Особливості професійної підготовки вчителів іноземних мов

Список авторефератів та дисертацій

 1. 378
  Б48
  Береснєв, Андрій Анатолійович. Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування особистісно орієнтованих технологій навчання : Автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та мето-дика професійної освіти / А.А. Береснєв; "Кримський гуманітарний універси-тет"(м.Ялта); Наук.кер.д-р пед.наук Ігнатенко М.Я..28.0910. – Ялта, 2009. – 20 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  Б62
  Биндас О. М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Биндас Олена Миколаївна; Полтавсь-кий нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Защищена 29.12.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.) . – [2016-8244А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 378
  Г20
  Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного нав-чання університетів Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; Житомир-ський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Защищена 19.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.) . – [2015-7534 А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 378
  Г59
  Гойдош Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гойдош Надія Іванівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Защищена 27.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 23 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с.19-20 (16 назв.) . – [2015-7496А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378(07)
  Г65
  Гончарова, Ольга Анатоліївна. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної дія-льності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О.А. Гончарова; Ін-т вищої освіти АПН України; Наук.кер. канд.пед.наук Спіцин Є.С.. – Защищена 25.06.2008. – К., 2008. – 20 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 378И
  Г85
  Гринюк С. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. осві-ти" / Гринюк Світлана Петрівна ; Національний авіаційний ун-т. – Защищена 02.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.) . – [2013- 6788А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 378
  Д55
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх вчителів іно-земної мови в процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Добіжа Надія Вікторівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 16.11.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.) . – [2016-8203А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  З-91
  Зубенко , Тетяна Володимирівна. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комуні-кативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04- теорія та методика проф. освіти / Т. В. Зубенко ; Він-ницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис.. – Біб-ліогр.: с.16-17(16 назв)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 378
  З-91
  Зубенко, Тетяна Володимирівна. Організаційно - педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комуні-кативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Т.В. Зубенко; Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009. – 254 с. – Біб-ліогр.: с.232-254 (244назви).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 378
  К56
  Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початко-вої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковтун Оксана Анатоліївна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Защищена 22.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.) . – [2016-8156А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 378
  Л37
  Леврінц, Маріанна Іванівна. Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іно-земних мов в Угорщині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / М. І. Леврінц; Тернопільський нац. пед. ун- т імені Воло-димира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун- т ]. – Тернопіль, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с.17-19 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 378
  Л69
  Логвіненко А. Ю. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування толерантності в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Логвіненко Анастасія Юріївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Защищена 07.12.2017. – Одеса, 2017. – 24 с. : рис., табл. – Біб-ліогр.: с. 18-20 (21 назв.) . – [2017-8468А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 378
  М60
  Мілько Н. Є. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мілько Наталія Євгенівна; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Защищена 04.05.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.) . – [2018-8637А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 378
  М12
  Мазко О. П. Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мазко Олена Петрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Защищена 19.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.) . – [2014-7107А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 378
  М23
  Манжос, Ельвира Олександрівна. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування комунікативної куль-тури учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Е. О. Манжос; Вінницький державний пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 30 с. : рис, табл. – Бібліогр.:с.16-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 16. 378
  М23
  Манжос, Ельвира Олександрівна. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування комунікативної куль-тури учнів старшої школи : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-дика проф. освіти" / Е. О. Манжос; Вінницький державний пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 242 с. – Бібліогр.:с.217-242(297 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 17. 378
  М29
  Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Криворізький нац. ун-т]. – Защищена 29.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с.15-17 (24 назв.) . – [2015-7351А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 18. 378
  М30
  Марчій-Дмитраш Т. М. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у по-чатковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-дика проф. освіти" / Марчій-Дмитраш Тамара Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун- т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун- т імені Василя Стефа-ника]. – Тернопіль, 2010. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с.16-17( 11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 19. 378
  Н55
  Несвірська, Тетяна Вікторівна. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Т. В. Несвірська; Житомирський державний ун- т імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 20. 378
  О-51
  Околович О. В. Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України ( друга половина ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Околович Олександр Воло-димирович; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Защищена 20.05.2014. – Дрогобич , 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.) . – [2014-7114А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 378
  П44
  Подзигун, Олена Анатоліївна. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбут-ніх учителів іноземеої мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04- теорія та методика проф. освіти / Подзигун Олена Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис.. – Бібліогр.: с.15-17(20назв).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 22. 378
  П84
  Процько Є. С. Професійна підготовка вчителів англійської мови в Бельгії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Процько Євгенія Сергіїв-на; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Защищена 24.03.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.) . – [2016-7941 А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 23. 378
  Р15
  Радул С. Г. Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у про-цесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-рія і методика проф. освіти" / Радул Скргій Григорович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – За-щищена 23.04.2014. – Умань, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.) . – [2014-7083А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 24. 378
  С34
  Сідун М. М. Формування професійної компетентності майбутноьго вчителя іноземної мови почат-кової школи засобами навчальних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сідун Мар'яна Михайлівна ; Житомир-ський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Защищена 15.10.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.) . – [2013- 6928А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 378И
  С36
  Сілютіна І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сілютіна Ірина Олександрівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-ди. – Защищена 07.03.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв.) . – [2018-8547А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 26. 378
  Т57
  Тонконог Н. І. Формування індивідуальної стратегії освітньо-професійної діяльності у майбутніх учи-телів іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-тодика проф. освіти" / Тонконог Наталія Ігорівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Защищена 07.03.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.) . – [2018-8553А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 27. 378
  Х17
  Халимон, Ірина Йосипівна. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова" : Автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І.Й. Халимон; ЖДУім.І.Франка; Наук.кер.канд.пед.наук Редько В.Г..17.0903. – Житомир, 2009. – 20 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 28. 378
  Ч-49
  Чернігівська, Наталія Станіславівна. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самостійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Н. С. Чернігівська; Київський ун- т імені Бориса Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 29. 378
  Ч-49
  Черній, Людмила Віталіївна. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в уні-верситетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-дика проф. освіти" / Л. В. Черній; Тернопільський нац. пед. ун- т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.15-17( 15 назв)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 30. 378
  Я92
  Яценюк Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікатив-ної компетенції молодших школярів засобами підручника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яценюк Надія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун- т імені Володимира Гнатюка. – Защищена 26.10.2012. – Тернопіль, 2012. – 20 с. : рис, табл. – укр. – Бібліогр.: с.16-16 (11 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Абсалямова Я. Розвиток професіоналізму викладача іноземних мов технічного ВНЗ у процесі професійної самореалізації / Я. Абсалямова // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 13-16
 2. Акопянц А. М. Прагмалингводидактика - современная парадигма обучения иностранным языкам / А. М. Акопянц // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 3. – С. 17-21
 3. Василюк Т. Діагностика ефективності методики використання загальнокультурного компонента в естетичному вихованні майбутнії учителів іноземної мови / Т. Василюк // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 43-46
 4. Вінарева Г. Тенденції розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовищі ВНЗ лінгвістичного профілю : (на прикладі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов) / Г. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа. – 2011. – № 4-5. – С. 40-45
 5. Данилова В. В. Разработка кейсов для формирования готовности будущих учителей иностранного языка к педагогической деятельности / В. В. Данилова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 9. – С. 57-59
 6. Дегтярева М. Н. Инфокоммуникационная компетентность как базовая составляющая профессиональной компетентности учителя иностранного языка / М. Н. Дегтярева // Мир образования - образование в мире. – 2012. – № 2. – С. 168-172
 7. Дідух О. О. Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів / О. О. Дідух // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 44-52
 8. Дмітренко Н. Є. Застосування проблемних ситуацій для формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів на заняттях з англійської мови / Н. Є. Дмітренко, А. І. Петрова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 23-29
 9. Дмітренко Н. Є. Основні положення системи медичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах профільного навчання / Н. Є. Дмітренко // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 44-47
 10. Дмітренко Н. Є. Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи в контексті наступності вивчення іноземної мови / Н. Є. Дмітренко // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2011. – Вип. 34. – С. 269-272
 11. Зєня Л.Я. До питання комплексного моделювання системи професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови старшої профільної школи / Л. Я. Зєня // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 87-96
 12. Кадемія М. Ю. Проектна технологія як засіб розвитку інноваційної культури майбутнього вчителя іноземних мов / М. Ю. Кадемія, О. А. Подзігун // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія : збірник накових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2009. – Вип. 29. – С. 124-129
 13. Керім-Заде І. С. Підготовка вчителів іноземної мови до реалізації технологічного підходу в навчанні / І. С. Керім-Заде // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – Ч. 2. – С. 227-230.
 14. Князян М. Роль самостійно-дослідницької діяльності в підготовці вчителя іноземних мов6 компетентісний підхід / М. Князян // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 10-13
 15. Колодько Т. Іншомовна соціокультурна компетенція у підготовці майбутнього вчителя іноземної мови / Т. Колодько // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – № 3/4. – С. 153-157.
 16. Лісниченко Алла Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до забезпечення індивідуального підходу в педагогічній діяльності / Алла Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2012. – С. 85-88
 17. Майєр Н. В. Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з формування професійно-орієнтованої граматичної компетентності / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 28-36
 18. Мельник Л. В. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ / Л. В. Мельник // Наукові записки. Сер.: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Шестопалюк, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. -Вип. 42. – Ч.2. – С. 220-224
 19. Мисечко О.Є. Професійна підготовка вчителів іноземних мов для класичних гімназій з середини XIX ст. до 1917 р. / О.Є. Мисечко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 95-104
 20. Місечко О. Є. Європейські орієнтири в розробці стандартів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / О. Є. Місечко // Шлях освіти. – 2012. – № 1. – С. 19-23
 21. Палеха О. М. Досвід організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у ВНЗ Великої Британії / О. М. Палеха // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 11-14
 22. Петров О. Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов / О. Петров // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 48-51
 23. Подзигун О. А. Інформаційні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / О. А. Подзигун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, С.У.Гончаренко та ін. – К.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – Вип. 25. – С. 462-468
 24. Санникова А. И. Развитите лингводидактических компетенций учителя инностранного языка / А. И. Санникова, К. Э. Безукладников // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 7. – С. 91-97
 25. Семенова Е.В. Прблемы подготовки учителя иностранного языка в условиях современного интеркультурного образовательного пространства / Е.В. Семенова // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 90-94.
 26. Соловцова Э. И. О подготовке учителя иностранного языка к работе с одаренными детьми / Э. И. Соловцова // Иностанные языки в школе. – 2013. – № 11. – С. 39-42
 27. Сусліна І. В. Дидактичні аспекти підготовки вчителя іноземної мови в умовах ступеневої освіти / І. В. Сусліна // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало. – К., 2001. -Ч. 2. – С. 110-114.
 28. Теплухіна Н. Формування професійної компетентності вчителя : [професійна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов] / Н. Теплухіна // Школа. – 2013. – № 4. – С. 4-5
 29. Чухно О. А. Реалізація принципів формування фонетичної компетентності у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької / О. А. Чухно // Іноземні мови. – 2016. – № 4. – С. 51-57
 30. Шролик Г. П. Алгоритм формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності / Г. П. Шролик // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. -Випуск №36. – С. 292-297
 31. Шролик Г. П. Методи, прийоми та засоби формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності в співвідношенні із професійно-кваліфікаційними вимогами / Г. П. Шролик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К.; Вінниця : Планер, 2012. -Вип. 31. – С. 513-516
 32. Шролик Г. П. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями у навчальній діяльності засобами контекстного навчання / Г. П. Шролик // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. ст / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 32. – С. 423-427
 33. Шролик Ганна Приоритетні напрямки у підготовці майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності / Ганна Шролик // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2012. – С. 135-137

Список праць викладачів універститету

 1. Бардашевська, Ю. О. Проблема педагогічної взаємодії в аксіологічному аспекті (історія і становлення) / Ю. О. Бардашевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, С.У.Гончаренко та ін. – К.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С. 197-201
 2. Дмітренко, Н. Є. Застосування проблемних ситуацій для формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів на заняттях з англійської мови / Н. Є. Дмітренко, А. І. Петрова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 23-29
 3. Дмітренко, Н. Є. Основні положення системи медичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах профільного навчання / Н. Є. Дмітренко // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 44-47
 4. Дмітренко, Н. Є. Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи в контексті наступності вивчення іноземної мови / Н. Є. Дмітренко // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2011. – Вип. 34. – С. 269-272
 5. Зарічанська, Н. В. Проблема інноваційної діяльності в системі підготовки педагогічних кадрів / Н. В. Зарічанська // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. ст / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 33. – С. 240-243
 6. Кадемія, М. Ю. Проектна технологія як засіб розвитку інноваційної культури майбутнього вчителя іноземних мов / М. Ю. Кадемія, О. А. Подзігун // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія : збірник накових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2009. – Вип. 29. – С. 124-129
 7. Лісниченко, Алла Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до забезпечення індивідуального підходу в педагогічній діяльності / Алла Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2012. – С. 85-88
 8. Мельник, Л. В. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ / Л. В. Мельник // Наукові записки. Сер.: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Шестопалюк, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – Вип. 42. – Ч.2. – С. 220-224
 9. Носик, С.Г. Театралізація як засіб професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов / С.Г. Носик, І.С. Хричикова // Лінгво-методичні проблеми професійної спрямованості викладання іноземних мов у вузі: Тези доп. та повідомл. міжвуз. наук.-практ. конф. Вінниця. – 11-13 груд. 1991 року. – Вінниця, 1991. – С. 52-53.
 10. Шролик, Г. П. Алгоритм формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності / Г. П. Шролик // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. -Випуск №36. – С. 292-297
 11. Шролик, Г. П. Особливості організації процесу вивчення іноземної мови майбутніми вчителями немовних спеціальностей в контексті счучасної концепції підготовки спеціаліста (огляд зарубіжних джерел) / Г. П. Шролик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Випуск 42. – С. 432-436
 12. Шролик, Г. П. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями у навчальній діяльності засобами контекстного навчання / Г. П. Шролик // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. ст / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 32. – С. 423-427
 13. Шролик, Ганна Пріоритетні напрямки у підготовці майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності / Ганна Шролик // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2012. – С. 135-137

Список піблікацій в Інституційному репозитрарії

 1. Застосування активних методів навчання у викладанні іноземної мови студентам нелінгвістичних ВНЗ.
  Лобачук, І. М.; Лобачук, И. Н.; Lobachuk, I. M. (Вінниця, 2017)
  В статье раскрыты и проанализированы активные методы обучения иностранному язику, которые способствуют раскрытию творческого потенциала студентов, формированию их коммуникативной компетенции, а также формированию сознания ...
 2. Комунікативні здібності студентів у професійному спілкуванні іноземними мовами
  Бучацька, С. М.; Бучацкая, С. М.; Buchatska, S. M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  Статтю присвячено проблемі розвитку комунікативних здібностей в професійному спілкуванні. У статті проводиться теоретичний аналіз здібностей як індивідуально-психологічних властивостей особистості, досліджуються відмінності ...
 3. Комунікативні здібності студентів у професійному спілкуванні іноземними мовами
  Бучацька, С. М.; Бучацкая, С. М.; Buchatska, Svitlana (Ялта: РВВ КГУ, 2011)
  Статтю присвячено проблемі розвитку комунікативних здібностей у професійному спілкуванні. У статті проводиться теоретичний аналіз здібностей як індивідуально-психологічних властивостей особистості, досліджуються відмінності ...
 4. Особистісно орієнтовані технології викладання іноземних мов
  Мазайкіна, І. О.; Мазайкина, И. А.; Mazaikina, I. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
  У статті з’ясовано мету, сутність і основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання на сучасному етапі розвитку суспільства. Показано, що суспільно-політичні, економічні та соціальні перетворення, що ...
 5. Формування готовности майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями
  Петрович, О. Б.; Petrovych, O. (Глухів, 2015)
  Дисертація присвячена актуальній проблемі професійної підготовки майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями. У роботі проаналізовано стан дослідження означеної проблеми на основі ...
 6. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови
  Подзигун, Олена Анатоліївна; Подзигун, Е. А.; Podzyhun, O. A. (Вінниця, 2009)
 7. Організаційно - педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи
  Зубенко, Тетяна Володимирівна; Zubenko, Tetiana Volodymyrivna (Вінниця, 2009)
 8. Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами соціальних сервісів
  Черній, М. М.; Черний, М. М.; Chernii, M. M. (Вінниця, 2014)
 9. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики: автореф. та дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  Добіжа, Надія Вікторівна; Добижа, Н. В; Dobizha, N. V. (Вінниця (ВДПУ), 2016)
  У дисертації досліджено актуальну проблему формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики. Шляхом аналізу філософської, соціологічної, ...

Список повнотекстових електронних видань

 1. Гончарова О. А. Модель підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до здійснення інноваційної діяльності [Електр. ресурс] / О. А. Гончарова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – Мелітополь
 2. Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти [Електр. ресурс] : матеріали конференції / ред. Т. І. Ямчинська. – 2014