Комунікативні компетенції як сума знань, умінь та характерних рис особистості.

Список книжкових видань

 1. 15(075.3)
  К61
  Коломієць Л. І. Психологічна діагностика мотивації та комунікації особистості : навч.-метод. посіб.
  / Л. І. Коломієць, Г. Б. Шульга. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 186 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
 2. 158.015
  Ф33
  Федорчук В. Комунікативна компетентність педагога : Соціально-психологічний тренінг
  / В. Федорчук. – К. : Шкільний світ, 2007. - 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:4 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Білик І. Комунікативний підхід - передумова успіху / І. Білик //English language & culture. – 2010. – Квітень (№ 14). – С. 3-4.
 2. Гаврилова М. О развитии комуникативной компетенции будущих учителей / М. Гаврилова //Высшее образование в России. – 2008. – № 7. – С. 167-169.
 3. Синицина, Наталія. Надання управлінських послуг державними службовцями: питання професійної компетентності / Н. Синицина //Освіта і управління. – 2011. – № 1. – С. 25-30
 4. Токменко О. П. Деякі аспекти соціолінгвістичної компетенції / О. П. Токменко //Англійська мова та література. – 2010. – Липень (№ 19/21). – С. 23-25
 5. Шарипов Ф. В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза / Ф. В. Шарипов //Высшее образование сегодня. -2010. -№ 1. – С. 72-77

Список електронних повнотекстових видань

Видання доступні в електронних залах бібліотеки

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Электронный ресурс] : підручник / Ф. С. Бацевич. - Електроннитй текст в форматі . djvu. - К.: Академія, 2004
 2. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] / сост. Ж. В. Николаева. - Улан-Уде: ВСГТУ, 2004. - 274 с.
 3. Технології роботи організаційних психологів [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. вузів / Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова, О. В. Винославська. - Електрон. текст в форматі .pdf. - К.: ІНКОС, 2005. - 366 с.

Список мультимедійних видань

 1. Людина і світ [Електронний ресурс] : електронний посібник : збірник. – Електрон. текст в форматі .exe ; презентації .pptx. – К., 2011. – Ел. опт. диск (CD-ROM) : зв. Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 2. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції [Електронний ресурс] : курс лекцій (схеми і табл.). – Електрон. текстов. дан. в форматі .pdf. – К.: Ленвіт, 2011. – Эл. опт. диск (CD-ROM) Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Список авторефератів та дисертацій

Видання можна замовити в ЧЗ ППН

 1. Балабанова К. Є. Формування професійно-комунікативної компетенції магістрів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Балабанова Катерина Євгенівна. – 2011
 2. Дусь, Наталія Анатоліївна. Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Н. А. Дусь. – 2008
 3. Лобанова, Тамара Дмитрівна. Системний підхід у формуванні комунікативно-мовної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. - теорія і методика професійної освіти / Т. Д. Лобанова. – 2009

Список праць викладачів

 1. Любчак, Людмила. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів / Л. Любчак // Наукові записки. Серія: Початкове навчання. – Вінниця, 2004. – Вип. 2. – С. 19-21.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)