МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГОВидання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали).

Пошук в списку Ctrl + F

Видання внесені в 2017 р. (станом на 10.04.2017)

 1. 158.015
  А18
  Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Августюк Марія Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 06.10.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17- 18 (14 назв.)
 2. 378
  А28
  Адамів С. Є. Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адамів Світлана Євгенівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 10.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 3. 378
  А47
  Алєксєєв О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Алєксєєв Олександр Олексійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 4. 371.018
  А47
  Алєксєєнко Т. Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного сімейного виховання : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка", [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Алєксєєнко Тетяна Федорівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.01.2017. – Київ, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: с. 34-43 (115 назв.)
 5. 40
  А46
  Алексахіна Т. О. Парадигматика фразеологічних одиниць із компонентом "назва квітки" у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Алексахіна Тетяна Олексіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 09.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 6. 4И(Англ)
  Б64
  Бірюкова Д. В. Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ - ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бірюкова Діана Валеріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 06.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 7. 4И(Нем)
  Б19
  Бакуменко О. О. Становлення відокремлюваних дієслівних префіксів у німецькій мові: семантико-структурний і функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бакуменко Олександра Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 8. 378
  Б20
  Балан Л. О. Формування у майбутніх інженерів програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балан Лілія Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 9. 378
  Б30
  Бахмат Л. В. Педагогічні умови формування самооцінювання навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бахмат Людмила Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 23.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 10. 378
  Б33
  Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баюрко Наталія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : табл., рис.. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 11. 378
  Б33
  Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баюрко Наталія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 313 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 195-231 (296 назв.)
 12. 371.9
  Б37
  Бегас Л. Д. Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Бегас Людмила Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 16,[1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14-15 (14 назв.)
 13. 378
  Б62
  Биндас О. М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Биндас Олена Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.12.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
 14. 378
  Б72
  Бобро А. А. Формування соціального здоров'я студентської молоді у позаудиторний виховній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бобро Артур Анатолійович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 28.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (17 назв.)
 15. 15
  Б74
  Богуш О. Ю. Психологічні чинники навчання кульвої стрільби майбутнього офіцера : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Богуш Ольга Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Військова акадамія (м. Одеса)]. – Захищена 12.11.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 16. 6Ф7(07)
  Б90
  Бугаєць Н. О. Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів фізико-математичних спеціальностей у процесі навчання математичної інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Бугаєць Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 17. 378
  Б90
  Бугра А. В. Дидактичні засади індивідуалізації самостійної навчальної діяльності з математичних дисциплін студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бугра Аліна Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький національний ун-т]. – Захищена 29.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 18. 4И(Англ)
  Б94
  Буяльська Т. І. Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному побутовому та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Буяльська Тетяна Іванівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 17.03.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв.)
 19. 37И
  В19
  Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Василюк Алла Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 12.10.2011. – Тернопіль, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-38 (56 назв.) . – [2011-8307А]
 20. 378
  В19
  Василюк Т. Г. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Василюк Тамара Григорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 24.02.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 21. 9(М)7
  В27
  Величенко О. О. Відновлення та діяльність Соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Величенко Олена Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (6 назв.)
 22. 378
  В31
  Веремчук О. В. Педагогічні умови формування професійної культури майбутнього документознавця : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Веремчук Олена Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.) . – [2016-8196А]
 23. 378
  В48
  Винник Н. М. Формування готовності майбутніх учителів фізичного виховання до організації спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Наталія Миколаївна ; Хмельницький національний ун-т ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 24. 378
  В65
  Войціх І. В. Формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Войціх Інна Володимирівна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 10.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 25. 4И(Англ)
  В76
  Воскрес А. А. Адвербіалії способу дії в текстах писемних пам'яток давньоанглійської мови: структурний, семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Воскрес Анна Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 22.12.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (8 назв.)
 26. 7А3
  Г15
  Галашко М. М. Використання морфофункціональних показників для прогнозування успішності спортивної діяльності армрестлерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галашко Максим Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 27.12.2016. – Харків, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (12 назв.)
 27. 378
  Г24
  Гащук В. А. Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гащук Віктор Анатолійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.01.2017. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 28. 378
  Г37
  Герасимова І. Г. Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасимова Ірина Генадіївна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 23.11.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-37 (68 назв.)
 29. 4И(Англ)
  Г60
  Голіяд Н. І. Профілювання етнокультурних концептів в англійській загадці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Голіяд Наталія Іваніівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 11 назв.)
 30. 512(07)
  Г64
  Гоменюк Г. В. Методичні засади реалізації компетентністного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Гоменюк Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 31. 378
  Г65
  Гонтаренко І. С. Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гонтаренко Ірина Сергіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 04.11.2016. – Глухів, 2016. – 21 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 32. 4И(Фр)
  Г67
  Горбач І. М. Комунікативні і прагматичні компоненти наративної структури романів Ніколя Фарга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Горбач Ірина Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 33. 7А.06
  Г95
  Гуртова Т. В. Удосконалення занять фізичним вихованням студенток з ожирінням засобами комплексного використання аквааеробіки і ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гуртова Тетяна Валентинівна; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 15.12.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-18 (34 назв.)
 34. 4И(Фр)
  Д26
  Дегтярьова Є. О. Лінгвокогнітивні і наративні способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французьких мінімалістичних художніх текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Дегтярьова Євгенія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 30.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 35. 378
  Д30
  Демір М. І. Формування інтерпретаційної культури в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демір Марина Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 36. 378
  Д36
  Дерека Т. Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерека Тетяна Григорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 28.02.2017. – Київ, 2017. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (53 назв.)
 37. 371.012
  Д40
  Джафарова О. С. Активізація творчого самовираження учнів початкових класів санаторних шкіл-інтернатів у процесі художньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Джафарова Оксана Сергіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 04.10.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 38. 378
  Д55
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх вчителів іноземної мови в процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добіжа Надія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.11.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.) . – [2016-8203А]
 39. 158.015
  Д58
  Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам'яті студентів в умовах проактивної інтерференції : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Довгалюк Тарас Анатолійович ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 06.10.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 40. 378
  Д83
  Дундюк В. О. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів математики у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дундюк Віра Олегівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 03.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 41. 4И(Англ)
  Д99
  Дячук О. В. Дискурс соціальної реклами США: лінгвоаксіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Дячук Олена Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 42. 378
  Е69
  Ерджиєс С. Е. Формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ерджиєс Саїт Емре ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 26.10.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 43. 4И(Фр)
  Є74
  Єрмоленко І. І. Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання "чорного детективу" Даніеля Пеннака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Єрмоленко Інеса Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.09.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 44. 7А2
  Є92
  Єфременко А. М. Система відновлення працездатності кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів з використанням ергогенних засобів протягом підготовчих періодів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Єфременко Андрій Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.12.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 45. 372
  Ж74
  Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Житнік Тетяна Сергіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 05.10.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-21 (35 назв.)
 46. 378
  Ж86
  Жуковська С. А. Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах науково-методичного центру : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жуковська Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 27.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (25 назв.)
 47. 4И(Англ)
  З-12
  Забужанська І. Д. Ритмічна організація американських постмодерністських поетичних текстів (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Забужанська Інна Дем'янівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 48. 15
  З-67
  Злагодух В. В. Психологічні чинники розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Злагодух Вікторія Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Нац. авіаційний ун-т] . – Захищена 11.11.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 49. 378
  К14
  Казьмерчук А. В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Казьмерчук Анастасія Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.01.2017. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 50. 37У(09)
  К28
  Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині ХІХ - початок ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Касьян Тетяна Константинівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 20.09.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 21 назв.)
 51. 37У(09)
  К38
  Кизима І. І. Гендерні підходи в системі післядипломної педагогічної освіти України (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кизима Ірина Іванівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 15.11.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 52. 37И
  К43
  Кириченко С. В. Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в системі освіти Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кириченко Світлана Володимтрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 02.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 53. 4И(Англ)
  К43
  Кириченко Т. С. Перебивання в мовленнєвій взаємодії (на матеріалі сучасного англомовного діалогічного дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кириченко Тетяна Сергіївна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 54. 378
  К56
  Ковальчук В. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.12.2016. – Житомир, 2016. – 42 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 34-39 (44 назви)
 55. 378
  К56
  Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 22.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 56. 372
  К56
  Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти дітей п'яти років : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ковшар Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 26.10.2016. – Одеса, 2016. – 40, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (43 назв.)
 57. 58
  К63
  Комісаренко А. Г. Генетична трансформація з використанням дволанцюгових РНК-супресора гена проліндегідрогенази для підвищення осмотолерантності соняшника (HELIANHUS ANNUUS L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика"
  / Комісаренко Алла Григорівна ; НАН України Інститут фізіології рослин і генетики. – Захищена 13.10.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (33 назв.)
 58. 378
  К66
  Корінна О. В. Педагогічні умови організації комп'ютерного тестування майбутніх пілотів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корінна Ольга Валеріївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 09.02.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 59. 378
  К68
  Коробко Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коробко Наталія Віталіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.04.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 60. 371.9
  К71
  Косарєва Г. М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарєва Галина Миколаївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 30.11.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 61. 6Ф7(07)
  К71
  Косовець О. П. Методика навчання інформатики учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Косовець Олена Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.14-17 (24 назв.)
 62. 373.7
  К72
  Кострубань Р. В. Формування толерантності у майбутніх учителів у процесі гуманітарної підготовки у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кострубань Руслан Валерійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 04.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 63. 37И
  К72
  Костюк О. О. Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади (60-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Костюк Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Захищена 28.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15 (12 назв.)
 64. 15
  К72
  Косьянова О. Ю. Поліграфічне дослідження схильності до обману осіб з різними типами емоційної зрілості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Косьянова Олена Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 11.11.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв.)
 65. 9(М)03
  К76
  Кошовий С. А. Реформи Шан Яна : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кошовий Сергій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 19.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.)
 66. 378
  К79
  Креденець Н. Д. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Креденець Неля Дмитрівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с.29- 35 (56 назв.)
 67. 378
  К82
  Криворот Т. Г. Підготовка майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Криворот Тетяна Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 68. 378
  К84
  Крутова Н. І. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутова Наталія Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.15-18 (29 назв)
 69. 9(М)7
  К88
  Кудіна Ю. В. Формування радянської державності в білоруських землях (грудень 1918 - грудень 1922 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кудіна Юлія Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 19.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 70. 378
  К89
  Кузьменко Ю. В. Теорія і практика формування освітньої складової фахівців з трудової підготовки (50-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кузьменко Юлія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 07.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-36 (57 назв.)
 71. 378
  К89
  Кузьмич В. К. Виховання гуманного відношення до людини у студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кузьмич Вячеслав Кузьмович; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 28.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
 72. 37И
  К92
  Купчик Л. Є. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті роки ХХ - 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Купчик Лариса Євгенівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т; [Нац. ун-т водного господарства]. – Захищена 29.11.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 73. 378
  К93
  Курнишев Ю. А. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Курнишев Юрій Альбертович ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 24.02.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 74. 7А(07)
  К96
  Кушнір В. В. Підвищення психофізіологічного стану дітей молодшого шкільного віку засобами настільного тенісу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кушнір Василь Васильович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 16.12.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.)
 75. 372
  Л63
  Лісневська Н. В. Педагогічні умови створення здоров'язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Лісневська Наталія Валентинівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-22 (14 назв.)
 76. 4И(Англ)
  Л64
  Літкович Ю. В. Плеоназми в сучасному англомовному медіа-дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Літкович Юлія Вікторівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 77. 7А8
  Л33
  Лебедєв С. І. Удосконалення тренувального процесу юних футболістів 10-12 років з урахуванням ігрового амплуа : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Лебедєв Сергій Ігорович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 27.12.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 78. 378У
  Л33
  Лебединець Г. М. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів України (60-90-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лебединець Ганна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 09.02.2017. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20 (21 назв.)
 79. 371.9
  Л59
  Линдіна Є. Ю. Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Линдіна Євгенія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-016 (16 назв.)
 80. 378
  Л84
  Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в умовах Центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луніна Вікторія Юріївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [НАПН України "Ун-т менеджменту освіти"]. – Захищена 29.12.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 81. 378
  Л86
  Луценко О. В. Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луценко Олена Володимирівна ; Нац. авіаційний ун-т; [Нац. академія внутрішніх справ]. – Захищена 20.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 82. 378
  М19
  Малоіван М. В. Дидактичні умови індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Малоіван Марина Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький пед. ін-т Криворізького нац. ун-ту]. – Захищена 17.11.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.)
 83. 4И(Англ)
  М26
  Маріна О. С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Маріна Олена Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.10.2016. – Київ, 2016. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-31 (30 назв.)
 84. 4И(Фр)
  М25
  Мараб'ян К. А. Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Мараб'ян Катерина Андріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 30.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 13 назв.)
 85. 378
  М30
  Марченко В. С. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марченко Вікторія Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.02.2017. – Одеса, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 86. 7А(07)
  М31
  Масенко Л. В. Формування рухових умінь учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності з елементами єдиноборств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Масенко Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 01.12.2016. – Київ, 2016. – 16 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 12-14 (14 назв.)
 87. 378
  М31
  Маслов Р. В. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маслов Роман Вікторович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 21.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 88. 378
  М33
  Матвєєва О. О. Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університету : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвєєва Ольга Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 01.11.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (54 назв.) . – [2016-8166А]
 89. 15
  М47
  Меленчук Н. І. Психологічні чинники схильності особистості до авантюрної повідінки : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Меленчук Наталя Іванівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.11.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 90. 373.7
  М63
  Миргородська Г. М. Формування культури здоров'я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миргородська Ганна Миколаївна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 27.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 91. 378
  М76
  Момот О. В. Підготовка майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Момот Оксана Валентинівна ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 92. 4И(Англ)
  Н16
  Нагорна О. П. Неоднозначність висловлень в англомовному діалогічному дискурсі: стратегії і тактики вживання : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Нагорна Олена Петрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 93. 4И(Англ)
  Н57
  Нетребіна С. П. Соматикон емоційного реагування персонажа в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Нетребіна Світлана Павлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 12.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 94. 371.014
  Н59
  Нечипоренко Д. Л. Формування у підлітків мотиву досягнення успіху у процесі фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нечипоренко Денис Леонідович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 95. 378
  Н73
  Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Новик Ірина Михайлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 02.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 96. 378
  Н84
  Носаченко В. М. Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Носаченко Володимир Миколайович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 23.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11назв.)
 97. 37И
  О-54
  Олішкевич С. В. Виховання характеру в учнів американських загальноосвітніх шкіл (середина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Олішкевич Світлана Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Захищена 13.10.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 98. 378
  О-72
  Осадченко Т. М. Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадченко Тетяна Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 17.01.2017. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (20 назв.)
 99. 4И(Фр)
  П32
  Підгірна Н. М. Структурно-семантичні та прагматичні типи синтаксичної компресії у французьких художніх текстах поч. ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Підгірна Наталія Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 100. 378
  П12
  Павлюк Є. О. Теоретичні і методичні засади професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Євген Олександрович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 02.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (67 назв.)
 101. 371.012
  П30
  Петренко М. В. Формування у старшокласників професійних ідеалів у процесі технологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Петренко Марина Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 04.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 102. 378У
  П30
  Петриків В. І. Розвиток змісту вищої історичної освіти в Україні (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Петриків Володимир Іванович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 04.10.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17(11 назв.)
 103. 373.7
  П88
  Пузир Т. М. Формування екологічної культури майбутніх техніків-екологів у процесі професійної підготовки в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пузир Таїсія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.12.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)

 104. Р61
  Родюк М. В. Дієприкметник у сучасній нідерландській мові: семантика і функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Родюк Максим Вікторович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 09.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 105. 373.7
  Р64
  Розіна Н. В. Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Розіна Надія Вікторівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 27.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 106. 378И
  Р66
  Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рокосовик Наталія Василівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 13.10.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 107. 37У(09)
  Р81
  Рощін І. Г. Теорія і практика загальної фізичної підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл України (1932-2011 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Рощін Ігор Генадійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; Херсонська академія неперервної освіти. – Захищена 28.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: с. 27-39 (39 назв.)
 108. 378
  Р83
  Руденко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Ніна Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 02.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19назв.)
 109. 378
  Р83
  Руденко Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)", [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Руденко Юлія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.11.2016. – Одеса, 2016. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 33-40 (63 назв.)
 110. 6Ф7(07)
  Р88
  Русіна Н. Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правозахисників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Русіна Наталія Геннадіївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.18-20 (23 назв.)
 111. 372
  С40
  Сіренко А. Є. Формування у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Сіренко Алла Євгенівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2017. – Київ, 2016. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
 112. 372
  С13
  Савченко І. Д. Педагогічні умови формування в дітей 5-6 років довірливого ставлення до дорослих : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Савченко Інна Дмитрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-21 (14 назв.)
 113. 4И(Фр)
  С13
  Савчук Р. І. Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII-XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Савчук Руслана Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Київ, 2016. – 37 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-35 (35 назв.)
 114. 371.01
  С17
  Самойлов А. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Самойлов Анатолій Миколайович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 382 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 198-220 (221 назв.)
 115. 371.01
  С17
  Самойлов А. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Самойлов Анатолій Миколайович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 116. 15
  С18
  Санніков О. І. Психологія прийняття життєвих рішень особистістю : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Санніков Олександр Ілліч ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.12.2016. – Одеса, 2016. – 41 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-39 (67 назв.)
 117. 378
  С22
  Сахарова В. В. Формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сахарова Вікторія Вікторівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 04.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 118. 4И(Англ)
  С28
  Сегал А. Л. Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сегал Анна Леонідівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 00.10.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
 119. 378
  С33
  Серховець С. В. Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Серховець Сергій Володимирович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.01.2017. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 120. 378
  С54
  Соболь Н. В. Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музика)"
  / Соболь Наталія Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Захищена 14.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 121. 378
  С64
  Сопотницька О. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сопотницька Олена Валеріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16назв.)
 122. 378
  С72
  Співаковська Є. О. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльнеості в полісуб'єктивному навчальному середовищі : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Співаковська Євгенія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 31.01.2017. – Тернопіль, 2016. – 37 с. : рис. – Бібліогр.: с. 3134 (26 назв.)
 123. Ф9И
  С78
  Сташко Г. І. Жіночі образи в американському пісенному фольклорі: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сташко Галина Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 22.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.)
 124. 378
  С79
  Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Степанченко Наталія Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 629 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 504-584 (777 назв.)
 125. 378
  С79
  Степура Ю. Г. Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Степура Юлія Григорівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 01.11.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (26 назв.)
 126. 4И(Англ)
  С84
  Стрельченко Н. С. Питання-перепити в англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Стрельченко Наталія Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.01.2017. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 127. 378
  С88
  Ступак Д. Є. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів безпеки життєдіяльності та охорони праці в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ступак Дмитро Євгенович ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова]. – Захищена 28.12.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 128. 15
  Т15
  Такйун Ч. Д. Індивідуально-психологічні та ґендерні особливості підлітків, які хворі на атопічний дерматит : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Такйун Чаріті Джастін ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 27.10.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 129. 378
  Т19
  Тарасенко Р. О. Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закдах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"; [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Тарасенко Ростислав Ярославович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 16.03.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (54 назв.)
 130. 378
  Т36
  Тесленко О. Л. Педагогічні умови формування професійної саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тесленко Олександр Юрійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.02.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 131. 371.012
  Т48
  Ткачук І. І. Формування у старшокласників спрямованості на майбутній професійний успіх : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ткачук Ірина Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 132. 7А3
  Т74
  Тропін Ю. М. Вдосконалення спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів в греко-римській боротьбі з урахуванням різних стилів протиборства : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Тропін Юрій Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.12.2016. – Харків, 2016. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (28 назв.)
 133. 158.015
  У11
  У Цзін Психологічні особливості переживання страху молодшими школярами і підлітками із повних та неповних сімей : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / У Цзін ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.12.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (5 назв.)
 134. 4И(Англ)
  У96
  Ущина В. А. Позиціювання суб'єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ущина Валентина Антонівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28-32 (35 назв.)
 135. 4И(Фр)
  Ф55
  Філоненко Н. Г. Синтаксична організація текстів сучасної французької художньої прози: когнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Філоненко Наталія Георгіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.12.2016. – Київ, 2016. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-34 (31 назв.)
 136. 378
  Ф89
  Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фрицюк Валентина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.04.2017. – Вінниця, 2017. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-38 (60 назв.)
 137. 378
  Ф95
  Фурса І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фурса Ірина Валеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 22.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.)
 138. 378
  Х95
  Хрупало М. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хрупало Микола Миколайович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 02.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 139. 378
  Ч-49
  Черненко Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Черненко Наталія Миколаївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.11.2016. – Одеса, 2016. – 41 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с.32-37 (47 назв.)
 140. 15
  Ч-57
  Чжао С. Особливості впливу батьківської родини на емоційну зрілість особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Чжао Сінь ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 17.11.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 141. 37У(09)
  Ш26
  Шарненкова Т. О. Організація самоосвіти вчителя у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шарненкова Тетяна Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 14.02.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-20 (20 назв.)
 142. 371.013
  Ш31
  Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами театрального мистецтва : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка", 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шахрай Валентина Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 27.12.2016. – Київ, 2016. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-40 (63 назв.)
 143. 4И(Нем)
  Ш33
  Шваб Л. М. Фоностилістична домінанта озвученого німецькомовного художнього тексту (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Шваб Людмила Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 12.10.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 144. 378
  Ш38
  Шевчук Т. Є. Педагогічні умови гуманітарної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевчук Тамара Євгенівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування МОНУ. – Захищена 28.09.2016. – Рівне, 2016. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-19 (31 назв.)
 145. 378И
  Ш56
  Шийка О. І. Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шийка Оксана Іванівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 06.12.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 146. 371
  Ш67
  Школяр Л. В. Соціально-педагогічна робота з дитячими громадськими об'єднаннями у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Школяр Лілія Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 27.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 147. 378
  Ш78
  Шовкун В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шовкун Віталій Віталійович ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 26.12.2016. – Херсон, 2016. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (14 назв.)
 148. 378И
  Ш83
  Шпеник С. З. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми групи ризику в США та Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шпеник Сільвія Золтанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 04.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с.16-19 (35 назв.)
 149. 378
  Ш95
  Шульце С. В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шульце Світлана Володимирівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 30.01.2017. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 150. 40
  Ш97
  Шутова М. О. Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Шутова Марія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.09.2016. – Київ, 2016. – 36, [1] с. : рис., діаграми. – Бібліогр.: с. 32-35 (28 назв.)
 151. 378
  Я49
  Якушко К. Г. Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Якушко Катерина Григорівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 21.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (22 назви)
 152. 378
  Я72
  Яремака Н. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яремака Наталія Сергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 01.11.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 153. 378
  Я92
  Яценко О. М. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яценко Ольга Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т]. – Захищена 09.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.)
 154. 378
  Я93
  Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яцишина Ольга Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 30.01.2017. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 155. 373.7
  Я99
  Ящук О. В. Формування професійної культури майбутнього молодшого спеціаліста сестринської справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ящук Оксана Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.12.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)

Список видань внесених в базу даних
"Автореферати та дисертації" в 2016 році 1. 378
  А35
  Азатьян В. І. Педагогічні умови розвитку професійного самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Азатьян Вікторія Іванівна ; Класичний приватний ун-т, [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 21.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 2. 40
  А50
  Аліменко О. С. Генеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Аліменко Ольга Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 04.12.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16 (10 назв.)
 3. 54(070.2)
  А67
  Анічкіна О. В. Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Анічкіна Олена Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 10.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.)
 4. 378
  А72
  Антощук С. В. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антощук Світлана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [НАПН України Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 03.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-20 (35 назв.)
 5. 15
  А72
  Антропов А. П. Детермінанти переживання психічних станів членами екіпажу морського судна : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Антропов Анатолій Петрович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 01.08.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17 (6 назв.)
 6. 373.7
  А84
  Аронова Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Аронова Ріма Семенівна ; Класичний приватний ун-т, [Університет менеджменту освіти]. – Захищена 29.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 7. 378
  А86
  Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Артемов Володимир Юрійович ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 18.11.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (55 назв.)
 8. 378
  Б59
  Бігунова Ю. В. Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності з учнями на півдні України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бігунова Юлія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.05.2016. – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)
 9. 378
  Б61
  Білан А. М. Методика навчання майбутніх вчителів технологій основам електронного обладнання сучасних автомобілів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Білан Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 27.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (15 назв.)
 10. 4И(Англ)
  Б61
  Білюк І. Л. Брендінг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Білюк Інна Леонідівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 31.05.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 11. 6Ф7(07)
  Б61
  Біляй І. М. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів математики окремих розділів математичних основ інформатики (стохастики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Біляй Іванна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 23.02.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 12. 378
  Б14
  Багрій І. П. Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Багрій Іванна Петрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 02.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (15 назв.)
 13. 378
  Б18
  Байда М. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Байда Марія Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 01.01.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (22 назв.)
 14. 378
  Б20
  Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балагур Леся Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 21.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 15. 378
  Б24
  Баранюк В. В. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баранюк Віта Василівна ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 13.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (16 назв.)
 16. 378
  Б28
  Батечко Ніна Григорівна Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Батечко Ніна Григорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 06.04.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (65 назв.)
 17. 378
  Б40
  Безугла М. В. Формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Безугла Мілена В'ячеславівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 18. 378
  Б46
  Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесах фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Беньковська Наталя Борисівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського]. – Захищена 16.12.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
 19. 371.012
  Б48
  Бербец Т. М. Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Бербец Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уманський пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 30.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (6 назв.)
 20. 378
  Б48
  Березюк В. П. Методика організації польової практики майбутніх офіцерів з тактики прикордонної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Березюк Віктор Петрович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 06.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.)
 21. 378
  Б59
  Бивалькевич Л. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бивалькевич Леонід Мстиславович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 03.12.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 22. 378
  Б59
  Бигар Л. І. Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бигар Любомир Іванович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 23. 378
  Б64
  Бирка М. Ф. Система професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бирка Маріан Філаретович ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 06.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-36 (49 назв.)
 24. 378
  Б81
  Боднар А. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боднар Аліна Олександрівна ; Хмельницький національний ун-т,[Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.)
 25. 4И(Нем)
  Б81
  Боднар О. М. Лінгвістичні особливості німецької фаховаї мови екології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Боднар Олеся Михайлівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 16.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 26. 378
  Б77
  Бойко Т. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до запровадження здорового спосібу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Тетяна Валеріївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 04.03.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 27. 9У1
  Б77
  Бойчук Я. А. Громадські об'єднання етномашин на українських землях у складі Російської імперії (1861-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Бойчук Яна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 04.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (18 назв.)
 28. 378
  Б81
  Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Наталія Дмитрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.09.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-18 (36 назв.)
 29. 378
  Б81
  Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Наталія Дмитрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.09.2016. – Вінниця, 2016. – 262, [4] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.177-206 (291 назв.)
 30. 378
  Б81
  Бондаренко В. І. Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бондаренко Володимир Іванович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.34-37 (30 назв.)
 31. 37И
  Б81
  Бондарчук О. А. Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондарчук Олена Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Захищена 24.11.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (10 назв.)

 32. Б82
  Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики іжі та напоїв у буковинських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Борис Людмила Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 14.11.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 33. 51(07)
  Б82
  Борисенко М. Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використання мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Борисенко Маргарита Юріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донецький нац. ун-т]. – Захищена 23.02.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 34. 378
  Б82
  Борисенко Н. А. Підготовка майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борисенко Надія Анатоліївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 23.06.2016. – Глухів, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-21 (27 назв.)
 35. 373.7
  Б82
  Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борисюк Леся Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 04.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 36. 378
  Б89
  Брюханова Г. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні ( 60-ті роки ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брюханова Галина В'ячеславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 07.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с.19-20 (15 назв.)
 37. 37И
  Б90
  Будз І. Ф. Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Будз Ірина Федорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 08.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 38. 37У(09)
  Б90
  Булгакова Т. М. Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах України у другій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Тетяна Михайлівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 31.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 39. 4И(Англ)
  В12
  Ваврінчік Р. Я. Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ваврінчік Регіна Яношівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 29.06.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 40. 378
  В18
  Вархолик Г. В. Розвиток екологічної культури майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вархолик Галина Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 13.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 41. 8У6
  В19
  Василенко В. С. Модифікація травми в українській еміграційній прозі другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Василенко Вадим Сергійович ; НАПН України Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 13.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 42. 9(М)1
  В23
  Ващук Л. В. Ренесансний правитель: образ Франциска І Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ващук Людмила Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.11.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (5 назв.)
 43. 7А(07)
  В31
  Вербовий В. П. Оптимізація психофізичного стану майбутніх поліцейських в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Вербовий Василь Петрович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 21.10.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (7 назв.)
 44. 378
  В35
  Вертипорох Д. Я. Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем"Автосправа" засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вертипорох Дмитро Якович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 03.12.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (20 назв.)
 45. 378
  В62
  Водяна О. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в якіх перебувають діти під опікою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Водяна Ольга Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 46. 7А(07)
  В65
  Войтович І. М. Методика навчання пішохідного туризму учнів 10-11 класів на профільном рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Войтович Ірина Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 06.11.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 47. 4И(Англ)
  В67
  Волкова С. В. Міфологічний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Волкова Світлана Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 01.03.2016. – Київ, 2016. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с.26-29 (30 назв.)
 48. 378
  В68
  Волошенко М. О. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волошенко Марина Олександрівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Одеський нац. політех. ун-т] . – Захищена 14.14.2016. – Рівне, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.20-21 (15 назв.)
 49. 15
  В68
  Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Волошина Вікторія Олександрівна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 30.11.2015. – Острог, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 50. 371
  В68
  Волчелюк Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.5 "Соціальна педагогіка"
  / Волчелюк Юлія Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-19 (24 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 51. 378
  В75
  Вороніна М. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу засобами проектних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вороніна Марина Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Київський міжнародний ун-т]. – Захищена 23.06.2016. – Глухів, 2016. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с.19-20 (21 назв.)
 52. 378
  В76
  Воскобойніков С. О. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Воскобойніков Сергій Олегович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 12.04.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 53. 8У(07)
  Г49
  Гінкевич О. В. Формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення епічного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гінкевич Оксана Валентинівна ; Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Захищена 13.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 54. 15
  Г12
  Габелкова О. Є. Особистісні особливості студентської молоді, схильної до порушень поведінки у сфері здоров'я : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Габелкова Ольга Євгенівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 18.02.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.)
 55. 9(М)3
  Г12
  Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка Заславського (1618-1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в ранньомодерній Європі ХVІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гаврилюк Іван Володимирович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Києво-Могилянська академія]. – Захищена 14.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16 (7 назв.)
 56. 378
  Г20
  Гарбузенко Л. В. Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарбузенко Лириса Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 26.05.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-18 (26 назв.)
 57. 378
  Г36
  Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Георгієв Василь Михайлович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Південноукраїнський нац.пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 30.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 58. 373.7
  Г37
  Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герганов Леонід Дмитрович ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Захищена 06.07.2016. – Київ, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-36 (65 назв.)
 59. 378
  Г56
  Гнедко Н. М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнедко Наталія Михайлівна ; Рівненський державний гуманітарний ун-т. – Захищена 10.12.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-18 (27 назв.)
 60. 37У(09)
  Г56
  Гнепа О. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина Михайла Пилиповича Кравчука (1892-1942 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гнепа Ольга Володимирівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 29.01.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 61. 378
  Г56
  Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосоналення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнидюк Олександр Петрович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 17.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 62. 378
  Г60
  Голік О. В. Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Голік Олена Валентинівна ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольца. – Захищена 05.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 63. 40
  Г63
  Гольцова М. Г. Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.07 "Порівняльно-історичнк і типологічне мовознавство"
  / Гольцова Маріанна Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.03.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с.19-20 (13 назв.)
 64. 37У(09)
  Г65
  Гончар М. В. Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у ІІ половині ХІХ- початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончар Михайло Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка,[Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 18.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 65. 371.01
  Г67
  Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів (ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Горбенко Сергій Семенович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 37 с. : іл. – Бібліогр.: с.28-34 (59 назв.)
 66. 4И(Англ)
  Г70
  Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Городецька Ірина Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 11.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 67. 371.011
  Г85
  Грітчина А. І. Формування готовності юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього сім'янина : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Грітчина Анна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.06.2016. – Київ, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.17-19 (18 назв.)
 68. 378
  Г75
  Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / П. П. Грабовський ; Грабовстький Петро Петрович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 29.02.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 69. 7А(07)
  Г79
  Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гребік Олег Васильович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 05.11.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.1516 (17 назв.)
 70. 4И(Англ)
  Г82
  Грибіник Ю. І. Структурно-семантичні особливості англійської геодизичної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Грибіник Юлія Ізидорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 15.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 71. 4И(Англ)
  Г85
  Гриня Н. О. Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гриня Наталія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 12.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 72. 57(07)
  Г85
  Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Грицай Наталія Богданівна ; Ін-т педагогіки НАПН України,[Полтавський нац. ун-т]. – Захищена 12.10.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (97 назв.)
 73. 378
  Г85
  Гришко В. І. Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гришко Вікторія Іванівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України. – Захищена 03.03.2016. – Рівне, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.18-19 (26 назв.)
 74. 4И(Англ)
  Г93
  Гудзь Н. О. Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі веб-сайтів неурядових природоохоронних організацій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гудзь Ніна Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський дерд. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.02.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.)
 75. 378
  Г94
  Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гулай Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 24.05.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (65 назв.)
 76. 378
  Г94
  Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гулай Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 24.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 461, [7] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.380-434 (494 назв.)
 77. 378
  Г94
  Гуменюк В. В. Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гуменюк Василь Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 11.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 78. 371.011
  Г95
  Гурин О. М. Полікультурне виховання старшокласників у взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і музеїв мистецького профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гурин Олександра Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України..2016. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 79. 30(07)
  Г95
  Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільнознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гурська Ольга Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 28.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 80. 378
  Д13
  Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Давиденко Ганна Віталіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 17.11.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (37 назв.)
 81. 37У(09)
  Д19
  Данькевич В. Г. Професійний розвиток особистості у педагогічній системі А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Данькевич Віта Григорівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 82. 373.7
  Д19
  Данюк М.І. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данюк Марія Іллівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 24.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17( 18 назв.)
 83. 4И(Нем)
  Д28
  Декало В. О. Граматикалізація дієслова drohen у німецькій мові ІХ-ХХІ століть: структурно-семантичний і функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Декало Володимир Олександрович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 02.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 84. 4И(Нем)
  Д28
  Декало О. О. Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Декало Ольга Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 01.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.)
 85. 4И(Фр)
  Д31
  Демчук Н. М. Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Демчук Наталія Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.)
 86. 373.7
  Д46
  Динько В. А. Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Динько Володимир Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.)
 87. 158.015
  Д50
  Дишель К.А. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Дишель Катерина Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.11.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 88. 7А(07)
  Д53
  Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дмитрук Віталій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 28.01.2016. – Луцьк, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 89. 378
  Д54
  Дніпровська Т. В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту: комунікативний аспект : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дніпровська Тетяна Володимирівна ; Класичний приватний ун-т, [Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. – Захищена 05.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 90. 378
  Д56
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добіжа Надія ВІкторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 296,[8] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.187-217 (278 назв.)
 91. 9У2
  Д64
  Долинська С. В. Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 1920-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Долинська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 16.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 92. 378
  Д69
  Дорошенко Т. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дорошенко Тетяна Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 02.07.2016. – Чернігів, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-35 (55 назв.)
 93. 378
  Д80
  Дуганець В. І. Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуганець Віктор Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Подільський держ. аграрно-технічному ун-ту]. – Захищена 19.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.31-38 (65 назв.)
 94. 378
  Д99
  Дяченко Н. О. Формування вмінь розв'язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дяченко Надія Олексіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 14.01.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 95. 37У(09)
  Е60
  Емірільясова С. С. Гендерна проблематика у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХХ- початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Емірільясова Сусана Сеітбілялівна ; Кропівницький державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка,[Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 08.09.2016. – Кропивницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 96. 7А(07)
  Є27
  Євтух М. І. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Євтух Микола Іванович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, [Нац. ун-т водного транспорта та природокористування]. – Захищена 01.07.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (6 назв.)
 97. 37У(09)
  Є72
  Єрмак Г. В. Взаємодія навчальних закладів православної Церкви і громадкості у моральному вихованні учнівської молоді півдня України ( кінець ХІХ століття -1917 рік) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Єрмак Ганна Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 98. 371.014
  Є80
  Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6-7 років у процесі занять хортингом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єрьоменко Едуард Анатолійович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.03.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 99. 378
  Е77
  Ерсьозоглу І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ерсьозоглу Ісмаїл ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (18 назв.)
 100. 9У1
  Ж72
  Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля українських губерній Російської імперії в контексті інтересів аграрно-промислового капіталу (90-ті рр. ХІХ ст.-1914 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "історія України"
  / Жиленкова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 09.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-38 (35 назв.)
 101. 378
  Ж77
  Жмуд О. В. Формування предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем у майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жмуд Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 102. 51(07)
  Ж85
  Жук І. В. Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 103. 378
  Ж85
  Жукевич І. П. Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жукевич Ірина Петрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Національна академія внутрішніх справ]. – Захищена 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 19 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с.14-16 (26 назв.)
 104. 37У(09)
  Ж86
  Жукова Г. В. Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жукова Галина Вікторівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 31.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 105. 378
  З-63
  Зінченко А. В. Формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи і професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зінченко Альбіна Валеріївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 29.12.2015. – Глухів, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (14 назв.)
 106. 9У2
  З-12
  Забілий Р. В. Особливості збройної боротьби Української повстанської армії в 1942-1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Забілий Руслан Володимирович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 29.09.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 107. 373.7
  З-14
  Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загіка Олена Олегівна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 108. 37И
  З-14
  Загребнюк Ю. В. Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Загребнюк Юлія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.03.2016. – Умань, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 109. 378
  З-30
  Западинська І. Г. Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Г. Запандинська ; Западинська Ірина Георгіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 04.03.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 110. 378
  З-36
  Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заскалєта Світлана Григорівна ; Миколаївський нац. аграрний ун-т , [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 23.09.2015. – Київ, 2015 : табл, дод. – Бібліогр.: с. 421-473 (557 назв.)
 111. 378
  З-38
  Захар О. Г. Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захар Ольга Германівна. – Захищена 08.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-20 (20 назв.)
 112. 378
  З-57
  Зеркаліна Г. Р. Формування культури ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.5 "Соціальна педагогіка"
  / Зеркаліна Ганна Романівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.05.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 113. 378
  І-48
  Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільчук Віта Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 114. 378
  І-48
  Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільчук Віта Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 254 с. : іл, дод. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 115. 378
  І-51
  Імерідзе М. Б. Формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Імерідзе Максим Борисович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 01.07.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 116. 15
  К12
  Кабешева А. О. Психологічний вплив засобів мобільного зв'язку на емоційно-комунікативну сферу студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кабешева Аліса Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 06.11.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (8 назв.)
 117. 372
  К12
  Кавиліна Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кавиліна Ганна Констянтинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 02.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 118. 37У(09)
  К17
  Калагурка Х. І. Науково-педагогічна спадщина Ф.І.Науменка (1901-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калагурка Христина Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Львівський нац. ун-т імені івана Франка]. – Захищена 12.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 119. 378
  К17
  Каленський А. А. Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каленський Андрій Анатолійович ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 05.07.2016. – Київ, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (43 назв.)
 120. 158.015
  К18
  Камінська О. В. Психологічні основи інтернет-залежності молоді : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Камінська Ольга Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т] . – Захищена 01.07.2016. – Одеса, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-32 (53 назв.)
 121. 378
  К21
  Карасу Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасу Локман ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.20.0911. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 122. 373.04
  К22
  Карелова Г. А. Виховання оптимістичного ставлення дожиття в старших підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Карелова Галина Андріївна ; НАПН України Ін-т проблем виховання. – Захищена 26.01.2016. – Київ, 2015. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 123. 372
  К24
  Карнаухова А. В. Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Карнаухова Антоніна Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 01.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.) . – [2016-8057 А]
 124. 37У(09)
  К26
  Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20- початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпич Ірина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.11.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 125. 7А(07)
  К28
  Касарда О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі занять скандинавською ходьбою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Касарда Ольга Зіновіївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 11.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 126. 378
  К29
  Катревич Л. В. Професійна підготовка вчителів гуманітарних дисциплін середніх шкіл в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Катревич Людмила Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 12.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 127. 371.011
  К31
  Кащук М. Г. Правове виховання старшокласників у виховній роботі загалтноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кащук Мар'яна Григорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 01.03.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 128. 378
  К32
  Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Квасецька Ярина Андріївна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 20.01.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 129. 15
  К36
  Кернас А. В. Психологічна корекція передстартових станів спортсменів-єдиноборців в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кернас Андрій Вячеславович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 05.11.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-17 (32 назв.)
 130. 378
  К38
  Кибальна Н. А. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Кибальна Неля Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини,[Нац. ун-т цивільного захисту України]. – Захищена 29.02.2016. – Умань, 2016. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 131. 378
  К42
  Кипиченко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кипиченко Наталія Сергіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 31.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 132. 9У2
  К43
  Кириленко А. О. Південна Україна в період хрущовської "відлиги"(1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кириленко Анна Олександрівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 29.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)
 133. 38(07)
  К43
  Кириленко К. М. Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Катерина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України,[Київський нац. ун-т культури і мистецтв]. – Захищена 15.10.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (49 назв.)
 134. 7А(07)
  К43
  Кириченко В. М. Методика розвитку координаційних здібностей учнів основної школи у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кириченко Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Захищена 22.06.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.)
 135. 378
  К47
  Кладікова І. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров'я у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кладікова Ірина Іванівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 28.05.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 136. 378
  К47
  Клак І. Є. Формування профенсійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клак Інна Євгеніївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 26.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 137. 373.7
  К55
  Кобзаренко Л. А. Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедпгогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Кобзаренко Людмила Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 138. 378
  К55
  Кобрюшко О. О. Формування інтересу до природоохоронної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчально-польових практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобрюшко Олександр Олексійович ; Кропівницький держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 08.09.2016. – Кропивницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2016-8113 А]
 139. 378
  К56
  Коваленко О. М. Розвиток системи професійно спрямованого навчання іноземної мови в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коваленко Олена Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжрегіональна Академія управління персоналом]. – Захищена 03.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 140. 378
  К56
  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковалькова Тетяна Олександрівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 10.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 141. 378
  К56
  Ковальчук І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ковальчук Ірина Анатоліївна ; Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 315, [6] с. : іл., табл, дод.. – Бібліогр.: с.196-244 (230 назв.)
 142. 378
  К56
  Ковальчук І. М. Розвиток професійних якостей учителів технологій у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Ірина Михайлівна ; Класичний приватний ун-т, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 04.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., фото. кол. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 143. 378
  К59
  Козак Л. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Дюдмила Василівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с 31-38 (60 назв.)
 144. 371.014
  К59
  Козак Н. Г. Здоров'язберігаюче виховання підлітків основної школи в навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Козак Наталія Григорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка]. – Захищена 24.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 145. 158.015
  К61
  Коломієць Т. В. Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Коломієць Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Захищена 06.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 146. 371.01
  К61
  Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Колотило Оксана Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 147. 37И
  К63
  Комар О. С. Розвиток освіти дорослих у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Комар Олена Станіславівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.11.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (20 назв.)
 148. 8У(07)
  К64
  Кондратюк С. Г. Методика вивчення епічного твору на уроках української літератури у 5-6 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кондратюк Світлана Григорівна ; Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Захищена 13.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 149. 378
  К65
  Кончович К. Т. Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кончович Катерина Тиберіївна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Мукачівський держ. ун-т]. – Захищена 26.05.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 150. 378
  К68
  Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Володимир Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 293, [5] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 266-293 (303 назв.)
 151. 378
  К68
  Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Володимир Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 152. 378
  К68
  Короткіх М. А. Педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткіх Михайло Анатолійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 153. 8У(07)
  К76
  Кошара Ю. М. Формування в учнів основної школи умінь самостійної роботи з підручником української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кошара Юлія Миколаївна ; Миколаївський національний ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Захищена 14.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 154. 378
  К76
  Кошель В. М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошель Віталій Миколайович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 08.09.2016. – Глухів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (20 назв.)
 155. 54(07)
  К82
  Криворучко А. В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень студента : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Криворучко Аліна Валеріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 11.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)

 156. К82
  Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Крищук Валентина Леонідівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 14.11.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 157. 378
  К88
  Кудін С. Ф. Формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / С. Ф. Кудін ; Кудин Сергій Федорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 01.07.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
 158. 378
  К88
  Куева Л. Д. С. Формування рефлексивної компетентності в майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куева Луїс Давіла Сократес ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.06.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 159. 379
  К89
  Кузьменко Г. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузьменко Гагина Василівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 21.06.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (23 назв.)
 160. 4И(Англ)
  К89
  Куковська В. І. Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Куковська Вікторія Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 24.05.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 161. 37У(09)
  К91
  Кундій Ж. П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М. В. Скліфософського (1836-1904 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кундій Жанна Петрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Захищена 25.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)

 162. К95
  Кутова С. О. Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку середньої школи в Україні (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кутова Світлана Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 29.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 163. 40
  К95
  Кучер І. А. Структурно-когнітивне моделювання лексико-семантичного поля неперехідних дієслів руху у фінській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кучер Ігор Анатолійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.03.2016. – Київ, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.21 (10 назв.)
 164. 57(07)
  К95
  Кучук С. Ю. Формування у старшокласників знань про нанотехнології у процесі факультативного навчання біології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кучук Світлана Юріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 18.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)

 165. К95
  Кучурян Л. І. Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Кучурян Лара Іванівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 28.05.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 166. 378
  Л63
  Лісунова Л. В. Формування естетичного сприйняття майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення художньо-графічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лісунова Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 03.12.2015. – Київ, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (21 назв.)
 167. 37И
  Л12
  Лабунець Ю. О. Виховання моральної особистості у творчості джона Рональда Рубела Толкіна : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лабунець Юлія Олегівна ; Мелітопольський держ.пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 29.06.2016. – Мелітополь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с.16-19 (19 нзв.)
 168. 373
  Л13
  Лавриненко О. В. Організація самоосвітньої діяльності учнів вечерної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Лавриненко Олена Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 29.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (18 назв.)
 169. 378
  Л27
  Латуша Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх агрономів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Латуша Наталія Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Захищена 08.14.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (22 назв.)
 170. 37У(09)
  Л32
  Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лашко Михайло Васильович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 08.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 171. 378
  Л32
  Лашкул В. А. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лашкул Валерій Анатолійович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженкаї [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 12.05.2016. – Глухів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 172. 158.015
  Л33
  Лебединський Е. Б. Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу особистості школяра в умовах рекреації : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Лебединський Едуард Броніславович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 02.07.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (5 назв.)
 173. 371.01
  Л38
  Легін В. Б. Формування рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Легін Вікторія Борисівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 17.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 174. 40
  Л44
  Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Леміш Наталія Євгенівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 03.12.2015. – Київ, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (37 назв.)
 175. 378
  Л53
  Лецюк І. З. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лецюк Ігор Зеновійович ; Запорізький нац. ун-т, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 20.11.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 176. 378
  Л54
  Лещенко Г. А. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лещенко Геннадій Анатолійович ; Класичний приватний ун-т, [Національний авіаційний ун-т]. – Захищена 05.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.33-36 (34 назв.)
 177. 378
  Л61
  Липчанко-Ковачик О.В. Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Липчанко-Ковачик О. В. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Мукачівський держ. ун-т] . – Захищена 26.05.2016. – Рівне, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (20 назв.)
 178. 378
  Л63
  Лисак О. Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності фахівців економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лисак Ольга Борисівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.11.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
 179. 378
  Л63
  Листопад О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.]13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Листопад Олексій Анатолійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 16.06.2016. – Одеса, 2016. – 44, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-42 (100 назв.)
 180. 378
  Л64
  Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвин Віталій Андрійович ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 20.04.2016. – Львів, 2016. – 248, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 191-223 (365 назв.)
 181. 378
  Л64
  Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвин Віталій Андрійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 20.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.)
 182. 371.01
  Л64
  Литвинова С. Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Литвинова Світлана Григорівна ; НАН України Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Захищена 30.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-36 (53 назв.)
 183. 378
  Л68
  Лобач Н. В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів в освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лобач Наталія Вячеславівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 01.07.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.)
 184. 378
  Л69
  Логуш Л. Г. Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Логуш Леся Геннадіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 06.06.2016. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с.17-18 (22 назв.)
 185. 37У(09)
  Л77
  Лопатенко Ю. П. Тенденції розвитку гімназійної освіти жінок на Слобожанщині (лруга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лопатенко Юлія Павлівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди]. – Захищена 25.12.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 186. 4И(Англ)
  Л84
  Лук'янець Г. Г. Колороніміка англомовного новинного інтернет-дискурсу: когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лук'янець Галина Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.) . – [2016-8072 А]
 187. 4И(Англ)
  Л84
  Лук'янець М. Г. Респонсивні стратегії і тактики в сучасному англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лук'янець Мирослава Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 188. 4И(Англ)
  Л84
  Лук'янець Т. Г. Ефект крупного плану в художньому та кінематографічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти( на матеріалі англомовної психологічної прози та екранізацій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лук'янець Тетяна Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 02.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 189. 37И
  Л97
  Лятуринська С. Е. Організаційно-педагогічні концепти Ч. В.Еліота (кінець ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / С. Е. Лятуринська ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 30.06.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 190. 37И
  М69
  Міхальська О. Формування здоров'язберігаючих компетенцій в учнівської молоді Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. Міхальська ; Михальська Олександра ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 12.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.)
 191. 378
  М69
  Міхеєнко О. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування здороа'язміцнювальних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Міхеєнко Олександр Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 11.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-37 (70 назв.)
 192. 378
  М69
  Міхненко Г. Е. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Міхненко Галтна Едуардівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 21.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.)
 193. 378
  М71
  Мішенюк Р. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мішенюк Роман Миколайович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 20.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 194. 15
  М17
  Максименко К. С. Особистісно-орієнтована психотерапія емоційних розладів при соматогеніях у практиці сучасної медичної психології : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Максименко Ксенія Сергіївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 29.06.2016. – Харків, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (50 назв.)
 195. 378
  М17
  Максимова Л. П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимова Лариса Петрівна ; Днепропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля, [Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. – Захищена 30.11.2015. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 196. 378
  М19
  Малік М. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Малік Марина Валентинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (13 назв.)
 197. 373.7
  М19
  Малик Л. Б. Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Малик Леся Богданівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 17.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 198. 40
  М21
  Мальцева Л. В. Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Л. В. МАльцева ; Мальцево Людмила Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Захищена 16.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 199. 378
  М22
  Мамон О. В. Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Мамон Олександр Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Захищена 27.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17(26 назв.)
 200. 378
  М29
  Мартинів О. М. Формування культури здоров'язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мартинів Олег Михайлович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 30.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 201. 373.7
  М29
  Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марцева Людмила Андріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 15.12.2015. – Житомир, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (57 назв.)
 202. 37У(09)
  М30
  Марчук М. В. Розвиток суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Марчук Марина Віталіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Захищена 02.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
 203. 37У(09)
  М30
  Марчук С. С. Ідеї фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Марчук Сергій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 28.01.2016. – Луцьк, 2015. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (32 назв.)
 204. 378
  М31
  Маслюк К. А. Формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Маслюк Катерина Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 22.06.2016. – Умань, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (20 назв.)
 205. 378
  М38
  Машталер А. М. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Машталер Анатолій Миколайович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 11.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 206. 4И(НЕМ)
  М48
  Мельник О. В. Ад'єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мельник Олена Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.07.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)

 207. М52
  Меркотан Л. Й. Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Меркотан Леся Йосипівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 14.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 208. 373.7
  М55
  Мешко К. І. Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Мешко Кристина Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 22.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 209. 373.7
  М59
  Микитенко О. С. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітників для легкої промисловості к технічних училищах України (1954-1984 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Микитенко Олена Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 11.03.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с.19-20 (12 назв.)
 210. 378
  М59
  Микитенко П. В. Комп'ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Микитенко Павло Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.05.2016. – Київ, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (29 назв.)
 211. 373
  М63
  Мирна І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керевників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мирна Інна Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.12.2015. – Житомир, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 212. 373.7
  М69
  Михнюк М. І. Теоретичні і методичні основи розвитку проффесійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Михнюк Марія Іванівна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Захищена 29.06.2016. – Київ, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.27-34 (66 назв.) . – [2016-8079 А]
 213. 371.9
  М74
  Мога М. Д. Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Мога Микола Данилович ; Південноукраїнський державний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 18.01.2008. – Одеса, 2007. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 214. 373.7
  М74
  Можаровська О. Е. Формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Можаровська Олена Едуардівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 272 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.193-220 (252 назв.)
 215. 37У(09)
  М77
  Монь А. О. Науково-педагогічні погляди та викладацька діяльність О. Г. Мороза (1959-2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Монь Альона Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 13.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)

 216. М79
  Морараш Г. В. Ідіолект Євгенії Ярошинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Морараш Галина Володимирівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.06.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 217. 378
  М80
  Мороз В. П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Мороз Володимир Петрович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 17.12.2015. – Старобільськ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв.)
 218. 9У2
  М85
  Мотричук Р. Г. Громадські об'єднання національних меншин України у 20-30 роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мотричук Роман Генійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 219. 6Ф7(07)
  М90
  Мукій Т. В. Розвиток особистісного потенціалу учнів основної школи на уроках інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мукій Таїсія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 31.05.2016. – Київ, 2016. – 26 с. : іл. – Бібліогр.: с.20-22 (24 назв.)
 220. 7А(07)
  М90
  Мулик К. В. Методична система використання спортивно-оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мулик Катерина Іванівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Харківська держ. академія фіз. культури]. – Захищена 26.05.2016. – Чернігів, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-38 (53 назв.)
 221. 378
  М91
  Муртазієв Е.Г Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Муртазієв Ернест Гафарович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 30.06.2016. – Мелітополь, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 222. 378
  М91
  Мусійовська О. Ф. Дидактичні умови використання технологій комбінованого навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Мусійовська Оксана Федорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 16.20.2906. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.)
 223. 378
  Н69
  Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівця права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нітенко Ольга Валеріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 35-38 (36 назв.)
 224. 371.011
  Н19
  Назаренко Г. А. Теорія і практика виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Назаренко Галина Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.06.2016. – Київ, 2016. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.36-41 (55 назв.)
 225. 378
  Н22
  Наконечна О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наконечна Оксана Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 12.11.2015. – Глухів, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (13 назв.)
 226. 378
  Н23
  Наливайко О. Б. Формування професійної культури майбутніх сімейних лікарів у процесі контекстної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наливайко Ольга Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 286, [5] с. : табл, іл, дод. – Бібліогр.: с.181-220 (336 назв.)
 227. 15
  Н34
  Науменко Н. О. Особливості самосвідомості дітей з сіндромом дефіциту уваги та гіперактивністю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Науменко Наталія Олександрівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т психології ім. Г.С.Костюка]. – Захищена 30.06.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17 (10 назв.)
 228. 378
  Н34
  Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нахаєва Ярина Михайлівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 29.09.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 229. 378
  Н73
  Новакова Л. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Новакова Любов Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільськаий нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка] . – Захищена 04.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 230. 40
  Н76
  Новосельцева І. В. Способи об'єктивації лінгвальних гештальтів сфери економіки ( на матеріалі германських і слов'янських мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Новосельцева Ірина Вікторівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова]. – Захищена 17.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 231. 373.7
  О-31
  Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Оверко Наталія Ярославівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 20.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 232. 373.7
  О-31
  Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищиння кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Оверко Наталія Ярославівна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 20.04.2016. – Львів, 2016. – 258, [7] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 233. 378
  О-35
  Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Овчаренко Наталія Анатоліївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 05.04.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-35 (52 назв.)
 234. 37У(09)
  О-46
  Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ- середина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Озерна Наталія Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 03.12.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 235. 378
  О-54
  Олійник М. І. Теоретико0методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Олійник Марія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 17.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-35 (43 назв.)
 236. 378
  О-54
  Оліяр М. П. Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" ; 13.00.04"Теорія і методика професійної освіти"
  / Оліяр Марія Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 14.04.2016. – Одеса, 2016. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с.34-39 (46 назв.)
 237. 378
  О-53
  Олексенко О. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олексенко Олена Олексіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Харківський нац. економічний ун-т ім. Семена Кузнеця]. – Захищена 09.09.2016. – Глухів, 2016. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-20 (32 назв.)
 238. 378
  О-53
  Олексюк М. П. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олексюк Марія Петрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 239. 15
  О-53
  Олефір В. О. Психологія саморегуляції суб'єкта діяльності : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Олефір Валерій Олександрович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 18.03.2016. – Одеса, 2016. – 40 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с 33-37 (38 назв.)
 240. 378
  О-54
  Олинець Т. В. Формування кроскультурних цінностей студентів у виховній діяльності вищих педагоічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Олинець Тетяна Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 241. 373.7
  О-53
  Олло В. П. Формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти Державної пенітенціарної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олло Василь Петрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 242. 378
  О-58
  Онишків З. М. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільскої місцевості : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Онишків Зіновій Михайлович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-33 (40 назв.)
 243. 378
  О-60
  Опанасенко В.П. Формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у прооцесі вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Опанасенко Віталій Петрович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 2.51.2010. – Глухів, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 244. 378
  О-65
  Ордановська О. І. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільний школі: технолого-орієнтований підхід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ордановська Олександра Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.06.2016. – Одеса, 2016. – 40, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-37 (42 назв.)
 245. 15
  О-65
  Орел О. О. Психокорекція когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Орел Ольга Олегівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 29.06.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (11 назв.)
 246. 378
  О-74
  Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осипова Тетяна Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.04.2016. – Одеса, 2016. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.33-39 (53 назв.)
 247. 371.011
  О-92
  Охріменко З. В. Формування у старшокласників самовимогливості в процесі професійної орієнтації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Охріменко Зорина Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 248. 9(М)1
  О-92
  Охріменко О. С. Повсякденне життя Англії ХІ-ХІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Охріменко Олександр Святославович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 10.10.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (17 назв.)
 249. 378
  П12
  Павицька К. М. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Павицька Катерина Миколаївна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 24.11.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 250. 373.7
  П12
  Павленко А. Ю. Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павленко Анна Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.12.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
 251. 378
  П12
  Павлюк Л. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Павлюк Любов Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 26.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 252. 378
  П14
  Палеха О. М. Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Палеха Ольга Миколаївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка] . – Захищена 28.04.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
 253. 15
  П16
  Панченко В. О. Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Панченко Вікторія Олександрівна ; НАН України Інститут соціальної та політичної психології, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Захищена 17.03.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (7 зв.)
 254. 378
  П18
  Пархоменко О. М. Формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пархоменко Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжинський державний ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 14.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 255. 378
  П24
  Пелипенко М. М. Формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пелипенко Микола Миколайович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т цивільного захисту України]. – Захищена 28.12.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 256. 378
  П30
  Петренко С. В. Система DELPHI як засіб формування ІКТ- компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Петренко Сергій Вікторович ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання , [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 10.05.2016. – Київ, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.20-22 (22 назв.)
 257. 378
  П30
  Петров А. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петров Андрій Олександрович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 17 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.)
 258. 378
  П30
  Петрович О. Б. Формування готовности майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петрович Ольга Борисівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Захищена 29.12.2015. – Глухів, 2015. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.)
 259. 378
  П34
  Писарчук О. Т. Підготовка майбутноьго вчителя початкової школи до організації освітньо-розвивального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Писарчук Оксана Тарасівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 10.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 260. 91(07)
  П48
  Побидайло Н. Г. Методика реалізації краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Побидайло Наталія Григорівна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 18.09.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 261. 37И
  П43
  Погрібна Л. С. Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Погрібна Лариса Станіславівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Відкритий міжнародний Ун-т розвитку людини " Україна"]. – Захищена 30.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 262. 378
  П47
  Пойда С. А. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пойда Сергій Андрійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 06.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (32 назв.)
 263. 9У1
  П48
  Половинська В. В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (ХІ -перша половина ХІІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Половинська Віта Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 16.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 264. 378
  П56
  Пономарьова Г. Ф. Система виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Пономарьова Галина Федорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 29.03.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-37 (61 назв.)
 265. 378
  П58
  Попович Н. М. Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду вчителя музики в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Попович Наталія Михайлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 38 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-35 (54 назв.)
 266. 378
  П61
  Поселецька К. А. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Поселецька Катерина Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського..2016. – Вінниця, 2016. – 339 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 200-225 (260 назв.)
 267. 378
  П61
  Поселецька К. А. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Поселецька Катерина Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 24.05.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 268. 40
  П62
  Пособчук О. О. Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Пособчук Оксана ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Києво-Могилянська академія]. – Захищена 14.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 269. 15
  П62
  Поспєлова С. В. Особливості гендерного функціонування жінок із різними типами статеворольової організації особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Поспєлова Світлана Валеріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 18.02.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : табл, il. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 270. 378
  П64
  Потапчук О. І. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно- комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Потапчук Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ] . – Захищена 26.08.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 271. 37У(09)
  П76
  Примакова В. В. Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Примакова Віталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 27.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: с.26-35 (77 назв.)
 272. 378
  П77
  Притула О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання національних засобів фізичного виховання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Притула Олександр Леонтійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 02.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с 16-17 (15 назв.)
 273. 378
  П77
  Пришупа Ю. Ю. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пришупа Юлія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 21.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 274. 378
  П84
  Процько Є. С. Професійна підготовка вчителів англійської мови в Бельгії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Процько Євгенія Сергіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 24.03.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 275. 37И
  П90
  Пучко Анна Олександрівна Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пучко Анна Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.11.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 276. 37У(09)
  П91
  Пушинська А. А. Навчальний діалог у системі вітчизняної початкової освіти другої половини ХХ-початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пушинська Анастасія Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 30.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 277. 378
  П91
  Пушкар Т. М. Формування готовності майбутніх учителів фізіологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пушкар Тетяна Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.03.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.) . – [2016-7943 А]
 278. 378
  Р19
  Раковська М. А. Розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в університетах Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Раковська Марія Андріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Миколаївський ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 23.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 279. 378
  Р51
  Ринденко Н. М. Тенденції комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ринденко Наталія Миколаївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 12.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 280. 378
  Р60
  Родіков В. Г. Розвиток професійної компетентності саперів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Родіков Володимир Геннадійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 20.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.) . – [2015-7837 А]
 281. 378
  Р69
  Роман Т. М. Формування емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Роман Тетяна Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 30.06.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 282. 378
  Р69
  Романишина О. Я. Теоретичні і методичні основи формування проофесійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Романишина Оксана Ярославівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 27.09.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (41 назв.)
 283. 378
  Р69
  Романишина О. Я. Теоретичні і методичні основи формування проофесійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Романишина Оксана Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 27.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 489 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.364-420 (512 назв.)
 284. 15
  Р69
  Романова М. К. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості у дорослому віці : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Романова Марина Костянтинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекономічний ун-т]. – Захищена 07.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв.)
 285. 37У(09)
  Р69
  Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (хх- початок ххі ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Романюк Світлана Захарівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 23.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-35 (53 назв.)
 286. 373.7
  Р83
  Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Лариса Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-37 (84 назв.)
 287. 373.7
  Р83
  Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Лариса Анатоліївна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 19.04.2016. – Львів, 2016. – 509, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 393-467 (718 назв.)
 288. 373.7
  Р83
  Руденко Ю. О. Виховання інформаційної культури студентів у навчально-виховному процесі кооперативних технікумів і коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Руденко Юлія Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (19 назв.)
 289. 378
  Р98
  Рябуха А. Ю. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рябуха Анна Юріївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 30.06.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.) . – [2016-8125 А]
 290. 378
  С36
  Сільчук О. В. Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сільчук Олеся Василівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 04.03.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 291. 37У(09)
  С41
  Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкольному вихованні України (кінець ХІХ- перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Січкар Алла Дмитрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 08.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 292. 378
  С13
  Савка І. В. Професійна спрямованість підготовки майбутніх фахівців міжнародного права у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савка Ірина Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 06.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 293. 63
  С16
  Сальникова А. В. Науково-організаційні засади органічного виробництва продукції рослинництва : автореф. дис. ...канд. с.-г. наук : [спец.]03.00.16 "Екологія"
  / А. В. Сальникова ; Сальнікова Анна Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 29.12.2015. – Київ, 2015. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-20 (28 назв.)
 294. 378
  С17
  Самусь Т. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самусь Тетяна Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 08.09.2016. – Глухів, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (23 назв.)
 295. 51
  С21
  Сафонова І. Я. Формування предметної компетентності в учнів старшої школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Сафонова Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 28.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 23 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 17-20 (25 назв.)
 296. 37У(09)
  С23
  Сбітнєва Л. М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні ( друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сбітнєва Людмила Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 22.07.2016. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: с. 32-36 (41 назв.)
 297. 378
  С24
  Свіжевська С. А. Розвиток системи акредитації у вищій освіті України (кінець ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Свіжевська Світлана Андріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 14.01.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 298. 4И(Англ)
  С32
  Сергієнко В. Л. Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сергієнко Вікторія Леонідівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 11.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 299. 371.018
  С34
  Сидоренко Ю. Г. Формування гармонійних взаємин батьків і підлітків у неповній сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сидоренко Юлія Ігорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 26.02.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 300. 37У(09)
  С41
  Ситник Н. І. Становлення та розвиток українсько-канадських освітніх зв'язків (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ситник Наталія Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 29.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (32 назв.)
 301. 53(07)
  С49
  Слюсаренко В. В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Слюсаренко Віктор Володимирович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 05.02.2016. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 302. 378
  С55
  Собко В. Г. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Собко Вадим Григорович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 16.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 303. 378
  С59
  Сокол І. М. Підготовка вчителів до використання квест-технологій в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сокол Ірина Миколаївна ; Запорізький нац. ун-т, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 08.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 304. 378
  С60
  Солдатенко О. І. Формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Солдатенко Олександр Ігоревич ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.05.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с16-18 (16 назв.)
 305. 378
  С60
  Солодка А. К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальниз закладів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Солодка Анжеліка Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 25.02.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.31-37 (60 назв.)
 306. 37У(09)
  С60
  Солярчик Л. Державно-патріотичне виховання у період Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Солярчик Лешек ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Жешувський ун-т ]. – Захищена 25.06.2016. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с.18 (7 назв.)
 307. 53(07)
  С61
  Соменко Д. В. Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Соменко Дмитро Вікторович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 24.12.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 308. 378
  С65
  Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання АРТ-терапевтичних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сорока Ольга Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 10.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-36 (67 назв.)
 309. 378
  С70
  Соя О. М. Формування культури самостійної роботи майбутіх учителів математики засобами інноваційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Соя Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 290 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 260-290 (260 назв.)
 310. 378
  С70
  Соя О. М. Формування культури самостійної роботи майбутіх учителів математики засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Соя Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 311. 378
  С72
  Спіцина А. Є. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Спіцина Ангеліна Євгенівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 25.12.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (29 назв.)
 312. 158.015
  С79
  Стельмах О. В. Психологічні умови формування професійної Я-концепції майбутніх рятівників : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Стельмах Оксана Вячеславівна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 05.04.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с 16-18 (14 назв.)
 313. 9У2
  С79
  Стельникович С. В. Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення : паралелі існування й боротьби (1941-1944 рр.) : автореф. д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Стельникович Сергей Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 04.03.2016. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (36 назв.)
 314. 4И(Англ)
  С79
  Стецик Т. С. Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Стецик Тетяна Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 13.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 315. 9У1
  С82
  Сторожук І.А Суспільно-політича та культурно-освітня діяльність духовенства Волинської губернії у 1804-1905 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Сторожук Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.18 (9 назв.)
 316. 378
  С88
  Стукаленко З. М. Формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стукаленко Зоя Михайлівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 21.04.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.) . – [2016-7982 А]
 317. 4И(Англ)
  С89
  Сунько Н. О. Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сунько Наталія Олегівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 12.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 318. 378
  С90
  Сурсаєва І. С. Формування професійного мислення майбутніх фельбшерів у процесі фахової підготовки в медичних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сурсаєва Інна Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 303, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.190-224 (283 назв.)
 319. 378
  С91
  Сучану А. К. Формування ціннісно-смислової готовності до тьюторської діяльності у магістрів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Сучану Ася Констянтинівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 12.05.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 320. 51(07)
  С91
  Сушко О. С. Методика навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Сушко Олександра Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
 321. 378
  Т45
  Тітова Г. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тітова Ганна Віталіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 14.04.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 322. 378
  Т12
  Табінська С. О. Модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Табінська Світлана Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 29.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17(21 назв.)
 323. 378
  Т14
  Таймасов Ю. С. Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Таймасов Юрій Сафірович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. пед. ун-т ]. – Захищена 29.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 324. 15
  Т15
  Такмакова М. Ю. Особливості стосунків психологічної інтимності у дівчат з різними типами прихільності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Такмакова Марія Юріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 21.04.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 325. 15
  Т18
  Тапалова О. Б. Мотивація досягнення у нормі та при психічній патології (на казахстанській вибірці) : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Тапалова Ольга Бісенівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Захищена 21.04.2016. – Харків, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (56 назв.)
 326. 378
  Т23
  Татарнікова А. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Татарнікова Анжеліка Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова]. – Захищена 16.06.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 327. 378
  Т23
  Тафінцева С. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тафінцева Світлана Ігорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 12.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (27 назв.)
 328. 378
  Т35
  Терентьєва Н. О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Терентьєва Наталія Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [НАПН України Ін-т вищої освіти]. – Захищена 23.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с.31-37 (59 назв.)
 329. 378
  Т35
  Терьохіна О. Л. Формування технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Терьохіна Ольга Леонідівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 03.06.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 330. 37У(09)
  Т41
  Тимчук Л. І. Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Тимчук Людмила Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка,[Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 18.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: с. 30-35 (46 назв.)
 331. 378
  Т48
  Ткаченко В. В. Формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами особистісно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Владислав Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 02.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (13 назв.)
 332. 378
  Т48
  Ткаченко О. М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (ХVIII- початок ХІХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ткаченко Олена Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.11.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
 333. 378
  Т50
  Тогочинський О. М. Теоретичні і методичні основи формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тогочинський Олексій Михайлович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 30.06.2016. – Чернігів, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-34 (35 назв.)
 334. 378
  Т51
  Токарєва С. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи з учнями початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Токарєва Станіслава Валеріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.05.2016. – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 335. 4И(Англ)
  Т57
  Тоненчук Т. В. Структурно-семантичний, ідеографічний та функціональний аспекти соматичних фразеологізмів у сучачній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Тоненчук Тетяна Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 16.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 336. 9У2
  Т66
  Третяк В. Л. Преса Першого Українського фронту у роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Третяк Володимир Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т всесвітньої історії НАН України]. – Захищена 17.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)
 337. 378
  Т80
  Трухан М. А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності з розв'язання професійних конфліктів у закладах освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Трухан Марія Андріївна ; Нац. ун-т водного господарства і природокористування, [Хмельницький нац. ун-т] . – Захищена 14.04.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (26 назв.)
 338. 4И(Англ)
  Т82
  Тулюлюк К. В. Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Тулюлюк Катерина Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 15.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 339. 37У(09)
  Т86
  Турбар Т. В. Природоохоронна робота учнів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Турбар Тетяна Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 340. 4И(Фр)
  Т92
  Тучкова О. О. Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Тучкова Олена Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 03.12.2015. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 341. 378
  Т92
  Тушева В. В. Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тушева Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 12.05.2016. – Київ, 2016. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с.37-41 (52 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 342. 378
  У93
  Ушакова І. О. Формування естетичного образу людини у студентської молоді комплексом мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Ушакова Ірина Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 343. 37У(09)
  Ф50
  Фізеші О. Й. Початкова школа Закарпаття в системах освітніх трансформаціях другої половини ХІХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фізеші Октавія Йосипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 13.10.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.33-37 (43 назв.)
 344. 7А(07)
  Ф17
  Файдевич В. В. Методика модульного навчання студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Файдевич Володимир Володимирович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 345. 37И
  Ф19
  Фаласеніді Т. М. Педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фаласеніді Тереза Миколаївна ; Нац. ун-т "львівська політехніка". – Захищена 29.16.2016. – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 346. 37У(09)
  Ф21
  Фаненштель Н. В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885-1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фаненштель Наталія Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 11.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 347. 4И(Нем)
  Ф22
  Фант М. О. Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Фант Микола Олександрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 14.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 348. 378
  Ф26
  Фастівець А. В. Формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фастівець Анна Віталіївна ; Класичний приватний ун-т, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 21.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 349. 4И(Нем)
  Ф32
  Федірчик І. Я. Номінації людини у німецькомовній картині світу( на матеріалі іменників на позначення осіб) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Федірчик Інна Ярославівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 29.06.2016. – Чернівці, 2016. – 29 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 350. 7А.06
  Ф33
  Федорук О. В. Корекція психо-фізіологічного стану людей похилого віку в процесі рекреаційно-рухової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О. В. Федорук ; Федорюк Олексій Володимирович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 20.10.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (15 назв.)
 351. 378
  Ф33
  Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорцова Олена Григорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.03.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 352. 15
  Ф35
  Федько С.Л. Культуродоцільні тенденції в практиці надання психологічної допомоги : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Федько Світлана Леонідівна ; НАН України Інститут психології імені Г. С. Костюка, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 27.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.)
 353. 37У(09)
  Ф91
  Фроленкова Н. О. Науково -методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фроленкова Надія Олександрівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 26.02.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 354. 378
  Ф91
  Фролова О. О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фролова Олена Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 29.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (29 назв.)
 355. 158.015
  Ф95
  Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Фурман Оксана Євстахіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Захищена 25.12.2015. – Одеса, 2015. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (60 назв.)
 356. 7А(07)
  Х76
  Хомич А. В. Методика програмування індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять студентів у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Хомич Анатолій Вікторович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 357. 378
  Х82
  Хорунжий К. С. Методика застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Хорунжий Костянтин Сергійович ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, [Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова]. – Захищена 24.11.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с.18-20 (12 назв.)
 358. 378
  Ц56
  Ці С Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ці Сянбо ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 09.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 359. 9У1
  Ч-46
  Черепанов А. І. Київська губернія в першій половині ХІХ ст.: історико-ігрові, соціокульурні виміри : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Черепанов Андрій Ігорович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.02.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: с. 21-22 (10 назв.)
 360. 37У(09)
  Ч-48
  Черкашина Л. А. Трудове виховання учнів 5-9 класів у позашкільних закладах еколого-натуралістичного профілю в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Черкашина Людмила Анатоліївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Захищена 30.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 361. 4И(АНГЛ)
  Ч-49
  Черниш О. А. Медіажанр"слово редактора" : лінгвостилічний та лінгвокомунікативний аспекти ( на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів] : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Черниш Оксана Андріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 362. 15
  Ч-52
  Четверик-Бурчак А. Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Четверик-Бурчак Аліна Григорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Захищена 25.12.2015. – Одеса, 2015. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 363. 378
  Ч-57
  Чжоу Ц. Формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чжоу Цун ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 16.06.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)

 364. Ч-58
  Чибор І. С. Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Чибор Ірина Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 14.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 365. 37У(09)
  Ч-71
  Чихурський А. С. Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чихурський Анатолій Сергійович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 24.03.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 366. 378
  Ч-75
  Чорна Н. Б. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорна Наталя Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.11.2016. – Вінниця, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 367. 378
  Ч-75
  Чорна Н. Б. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорна Наталя Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.11.2016. – Вінниця, 2016. – 259, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 181-209 (255 назв.)
 368. 378
  Ч-84
  Чудик А. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу в процесі оперативно-службової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чудик Андрій Васильович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 369. 378
  Ч-88
  Чуканова С. О. Професійна підготовка фахівців із бібліотеказнавства та інформології у системі вищої освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чуканова Світлана Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Києво- Могилянська академія]. – Захищена 07.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с.17-20 (36 назв.)
 370. 37У(09)
  Ш15
  Шагала Л. Б. Педагогічна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті розвитку українського шкільництва в Польщі (1956-20110 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шагала Леся Богданівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 01.03.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 371. 158.015
  Ш20
  Шандрук С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шандрук Сергій Костянтинович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Захищена 22.04.2016. – Одеса, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-32 (46 назв.)
 372. 378
  Ш20
  Шанскова Т. І. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шанскова Тетяна Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.03.2016. – Житомир, 2016. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с.31-36 (36 назв.)
 373. 15
  Ш22
  ШаоЦзе Д. Психологічні особливості жінок з гінекологічною патологією : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Дін ШаоЦзе ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 15.09.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-15 (14 назв.)
 374. 378
  Ш24
  Шаповалова І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення у вищих навічальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шаповалова Ірина Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 05.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-19 (34 назв.)
 375. 378
  Ш35
  Швець Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Швець Дмитро Володимирович ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 10.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 376. 378
  Ш37
  Шевченко С. В. Підготовка бакалаврів спеціальності "Облік і аудіт" до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Світлана Валеріївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 2016.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 377. 378
  Ш48
  Шепель М. Є. Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шепель Марина Євгенівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 16.20.2608. – Рівне, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.)
 378. 378
  Ш49
  Шеремет А. М. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шеремет Алла Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 06.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.)
 379. 37И
  Ш56
  Шийка Ю. І. Розвиток білінгвальної освіти у Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шийка Юлія Іванівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Львівська політехніка]. – Захищена 26.04.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (15 назв.)
 380. 378
  Ш62
  Шинкаренко Л. В. Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шинкаренко Л. В. ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 09.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 381. 9У2
  Ш83
  Шпак В. І. Мале підприємництво видавничої галузі України (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Шпак Віктор Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 15.04.2016. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: с.33-36 (38 назв.)
 382. 378(07)
  Ш83
  Шпильовий Ю. В. Методика навчання систем автоматизованого проектування в процесі підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шпильовий Юрій Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (26 назв.)

 383. Ш85
  Шрамко Р. Г. Ізофункціональні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Шрамко Руслана Григорівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 19.11.2015. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (10 назв.)
 384. 371.011
  Ш95
  Шульга І. М. Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах гендерного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шульга Ірина Мирославівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 26.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (24 назв.)
 385. 378
  Я14
  Яблоков С. В. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами інноваційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яблоков Сергій Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 298, [5] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.193-225 (294 назв.)
 386. 371.01
  Я30
  Ягоднікова В. В. Теорія і практика формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ягоднікова Вікторія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 25.10.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-36 (53 азв.)
 387. 371.01
  Я30
  Ягоднікова В. В. Теорія і практика формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ягоднікова Вікторія Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 25.10.2016. – Одеса, 2016. – 525 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.392-477 (862 назв.)
 388. 378
  Я47
  Яковенко О. І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яковенко Олена Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 389. 7А(07)
  Я51
  Яловик А. В. Формування рухових навичок студентів університету засобами легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Яловик Антон Володимирович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 11.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
 390. 158.015
  Я55
  Ямницький О. В. Особливості професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ямницький Олександр Вадимович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 18.03.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 391. 378
  Я62
  Янкович І. І. Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Янкович Ірина Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 19.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 392. 91(07)
  Я70
  Япринец Т.С. Формування природоохоронних знань учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Япринець Тетяна Сергіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 17.03.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (22 назв.)
 393. 37У(09)
  Я75
  Ярмак Н. О Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ярмак Наталія Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 25.05.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 394. 6Ф7(07)
  Я94
  Яцько О.М. Комп'ютерно орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Яцько Оксана Мирославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 23.02.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с.18-20 (25 назв.)
 395. 6Ф7(07)
  Я98
  Ящик О. Б. Методика навчання алгоритмізації та програмування старшокласників на рівні поглибленого вивчення інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ящик Олександр Богданович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)