Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ.
ДІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів і пропонує їм ряд нових послуг з забезпечення наукового діяльності університету. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці сформовані:
❑ Генеральний абетковий каталог (ГАК) у відділі комплектування та наукової обробки документів;
❑ Генеральний систематичний каталог (ГСК) у приміщенні каталогів;
❑ Систематична картотека статей (СКС) у приміщенні каталогів;
❑ Абетковий каталог у приміщенні каталогів;

18 картотек, серед яких:
❑ електронні видання
❑ автореферати дисертацій
❑ наукові записки
❑ дипломні роботи
❑ навчальні програми та методичні матеріали
❑ оригінальні тексти
❑ праці викладачів
❑ лауреати літературних та інших премій
❑ назви художніх творів
❑ цитати (переведена в електронний вигляд).
У 2017 р. бібліотека приділяла належну увагу розкриттю фонду через систему ДБА, який представлено традиційними і електронними каталогами. Протягом року систематизатори дотримувалися традиційних методів опрацювання документів та, формуючи електронний каталог, паралельно продовжували ведення карткового Генерального абеткового каталогу (ГАК).Через фінансові негаразди бібліотека змушена законсервувати Систематичний (СК) та Абетковий каталоги (АК) і картотеки та більш активно пропагувати використання ЕК. Співробітники бібліотеки продовжували формувати та удосконалювати довідково-бібліографічний апарат, який містить поточну та ретроспективну бібліографічну та повнотекстову інформацію. Це дало можливість оперативно, багатоаспектно розкрити зміст фонду бібліотеки та забезпечити доступ користувачів до власних та придбаних інформаційних ресурсів.

ГАК є найповнішим каталогом книжкового фонду, поєднує різні каталоги бібліотеки, призначений для службового користування під час комплектування та опрацювання літератури, довідково-бібліографічної, інформаційної роботи. Він потребує підвищеної уваги та постійного наукового і поточного редагування. За звітний період в ГАК влито – 1747 карток, вилучено – 79 карток, переглянуто понад 10 000 карток та проводилась поточна редакція. Паралельно вилучені 227 карток з АК та СК.

Бібліографи здійснювали аналітичний бібліографічний опис статей для електронних баз «Аналітичні описи» та «Праці викладачів». За звітний період було створено і введено в електронну БД 5029 описів. З цією метою переглянуто 1669 книг, 980 журналів, 1270 газет.

Протягом року проводилась звірка персональних даних та поповнення (вилучення) облікових записів БД «Читачі» на основі реєстраційної картотеки, читацьких формулярів, списків вступників та співробітників.

Регулярно проводилась вибіркова редакція БД, серед них: «Цитати», «Книги», «Аналітичні описи», «Повнотекстові видання», «Мультимедійні видання». Співробітники відділу ІТ контролювали дотримання вимог формату машиночитаної каталогізації, а саме: перевірку бібліографічних записів на правильність внесення в електронну базу даних, розмноження номерів, словників електронної бази даних для уніфікації записів і видалення помилок, аналізували причину помилок, надавали методичну допомогу колегам з інших структурних підрозділів бібліотеки.

З метою повного відображення всіх документів в ЕК і поповнення БД «Книга» проводилася ретроконверсія бібліотечного фонду. За 2017 рік введено 557 назв /7261 прим., в т. ч. в секторі зберігання фондів – 485 прим. В 2013 р. – 22467 прим., в 2014 р. - 36889 прим., в 2015 р. – 28621 прим., в 2016 р. – 11114 прим.

Довідково-інформаційна діяльність


Інформаційні послуги здійснюються на основі довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки, який включає систему каталогів і картотек, довідково-інформаційний фонд, бази даних, доступних для бібліотекарів та читачів.

Основними напрямами інформаційно-масової роботи бібліотеки вищого навчального закладу є популяризація бібліотечних фондів, забезпечення навчально-виховного та наукового процесів педагогічного університету повною, оперативною та якісною інформацією. Бібліотечні працівники намагаються гармонійно поєднувати традиційні форми інформаційно-масової роботи з новітніми, інноваційними.

Бібліотека покликана допомагати майбутньому спеціалісту засвоювати основи бібліотечно-бібліографічних знань, підвищувати інформаційну культуру користувачів. Завдання бібліографа – не просто відшукати чи підібрати потрібну літературу а, враховуючи запит користувача, розкрити перед ним систему бібліотечно-інформаційних засобів навігації, навчити самостійно використовувати ДБА. На початку навчального року працівники відділу провели заняття-знайомства з ДБА бібліотеки для першокурсників, практичні заняття для студентів старших курсів та магістрантів.Такі заняття сприяють пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та підвищенню інформаційної культури користувачів.

Одним із напрямів роботи бібліотеки є інформаційно-бібліографічне інформування викладачів і студентів. Співробітники відділу бібліографії беруть активну участь у масових заходах бібліотеки: готують списки літератури за темами заходів, пропагують власну друковану продукцію. Надзвичайно ефективними та корисними для читачів бібліотеки були «Дні кафедри», організовані для кафедри географії та кафедри української літератури, «Дні інформації», «День фахівця» для студентів спеціальності «географія».Однією з основних інформаційних послуг, що надає інформаційно-бібліографічний відділ є виконання бібліографічної довідки. Головне завдання бібліографічної довідки – виявлення найповнішого обсягу релевантних темі запиту документів, здійснення бібліографічного відбору. Відділ здійснював бібліографічно-інформаційне обслуговування всіх категорій читачів: виконував усі види бібліографічних довідок в т.ч. – в автоматизованому режимі, надавав консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки та інші інформаційні послуги.

Довідково-інформаційні послуги надаються і у відділі ІТ:

Цікавим оформленням і змістовністю відзначилися «Календарі знаменних дат» (12), які відмічали важливі події року.

Чільне місце у сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного та наукового процесу університету належить системам ВПІ та ДЗК, розробленим для розповсюдження даних про поточні надходження документів відповідно до постійно діючих інформаційних запитів.

В системі ВПІ (вибіркового поширення інформації) інформуються всі підрозділи університету. Інформування здійснюється в електронному режимі: складаються списки нових надходжень літератури і групуються за замовленими темами. Списки редагуються і перевіряються на відповідність чинним стандартам.

У режимі ДЗК (диференційованого забезпечення керівництва) інформується керівний склад університету за темами «Питання вищої школи», «Виховання студентської молоді» та адміністрація бібліотеки з питань організації бібліотечної справи. За звітний період абонентам ВПІ та ДЗК було відправлено 1140 повідомлень.

Довідково-інформаційні послуги з використанням ITЗначну роботу з довідково-бібліографічного обслуговування проводять працівники відділу ІТ, бібліотекарі консультанти електронних залів, які здійснюють довідково-бібліографічне інформування на основі БД ЕК та ресурсів мережі Інтернет.

Серед комплексу завдань відділу ІТ – сприяння трансформації книгозбірні університету в інформаційний інтелект-центр. Мета діяльності такої бібліотеки – створення інформаційного, культурного і освітнього середовища для інтелектуального розвитку користувачів, особливо молоді, через забезпечення вільного доступу до інформації і знань.

Особливе місце у даному напряму діяльності приділяється оперативному інформуванню користувачів про наявні ресурси і сервіси, з використанням сучасних можливостей, форм і методів.

Відділ ІТ надав допомогу в формуванні акредитаційних таблиць кафедрі правознавства та філософії. Кафедри самостійно скористались готовими інформаційно-бібліографічними списками сайту («Галузева бібліографія» – «Правознавство»), а до нас звертались лише за списками з спеціальних дисциплін «Адміністративний процес», «Судові та правоохоронні органи», «Латинська мова», «Філософія права» та ін.

Серед тем комплексних довідок:

Протягом 2017 р. на сайті представлено понад 190 інформаційно-бібліографічних списків. Аналіз статистики використання Інтернет-ресурсів інформаційно-бібліографічного напрямку показує, що до них відбулося майже 22500 звернень.

Таблиця включає найбільш популярні (понад 1000 звернень) джерела блоку «Електронні ресурси» та «Галузева бібліографія».

Назва ресурсу Кількість звернень в 2017 р.
Біографії (міні-довідник) 1825
Список авторефератів та дисертації 1616
Педагогіка 1514
Фізичне виховання 1440
Архів видань бібліотеки 1285
Філологічні науки 1223
Книгозабезпеченість аспірантури 1090

На схемі наводяться загальні показники електронної доставки документів (ЕДД) протягом 2017 року.

За рахунок стрімкого розвитку інформаційних технологій набувало важливого значення підвищення інформаційної культури користувачів, особливо молодих науковців університету. З цією метою організовували різні заходи: індивідуальні консультації з використання довідково-бібліографічного апарату, групові заняття із молодими науковцями, проводили заняття з інформаційної культури та ІТ-технологій для студентів-магістрантів щодо набуття комп’ютерної грамотності та навичок роботи з електронним каталогом бібліотеки, мережевими технологіями.

Працівники бібліотеки проводили ознайомлення з основами інформаційно-бібліографічної культури, з використанням ІТ для студентів та науковців університету, з усіх питань використання інформаційних ресурсів бібліотеки. Особлива увага приділялася допомозі кафедрам університету в їх науковій діяльності та інформуванню кафедр, науковців, пошукувачів з різних питань підготовки наукових робіт.

Продовжувалася корпоративна взаємодія з бібліотеками різних систем і відомств.В 2017 році бібліотека приймала участь в наступних корпораціях:

У 2017 році для корпоративних каталогів бібліографами було створено 1208 описів.

Бібліографи надавали консультації співробітникам бібліотеки, студентам та викладачам університету з питань бібліографічного опису документів, працювали у напряму вдосконалення бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів, інформували колег з інших структурних підрозділів про цікаві статті з фахових журналів.пошуку та використання різноманітних інноваційних методик.


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений