ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
ПІДРОЗДІЛИ
ПЛАН ПРИМІЩЕНЬ
КОНТАКТИ. ТЕЛЕФОНИ
ГРАФІК РОБОТИ
ФОНДИ
ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАСОВА РОБОТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТИСТИКА
ЗАМОВЛЕННЯ ВИДАНЬ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів і пропонує їм ряд нових послуг з забезпечення наукового діяльності університету. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці формуються та поновлюються:

18 картотек, серед яких:
Довідково-інформаційна діяльність


Інтенсивний розвиток інформатизації суспільства визначає основні завдання довідково-інформаційної роботи бібліотеки:

Завданням бібліотеки університету є, насамперед, задоволення інформаційних потреб, пов’язаних з навчальною і дослідницькою роботою студентів та викладачів. В основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів на паперових та електронних носіях, інформаційно-пошуковий апарат до нього та багатопланова робота фахівців бібліотеки та зокрема інформаційно-бібліографічного відділу (завідувач Мірохіна Т.В.).

Бібліотекарі мають великий досвід у галузі традиційного формування та пошуку документів, однак, постійно працюють над розширенням методів та засобів роботи з інформаційними потоками.

Пошук та глибока аналітико-синтетична обробка документальних потоків з використанням інноваційних методів роботи надавала можливість ефективно використовувати сучасні інформаційні технології у науково-дослідній роботі, відкривала перспективи підвищення ефективності інформаційного та довідково-бібліографічного забезпечення фахівців. Бібліотека забезпечувала користувачам комплекс бібліотечно-інформаційних послуг у найбільш зручному для них режимі: як у самій бібліотеці, так і поза нею – за телефоном, електронною поштою, у мережі Інтернет. Забезпечувався доступ як до власних, так і до корпоративних інформаційних ресурсів будь-якому користувачеві, незалежно від його місцезнаходження. Бібліотечно-інформаційне обслуговування здійснюватиметься за такими напрямами:

Якість інформаційно-бібліографічного обслуговування в значній мірі впливала на якість забезпечення навчального та наукового процесів, основу роботи якого складали:

Основними напрямами інформаційно-масової роботи бібліотеки вищого навчального закладу є популяризація бібліотечних фондів, забезпечення навчально-виховного та наукового процесів педагогічного університету повною, оперативною та якісною інформацією. Бібліотечні працівники намагаються гармонійно поєднувати традиційні форми інформаційно-масової роботи з новітніми, інноваційними.

Плідна співпраця всіх відділів бібліотеки дозволяє планувати та організовувати роботу, використовуючи різні види інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування читачів.

Надзвичайно ефективними та корисними для читачів бібліотеки є масові заходи, які організовують і за допомогою інших підрозділів проводять бібліографи. Мета інформаційних заходів - надати якнайбільше відомостей користувачам бібліотеки про книги та інші джерела інформації на певну тему або ж про літературу, яка надійшла до бібліотеки протягом певного часу. У 2016 р. проведено та «Дні інформації» (5) «Дні кафедри» (3) – для кафедри англійської філології, кафедри методики навчання іноземних мов, кафедри фізичного виховання; «День фахівця» (для студентів історичного факультету та студентів факультету філології й журналістики). Під час цих заходів видано 22704 документи, пропагувалися нові видання бібліотеки.

З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності за профілем кафедри, а також ефективного використання фонду бібліотеки співробітниками бібліотеки проводяться дні кафедри.

Назва кафедри Інформаційно-бібліографічні списки за дисциплінами кафедри Представлено презентацій, проведено занять Представлено компакт-дисків
кафедра методики навчання іноземних мов;
кафедра англійської філології
25 2 презентації, консультування28
кафедра фізичного виховання та спорту 982 презентації, заняття для викладачів та студентів 6


Бібліографи надавали консультації співробітникам бібліотеки на предмет складання бібліографічного опису, інформували колег з інших структурних підрозділів про цікаві статті з фахових журналів.

Продовжувалася корпоративна взаємодія з бібліотеками різних систем і відомств зі створення Центрального всеукраїнського та регіонального корпоративних каталогів (ЦУКК, РКК), співробітництво з освітянськими бібліотеками з питань формування інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та надання до нього вільного і багатоаспектного доступу.

Надалі продовжувалася діяльність у всеукраїнській та регіональній корпоративній каталогізації, проводилася електронна доставка та обмін аналітичних записів журнальних статей з українських періодичних журналів.

Спільно з освітянськими та науковими бібліотеками здійснювалася робота зі створення інтегрованого інформаційного ресурсу з психолого-педагогічної тематики, реферативного продукту БД «Україніка наукова», для якої реферувалися статті зі збірника «ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія».

Спільно з освітянськими бібліотеками приймали участь у формуванні «Зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології». Бібліотека університету є партнером у проекті з формування зведеної БД «Дисертацій» психолого-педагогічної тематики на базі ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського.
Довідково-інформаційні послуги з використанням ITЗначну роботу з довідково-бібліографічного обслуговування проводять працівники відділу ІТ, бібліотекарі консультанти електронних залів, які здійснюють довідково-бібліографічне інформування на основі БД ЕК та ресурсів мережі Інтернет.

Серед комплексу завдань відділу ІТ – сприяння трансформації книгозбірні університету в інформаційний інтелект-центр. Мета діяльності такої бібліотеки – створення інформаційного, культурного і освітнього середовища для інтелектуального розвитку користувачів, особливо молоді, через забезпечення вільного доступу до інформації і знань.

Особливе місце у даному напряму діяльності приділяється оперативному інформуванню користувачів про наявні ресурси і сервіси, з використанням сучасних можливостей, форм і методів.

В таблиці наводяться окремі показники довідково-інформаційного обслуговування в 2016 р.:

Назва 2016 р.
довідки в ЗЕІ 4784
консультації в ЗЕІ 4795
консультації у відділі (наукометрія, Google-академія) 115
довідки у відділі 500
ЕДД за довідками 478
онлайн-довідки (через "Гостьову книгу") 18
самостійний пошук в БД ЕК 4570
пошук в Інтернет-каталозі 4355

На сайті бібліотеки, інформація надається в вигляді інформаційно-бібліографічних списків, частина яких об’єднана в рубриці «Галузева бібліографія». Протягом року виставлено (оновлено) 290 списків. Аналіз статистики використання Інтернет-ресурсів інформаціно-бібліографічного напрямку показує, що до них відбулося понад 30300 звернень

Працівники відділу інформаційних технологій Музика Л. М. та Наугольних С. Г., Тукало О. М. виконують електронну доставку та обмін бібліографічними описами в рамках корпорацій.

Працівники відділу займаються пошуком, аналізом і збереженням електронної продукції, забезпечують доступ до електронних ресурсів, проводять каталогізацію електронних документів, здійснюють відбір, опрацювання та аналіз дедалі зростаючих масивів інформації.

Зокрема, для акредитаційних таблиць кафедр університету: всесвітньої історії, української мови та літератури, педагогіки, інноваційних технологій, фізичного виховання та спорту надано понад 115 довідок за навчальною та науковою літературою (книгозабезпеченість аспірантури). Списки формувались в вигляді акредитаційних таблиць, дана робота потребувала набагато більше часу, ніж формування списків за навчальними дисциплінами на основі БД ЕК. Окремі кафедри самостійно скористались готовими інформаційно-бібліографічними списками сайту, за базовими дисциплінами (рубрика сайту «Галузева бібліографія), а до нас звертались лише за списками з спеціальних дисциплін.

Серед тем комплексних довідок:

Серед тем довідок, виконаних віртуальною довідковою службою (ВДС):

Аналіз статистики використання Інтернет-ресурсів інформаційно-бібліографічного напрямку в 2016 році показує, що до них відбулося понад 13800 звернень.

Відділ ІТ постійно намагався бути не лише центром інновацій, але й групою оперативного та якісного консультування з будь-яких питань бібліотечних інновацій.

Постійно вдосконалювалася структура та поповнювалися каталоги посилань на ресурси Інтернету науково-методичної направленості. Серед них «Сайти для науковців»