ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
ПІДРОЗДІЛИ
ПЛАН ПРИМІЩЕНЬ
КОНТАКТИ. ТЕЛЕФОНИ
ГРАФІК РОБОТИ
ФОНДИ
ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАСОВА РОБОТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТИСТИКА
ЗАМОВЛЕННЯ ВИДАНЬ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів і пропонує їм ряд нових послуг з забезпечення наукового діяльності університету. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці формуються та поновлюються:

 • Генеральний абетковий каталог (ГАК) у відділі комплектування та наукової обробки документів;
 • Генеральний систематичний каталог (ГСК) у приміщенні каталогів;
 • Систематична картотека статей (СКС) у приміщенні каталогів;
 • Абетковий каталог у приміщенні каталогів;

18 картотек, серед яких:

 • електронні видання
 • автореферати дисертацій
 • наукові записки
 • дипломні роботи
 • навчальні програми та методичні матеріали
 • оригінальні тексти
 • праці викладачів
 • лауреати літературних та інших премій
 • назви художніх творів
 • цитати (переведена в електронний вигляд).Довідково-інформаційна діяльність


Інтенсивний розвиток інформатизації суспільства визначає основні завдання довідково-інформаційної роботи бібліотеки:

 • пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань;
 • удосконалення довідкового апарату бібліотеки;
 • підвищення якості бібліографічного та довідково-інформаційного обслуговування користувачів;
 • використання сучасних інформаційних технологій, створення автоматизованих робочих місць для користувачів інформації.

Завданням бібліотеки університету є, насамперед, задоволення інформаційних потреб, пов’язаних з навчальною і дослідницькою роботою студентів та викладачів. В основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів на паперових та електронних носіях, інформаційно-пошуковий апарат до нього та багатопланова робота фахівців бібліотеки та зокрема інформаційно-бібліографічного відділу (завідувач Мірохіна Т.В.).

Бібліотекарі мають великий досвід у галузі традиційного формування та пошуку документів, однак, постійно працюють над розширенням методів та засобів роботи з інформаційними потоками.

Пошук та глибока аналітико-синтетична обробка документальних потоків з використанням інноваційних методів роботи надавала можливість ефективно використовувати сучасні інформаційні технології у науково-дослідній роботі, відкривала перспективи підвищення ефективності інформаційного та довідково-бібліографічного забезпечення фахівців. Бібліотека забезпечувала користувачам комплекс бібліотечно-інформаційних послуг у найбільш зручному для них режимі: як у самій бібліотеці, так і поза нею – за телефоном, електронною поштою, у мережі Інтернет. Забезпечувався доступ як до власних, так і до корпоративних інформаційних ресурсів будь-якому користувачеві, незалежно від його місцезнаходження. Бібліотечно-інформаційне обслуговування здійснюватиметься за такими напрямами:

 • доступність всіх інформаційних ресурсів;
 • розширення можливостей диференційного використання карткових та електронних носіїв інформації;
 • модернізація традиційних форм обслуговування завдяки впровадженню інноваційних технологій;
 • підвищення культури обслуговування, дотримання професіоналізму та етики кожним бібліотечним працівником.

Якість інформаційно-бібліографічного обслуговування в значній мірі впливала на якість забезпечення навчального та наукового процесів, основу роботи якого складали:

 • наукове опрацювання документів (систематизація, предметизація);
 • пошук інформації в електронній базі даних (ЕБД) бібліотеки;
 • тематичне інформування професорсько-викладацького складу;
 • використання можливостей Internet-мережі;
 • оперативне представлення інформації на сайті бібліотеки;
 • підготовка та проведення «Дня інформації», «Дня фахівця», «Днів кафедри»;
 • активна участь у корпоративній каталогізації;
 • проведення факультативних занять з основ інформаційної культури.

Освітянська книгозбірня протягом звітного року проводила різноманітні інформаційно-бібліографічні заходи, працювала над методологією взаємодії з користувачами, впроваджуючи організаційно-технічні нововведення, що дозволяло здійснювати перехід на якісно новий рівень інформаційного забезпечення науковців університету.

Ефективною і корисною для читачів була традиційна інформаційно-масова робота, яку організовують бібліографи та приймають участь працівники різних відділів.

Бібліографи надавали консультації співробітникам бібліотеки на предмет складання бібліографічного опису, інформували колег з інших структурних підрозділів про цікаві статті з фахових журналів.

Продовжувалася корпоративна взаємодія з бібліотеками різних систем і відомств зі створення Центрального всеукраїнського та регіонального корпоративних каталогів (ЦУКК, РКК), співробітництво з освітянськими бібліотеками з питань формування інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та надання до нього вільного і багатоаспектного доступу.

Надалі продовжувалася діяльність у всеукраїнській та регіональній корпоративній каталогізації, проводилася електронна доставка та обмін аналітичних записів журнальних статей з українських періодичних журналів.

Спільно з освітянськими та науковими бібліотеками здійснювалася робота зі створення інтегрованого інформаційного ресурсу з психолого-педагогічної тематики, реферативного продукту БД «Україніка наукова», для якої реферувалися статті зі збірника «ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія».

Спільно з освітянськими бібліотеками приймали участь у формуванні «Зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології». Бібліотека університету є партнером у проекті з формування зведеної БД «Дисертацій» психолого-педагогічної тематики на базі ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського.
Довідково-інформаційні послуги з використанням ITЗначну роботу з довідково-бібліографічного обслуговування проводять працівники відділу ІТ, бібліотекарі консультанти електронних залів, які здійснюють довідково-бібліографічне інформування на основі БД ЕК та ресурсів мережі Інтернет.

Серед комплексу завдань відділу ІТ – сприяння трансформації книгозбірні університету в інформаційний інтелект-центр. Мета діяльності такої бібліотеки – створення інформаційного, культурного і освітнього середовища для інтелектуального розвитку користувачів, особливо молоді, через забезпечення вільного доступу до інформації і знань.

Особливе місце у даному напряму діяльності приділяється оперативному інформуванню користувачів про наявні ресурси і сервіси, з використанням сучасних можливостей, форм і методів.

Серед них: довідки в ЗЕІ, комплексні довідки у відділі ІТ, віртуальне інформування, он-лайн довідки з використанням «Віртуальної довідкової служби».

Протягом звітного року:

 • надано 6000 консультацій з питань роботи з ПК, пошуку в БД ЕК та використання інших ресурсів ЗЕІ;
 • користувачі самостійно провели понад майже 10500 пошуків в БД ЕК (зокрема, понад 4700 пошуків в зведеному ІРБІС-каталозі http://www.e-catalog.name);
 • виконано майже 5250 довідок на основі ЕК, в ЗЕІ в мережі Інтернет;
 • сформовано понад 745 комплексних довідок (за якими надано користувачам 850 бібліографічних списків та 850 файлів електронних документів);
 • 75 довідок виконано шляхом електронної доставки на електронні скриньки користувачів, в окремих випадках через skype;
 • 15 довідок виконано віртуальною довідковою службою (сформовано 45 списків, що включають понад 600 джерел).

В цілому показники інформаційно-бібліографічного обслуговування у відділі ІТ та ЗЕІ знаходяться на рівні 2013 р., проте зросли показники віртуального інформування користувачів.

На сайті бібліотеки, інформація надається в вигляді інформаційно-бібліографічних списків, частина яких об’єднана в рубриці «Галузева бібліографія». Протягом року виставлено (оновлено) 290 списків (137 – у 2013 р.). Аналіз статистики використання Інтернет-ресурсів інформаціно-бібліографічного напрямку показує, що до них відбулося понад 30300 звернень

Працівники відділу інформаційних технологій Музика Л. М. та Наугольних С.Г. виконують електронну доставку та обмін бібліографічними описами в рамках корпорацій.

Працівники відділу займаються пошуком, аналізом і збереженням електронної продукції, забезпечують доступ до електронних ресурсів, проводять каталогізацію електронних документів, здійснюють відбір, опрацювання та аналіз дедалі зростаючих масивів інформації.


НАШІ ПАРТНЕРИІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ
ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА
ІНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ

 м. Вінниця, 21100,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com