Фізіологія рослин. Фітогормони. Гібереліни. Стимулятори росту

Список книг

 1. 58(075.3)
  А49
  Альошин Є. П. Фізіологія рослин : підручник для учнів середніх с/х навч. закладів із агроном. спец.
  / Є. П. Альошин, О. О. Пономарьов. - К. : Вища школа, 1988. - 224 с. - Бібліогр.: 8 назв.
  Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 58(075.3)
  В26
  Векірчик К. М. Фізіологія рослин : навч. посіб. для студ. природн. і природничо-геогр. фак-тів педін-тів
  / К. М. Векірчик. – К. : Вища школа, 1984. – 240 с. : іл.
  Примірники: всього:69 - НАВЧ. ВІДДІЛ(67), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 3. 58(075.3)
  К93
  Кур'ята В. Г. Фізіологія рослин : навчальний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Біологія". Ч. 2
  / В. Г. Кур'ята ; Вінницький держ пед ун-т. – Вінниця : Гіпаніс, 2006. - 105 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 58(075.3)
  М91
  Мусієнко М. М. Фізіологія рослин : підручник для студ. вищих навч. закладів, що вивчають дисципліну "Фізіологія рослин"
  / М. М. Мусієнко. - 2-е вид., випр. і перероб. - К. : Фітосоціоцентр, 2001. - 392 с
  Примірники: всього:49 - НАВЧ. ВІДДІЛ(47), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 5. 58(075.3)
  М91
  Мусієнко М. М. Фізіологія рослин : підручник для студ. біологічних спец. вищих навч. закладів
  / М.М. Мусієнко. - 2-е вид., випр. і перероб.. - К : Либідь, 2005. - 807 с
  Примірники: всього:28 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(25), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 6. 58(075.3)
  П84
  Проценко Д. П. Фізіологія рослин : підручник. для студ. біолог. фак-тів ун-тів
  / Д. П. Проценко. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Вища школа, 1978. - 350 с. : іл.
  Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(25), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список статей з періодики

 1. Заблоцька, Ольга. Фітогормони: хімічна природа, біологічні функції, практичне значення / Ольга Заблоцька // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 5-9
 2. Косаківська, І.В. Екологічний напрям у фізіології рослин: досягнення й перспективи / І.В. Косаківська // Физиология и биохимия культурных растений. – 2007. – № 4 (Т.39). – С. 279-290.
 3. Рогач, Т. І. Вплив стимуляторів ростуна морфометричні показники і урожайність Solanum Melongena / Т. І. Рогач, К. С. Скакун // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2014. – Вип. 11(16) . – С. 96-98
 4. Рудишина О. С. Дослідження тропізмів як передумова виникнення вчення про фітогормони / О. С. Рудишина, Л. І. Мусатенко // Физиология и биохимия культурных растений. – 2007. – Т. 39 (№ 5). – С. 371-381
 5. Соколовська-Сергієнко, О. Г. Активність фотосинтетичного апарату та продуктивність озимої пшениці за обробки хелатованим мікродобривом і стимулятором росту / О. Г. Соколовська-Сергієнко, Г. О. Прядкіна, О. С. Капітанська // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 4. – С. 321-329
 6. Ткачук, О. О. Вплив регуляторів росту на ріст пагонів на мезоструктурну організацію листків квасолі в умовах вегетаційного досліду / О. О. Ткачук, К. К. Бакуліч // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. пр. Вип. 8 (13) / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 143-144

Список праць викладачів університету

 1. 58(07)
  К93
  Кур'ята В. Г. Лабораторний практикум з фізіології рослин : навчально-методичні матеріали для студентів денної і заочної форм навчання природничо-географічного факультету / В. Г. Кур'ята ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – 110 с Примірники : всього:1 - (1)
 2. 58(075.3)
  К93
  Кур'ята В. Г. Фізіологія рослин: навчальний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Біологія". Ч. 2/ В. Г. Кур'ята ; Вінницький держ. пед. ун-т. - Вінниця: Гіпаніс, 2006. - 105 с Примірники: всього:1 - (1)

Список повнотекстових електронних видань

 1. Полевой В. В. Физиология растений [Електронний ресурс] : учебник для биолог. спец. вузов / В. В. Полевой. - Електронний текст в форматі .djvu. - М. : Высшая школа, 1989. - 464 с. (есть тема "Гиббереллины")
 2. Чеботар Г. О. Гібереліни - сигнальні шляхи рослин [Електронний ресурс] / Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар // Цитология и генетика. - 2011. - № 4. - Електронний текст в форматі .pdf.