Моральні аспкти молодіжного спілкування

Список книжкових видань

 1. 15(07)
  В20
  Васютинський В. О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування
  / В. О. Васютинський, Л. П. Захаріяш, Г. В. Циганенко ; Академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2009. – 36 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
 2. 378(075.3)
  В54
  Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб.
  / за ред. Т.Ю. Осипової ; МОН України; ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса : Фенікс, 2006. – 284 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.011
  Г59
  Години спілкування на етичні теми : 5-9 класи
  / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2013. – 128 с.. – (Б-ка "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 158.015
  Г63
  Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам
  / А. Гольдштейн, В. Хомик ; пер. з англ. В. Хомика. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.. : табл, мал.
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЧЗ ППН(2)
 5. 371(075.3)
  К28
  Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва : навч. посібник для вузів
  / М. Д. Касьяненко. – К. : Вища школа, 1993. – 320 с. – Бібліогр.: с.317-319
  Примірники: всього:28 - ЧЗ ППН(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЗБЕРІГ(2)
 6. 1МИ7
  К67
  Корніяка, Ольга. Мистецтво гречності : Чи вміємо ми себе поводити?
  / О. Корніяка. – К. : Либідь, 1995. – 96 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
 7. 1МИ7(075.3)
  М18
  Малахов, Віктор Аронович. Етика : курс лекцій; навч. посібник
  / В. А. Малахов ; ред. С. Головко. – вид. 2-ге, доп. і перероб.. – Киiв : Либідь, 2000. – 384 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 4У(07)
  О-75
  Особистісні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів : метод. рекомендації
  / за ред. В. О. Васютинського ; Академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2009. – 40 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 378
  С91
  Сучасні інфрмаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців. Методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Ч. 2
  / ред. І. А. Зязюн. – Київ-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2002. – 531 с.
  Примірники: всього:2 - ППН(1), ЗБЕРІГ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Алова, А. Вирішення шкільних конфліктів / А. Алова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 18-27
 2. Аржанухіна, С. В. Взаємозв'язок національної свідомості та міжнаціонального спілкування у вихованні сучасної молоді / С. В. Аржанухіна, Т. В. Бесшапошникова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць / ред. кол.: [ В. Г. Кремень, Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський]. – Харків, 2006. – Вип. 11 (15). – С. 92-101
 3. Веленко, А. Діти і макросередовище: неформальне спілкування, тусовки, перебування поза межами школи, ранні статеві стосунки / Алла Веленко // Психолог. – 2010. – Жовтень (№ 39). – С. 20-22.
 4. Гаврилюк, О. Виховання толерантності на уроках української мови та літератури / О. Гаврилюк // Бібліотечка "Дивослова". – 2011. – № 2. – С. 2-3.
 5. Гурлєва, Т. С. Спілкування на сайтах знайомств - вияв людяності чи жорстокості / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 1. – С. 44-50
 6. Касьянова, О. формування комунікативної компетенності в молодших підлітків / О. Касьянова // Сучасна школа України. – 2009. – Лютий (№ 2). – С. 37-41.
 7. Остапенко, Галина. Формат комунікаційного середовища студентів КНУКіМ у мережах Інтернет: соціологічне опитування / Галина Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 4. – С. 47-51
 8. Полякова, Олена. Будуймо мости спілкування та порозуміння: з досвіду проведення міжнародного молодіжного веб-марафону "Україна - Росія" / О. Полякова, Т. Рєзник // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 5-7
 9. Сергієнко, Валентина. Проблеми виховання студентської молоді / В. Сергієнко, В. Костін // Вища школа. – 2010. – № 7/8. – С. 75-79
 10. Скубашевська, Ольга Станіславівна. Дискурс як технологія учнівської та студентської молоді / О. С. Скубашевська // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 31-35
 11. Спода, Л. Формування комунікативної компетентності / Л. Спода // Психолог. – 2011. – Жовтень (№ 39). – С. 11-16.
 12. Субботский, Е.В. Диалогическое общение в образовании: мифы и реальность / Е.В. Субботский, О. Б. Чеснокова // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 151-161
 13. Юшина, О. Молодь проти насильства : усний журнал / О. Юшина // Психолог. – 2010. – Липень (№ 27/28). – С. 52-57

Список електронних повнотекстових видань

Видання доступні в електронних залах бібліотеки


 1. Артемова Л. Задоволення особливих потреб дитини у спілкуванні з однолітками [Електронний ресурс]
  / Л. Артемова. – Електронний текст в форматі .rtf. – К. : Контекст, 2000. – Ел. жорстк. диск

 2. Бодалев А. А. Психология общения [Электронный ресурс]
  / А. А. Бодалев. – Электр. текст в формате .pdf. – Воронеж : Модэк, 1996. – Эл. жестк. диск.

 3. Даниленко О. И. Пособие по социальной психологии [Электронный ресурс]
  / О. И. Даниленко. – електрон. текст в форматі .txt.

 4. Камардина Г. Г. Психологические трудности общения : основы психотехнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие
  / Г. Г. Камардина, Е. Н. Пожарская ; сост. А. В. Генералова, О. Ю. Гроголева. – Електрон. текст в форматі .pdf. – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – Эл. жестк. диск

 5. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія [Электронный ресурс] : навч. посібник
  / А. М. Льовочкіна. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : МАУП, 2002. – 144 с. – Эл. жестк. диск. – Бібліогр.: с. 139-140

 6. Пірен М. І. Конфліктологія [Электронный ресурс] : підручник для студ. ВНЗ
  / М. І. Пірен ; МАУП. – Електрон. текст в форматі .pdf. – К., 2003. – 360 с. - Эл. жестк. диск. – Бібліогр. в кінці глав

 7. Сербенська , Олександра . Культура усного мовлення. Практикум : навчальний посібник
  / О. Сербенська . – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 213. – Эл. жестк. диск.

 8. Слободинська, Тамара. До інтерпретації окремих термінів комплексної теорії моделей спілкування [Электронный ресурс]
  / Тамара Слободинська. – Электрон. текстові дан. в форматі .pdf //. – Вінниця: ВДПУ

 9. Слободинська, Тамара. Про зміст висловлення в контексті теорії моделей спілкування [Электронный ресурс]
  / Тамара Слободинська. – Электрон. текстові дан. в форматі .pdf //. – Вінниця: ВДПУ
  Присвячено одній із проблем комплексної теорії моделей спілкування (комунікативної лінгвістики), а саме виокремленню зрізів розуміння семантики висловлення.

 10. Філоненко М. М. Психологія спілкування [Электронный ресурс] : підручник
  / М. М. Філоненко. – Електр. текст в форматі .pdf. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 c. – Эл. жестк. диск

Список мультимедійних видань

 1. Людина і світ [Электронный ресурс] : електронний посібник : збірник. – Електрон. текст в форматі .exe; презентації .pptx. - К., 2011. – Ел. опт. диск (CD-ROM) : зв. Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 2. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. - 2-ге вид. випр. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 688 c. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Психологія. Педагогіка. Соціологія та соціальна робота). – Бібліогр.: с. 671 Примірники: всього:2 - ЗЕІ(2)

Список праць викладачів

 1. Кириленко В. В. Спілкування персонажів як засіб їх морально-психологічної характеристики / В. В. Кириленко // Т. Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали : Тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – Одеса, 1989. – Ч.І. – С. 65-66. Наявні примірники у відділах: всього 1: ЗБЕРІГ(1)