особистісно-орієнтованої мотивації у студентів до фізичного виховання з урахуванням рухового досвіду, обумовленого регіоном проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гружевський Валерій Олексійович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана]. – Защищена 27.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.). – [2013- 6605А]
 101. 15
  Г93
  Губіна А. М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Губіна Алла Михайлівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди, [Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Защищена 02.02.2013. – Харків, 2012. – 18 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.14-15 (12 назв.).
 102. 158.015
  Г95
  Гуржій О. В. Соціально-психологічні чинники адаптаційних розладів у дітей дошкільного віку та їх корекція : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Гуржій Олег Вікторович ; Східноукраїнський нац. ун-тімені Володимира Даля. – Защищена 21.03.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013- 6633А]
 103. 373.7
  Г96
  Гусечко Л. В. Використання модульних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусечко Лілія Володимирівна ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Защищена 26.04.2013. – Переяслав-Хмельницький , 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013-6736А]
 104. 378
  Г97
  Гуцол В. В. Формування екологічної культури студентів аграрного університету засобами дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуцол Віталіна Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 227 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.186-202 (227 назв.). – [2013-205Д]
 105. 378
  Д44
  Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Діденко Олександр Васильович ; Національна академіяДержавної прикордонної служби Україниімені Богдана Хмельницького. – Защищена 18.12.2003. – Хмельницький, 2003. – 16, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (9 назв.). – [2013-6659А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 106. 37У(09)
  Д44
  Дідух І. Я. Виховна теорія і практика українського скаутського руху на західноукраїнських землях у 1910-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дідух Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Защищена 24.04.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16(8 назв.). – [2013-6687А]
 107. 4И(АНГЛ)
  Д13
  Давидова Т. В. Антиконцепти в англійській художній літературі Вікторіанської доби: системно-типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидова Тетяна Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 30.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2013-6836А]
 108. 9У2
  Д18
  Даниленко О. В. Відносини УСРР з європейськими країнами у соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Даниленко Олександр Вікторович; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 11.06.2012. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: с.25-28 (34 назв.). – [2012-6418А]
 109. 378
  Д34
  Денькович І. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Денькович Іван Васильович ; Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 203, [6] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.176-198 (220 назв.).
 110. 378
  Д42
  Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Джуринський Петро Борисович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Защищена 01.03.2013. – Одеса, 2013. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с.34-39 (56 назв.). – [2013- 6789А]
 111. 378
  Д43
  Дзяна О. С. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзяна Оксана Сергіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький національний університет]. – Вінниця, 2012. – 201 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.14-17(23назв.)
 112. 34У
  Д53
  Дмитрук М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"
  / Дмитрук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Защищена 23.13.2012. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.). – [2012-6737А]
 113. 371.014
  Д81
  Дудник І. О. Формування у підлітків готовності до вольних напружень у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дудник Інна Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 26.02.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.). – [2013-6606А]
 114. 378
  Д95
  Дюжикова Т. М. Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до соціально-професійного самовизначення учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дюжикова Тетяна Миколаївна ; Кримський гуманітарний ун-т ( м. Ялта), [Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 24.02.2012. – Ялта, 2012. – 20 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.).
 115. 371.01
  Є26
  Євстігнеєва І. В. Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Євстігнеєва Ірина Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка]. – Защищена 28.03.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17 (7 назв.).
 116. 378
  Є26
  Євсюкова Л. С. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів техногенної безпеки засобами інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Євсюкова Людмила Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 17.09.2013. – Львів, 2013. – 218, [7] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.172-200(270 назв.). – [2013- 201Д]
 117. 378
  Є26
  Євсюкова Л. С. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів техногенної безпеки засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Євсюкова Людмила Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Защищена 17.09.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2013- 6860А]
 118. 373.7
  Є41
  Єжова О. О. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... докторапед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єжова Ольга Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Защищена 26.02.2013. – Київ, 2013. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-35 (55 назв.). – [2013-6607А]
 119. 378
  Є61
  Єнгаличева І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єнгаличева Ірина Віталіївна ; Черкаський національний ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 13.06.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.).
 120. 378
  Є72
  Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єрмакова Світлана Станіславівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Защищена 03.06.2013. – Одеса, 2013. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с.31-41 (109 назв.). – [2013-6790А]
 121. 158.015
  Ж41
  Жвания Т. В. Емоційна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Т. В. Жвания; Жванія Тарас Валеріанович ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Защищена 15.12.2012. – Харків, 2012. – 19 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.).
 122. 378
  Ж91
  Журат Ю.В. Педагогічні умови формування професійної суб'єктності у майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Журат Юлія Василівна ; Національний авіаційний ун-т, [Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Защищена 14.06.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.).
 123. 7А1
  З-63
  Зінченко І. О. Побудова тренувального процесу спортсменів у черліденгу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.1"Олімпійський і професійний спорт"
  / Зінченко Інна Олексіївна ; Харківська державна академія фізичної культури, [Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"]. – Защищена 29.04.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : il, табл. – Бібліогр.: с.16-18 (11 назв.). – [2013- 6689А]
 124. 378
  З-63
  Зінченко А. В. Формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зінченко Анна Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 13.06.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.).
 125. 373.7
  З-12
  ЗабабурінаН. В. Виховання студентів політехнічних коледжів у процесі колективної творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Забабуріна Наталя Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Защищена 23.04.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2013-6688А]
 126. 378
  З-34
  Загарян І. В. Педагогічні умови формування колористичного сприйняття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загарян Ірина Володимирівна ; Кримський гуманітарний ун-т ( м. Ялта). – Защищена 24.02.2012. – Ялта, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.).
 127. 378
  З-17
  Зайцева К. І. Підготовка майбутніх учителів до розв'язання конфліктів засобами акмеологічного тренінгу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зайцева Катеріна Іванівна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Державний заклад"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Защищена 28.02.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013-6608А]
 128. 378
  З-34
  Зарічанська Н. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності :дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарічанська НаталіяВолодимирівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 275, [6] с. : іл., табл, дод. – укр. –Бібліогр.: с.197-213 (203 назв.).
 129. 378
  З-34
  Зарічанська Н. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарічанська НаталіяВолодимирівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 26.03.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18(18 назв.).
 130. 378
  З-38
  Захаріна Є.А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захаріна Євгенія Анатоліївна ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 04.06.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (52 назв.). – [20136791А]
 131. 371.013
  З-53
  Земляна О. В. Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Земляна Олена Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун-т (Ялта)]. – Защищена 24.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2012- 6542А]
 132. 7А(07)
  З-55
  Земська Н. О. Особистісна компетентність студентів до здорового способу життя та іі корекція засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Земська Надія Остапівна ; ДВНЗ"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Защищена 25.06.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.). – [2013-6443А]
 133. 37У(09)
  З-62
  Зимомря М. М. Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Зимомря Мирослава Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Защищена 327.30.2013. – Тернопіль, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2013-6738А]
 134. 378
  З-78
  Зозуля І. С. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зозуля Ірина Сергіївна; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Національний авіаційний ун-т]. – Защищена 15.07.2012. – Вінниця, 2012. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.).
 135. 371.011
  З-91
  Зубцова Ю. Є. Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зубцова Юлія Євгенівна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 27.11.2012. – Киiв, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 136. 4И(НЕМ)
  К41
  Кінах Л. С. Номінативні та комунікативні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кінах Ліліана Стефанівна ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, [Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Защищена 29.03.2013. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013-6634А]
 137. 378
  І-23
  Іванчук Ю. Б. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки в процесі вивчення науково-природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іванчук Юлія Борисівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Защищена 03.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013-6792А]
 138. 53(07)
  І-85
  Ісичко Л.В. Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Ісичко Людмила Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Защищена 25.10.2012. – Кіровоград, 2012. – 16 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.12-13 (13 назв.).
 139. 15
  К43
  Кірєєва У. В. Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кірєєва Ульяна Валеріївна ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, ["Кримський гуманітарний ун-т" ( м. Ялта)]. – Защищена 15.03.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2013-6635А]
 140. 378
  К12
  Кабриль К. В. Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кабриль Катерина Володимирівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Защищена 12.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.). – [2013-6837А]
 141. 371.012
  К17
  Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. В. Калінська;Калинська Алла Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Защищена 30.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6739А]
 142. 37У(09)
  К17
  Калинюк Т. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калинюк Тетяна Василівна ; Хмельницький національний ун-т, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Защищена 19.10.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.).
 143. 378
  К19
  Канівець О. М. Професійна підготовка лікаря ветеринарної медицини у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Канівець Олександр Миколайович ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Защищена 24.05.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.17 (6 назв.).
 144. 37У(09)
  К19
  Канарова О. В. Ідеї духовно-морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Канарова Ольга Вікторівна ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля]. – Защищена 18.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.). – [2012- 6544А]
 145. 8И(АНГЛ)
  К19
  Канчура Є. О. Моделювання текстуалізованого світу в романах - фентезі Террі Претчетта : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.01.04 "Література зарубіжних країн"
  / Канчура Євгенія Орестівна ; Чорноморський державний ун-т ім. Петра Могили, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Защищена 27.11.1012. – Миколаїв, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.).
 146. 37И
  К20
  Капустян І. І. Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Капустян Інга Іванівна ; НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Защищена 23.10.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17(17 назв.).
 147. 378
  К21
  Кара С. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кара Світлана Іванівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Бердянський державний пед. ун-т ]. – Защищена 03.10.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.).
 148. 378
  К21
  Карабін О. Й. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до роботи в інформаційному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карабін Оксана Йосипівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 24.01.2013. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.).
 149. 37И(09)
  К26
  Карпенко О. Є. Педагогічні ідеї Германа Гмайнера та їх реалізація в Австрії та Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпенко Ореста Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Дрогобицький державний пед. ун-т імені Івана Франка]. – Защищена 14.12.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.). – [2012- 6545А]
 150. 373
  К28
  Касьянова О. М. Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону: теоретичний і технологічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика управління освітою"
  / Касьянова Олена Миколаївна ; Державний навчальний заклад"Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Защищена 17.05.2012. – Київ, 2012. – 44 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.37-41 (47 назв.).
 151. 378
  К43
  Кириленко В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів-філологів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Вадим Валерійович ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 265, [7] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.194-224 (291 назв.). – [2013-195Д]
 152. 378
  К43
  Кириленко В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів-філологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Вадим Валерійович ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 46.05.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18(22 назв.). – [2013-6740А]
 153. 373
  К43
  Кириченко В. І. Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кириченко Валентина Іванівна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 30.10.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.).
 154. 378
  К43
  Кириченко Л. Г. Формування естетичних якостей у майбутніх менеджерів сфери культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кириченко Лілія Георгіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 26.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2012- 6546А]
 155. 371.011
  К43
  Кирмач Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кирмач Галина Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Защищена 27.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013-6609А]
 156. 378И
  К49
  Кліщ Г. І. Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 29.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.). – [2013-6713А]
 157. 378
  К52
  Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів технологічного університету засобами природоохоронної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ключка Світлана Іванівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Черкаський державний технологічний ун-т]. – Защищена 15.07.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.).
 158. 378
  К55
  Кобилянський О. В. **NOT VALID RECORD 304120**Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.426-484 (615 назв.). – [2013-196А]
 159. 378
  К55
  Кобилянський О. В. **NOT VALID RECORD 305609**Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.426-484 (615 назв.). – [2013-196А]
 160. 378
  К55
  Кобилянський О. В. **NOT VALID RECORD 491494**Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.426-484 (615 назв.). – [2013-196А]
 161. 378
  К55
  Кобилянський О. В. **NOT VALID RECORD 56537**Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.426-484 (615 назв.). – [2013-196А]
 162. 378
  К55
  Кобилянський О. В. **NOT VALID RECORD 73119**Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.426-484 (615 назв.). – [2013-196А]
 163. 378
  К55
  Кобилянський О. В. Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2013. – 515 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.426-484 (615 назв.). – [2013-196Д]
 164. 378
  К55
  Кобилянський О. В. Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянський Олександр Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Защищена 18.06.2013. – Вінниця, 2013. – 41 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-38(76 назв.). – [2013-6838А]
 165. 373.7
  К55
  Кобися А. П. Розвиток пізнавальних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами телекомунікацій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобися Алла Петрівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – укр. – Бібліогр.: с.198-235 (384 назв.). – [2013-200Д]
 166. 40
  К56
  Коваленко Н. В. Структурно-семантичні особливості термінології маркетингу німецької та української мов : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Коваленко Наталія Василівна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка ]. – Защищена 03.04.2013. – Донецьк, 2013. – Бібліогр.: с.17-18(9 назв.). – [2013-6714А]
 167. 373.7
  К56
  Коваленко Т. О. Формування фахової компетентності майбутніх техніків обчислювальних центрів у процесі вивчення спеціальних дисциплін в коледжах зв'язку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 13.02.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 168. 373.7
  К56
  Коваленко Т. О. Формування фахової компетентності майбутніх техніків обчислювальних центрів у процесі вивчення спеціальних дисциплін в коледжах зв'язку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 300, [5] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.195-222 (233 назв.).
 169. 9У2
  К56
  Ковальчук І. В. Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів київської областей ( військового округа "Тютюнник") у 1941-1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ковальчук Іван Васильович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 15.06.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2012- 6423А]
 170. 378
  К56
  Ковпак І. О. Педагогічні засади проектування міждисциплінарної технології навчання у підготовці викладачів педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковпак Ірина Олександрівна ; НАПН України Інститут вищої освіти. – Защищена 23.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). – [2013- 6690А]
 171. 378
  К56
  КовровськийІ. Г. Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковровський Ігор Григорович ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ДВНЗ" Переяслав_ Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Защищена 15.03.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2013- 6637А]
 172. 378
  К56
  Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтонюк Галина Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 266, [6] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.180-205 (259 назв.). – [2013-179Д]
 173. 378
  К56
  Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтонюк Галина Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 19.06.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (17 назв.). – [2013-6839А]
 174. 378
  К56
  Ковтун О. В. Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання ", 13.00.04"Теорія і методика професійної освіти"
  / Ковтун Олена Віталіївна ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Защищена 25.03.2013. – Одеса , 2013. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.35-40 (52 назв.). – [2013-6636А]
 175. 371.01
  К58
  Кожевников В. М. Організаційно-дидактичні засади забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кожевников Віктор Михайлович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун-т (Ялта)]. – Защищена 31.10.2012. – Луганськ, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с.32-37 (51 назв.).
 176. 378
  К59
  Козловський Ю. М. Теоретико-методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Козловський Юрій Михайлович ; Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 557 с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.445-502 (605 назв.).
 177. 378
  К59
  Кокарева Е. О. Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кокарева Елеонора Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Криворізький пед.інститут ДВНЗ" Криворізький національний ун-т"]. – Защищена 12.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.).
 178. 37И
  К59
  Кокоріна Л. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Іспанії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кокоріна Людмила Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Защищена 26.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (6 назв.). – [2013-6691А]
 179. 58
  К60
  Колесніченко О.В. Біолого-екологічні основи розвитку, адаптації та стійкості каштана їстівного(CASTANEA SATIVA) у різних умовах культури : автореф. дис. ... д-ра. біологічнихнаук : [спец.] 03.00.16 "Екологія"
  / Колесніченко Олена Валеріївна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України. – Защищена 14.12.2012. – Київ, 2012. – 41 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.34-38 (34 назв.). – [2013-6574А]
 180. 373.7
  К60
  Колесник-Гуменюк, Юлія Григорівна. Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ю. Г. Колесник-Гуменюк ; Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти. – Львів, 2012. – 287, [4] с. : рис, табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.191-218 (261 назв.)
 181. 378
  К60
  Коллегаєв М. Ю. Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коллегаєв Михайло Юрійович ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 28.05.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.). – [2013-6840А]
 182. 378
  К61
  Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коломієць Леся Ігорівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 15.01.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.). – [2013-6569А]
 183. 378
  К61
  Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коломієць Леся Ігорівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 290, [8] с. : ил, табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.191-218 (283 назв.).
 184. 378
  К67
  Корнієнко В. В. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корнієнко Віта Вікторівна ; Хмельницький нац. ун-т, [Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького]. – Утв. 19.10.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.).
 185. 4И(АНГЛ)
  К68
  Корогода Т. М. Стратегії і тактики подолання комунікативних збоїв в англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Корогода Тетяна Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 31.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013-6841А]
 186. 373.7
  К68
  Короткова Л. І. Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткова Ліна Ігоревна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Защищена 23.03.2012. – Київ, 2012. – 19 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.).
 187. 378
  К69
  Корсунський В. О. Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Корсунський Віктор Олексійович ; Українська інженерно-педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Защищена 09.12.2012. – Харків, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.).
 188. 7А.02
  К71
  Косівська С. В. Методичні основи розвитку руховогоінтелекту в дітей-сиріт 3-6 років у процесі підготовки до шкільного навчання засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / С. В. Косівська; Костівська Сюзанна В’ячеславівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Защищена 30.04.2013. – Харків, 2013. – 20,[1] с. – Бібліогр.: с.17-19 (14 назв.). – [2013-6742А]
 189. 902.7
  К71
  Косаківський В. А. Етнокультурна характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05"Етнологія"
  / Косаківський Віктор Афанасійович ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Защищена 25.03.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.18(18 назв.). – [2013- 6741А]
 190. 1
  К71
  Косенко В. Д. Феномен інтелігентності як предмет філософської рефлексії : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.3"Соціальна філософія та філософія історії"
  / Косенко Володимир Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політех.ін-т". – Защищена 21.02.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.). – [2013-6610А]
 191. 371
  К71
  Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Косенчук Ольга Геннадієвна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 16.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.). – [2013-6715А]
 192. 378
  К71
  Косова К. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Косова Катерина Олексіївна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 23.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (13 назв.). – [2013-6692А]
 193. 371.011
  К72
  Костенко С. Е. Педагогічні умови формування моральної поведінки підлітків у сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Костенко Сусана Едуардівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донецький нац. технічний ун-т]. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.). – [2013-6716А]
 194. 378
  К72
  Костриця Н. М. Система культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. М. Костриця; Наталія Миколаївна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Защищена 29.11.2012. – Киiв, 2012. – 36 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.28-33 (50 назв.).
 195. 373.7
  К73
  Котенко Н. О. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків галузі зв'язку в процесі навчальних практик : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Котенко Наталія Олексіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 19.02.2013. – Вінниця, 2013. – 277, [5] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.185-212(238 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 196. 373.7
  К73
  Котенко Н. О. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків галузі зв'язку в процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Котенко Наталія Олексіївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 19.02.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (19 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 197. 371
  К73
  КотловийС. А. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Котловий Сергій Анатолійович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Защищена 10.04.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16 (10 назв.). – [2013- 6743А]
 198. 902.7
  К75
  Коцур Ю. О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х-30-х роках ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Коцур Юлія Олексіївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 12.03.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с.16 (4 назв.). – [2013-6303А]
 199. 378
  К78
  Кравець О. Є. Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  /Кравець Олена Євгенівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 19.06.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (9 назв.).
 200. 378
  К78
  Кравченко А. І. Формування комунікативної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів у первинній професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравченко Андрій Іванович ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ]. – Защищена 21.03.2013. – Умань, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013-6638А]
 201. 378
  К78
  Крамаренко Т. А. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крамаренко Тетяна Анатоліївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 25.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.). – [2013- 6693А]
 202. 378
  К78
  Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кращенко Юрій Петрович ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ]. – Защищена 27.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.).
 203. 53(07)
  К79
  Кремінський Б. Г. Теоретичні і методичні засади роботи з інтелектуально обдарованою молоддю з фізики : автореф. дис. ... докторапед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Кремінський Борис Георгійович ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 06.02.2013. – Київ, 2012. – 40 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.32-38 (62 назв.).
 204. 37У(09)
  К82
  Крищук Б. С. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства"Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Крищук Богдан Степанович ; Хмельницький національний ун-т, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Защищена 18.06.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.).
 205. 91(07)
  К88
  Кудирко В. І. Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Кудирко Василь Іванович ; Інститут педагогіки НАПН України. – Защищена 2012.2..16.0. – Киiв, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 206. 378
  К88
  Кудря М. М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освітиУкраїни в контексті глобалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кудря Микола Миколайович ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Інститут вищої освіти НАПН України]. – Защищена 12.09.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17(8 назв.)
 207. 378
  К89
  Куземко Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куземко Леся Валентиновна ; Київський ун-т імені Бориса Грінченка. – Защищена 30604.33.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.). – [2013-6842А]
 208. 378
  К89
  Кузьма-Качур М. І. Система підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  /Кузьма-Качур Марія Іванівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Защищена 22.03.2012. – Умань, 2012. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с16-17 (12 назв.).
 209. 9У2
  К89
  Кузюк О. М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х-1930-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кузюк Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 25.06.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (9 назв.). – [2013-6448А]
 210. 9(М)1
  К92
  Купченко-Гринчук О. М. Найманці та найманство в англійській армії в роки столітньої війни (1337-1453 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Купченко-Гринчук Олексій Миколайович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 08.04.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.15-16 (6 назв.). – [2013-6717А]
 211. 158.015
  К93
  Куриця А. І. Відповідальність як чинник розвитку лідерських якостей студента : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Куриця Алла Іванівна ; НАПН України, ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Защищена 22.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.(назв.). – [2013-6744А]
 212. 15
  К93
  Куриця Д.І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.10 "Організаційна психологія; економічна психологія"
  / Куриця Денис Іванович ; НАПН України, ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Защищена 26.03.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18(26 назв.). – [2013- 6745А]
 213. 378
  К95
  Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / Куцевол Ольга Миколаївна ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 4.04.2012. – Київ, 2007. – 44 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.36-41 (71 назв.).
 214. 37У(09)
  К95
  Кучинська І. О. Розвиток ідей громадського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці ( друга половина ХіХ - 30- роки ХХ століття) : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кучинська Ірина Олексіївна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 12.06.2012. – Киiв, 2012. – 36 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.31-33 (30 назв.).
 215. 57
  К95
  Кучменко О. Б. Біохімічні особливості функціонування убіхінону за патологічних станів організму : автореф. дис. ... д-ра. біологічних наук : [спец.] 14.01.32 "Медична біохімія"
  / Кучменко Олена Борисівна ; Державний заклад"Луганський держ. мед. ун-т", [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Защищена 14.03.2013. – Луганськ, 2013. – 46 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.37-43 (37 назв.). – [2013-6624А]
 216. 371.013
  К96
  Кушакова І. В. Виховання ціннісного ставлення до природи в учнів 3-4 класів у позакласній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кушакова Ірина Валеріївна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Донецький обласний ін-т післядипломної пед. освіти]. – Защищена 28.03.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.).
 217. 902.7
  К96
  Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ-перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кушнір В'ячеслав Григорович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова]. – Защищена 25.06.2013. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: с.29-33 (58 назв.). – [2013-6794А]
 218. 371.011
  К96
  Кушнір Ю. В. Виховання у старшокласників культури міжетничного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кушнір Юлія Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донецький нац. технічний ун-т ]. – Защищена 26.06.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-19 (21 назв.)
 219. 7А(07)
  К96
  Кушнерчук І. І. Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кушнерчук Ірина Іванівна ; ДВНЗ"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника", [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. – Защищена 26.06.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.). – [2013-6449А]
 220. 781
  Л55
  Ліва Н. В. Рок-культура як явище романтичної традиції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури "
  / Ліва Наталія Валеріївна ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва. – Защищена 29.11.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – укр. – Бібліогр.: с.12-14 (12 назв.). – [2012- 6626А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 221. 378
  Л63
  Лісіна Л.О. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій у процесі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  /Лісіна Лариса Олександрівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, [Запорізький обласний ін-тпіслядипломної педагогічної освіти]. – Защищена 30.11.2012. – Київ, 2012. – 39 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.30-35 (64 назв.).
 222. 4И(Фр)
  Л63
  Лісова Ю. О. Відображення стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Лісова Юлія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 20.02.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2012- 6612А]
 223. 7А(07)
  Л13
  Лаврєнтьєв О. М. Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України (на прикладі податкової міліції) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Лаврєнтьєв Олександр Миколайович ; Харківська державна академія фіз. культури [Нац. ун-т держ. податковоїслужби України]. – Защищена 25.01.2013. – Харків, 2012. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.). – [2012-6582А]
 224. 902.7
  Л14
  Лагунова О. С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Лагунова Ольга Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 13.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013- 6746А]
 225. 378
  Л33
  Лебідь О. В. Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лебідь Ольга Валеріївна ; Бердянський державний пед. ун-т. – Защищена 2020.01.2012. – Бердянськ, 2012. – 20 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.). – [2012- 6548А]
 226. 513(07)
  Л46
  Ленчук І. Г. Теоретико-методична система навчання евклідової геометрії майбутніх учителів на основі конструктивного підходу : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Ленчук Іван Григорович ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка]. – Защищена 27.02.2013. – Киiв, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (22 назв.). – [2013-6611А]
 227. 371.014
  Л54
  Лещак О. М. Корекція фізичного стану і сомантичного здоров'я школярів в умовах літнього дитячого оздоровчого закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Лещак Олександр Миколайович ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Защищена 24.02.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (7 назв.).
 228. 371.014
  Л55
  Ливацький О. В. Виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ливацький Олександр Васильович ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту, Східноукраїнський най. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 26.03.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013-6718А]
 229. 378
  Л58
  Лимарєва Ю. М. Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів вищих навчальних закладів України ( друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лимарєва Юлія Миколаївна ; Мелітопольский державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Защищена 24.10.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (7 назв.).
 230. 373.04
  Л61
  Липецький О. П. Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Липецький Олександр Петрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Защищена 14.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (15 назв.). – [2013-6747А]
 231. 7А8
  Л68
  Лобода В. С. Комплексне формування елементів техніки і рухових якостей у юних тенісистів на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Лобода В’ячеслав Сергійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Защищена 27.06.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с17-18 (9 назв.). – [2013-6795А]
 232. 902.7
  Л74
  Ломака О. А. Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці 40-х початку 90-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Ломака Олександр Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Защищена 08.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6719А]
 233. 9У2
  Л84
  Лук'янець О. А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті- середина 1960-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Лук'янець Олексій Анастасович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 26.11.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.14 (8 назв.). – [2013-6522А]
 234. 371.014
  Л84
  Лук'янченко М. І. Теоретико-методичні засади розвитку педагогіки здоров'я в Україні : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лук'янченко Микола Іванович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [ Дрогобицький державний пед. ун-т імені Івана Франка]. – Защищена 25.12.2012. – Луганськ, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с.33-36 (34 назв.). – [2012-6549А]
 235. 37И
  Л84
  Лук'янчук С. Ф. Полікультурне виховання учнів в американській середній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лук'янчук Світлана Федорівна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 19.06.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 236. 378
  Л84
  Лукач О. М. Формування моральної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лукач Ольга Мирославівна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 22.01.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 237. 7А(07)
  Л84
  Лукоянова К. В. Оцінка і корекція фізичного розвитку підлітків 13-14 років засобами українського рукопашу"Спас" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Лукоянова Катерина Валеріївна ; Харківська державна академія фізичної культури, [Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 25.01.2013. – Харків, 2012. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (11 назв.). – [2013-6585А]
 238. 371.01
  Л87
  Лушпай Л. І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лушпай Людмила Іванівна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Національний ун-т "Острозька академія"]. – Защищена 21.09.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.).
 239. 4И(Исп)
  Л97
  Ляпунова Н. В. Структура, семантика та прагматика словотвірних мережних неологізмів іспанської мови : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Ляпунова Наталія Валеріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 21.02.2013. – Киiв, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). – [2012- 6613А]
 240. 371.013
  М61
  Мінасян Н. Г. Педагогічні умови реалізації естетико-виховного потенціалу уроків зарубіжної художньої культури в старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Мінасян Наталія Григорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Інститут проблем виховання НАПН України]. – Защищена 25.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.).
 241. 378
  М62
  Мінтій І. С. Формування у студентів педагогічних університетів компетентностей з програмування на основі функціонального підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика )"
  / Мінтій Ірина Сергіївна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 24.04.2013. – Київ, 2013. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (28 назв.). – [2013-6694А]
 242. 378
  М64
  Мірошніченко В. І. Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / В. І. Мірошніченко; Мірошниченко Валентина Іванівна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 18.12.2012. – Київ, 2012. – 38 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.29-36 (66 назв.).
 243. 37И
  М71
  Мішак В. М. Релігійна освіта учнів у середніх загальноосвітніх закладах Австрії : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мішак Валентина Михайлівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничинко, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Кіровоград, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (17 назв.). – [2013-6844А]
 244. 902.7
  М71
  Міщенко А. С. Образ дерева в традиційній обрядовій культурі Українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Міщенко Анна Сергіївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 11.03.2013. – Киiв, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). – [2013- 6641А]
 245. 15
  М13
  Мажорова О. Г. Психологічні фактори комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Мажорова Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Защищена 21.03.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (23 назв.). – [2013-6639А]
 246. 378
  М16
  Маковецька Н. В. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маковецька Наталія Валеріївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка,[Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 02.10.2012. – Житомир, 2012. – 40 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.32-37 (43 назв.).
 247. 15
  М19
  Малкин В. М. Психологічні особливості самоконституювання суб'єкта у віртуальній реальності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / В. М. Малкин; Малкін Василь Максимович ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського", [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Защищена 15.03.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.). – [2013-6640А]
 248. 15
  М22
  Мамаєв Д. Ю. Гендерні стереотипи як чинник соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Мамаєв Дмитро Юрійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 13.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (25 назв.).
 249. 37У(09)
  М29
  Мартіросян О. І. Організаційно-педагогічні засади розвитку освіти дорослих в Україні (20-50-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мартіросян Олена Іванівна ; НАПН України ін-т вищої освіти. – Защищена 28.05.2013. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: с.19-20 (15 назв.). – [2013-6819А]
 250. 378
  М30
  Марчук А. М. Розвиток вищої освіти у Російській Федерації в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Марчук Алла Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Защищена 27.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.17-19 (17 назв.). – [2013-6748А]

 251. М34
  Материнська О. В. Система меронімів у німецькій та англійській мовах : автореф. дис. ... д-ра. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Материнська Олена Василівна ; Донецький нац. ун-т. – Защищена 15.05.2013. – Донецьк, 2013. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с.34-38 (47 назв.). – [2013-6749А]
 252. 37У(09)
  М36
  Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва ( ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мацишина Зоя Анатоліївна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 20.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.).
 253. 9(М)7
  М47
  Мелінишин Т. В. Українське питання в національній політиці Ю. Пілсудського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Мелінишин Тетяна Василівна ; НАН України ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, ін-т народознавства, [Львівський регіональний ін-т державного управління]. – Защищена 12.06.2012. – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с.16 (7 назв.). – [2013-6427А]
 254. 37
  М48
  Мельник О. Л. Інтеграційні процеси в освіті (соціально-філософський аспект) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти"
  / Мельник Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України Національний техн. ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: с10-12 (22 назв.). – [2013- 6614А]
 255. 378
  М48
  Мелюхіна Н. Є. Підготовка магістрів з педагогіки вищої школи до роботи в системі дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мелюхіна Наталія Євгеніївна ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 20.04.2012. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 256. Щ31р10
  М52
  Мережко Ю. В. Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання "
  / Мережко Юлія Валеріївна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 12.12.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : ил. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.).
 257. 378
  М55
  Мешко Г. М. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мешко Галина Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 21.02.2013. – Тернопіль, 2013. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с.33-40 (70 назв.). – [2013-6615А]
 258. 4У(070.1)
  М69
  Михасюк Т. В. Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Михасюк Тетяна Володимирівна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Рівненський державний гуманітарний ун-т]. – Защищена 26.10.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. : ил, табл. – укр. – Бібліогр.: с.16(7 назв.).

 259. М74
  Могильний Л. П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Могильний Леонід Петрович ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 22.10.2012. – Київ, 2012. – 32 с. – укр. – Бібліогр.: с.26-29 (33 назв.).
 260. 15
  М75
  Молдованова А. О. Психологічні засади запобігання проявам агресивності у професійній діяльності вчителів : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Молдованова Агнеса Олександрівна ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад" Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського", [Ун-т менеджменту освіти]. – Защищена 14.03.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17 (10 назв.). – [2013-6672А]
 261. 4И(Фр)
  М75
  Молокова О. Ф. Текстовий концепт Пам'ять у сучасній псевдоавтобіографічній прозі П. Модіано : семантика, структура, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романськімови"
  / Молокова Ольга Федорівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Защищена 21.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.).
 262. 40
  М79
  Моргунова О. О. Каузативні посесивні дієслова в англійській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.07 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Моргунова Ольга Олександрівна ; Донецький нац. ун-т. – Защищена 17.05.2013. – Донецьк, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-15 (11 назв.). – [2013-6750А]
 263. 158.015
  М80
  Морозов, Дмитро Юрійович. Мотиваційні чинники стресостійкості випускників вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Д. Ю. Морозов ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди,[Кримський гуманітарний ун-т( м. Ялта)]. – Защищена 2012.4..21.0. – Харків, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с17( 6 назв.)
 264. 378
  М82
  Москалюк Н. В. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москалюк Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 28.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.). – [2013-6643А]
 265. 371.011
  М91
  Муромець В. Г. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Муромець Вікторія Григорівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Защищена 26.03.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.). – [2013- 6644А]
 266. 378
  М91
  Мусійчук С. М. Формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мусійчук Світлана Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Защищена 20.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2013-6820А]
 267. 378
  Н62
  Нікітченко, Лілія Олександрівна. Професійна підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. О Нікітченко ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 281,[6] с. : табл, рис, дод. – укр. – Бібліогр.: с.251-281( 283 назв.)
 268. Ч489.51
  Н63
  Ніколайчук Н. М. Педагогічні засади формування професійної мотивації у майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ніколайчук Наталія Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 22.02.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013-6616А]
 269. 378
  Н48
  Некрасова С. М. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Некрасова Світлана Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 13.12.2012. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.).
 270. 378
  Н56
  Нестеренко В. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти", [спец.] 13.00.8" Дошкільна педагогіка"
  / Нестеренко Вікторія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Защищена 18.06.2013. – Одеса, 2013. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.33-37 (31 назв.). – [2013- 6821А]
 271. 158.015
  Н56
  Нестеренко М. О. Психологічніособливості становлення гендерної ідентичності підлітків-вихованців школи-інтернату : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Нестеренко Маргарита Олексіївна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Защищена 15.12.2012. – Харків, 2012. – 21 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.18-19 (8 назв.).
 272. 378И
  Н84
  Нос Л. С. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нос Любов Степанівна ; НАПН України ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Защищена 23.04.2013. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с.18-19 (16 назв.). – [2013-6695А]
 273. 902.7
  О-23
  Образцова Н. В. Формування української етнічної громади у Португалії (1998-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Образцова Наталія Вікторівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 12.03.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 ( 6 назв.).
 274. 378
  О-34
  Овсієнко Ю. І. Диференційоване навчання математики студентів вищих навчальних закладів освіти аграрного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Овсієнко Юлія Іванівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 19.03.2013. – Київ, 2013. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.14-19 (23 назв.). – [2013-6645А]
 275. 7А.06
  О-54
  Олійник Р. В. Морфологічні критерії відбору спортсменів : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Олійник Роман Володимирович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Защищена 28.03.2013. – Харків, 2013. – 20,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-19 (7 назв.). – [2013- 6751А]
 276. 378
  О-54
  Олійник Ю. О. Олімпійська освіта в системі підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Олійник Юрій Омельянович ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Защищена 25.02.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (7 назв.).
 277. 373.7
  О-57
  Омельченко Г. Л. Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін у професійному навчанні кваліфікованих робітників швейного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельченко Галина Леонідівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Защищена 23.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-18 (33 назв.).
 278. 378
  О-57
  Омельченко М. І. Формування соціально-моральної готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у вищих навчальних закладах МНС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельченко Микола Іванович ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Защищена 21.03.2013. – Умань, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013- 6646А]
 279. 378
  О-57
  Омельяненко Г. А. Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельяненко Галина Анатоліївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка, [Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 02.10.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17(16 назв.).
 280. 378
  О-65
  Орел Л. О. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Орел Лілія Олександрівськая ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 03.10.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17 (9 назв.).
 281. 9У1
  О-65
  Орищенко І. О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті св.Володимира в 30-х роках ХІХ- на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Орищенко Ірина Олександрівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 08.04.2013. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17(7 назв.)
  Примірники: всього:1 - 20130918(1)
 282. 378
  О-72
  Осадченко І. І. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Осадченко Інна Іванівна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Защищена 23.05.2013. – Київ, 2013. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-35 (70 назв.). – [2013-6845А]
 283. 378
  О-72
  Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадчий В’ячеслав Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 17.09.2013. – Мелітопіль, 2013. – 559, [14] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с408-471 (549 назв.). – [2013-202Д]
 284. 378
  О-72
  Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадчий В’ячеслав Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 17.09.2013. – Вінниця, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-37 (97 назв.). – [2013-6859А]
 285. 912
  П32
  Підлісецька І. О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд.географ. наук : [спец.] 11.00.12 "Географічна картографія"
  / Підлісецька Ірина Олександрівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 21.03.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.).
 286. 378
  П33
  Пірус О. А. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Пірус Ольга Анатоліївна ; ДВНЗ"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, [Львівський державний ун-т фізичної культури]. – Защищена 27.06.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.).
 287. 378
  П12
  Павленко В. О. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього інженера-педагога до фізичного самовиховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Павленко Віктор Олексійович ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)]. – Защищена 01.06.2012. – Харків, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.).
 288. 4И(НЕМ)
  П12
  Павлик В.І. Мовленнєві характеристики жанру "Глоса" ( на матеріалі публікацій газет "Die Welt та Die Zeit" : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Павлик Володимир Іванович; Донецький нац. ун-т, [Нац. пед ун-т імені М. П. Драгоманова ]. – Защищена 15.03.2012. – Донецьк, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17 (8 назв.).
 289. 371.014
  П12
  Павлова Н. А. Формування життєвих цінностей молодшого школяра в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання "
  / Павлова Наталія Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 26.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013-6696А]
 290. 378
  П14
  Паламаренко І. О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Паламаренко Інна Олексіївна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, [Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Защищена 27.09.2012. – Київ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (20 назв.).
 291. 378
  П14
  Паламарчук Л. М. Формування якостей професійного мовлення у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Паламарчук Ліна Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 22.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 22 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-19 (16 назв.).
 292. 9У2
  П16
  Панасюк Р. П. Створення і діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Панасюк Роман Петрович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 2012.3..26.0. – Київ, 2012. – 16 с. – укр. – Бібліогр.: с.12-13(16 назв.)
 293. 9(С)1
  П18
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Парасунько Богдан Петрович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 11.03.2013. – Киiв, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (6 назв.). – [2013- 6647А]
 294. 6С9.6
  П18
  Парубок О. М. Дидактичні умови застосування ділових ігор у професійній підготовці фахівців пожежної безпеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Парубок Олександр Миколайович ; Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, [Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Защищена 09.10.2003. – Хмельницький, 2003. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 295. 37
  П22
  Пашов Р. І. Бюрократія та бюрократизм в хронотопі освіти (філософський аспект) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти"
  / Пашов Ростислав Іванович ; Національний технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Защищена 22.01.2013. – Киiв, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-18 (28 назв.). – [2012-6586А]
 296. 9У2
  П22
  Пащенко В. В. Державно-політична діяльність О. Шліхтера в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Пащенко Вікторія Вікторівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 2012.3..26.0. – Київ, 2012. – 13 с. – укр. – Бібліогр.: с.12-13 ( 4 назв.)
 297. 378
  П30
  Петренко М. Б. Формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика музичногонавчання"
  / Петренко Марина Борисівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, [Сумський державний пед. ун-т імені А. С. Макаренка]. – Защищена 13.06.2012. – Київ, 2012. – 20,[1] с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.).
 298. 158.015
  П30
  Петренко М. В. Психологічні особливості мотивації просоціальної поведінки в студентському віці (на прикладі ставлення до донорства крові) : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Петренко Марія Володимирівна ; Харківський національний пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Защищена 14.12.2012. – Харків, 2012. – 18 с. : ил, табл. – укр. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.). – [2012-6556А]
 299. 9У2
  П30
  Петрова А. І. Особливості окупаційного режиму на Поділлі (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Петрова Алла Іванівна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 17.02.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.).
 300. 6Ф7(07)
  П37
  Плаксій Я. І. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання інформатики та комп'ютерної техніки у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Плаксій Ярослав Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінницький нац. техн. ун-т]. – Защищена 26.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2013-6797А]
 301. 378
  П47
  Познанська О. В. Формування еколого-креативної компетентності у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  /Познанська Ольга Володимирівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Защищена 27.06.2012. – Київ, 2012. – 19 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.14-15 (9 назв.).
 302. 378
  П49
  Полєхіна В. М. Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Полєхіна Вікторія Миколаївна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Защищена 19.04.2012. – Умань, 2012. – 20 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (17 назв.).
 303. 7А5
  П50
  Політько О. В. Оптимізація вибору основних і додаткових змагальних дистанцій з урахуванням індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів-плавців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт"
  / Політько Олена Валеріївна ; Харківська державна академія культури. – Защищена 29.03.2013. – Харків, 2013. – 20,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.). – [2013-0329А]
 304. 4и(Англ)
  П50
  Поліщук О. Л. Номінативно-комунікативний аспект позначення проксемних дій у сучасному англомовному дискурсі (на матеріалі художньої прози другої половини ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Поліщук Олександр Леонідович ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Защищена 22.02.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). – [2012-6617А]
 305. 6П4
  П52
  Половинчук В. П. Отливки из стабильно-половинчатых чугунов : автореф. дис. ... д-ра. технических наук : [спец.] 05.16.04 "Литейное производство"
  / Половинчук Валерий Павлович ; Винницкий государственный технический ун-т. – СПб., 1999. – 39 с. : іл. – рус. – Библиогр.: с.34-39 (57 назв.). – [1999- 66662]
 306. 378
  П53
  Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Польовик Ольга Віталіївна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 17.04.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (14 назв.). – [2013-6722А]
 307. 4И(Нем)
  П56
  Пономарьова Г. В. Соціальна гетерогенність мовлення мешканців м. Ессен (Німеччина) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Пономарьова Ганна Василівна ; Донецький нац. ун-т, [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Защищена 03.04.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2013-6723А]
 308. 6Ф7(07)
  П65
  Почтовюк С. І. Розвиток критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Почтовюк світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Защищена 27.02.2013. – Київ, 2013. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (11 назв.). – [2013-6618А]
 309. 371.011
  П87
  Пташнік Н. М. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пташнік Наталія Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 02.10.2012. – Вінниця, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.14-18 (24 назв.).
 310. 371.011
  П87
  Пташнік Н. М. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пташнік Наталія Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 253 с. : рис, дод. – укр. – Бібліогр.: с.223-253 (301 назв.)
 311. 15
  П88
  Пуляєвська М. Є. Психосемантика як чинник розробки психодіагностичних методик : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Марина Євгенівна Пуляєвська ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Защищена 14.12.2012. – Одеса, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с17-18 (6 назв.). – [2012-6557А]
 312. 378
  Р44
  Рєутова В. В. Розвиток інформаційної культури вчителів економіки в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рєутова Вікторія Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 05.07.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.). – [2013- 6822А]
 313. 378
  Р25
  Ратушинська А. С. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ратушинська Анастасія Сергіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Защищена 24.05.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.). – [2013- 6847А]
 314. 378
  Р28
  Рашидов С. Ф. Виховання у студентської молоді цінностей громадянського суспільства: автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Рашидов Сейфулла Фейзулланович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Защищена 26.03.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-37 (43 назв.). – [2013-6752А]
 315. 15
  Р34
  Резникова Н. В. Інтуїтивний компонент у структурі когнітивного стилю навчальної діяльності студентів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Резникова Наталія Валеріївна ; НАПН України Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Защищена 2012.2..29.0. – Киiв, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 316. 378
  Р34
  Резунова О. С. Формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Резунова Олена Сергіївна ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 13.12.2012. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.14-17 (23 назв.). – [2012-6558А]
 317. 378
  Р37
  Рем О. М. Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рем Ольга Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ]. – Защищена 15.03.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17 (9 назв.). – [2013-6648А]
 318. 9(М)7
  Р33
  Рендюк Т. Г. Національні меншини в українсько-румунських відносинах: історичний досвід та сучасні проблеми (1990-2007 роки) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  /Рендюк Теофіл Георгійович ; Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України. – Защищена 08.02.2012. – Київ, 2012. – 38 с. – укр. – Бібліогр.: с.34-36 (23 назв.).
 319. 4И(ФР)
  Р82
  Рубан В. О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі : структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романськімови"
  / Рубан Віра Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Утв. 21.11.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.).
 320. 378
  Р82
  Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рубель Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України]. – Защищена 22.02.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-19 (19 назв.). – [2013-6619А]
 321. 5(07)
  Р98
  Рябко А. В. Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Рябко Андрій Вікторович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Защищена 27.09.2012. – Кіровоград, 2012. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (9 назв.). – [2012-6480А]
 322. 4И(АНГЛ)
  С33
  Сєрякова І. І. Сомантикон англомовних дискурсивних практик : автореф. дис. ... д-ра. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"; [спец.] 10.02.15"Загальне мовознавство"
  / Сєрякова Ірина іванівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Защищена 22.11.2012. – Київ, 2012. – 32 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.27-30 (38 назв.).
 323. 378
  С34
  Сівак Н. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Сівак Наталія Антонівна ; Інститут проблем виховання НАПН України,[Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Защищена 02.10.2012. – Київ, 2012. – 18 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.).
 324. 378
  С34
  Сідельник Н. В. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сідельник Надія Валеріївна ; НАПН України Інститут пед. освіти і освіти дорослих. – Защищена 19.12.2012. – Киiв, 2012. – 20,[1] с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.).
 325. 378
  С41
  Сіткар С. В. Підготовка інженерів-педагогів у галузі транспорту до організації педагогічного діагностування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сіткар Степан Вікторович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 30.11.2012. – Тернопіль, 2012. – 19 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.).
 326. 37У(09)
  С13
  Сав'юк А. М. Просвітницько-педагогічна діяльність жіночих громадських організацій на Півдні України у другій половиніі ХІХ-першій чверті ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сав'юк Анна Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонський держ. ун-т]. – Защищена 27.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.13-15 (14 назв.). – [2013- 6798А]

 327. С13
  Савич Л. П. Лінгводидактична спадщина О.М. Біляєва (1925-2006 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова )"
  / Савич Людмила Павлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 24.01.2013. – Тернопіль, 2012. – 19 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2012-6587А]
 328. 378
  С13
  Савченко В. А. Педагогічні умови застосування інноваційних технологій з фізичного виховання у післядипломній підготовці вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савченко Вікторія Анатоліївна ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди", [Дніпропетровський обласний ін-т післядипломної пед. освіти]. – Защищена 17.01.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 19 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (14 назв.).
 329. 37У(09)
  С13
  Савчин Г. М. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Савчин Галина Миронівна ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини"Україна", [Дрогобицький державний пед. ун-т імені Івана Франка]. – Защищена 26.04.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – укр. – Бібліогр.: с.12-14 (13 назв.).
 330. 378
  С13
  Савчук О. П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі навчання у ВНЗ : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савчук Олена Петрівна ; Південноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Защищена 19.06.2013. – Одеса, 2013. – 254, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.188-211(238 назв.). – [2013-198Д]
 331. 378
  С13
  Савчук О. П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі навчання у ВНЗ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савчук Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Південноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Защищена 19.06.2013. – Вінниця, 2013. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.). – [2013-6848А]
 332. 378
  С16
  Салівон О. В. Підготовка майбутніх учителів до організації спортивно-масової роботи у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Салівон Олександр Володимирович ; Кримський гуманітарний університет (м. Ялта), [Донбаський ін-т техніки і менеджменту Міжнародного науково-технічного ун-ту імені академіка Юрія Бугая]. – Защищена 05.06.2012. – Ялта, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (7 назв.)
 333. 373.7
  С17
  Самойленко Н. Ю. Розвиток методичної компетентності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойленко Наталія Юріївна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Защищена 21.12.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.).
 334. 37У(09)
  С17
  Самойленко О. А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. ХІХ ст.- поч.ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Защищена 08.09.2012. – Житомир, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.).
 335. 378
  С24
  Свірщук Н. С. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекркаційної роботи в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Свірщук Наталія Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 266 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.190-226 (345 назв.). – [2013- 207Д]
 336. 378
  С24
  Свириденко І. М. Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Свириденко Ірина Миколаївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Житомирський державний ун-т імені Івана Франка]. – Вінниця, 2012. – 20 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.).
 337. 378
  С24
  Свириденко, Ірина Миколаївна. Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів :дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / І. М. Свириденко ; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – 273, [6] с. : рис, табл,дод. – укр. – Бібліогр.: с.181-204(311 назв.)
 338. 378
  С28
  Северіна Т. М. Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Северіна Тетяна Миколаївна ; Уманьский державний пед. ун-тімені Павла Тичини, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка]. – Защищена 21.03.2012. – Умань, 2012. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.).
 339. 378
  С28
  Северина Н. Ю. Формування професійної компетентності із математичного моделювання у майбутніх інженерів-математиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Северина Наталія Юріївна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковориди, [Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут"]. – Защищена 13.12.1012. – Харків, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.).
 340. 9(М)7
  С30
  Семеніст І. В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Семеніст Іван Васильович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 14.01.2013. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с13-14(5 назв.). – [2012-6589А]
 341. 378
  С32
  СергєєваК. М. Методичні засади професійної самореалізації магістрів музично-педагогічної освіти в процесі інструментальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Сергєєва Катерина Миколаївна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 10.01.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.).
 342. 373.04
  С32
  Сергієнко С. М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочній та позашкільній діяльності засобами педагогічної анімації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сергієнко Світлана Михайлівна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Бердянський державнийпед. ун-т]. – Защищена 27.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16 (6 назв.). – [2013-6650А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 343. 4И(Фр)
  С34
  Сидельникова Л. В. Еволюція системи літерних знаків французького письма ІХ - початку ХХІ століття : фонографічний та ідеографічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романськимови"
  / Сидельникова Лариса Вікторівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Защищена 20.11.2012. – Київ, 2012. – 32 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.26-29 (34 назв.).
 344. 7А(07)
  С38
  Синиця А. В. Культура спілкування майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Синиця Андрій Володимирович ; ДВНЗ" Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Защищена 25.06.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с.17 (6 назв.). – [2013-6455А]
 345. 4И(АНГЛ)
  С-42
  Скіданова К. Ю. Структурно-мотиваційні характеристики американських етнофобізмів : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Скіданова Катеріна Юріївна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка]. – Защищена 17.05.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.18-19 (13 назв.). – [2013-6753А]
 346. 37У(09)
  С44
  Скорик Б.С. Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (кінець ХVII- ХVIII століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Скорик Богдана Сергіївна ; НАПН України, ін-т вищої освіти. – Защищена 22.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17 (10 назв.). – [2013-6754А]
 347. 912
  С50
  Смірнов Ю.Б. Науково-прикладні аспекти забезпечення річковими навігаційними картами господарства України : автореф. дис. ... канд.географ.наук : [спец.] 11.00.12 "Географічна картографія"
  / Смірнов Юрій Борисович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевчена. – Защищена 28.05.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.17-18(11 назв.).
 348. 373.7
  С51
  СмолянаН. В. Поєднання професійного навчання з виробничою працею в закладах професійно-технічної освіти України (1959-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Смоляна Наталія Вікторівна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Защищена 21.12.2012. – Київ, 2012. – 21 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-19 (23 назв.).
 349. 378
  С53
  Снісар О. А. Педагогічні умови застосування проблемно-модульної технологі у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Снісар Олена Анатоліївна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 12.04.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.). – [2013-6724А]
 350. 40
  С53
  Сніцар В. П. Засоби етномовного кодування семантем кримінального права: контрастивний аспект ( на матеріалі сучасного британського та українського юридичних дискурсів) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Сніцар Валентина Павлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 22.02.2013. – Київ, 2012. – 20 с. : табл, іл. – укр. – Бібліогр.: с.17 (7 назв.).
 351. 15
  С64
  Сопівник Р. В. Теоретичні і методичні засади формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сопівник Руслан Васильович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Національний ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Защищена 23.04.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.34-37 (39 назв.). – [2013- 6697А]
 352. 4И(Англ)
  С65
  Сорокіна Л. Є. Мовленнєва маніпуляція в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: комунікативно-когнітивний і гендерний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сорокіна Ліна Євгеніївна ; Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Защищена 30.05.2013. – Киiв, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013-6849А]
 353. 378
  С77
  Старинська Н. В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Старинська Наталія Володимирівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Защищена 01.02.2013. – Харків, 2012. – 19 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.).
 354. 37У(09)
  С77
  Стасюк Л. П. Становлення і розвиток екологічного виховання молодших школярів у сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ ст.-поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Стасюк Людмила Павлівна ; Житомирський держ. ун-т ім.Івана Франка. – Защищена 25.06.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.). – [2013- 6799А]
 355. 373.7
  С78
  Стахова О. А. Професійно-творчий розвиток майбутнього молодшого спеціаліста технічного профілю в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стахова Олена Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 18.06.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.). – [2013- 6850А]
 356. 373.7
  С78
  Стахова О. А. Професійно-творчий розвиток майбутнього молодшого спеціаліста технічного профілю у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стахова Олена Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 247, [5] с. : іл., табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.180 -210 (268 назв.). – [2013- 199Д]
 357. 378И
  С79
  Стельмащук О. З. Підготовка майбутніх учителів дизайну у технології у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. З. Стельмащук; Стельмах Олександр Зіновійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 25.01.2013. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.).
 358. 378
  С79
  Степанюк К. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Степанюк Катерина Іванівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Защищена 25.05.2013. – Бердянськ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (31 назв.). – [2013- 6851А]
 359. 4И(Англ)
  С89
  Субота С. В. Фонемна структура кореневої морфеми в давньо-, середньо-та новоанглійський період ( на матеріалі лексикографічних джерел) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Субота Сергій Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 22.11.2013. – Київ, 2012. – 19 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.).
 360. 91(07)
  С89
  Супричов О. В. Формування країнознавчих понять в учнів основної школи у процесі факультативних занять з географі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Супричов Олексій Володимипрович ; Інститут педагогіки НАПН України. – Защищена 16.01.2012. – Київ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.).
 361. 378
  С89
  Супрун М. В. Формування основ професіоналізму майбутнього викладача вищої школи в процесі магістерської підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Супрун Майя Володимирівна ; Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 250 с. : рис, табл, дод. – укр. – Бібліогр.: с.203-231(282 назв.).
 362. 378
  С89
  Супрун М. В. Формування основ професіоналізму майбутнього викладача вищої школи в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Супрун Майя Володимирівна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Защищена 18.12.2012. – Вінниця, 2012. – 20, [1] с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.18-19 (12 назв.).
 363. 371.014
  С90
  Сутула В. О. Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сутула Василь Опанасович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Харківська держ. академія фізичної культури]. – Защищена 30.10.2012. – Луганськ, 2012. – 40 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.32-37 (51 назв.).
 364. 901
  Т12
  Таборанський С. П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Таборанський Сергій Петрович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 14.05.2012. – Київ, 2012. – Бібліогр.: с.15-16 (6 назв.). – [2012-6372А]
 365. 59
  Т19
  Тарасенко М. О. Сорокопудові (LANIIDAE) Поділля: сучасний стан, особливості біології та охорона : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : [спец.] 03.00.08"Зоологія"
  / Тарасенко Мар'ян Олексійович ; НАН України ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, [Державний природничий музей НАН України, м.Львів]. – Защищена 20.11.2012. – Київ, 2012. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.). – [2013- 6530А]
 366. 378
  Т19
  Тарасенко С. М. Формування фахової комунікативної культури курсантів військових інститутів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тарасенко Світлана Мефодіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Защищена 25.06.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2013- 6800А]
 367. 902.7
  Т21
  Тарнавський Р. Б. Толока та супряга в громадському побуті селян південно-західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Тарнавський Роман Богданович ; НАПН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Львівський нац.ун-т імені Івана Франка]. – Защищена 410.20.2012. – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 368. 40
  Т35
  Терехова С. І. Референція в системі орієнтаційних репрезентацій української, російської та англійської мов (поліпарадигмальне дослідження) : автореф. дис. ... доктора філол.наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Терехова Світлана Іванівна ; Донецький національний ун-т, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Защищена 14.03.2012. – Донецьк, 2012. – 40 с. – укр. – Бібліогр.: с.33-37 (49 назв.
 369. 40
  Т35
  Терещенко Л. Я. Мовна особистість суб'єкта неправдивої комунікації : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Терещенко Лілія Яківна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Защищена 24.04.2013. – Львів, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2013-6755А]
 370. 4И(НЕМ)
  Т36
  Тесля В. А. Вигуки у сучасній німецькій мові: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Тесля Вікторія Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Защищена 18.10.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.).
 371. 378
  Т41
  Тимошенко В. В. Формування здорового способу життя студентів педагогічного університету в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Тимошенко Володимир Валерійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Защищена 27.03.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013-6756А]
 372. 371.011
  Т41
  Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / М. В. Тимчик; Тимчук Микола Валерійович ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 22.01.2013. – Київ, 2012. – 19 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.).
 373. 32У
  Т41
  Тимчишена Н. Д. Механізми державного управління соціальним захистом вразливих груп населення на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. наук з державного управління : [спец.] 25.00.02 "Механізми державного управління"
  / Тимчишена Наталія Дмитрівна ; НА державного управління при Президентові України, Одеський регіональний ін-т державного управління. – Защищена 23.12.2012. – Одеса, 2012. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.). – [2013-6531А]
 374. 40
  Т46
  Тихонова О. Ф. Адаптація і функціонування абревіатур-англіцизмів у сучасних китайських і українських засобах масової інформації : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Тихонова Оксана Федорівна ; Донецький нац. ун-т, [Український мовно-інформаційний фонд НАН України]. – Защищена 16.05.2013. – Донецьк, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.). – [2013- 6823А]
 375. 9У1
  Т46
  Тицький С. І. Еволюція етнополітичного простору міста Києва у 1900-1907 роках (Історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Тицький Сергій Іванович ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 16.03.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с.17 (6 назв.).
 376. 378
  Т47
  Тищенко Т. Б. Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тищенко Тетяна Борисівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 12.10.2012. – Київ, 2012. – 21 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.).
 377. 535
  Т48
  Ткаченко А. В. Навчальний фізичний експеримент з оптики як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Ткаченко Анна Валеріївна ; Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Защищена 15.11.2012. – Кіровоград, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (28 назв.).
 378. 15
  Т50
  Товканець О. С. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Товканець Оксана Сергіївна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський національний ун-т]. – Защищена 13.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 21 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-19 (26 назв.)
 379. 378
  Т58
  Топчій О. В. Формування професійної компетентності майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топчій Оксана Василівна ; Класичний приватний ун-т, [Національна академія внутрішніх справ]. – Защищена 14.12.2012. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.).
 380. 7А8
  Т69
  Тріфан О. М. Волейбол як засіб фізичного виховання в Закарпатті (історичні аспекти розвитку в ХХ столітті ) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Тріфан Олександр Миколайович ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника, [Закарпатський державний ун-т Мін-ства і науки, молоді та спорту України]. – Защищена 24.02.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.13-14 (6 назв.).
 381. 378(07)
  Т66
  Третяк О. С. Теоретико-методичні засади професійної підготовки персоналу установ виконання покарань до проведення соціально-виховної роботи із засудженими : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Третяк Олена Станіславівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Защищена 13.06.2013. – Київ, 2013. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с36-41 (49 назв.). – [2013-6852А]
 382. 9(С)13
  Т76
  Трохимчук К. О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині ХV- першій половині ХVI століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Трохимчук Катерина Олександрівна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 29.10.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (9 назв.).
 383. 902.7
  Т77
  Троцан Д. Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (ХІХ- початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05"Етнологія"
  / Троцан Дарина Юріївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 11.02.2013. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.15( 9 назв.). – [2013-6594А]
 384. 373.7
  Т82
  Тулашвілі Ю. Й. Теоретичні і методичні засади професійної комп'ютерної підготовки осіб з порушенням зору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тулашвілі Юрій Йосипович ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Защищена 18.12.2012. – Вінниця, 2012. – 40,[1] с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.33-38 (48 назв.).
 385. 4И(Нем)
  Т85
  Тупахіна О. В. Структурно-семантичні та лінгвокогнітивні особливості неологізації німецької мови кінця ХХ - початок ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Тупахіна Ольга Володимирівна ; Донецький нац. ун-т, [Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 12.06.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.). – [2013- 6858А]
 386. 378
  Т85
  Тупченко В. В. Виховання художнього інтересу студентів у навчальній діяльності аграрного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Тупченко Валерія Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 26.12.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.).
 387. 9(М)7
  Ф51
  Філатов М. В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Філатов Максим Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 11.02.2013. – Киiв, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: с.15 (8 назв.). – [2012-6595А]
 388. 37У(09)
  Ф55
  Філоненко О. С. Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст.-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Філоненко Олена Станіславівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед.ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ніжинський держ. ун-т ім.Миколи Гоголя]. – Защищена 22.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.). – [2013-6824А]
 389. 378
  Ф55
  Філончук З.В. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зоя Володимирівна Філончук ; Чернігівський нацю пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка, [Херсонська академія непреривної освіти]. – Защищена 23.03.2012. – Чернігів, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (32 назв.).
 390. 9У2
  Ф57
  Фільваркова А. В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Фільваркова Аліна Вікторівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 25.03.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (9 назв.). – [2013- 6651А]
 391. 15
  Ф33
  Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Федорченко Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, [НАПН України Ін-т проблем виховання]. – Защищена 24.04.2013. – Луганськ, 2013. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.38-42 (63 назв.). – [2013-6699А]
 392. 371.01
  Ф34
  Федун Л. М. Формування у старшокласників професійних домагань у процесі вивчення предметів гуманітапного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Федун Лариса Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка]. – Защищена 28.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.). – [2013-6853А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 393. 37У(09)
  Ф47
  Фещенко Г. В. Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі ( 20-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фещенко Галина Володимирівна ; НАПН України Інститут вищої освіти, [Уманськийц державний пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Защищена 14.03.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.).
 394. 378
  Ф83
  Фрасинюк О. Р. Професійна підготовка майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу у навчанні й вихованні старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фрасинюк Ольга Ростиславівна ; Кіровоградський державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова]. – Защищена 30.05.2013. – Кіровоград, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013- 6855А]
 395. 378
  Х25
  Хатько А. В. Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / А. В. Хатько ; Бердянський державний пед. ун-т. – Защищена 20.12.2012. – Бердянськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.).
 396. 378И
  Х-43
  Хижняк О. В. Підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Хижняк Олена Вікторівна ; Східноукраїнськтий нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 24.04.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013-6700А]
 397. 15
  Х52
  Хитрош Л.В. Соціально-психологічні чинники суб'єктного самовизначення студентської молоді в системі економічних відносин : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Хитрош Любов Володимирівна ; Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля, [Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ)]. – Защищена 14.06.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.).
 398. 378
  Х91
  Хребтова В. В. Полікультурне виховання студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хребтова Вікторія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 27.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (19 назв.). – [2013-6801А]
 399. 378
  Х98
  Худенко О. М. Розвиток індивідуального стилю професійної діялькості вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Худенко Ольга Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія непреривної освіти]. – Защищена 29.03.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.). – [2013-6725А]
 400. 7А4
  Х98
  Худякова В. Б. Оцінка і корекція спеціальної фізичної підготовленості біатлоністів 16-17 років на етапах річного макроциклу : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Худякова Вікторія Борисівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Защищена 27.06.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.). – [2013-6802А]
 401. 4И(ИСП)
  Ц61
  Цимбалістий І. Ю. Структура та процеси лексикалізації скорочень у сучасній іспанській мові : автореф. дис. ... д-ра. філол.наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Цимбалістий Ігор Юліанович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Львіський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Защищена 18.10.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.).
 402. 371.01
  Ц98
  Цюпак Ю. Ю. Формування здоров'язбережувальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Цюпак Юрій Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Защищена 24.05.2013. – Киiв, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с16-17 (10 назв.). – [2013- 6803А]
 403. 378
  Ч-15
  Чайка І. А. Професійна підготовка майбутнього педагога в інформаційному середовищі наукової бібліотеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чайка Ірина Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 21.02.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2013-6621А]
 404. 9У2
  Ч-34
  Чеберяко О. В. Організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування бюджетної системи в УСРР 1921-1929 рр. : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Чеберяко Оксана Вікторівна ; Донецький нац. ун-т, [Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка]. – Защищена 14.06.2013. – Донецьк, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: с30-32 (23 назв.). – [2013-6825А]
 405. 378
  Ч-49
  Чернєга О. А. Формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернєга Олена Анатоліївна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України,[Бердянський державний пед. ун-т]. – Защищена 24.05.2012. – Бердянськ, 2012. – 19 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.).
 406. 378
  Ч-49
  Чернікова Л. А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  /Чернікова Людмила Антонівна ; Класичний приватний ун-т. – Защищена 03.06.2012. – Запоріжжя, 2012. – укр. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 407. 371.01
  Ч49
  Чернишов Д. О. Теорія і технологія виховної діяльності сучасного загальноосвітнього закладу(регіональний вимір) : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чернишов Дмитро Олексійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донецький нац. ун-т]. – Защищена 01.42.3042. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.35-37 (33 назв.). – [2013- 6701А]
 408. 902.7
  Ч-49
  Чернищук Н. В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина ХІХ ст.- 1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Чернищук Наталія Володимирівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 14.01.2013. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с.16(3 назв.). – [2013- 6596А]
 409. 373.7
  Ч-49
  Чернова Т. Ю. Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернова Тетяна Юріївна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Защищена 15.06.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 410. 378
  Ч-93
  Черчата Л. М. Організація самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування інформаційних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Черчата Лідія Михайлівна ; НАПН України Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Защищена 26.03.2013. – Київ, 2013. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с.18-21 (28 назв.). – [2013-6826А]
 411. 378
  Ч-57
  Чжай Ш. Формування світовідношення студентів музично-педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чжай Ши ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 24.10.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.).
 412. 9(М)3
  Ч-75
  Чолій С. В. Формування Австро-Угорських зброєних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Чолій Сергій Васильович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 14.01.2013. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: с.12 ( 7 назв.). – [2013-6597А]
 413. 9(М)7
  Ч-75
  ЧорнаМ. В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Чорна Мар'яна Василівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 011.02.2013. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с14 (8 назв.). – [2012- 6598А]
 414. 158.015
  Ч-75
  Чорний Є. В. Психологічне моделювання полікультурної освіти : автореф. дис. ... д-ра психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Чорний Євген Володимирович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського [Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського]. – Защищена 14.03.2013. – Одеса, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.35-38 (37 назв.). – [2013-6652А]
 415. 378
  Ч-90
  Чумак М. Є. Підготовка майбутніх учителів фізики до профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи в умовах профілізації навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чумак Микола Євгенійович ; Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Защищена 22.02.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18 (6 назв.). – [2013-6622А]
 416. 378
  Ч-93
  Чурсін М. М. Методологічні основи освітньої діяльності вищої школи в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чурсін Миколо Миколайович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 2012.2..29.0. – Луганськ, 2012. – 40 с. : рис. – укр. – Бібліогр.: с.31-37 ( 65 назв.)
 417. 37У(09)
  Ш17
  Шайнер Г. І. Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ - перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шайнер Ганна Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Защищена 18.04.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.).
 418. 378
  Ш20
  Шандрук С. І. Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шандрук Світлана Іванівна ; Класичний приватний ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Вінниченка]. – Защищена 28.05.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-37 (38 назв.). – [2013- 6827А]
 419. 378
  Ш25
  Шара С. О. Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шара Світлана Олексіївна ; ДВНЗ"Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди", [Полтавський ун-т економіки і торгівлі]. – Защищена 22.02.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (22 назв.). – [2013-6623А]
 420. 901
  Ш25
  Шаравара Т. О. Реформи і контрреформи другої половини ХІХ - початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія : автореф. дис. ... доктораіст. наук : [спец.] 07.00.06"Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / Шаравара Тамара Олексіївна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 2012.2..27.0. – Київ, 2012. – 30 с. – укр. – Бібліогр.: с.24-28 (40 назв.).
 421. 371.011
  Ш26
  Шарко В. В. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шарко Віталій Володимирович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонський державний ун-т ]. – Защищена 20.09.2012. – Тернопіль, 2012. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 422. 378
  Ш37
  Шеверун Н.В. Іншомовна підготовка студентів технічних університетів Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шеверун Надія Володимирівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини,[Інститут педагогіки НАПН України]. – Защищена 17.10.2012. – Умань, 2012. – 20 с. : табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.).
 423. 6Ф7(07)
  Ш38
  Шевчук Л. Д. Методична система навчання основ прикладної інформатики у підготовці майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шевчук Лариса Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 13.20.1603. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17 (13 назв.). – [2013-6653А]
 424. 37У(09)
  Ш42
  Шелеменцев І. О. Просвітницька і благодійна діяльність графа М. С. Воронцова в Таврійській губернії (1782-1856 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шелеменцев Ілля Олександрович ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького, ["Кримський гуманітарний ун-т"(м. Ялта). – Защищена 19.12.2012. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.).
 425. 378
  Ш50
  Шерстньова І. В. Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шерстньова Ірина Володимирівна ; Бердянський державний пед. ун-т. – Защищена 21.12.2012. – Бердянськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.).
 426. 373
  Ш52
  Шестопалюк О. В. Психолого-педагогічні основи атестації працівників освіти в регіоні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шестопалюк Олександр Васильович; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, [Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Защищена 22.12.1999. – Київ, 1999. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16 (10 назв.).
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 427. 378
  Ш52
  Шестопалюк О. В. Теоретичні і практичні засади розвитку громадської компетентності майбутніх учителів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шестопалюк Олександр Васильович; НАПН України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих[Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Защищена 01.07.2010. – Київ, 2010. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.36-41(54 назв.).
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(4)
 428. 901
  Ш56
  Шийко А. А. Архівно-археографічна діяльність Д. І. Багалія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / Шийко Альона Анатоліївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Защищена 27.02.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – укр. – Бібліогр.: с.13-14 (7 назв.).
 429. 378
  Ш57
  Шикирінська О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шикирінська Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 318, [5] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.187-214 (285 назв.). – [2013-206Д]
 430. 378
  Ш58
  Шилінська І. Ф. Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічногопрофілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  /Шилінська Інна Феодосіївна ; Тернопільський нац. пед.ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 22.06.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : іл. – укр. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 431. 15
  Ш65
  Шишкіна Х. Ю. Інформаційна позиція як чинник соціально-психологічної зрілості студентів : автореф. дис. ... канд. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шишкіна Христина Юріївна ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Защищена 24.03.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6804А]
 432. 378
  Ш74
  Шмоніна Т. А. Педагогічні умови природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шмоніна Татьяна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Защищена 12.11.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (24 назв.).
 433. 378
  Ш87
  Штангей С. В. Професійна підготовка майбутніх агрономів на засадах компетентного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Штангей Світлана Василівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування. – Защищена 29.09.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (9 назв.).
 434. 378
  Ш90
  Штефаніч Г. Г. Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Г. Г. Штефаніч; Штефанич Георгій Георгійович ; Національна академія Державної прикордонної служби іменіБогдана Хмельницького, [Харківський військовий ін-т внутрішніх військ МВС України]. – Защищена 20.11.2003. – Хмельницький, 2003. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.15 (5 назв.). – [2013-6666А]
 435. 373.7
  Ш97
  Шутько Т. П. Формування комунікативних якостей майбутніх молодших медичних спеціалістів у професійній підготовці: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шутько Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, УманськийДерж. пед. ун-т імені Павла Тичини, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Защищена 24.04.2013. – Умань, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2013- 6703А]
 436. 378
  Щ59
  Щепова Д. Р. Формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Щепова Діана Романівна ; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Защищена 20.03.2013. – Умань, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (14 назв.). – [2013-6654А]
 437. 15
  Щ61
  Щербак Т. І. Розвиток образу Я у період репрезентації інтелекту особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Щербак Тетяна Іванівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Херсонський держ. пед. ун-т]. – Защищена 24.05.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2013-6856А]
 438. 901
  Щ61
  Щербатюк В. М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / Щербатюк Володимир Михайлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Защищена 27.05.2013. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: с.31-34 (35 назв.). – [2013-6875А]
 439. 40
  Ю96
  Юшкова С. О. Реципрокальні дієслова та їх конструкції у німецькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Юшкова Світлана Олексіївна ; Донецький нац. ун-т. – Защищена 15.05.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.). – [2013- 6828А]
 440. 378
  Я15
  Яблочнікова І. О. Практична підготовка бакалаврів з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яблочнікова Ірина Остапівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Защищена 23.04.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (26 назв.). – [2013-6704А]
 441. 15
  Я22
  ЯворськаО. В. Міжособистісні стосунки та їх вплив на особливості переживання розлучення жінками : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Яворська Олена Вікторівна ; Мін-во освіти і науки України Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Защищена 26.04.2013. – Харків, 2013. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). – [2013-6705А]
 442. 373
  Я41
  Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Язиков Олексій Іванович ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Защищена 25.09.2012. – Київ, 2012. – 19 с. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (19 назв.).
 443. 15
  Я51
  Яланська С. П. Психологія розвитку творчої компетентності майбутніх учителів : автореф. дис. ... д-ра. психологічнихнаук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Яланська Світлана Павлівна ; НАПН України Інститут Психології імені Г. С. Костюка. – Защищена 19.06.2012. – Київ, 2012. – 34 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.28-32 (37 назв.)
 444. 37У(09)
  Я55
  Ямкова К. С. Ідеї розвитку соціальної активності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній спадщині першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ямкова Катерина Сергіївна ; Мелітопольський державний пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Защищена 28.11.2012. – Мелітополь, 2012. – 26 с. – укр. – Бібліогр.: с.20-22 (18 назв.).
 445. 378
  Я55
  Ямковий О. Ю. Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ямковий Олександр Юрійович ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Защищена 28.09.2012. – Київ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.).
 446. 40
  Я60
  Яценко І. В. Структурно-семантична характеристика флоронімів у різноструктурних мовах : автореф. дис. ... канд. філол.наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / І. В. Яценко; Яненко Інна Вікторівна ; Донецький нац. ун-т. – Защищена 04.04.2013. – Донецьк, 2013. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-19 (21 назв.). – [2013-6726А]
 447. 378
  Я92
  Яценюк Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яценюк Надія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 26.10.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-16 (11 назв.).
 448. 4И(07)
  Я93
  Яцишин О.М. Формування мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яцишин Олег Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18(22 назв.)
 449. 9У2
  Я96
  Яшанов А. С. Військово-оборонні громадські об'єднання в Україні (20-ті-30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Яшанов Арсен Сергійович ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Защищена 018.05.2011. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.). – [2013- 6384А]