Формування природничих понять на уроках природознавства в початковій школі

Список книжкових видань

 1. 5(07)(075.3)
  Б18
  Байбара Тетяна Миколаївна. Методика навчання природознавства в початкових класах : навч. посіб.
  / Т. М. Байбара ; Міжн. фонд "Відродження". – К. : Веселка, 2010. – 334 с
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 2. 5(07)(075.3)
  Б-18
  Байбара Тетяна Миколаївна. Методика навчання природознавства в початкових класах : навч. посібник для викладачів пед. вузів, педучилищ, методистів
  / Т. М. Байбара. – К. : Веселка, 1998. – 334 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні : М.Ф. Відродження)
  Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(2)
 3. 5(075.1)
  Б12
  Бабовал Т. І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : Книга для читання. Ч. 1
  / Т. І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1998. – 128 с. : ил. – (Бібліотека учня початкових класів)
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 4. 5(07)
  Д-46
  Діптан Наталія Володимирівна. Природознавство : Плани-конспекти уроків. 4 (3) клас
  / Н.В. Діптан. – Харків : Ранок, 2000. – 160 с. – (Сер. "Початкова школа")
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 5. 5(07)
  К-56
  Коваль Ніна Степанівна. Дидактичні матеріали до підручника з природознавства: 3 (2) кл. (початкової школи)
  / Н.С. Коваль, Л.С. Бондаренко ; (авт. Т.М. Байбара, Н.С. Коваль). – К. : Веселка, 1998. – 80 с. : вкл. арк., кольор. іл. – (Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні")
  Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЗБЕРІГ(2)
 6. 51(070.1)
  К75
  Кочина Лідія Петрівна. Навчання в 2 класі чотирирічної початкової школи. Математика. Ознайомлення з навколишнім світом : посібник для вчителя
  / Л. П. Кочина, Н. М. Бібік, Н. С. Коваль. – К. : Освіта, 1992. – 224 с. – (Бібліотека вчителя початкових класів)
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 7. 5(07)(075.3)
  К89
  Кукалець Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посібник за модульно-рейтинговою системою навч. студ. спец. "Початкова освіта"
  / М. В. Кукалець. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 222 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 8. 5(07)
  М-55
  Мечник Л.А. Природа України : посібник для вчителів почат. класів з предмету "Природознавство"
  / Л. А. Мечник, О. М. Волошин, І. І. Мечник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 39 с. – (Початкова школа)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 9. 5(07)
  П32
  Півторак Т. І. Уроки серед природи за творами В Сухомлинського. 2-3 класи
  / Т. І. Півторак ; упоряд. М. Пристінська. – К. : Редакціії газет, 2014. – 115 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 10. 5(07)
  П77
  Природознавство. Уроки за новою програмою. 3 клас (розробки уроків до підручника І. В. Грущинської). – К. : Редакції газет здошкільної та початккової освіти, 2014. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 11. 30(07)/Т19-350212
  Тарасов Лев Васильович. Навколишній світ: 1 клас. Краса і симетрія
  / Л. В. Тарасов. – Суми : Університетська книга, 2002. – 72 с. : іл. – (Освітня модель "Екологія та розвиток"). – (Людина і світ)
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5), ЗБЕРІГ(1)

Список статей з періодики

 1. Андрусенко І. Захопливі у Космосі пригоди! Ми — часточки його, як все в природі : формування в молодших школярів уявлень про Всесвіт / І. Андрусенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 6-10.
 2. Андрусенко І. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів / Ірина Андрусенко // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 25-28
 3. Андрусенко І. Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів / Ірина Андрусенко // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 22-26
 4. Андрусенко І. Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів / І. Андрусенко // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 4-8.
 5. Борисенко Н. Моделі як засіб формування уявлень про явища природи / Н. Борисенко // Початкова школа. – 2007. – № 3. – С. 32-33.
 6. Ветчинкіна О. Використання різноманітних джерел інформації - один із напрямків формування компетентності молодших школярів / Ольга Ветчинкіна // Початкова школа. – 2012. – № 3. – С. 52.
 7. Грошовенко О. Використання ефективних форм організації позаурочної еколого-виховної роботи з молодшими школярами / О. Грошовенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів : Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. І. Сметанський, Г. О. Балл. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – Вип. 3. – С. 214-216
 8. Грущинська І. Спостереження у природі як засіб формування природознавчої компетентності у 2-му класі / І. Грущинська // Учитель початкової школи. – 2013. – № 6. – С. 22-24.
 9. Рудишин С. Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 45-49
 10. Сінельнікова Н. Технологія формування культури мислення молодшого школяра на уроках з природознавства / Наталія Сінельнікова // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 34-36
 11. Сугейко Л. Формування комунікативної та природознавчої компетентності учнів у процесі роботи над картинами -загадками / Любов Сугейко, Наталія Борисенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 26-28
 12. Тарасенко Г. Люби і знай свій рідний край : [проект] / Галина Тарасенко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 64.
 13. Філіпінко Любов. Використання методу проектів з метою формування екологічної компетентності у молодших школярів / Любов Філіпінко // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 52
 14. Філіпінко Любов. Формування екологічної свідомості у молодших школярів : позакласний захід у 1 класі / Любов Філіпінко // Початкова школа. – 2018. – № 2. – С. 40-41.

Список авторефератів та дисертацій

 1. 37У(09)
  Б24
  Баранюк Ірина Григорівна. Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук:: [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / І. Г. Баранюк ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [ Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 37И
  Б82
  Борін К. А. Формування екологічної свідомості учнів у школах Німеччини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борін Кирило Анатолійович ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, [Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов]. – Захищена 27.06.2012. – Луганськ, 2012. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 373.7
  В68
  Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волохата Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.) . – [2018-8710А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 373.7
  В68
  Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волохата Катерина Миколаївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 296 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 5-8 (17 назв.); с. 66-78 (131 назв.); с. 143-156 (154 назв.); с. 199 (6 назв.) . – [2018-308Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378
  М74
  Мозуль І. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. В. Мозуль; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 27.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.) . – [2017-8514А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Список електронних повнотекстових видань

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. М. Байбара. – Електрон. текст в форматі .pdf. – К.: Веселка, 1998. – 169 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 2. Методика навчання природознавства в початкових класах : роб. зошит з метод. матеріалами : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки "Дошкільна освіта" / упор.: О. П. Грошовенко, Л. А. Присяжнюк. – 3-є вид. перероб. та доп. – Вінниця: Корзун Д. Ю, 2013. –- 180 c.

Список праць викладачів

 1. Грошовенко О. Використання методів корекції мотиваційно-ціннісних установок молодших школярів на взаємодію з природою / О. Грошовенко // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 107-109
 2. Грошовенко О. П. Підготовка вчителя початкових класів до еколого-виховної роботи з молодшими школярами / О. П. Грошовенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів. – Вінниця, 2001
 3. Грошовенко О. П. Підготовка вчителя початкових класів до формування в учнів екологічних знань / О. П. Грошовенко // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти. –Полтава, 2001
 4. Стахова І. А. Педагогічні умови формування креативності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з методики навчання освітньої галузі "Природознавство" / І. А. Стахова // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 352-356
 5. Тарасенко Г. С. Формуванні в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі I ступеня / Г. С. Тарасенко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. -Випуск №41. – С. 144-150
 6. Тарасенко, Г. С. Формування в учнів естетичного відчуття природи / Г. С. Тарасенко // Початкова школа. –1984. – № 3. – С. 27-32.
 7. Тарасенко, Г.С. Художньо-творче освоєння природи як засіб екологізації мислення вчителя / Г.С. Тарасенко // Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів" 24-25 квіт. 1996 року. – Вінниця, 1996. – Ч. 1. – С. 27-32.

Список видань Інституційного репозитарію

 1. Антонюк О. О. Історико-педагогічний контекст проблеми формування природничих уявлень дітей старшого дошкільного віку / О.О. Антонюк //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 97-101. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3099
 2. Грошовенко О. П. Формування природознавчої компетентності молодших школярів / О. П. Грошовенко, Л. А. Присяжнюк. – Вінниця, 2017. – 13 с.
 3. Гудима О. О. Дослідницька діяльність у формуванні природничих уявлень молодших школярів / О. О. Гудима // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С.111-114. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2395
 4. Трохіна Н. С. Дидактична гра на уроках природознавства як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / Н. С. Трохіна // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 260-264. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3132
 5. Похвалюк Л. О. Психолого-педагогічні аспекти формування природничих уявлень молодших школярів / Л. О. Похвалюк //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 191-193. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3140
 6. Стасюк А. О. Проблемний підхід у формуванні природничих уявлень / А. О. Стасюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 238-239. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3162
 7. Стахова І. А. Веб-квест як інноваційний засіб формування природничої компетентності майбутнього вчителя початкової школи / І. А. Стахова // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 7(10) / редкол.: Р.С. Гуревич (голова) [ та ін. ] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. – С. 46-50. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3015
 8. Стахова І. А. Розвиток креативності молодшого школяра засобами природничо-екологічної проектної діяльності / І. А. Стахова // Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та перспективи : матеріали третьої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 4 / упорядники : О. І. Кілініченко, Л. І. Хімчук. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 91-93. - Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3018