Соціально-психологічні чинники впливу студентської групи на соціалізацію особистості

Спикок книжкових видань

 1. 06
  В48
  Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Збірник матеріалів звітної науково-пракутичної конференції викладачів і студентів : Серія "Початкове навчання". Вип. 1
  / редкол.: В. Г. Волочай, Г. С. Тарасенко, В. С. Штифурак [та інш.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 233 с.
  Примірники: всього:13 - НАУК.АБ(9), ЗБЕРІГ(2), ППН(2)
  В змісті:
  Городинська А. Виховна робота з дезадаптованими студентами на початковому етапі навчання / А. Городинська, Т. Поліщук
  Шовкопляс Н. Психологічні особливості громадянської самоідентифікації студентської молоді / Н. Шовкопляс, К. Чала; Д. Р. Бабіч
  Антонюк А. Про деякі особливості розвитку особистості студента / А. Антонюк; Л. В. Міхеєва
 2. 06
  В48
  Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. Вип. 10
  / редкол. : М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко, Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2004. – 207 с.
  Примірники: всього:2 - ППН(1), ЗБЕРІГ(1)
 3. 378(07)
  В54
  Виховання національної свідомості особистості : (метод. рекоменд. кураторам академічних груп студентів) : навч. пос.. Ч. 1: Зміст виховної роботи
  / Д. О. Тхоржевський ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 318 с.
  Примірники: всього:97 - ЧЗ ППН(6), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(90)
 4. 378(07)
  Н12
  На допомогу наставнику академічної групи : метод. посібник
  / уклад. : Н. В. Баюрко, Л. С. Бровчак, Л. В. Грущенко [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – 131 с.
  Примірники: всього:10 - ППН(4), ЗБЕРІГ(2), НАВЧ.АБ(4)
 5. 15(075.3)
  П44
  Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
  / Л. Г. Подоляк. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Каравела, 2008
  Примірники: всього:20 - ЧЗ ППН(3), ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(16)
 6. 378(07)
  Р68
  Роль добровільних студентських об'єднань у формуванні гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно-свідомої особистості (на допомогу керівникам добровільних учнівських та студентських об'єднань, класним керівникам, наставникам академічних груп) : методичний посібник
  / редкол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Грущенко, О. І. Криворучко, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – 142 с.
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(2), ЧЗ ППН(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)

 7. Ф50
  Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць присвячений 50-річчю інституту фізичного виховання і спорту. Вип. 6
  / редкол.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, М. І. Сметанський ; МОН України; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ ім.М. Коцюбинського, 2006. – 559 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Винославська, О. В. Психологічні особливості студентської групи / О. В. Винославська // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 7. – С. 65-70
 2. Демидова, Е. В. Организационная культура как фактор повышения эффективности обучения / Е. В. Демидова // Alma mater. – 2010. – № 8. – С. 53-59
 3. Земба, А. Б. Проблема ефективності управління студентською групою : тренінг розвитку лідерських якостей студентів / А. Б. Земба // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 42-48
 4. Лякішева, А. В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи / А. В. Лякішева // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 4. – С. 69-74
 5. Михайлюк, В. О. Положення про куратора студентської групи / В. О. Михайлюк // Позакласний час. – 2007. – № 11. – С. 102-103.
 6. Рекомендації щодо порядку організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді : № 1/9-286 від 27.04.10 // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – Липень (№ 28). – С. 13-16.
 7. Сняданко, І. І. Вплив оганізаційної культури студентської групи на рівні психолгічної готовності студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності / І. І. Сняданко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 11. – С. 12-17
 8. Шахов, В. І. Соціалізація особистості майбутнього психолога в умовах студентської групи / В. І. Шахов, В. В. Шахов // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2012. – Вип. 38. – С. 407-410

Автореферати та дисертації

 1. 378
  Б43
  Бєлих О. С. Духовні основи формування світогляду студентської молоді : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бєлих Олександр Сергійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Защищена 28.03.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-38 (41 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  Б81
  Бондарчук, Алла Ярославівна. Виховання у студентської молоді культури сімейних взаємин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / А. Я. Бондарчук ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Рівненський державний гуманітарний ун-т]. – Киiв, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 ( 14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 378(07)
  Б87
  Бреславець, Надія Олександрівна. Формування компетентності життєвого проектування студентської молоді в умовах вищого навчального закладу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія та методика виховання / Н. О. Бреславець ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер.д-р пед. наук Шевченко Г. П. 27.1005. – Луганськ, 2010. – 20 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 247 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с. 189-202 (205 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 378
  Б91
  Бурцева І. І. Формування у студентської молоді цінностей і особистісних смислів життя у навчально-виховному процесі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бурцева Ірина Ігорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Захищена 23.04.2013. – Луганськ ; 2013, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 378
  Д75
  Дроговоз, Вадим Анатолійович. Патріотично-військове виховання студентської молоді в освітньо-виховному просторі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / В. А. Дроговоз ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  С34
  Сівак Н. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Сівак Наталія Антонівна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 02.10.2012. – Київ, 2012. – 18 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 378
  С41
  Сичов, Сергій Олександрович. Теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / С. О. Сичов ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-35 (40 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 378
  Т41
  Тимошенко В. В. Формування здорового способу життя студентів педагогічного університету в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Тимошенко Володимир Валерійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 27.03.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 378(07)
  У93
  Ушаков, Артем Сергійович. Виховання культури вчинку у студентської молоді у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / А. С. Ушаков ; СНУ ім. В. Даля ; Наук. кер. чл.-кор. АПН України д-р пед. наук Шевченко Г. П. – Захищена 13.02.2008. – Луганськ, 2008. – 20 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 378(07)
  Ч-81
  Чубук, Руслан Валентинович. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р. В. Чубук ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Наук. кер. д-р пед. наук Богданова І. М. 10.0811. – Одеса, 2008. – 21 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 378
  Ш91
  Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Штифурак Віра Євгенівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НАПН України Ін-т вищої освіти]. – Защищена 18.03.2011. – Луганськ, 2011. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 38-41 (34 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)


Спикок авторефератів та дисертацій


 1. Г14
  Гакман, Анна Вікторівна. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11-14 років в умовах дитячого табору відпочинку : автореф. дис ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / А. В. Гакман ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Киiв, 2012. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 371.014
  Г77
  Грановський, Василь Григорович. Формування здоровогу способу життя підлітків в умовах оздоровчого табору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / В. Г. Грановський ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Луцьк, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.014
  Л54
  Лещак О. М. Корекція фізичного стану і сомантичного здоров'я школярів в умовах літнього дитячого оздоровчого закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Лещак Олександр Миколайович ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Захищена 24.02.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (7 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 37У(09)
  Ф55
  Філоненко О. С. Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст.-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Філоненко Олена Станіславівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед.ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 22.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378
  Ц86
  Цуприк, Світлана Іванівна. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до роботи в літніх оздоровчих таборах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / С. І. Цуприк ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 223 с. : дод. – Бібліогр.:с.179-204(306 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Спикок повнотекстових електронних видань

 1. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної т педагогічної психології. [Електр. ресурс]. Т. 11, частина 1 / за ред. академіка С. Д. Максименка. – 2009
 2. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи [Електр. ресурс] : навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – 2005
 3. Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи. Теорія виховання [Електр. ресурс] : цикл лекцій / А. А. Марушкевич. – 2005