Е88
Еталони природи Вінниччини : монографія
/ за заг. ред. О. В. Мудрака. - Вінниця, 2015. - 540 с.
Примірники: всього: 2

Монографія присвячена проблемі збереження біотичного різноманіття Вінниччини. Читичі ознайомляться з природними умовами області, її рослинним і тваринним світом. Особлива увага приділена видовому складу раритетної компоненти флори і фауни, її короткому опису, сучасному стану, загрозам існування, режиму збереження і відтворення, заходам охорони. Висвітлена історія формування проиродно-заповідної мережі, її сучасний стан, перспективи розширення існуючих заповідних територій та створення нових об'єктів природно-заповдного фонду Вінниччини, які складають основу регіональної екомережі.